Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

Перевірити актуальність нормативних документів, якими користується Ваше підприємство!

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook (RUS)
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 18 липня 2018 р. N 611

Київ

Про затвердження Правил надання доступу до інфраструктури будинкової розподільної мережі

Відповідно до пункту 5 частини другої статті 5 Закону України "Про доступ до об'єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж" Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Правила надання доступу до інфраструктури будинкової розподільної мережі, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 21

 

ПРАВИЛА
надання доступу до інфраструктури будинкової розподільної мережі

Загальна частина

1. Ці Правила встановлюють загальний порядок здійснення доступу до інфраструктури будинкової розподільної мережі (далі - розподільна мережа) незалежно від форми власності.

2. У цих Правилах терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України "Про доступ до об'єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж", "Про телекомунікації", "Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку", "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку".

Порядок звернення замовника до власника розподільної мережі для отримання доступу до розподільної мережі

3. Для отримання доступу до розподільної мережі замовник письмово звертається до власника розподільної мережі (далі - власник) із запитом про надання доступу до розподільної мережі (далі - запит).

4. У запиті зазначаються:

1) повне найменування, ідентифікаційний код або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному органу доходів і зборів та мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта) та місцезнаходження з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, інформація про внесення відомостей щодо замовника до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій, адреса електронної пошти, номери телефонів.

2) запропонована схема з підключення до розподільної мережі;

3) реквізити для повідомлення про виставлення рахунку про сплату за видачу технічних умов з доступу до елементів розподільної мережі (далі - технічні умови);

4) дата та час попереднього огляду розподільної мережі (або її частини) та спосіб отримання (поштою, телефаксом, електронною поштою тощо) інформації про розподільну мережу (у разі потреби).

5. Власник розглядає поданий запит, проводить перевірку зазначеної у запиті інформації і у строк, що не перевищує 15 робочих днів починаючи з дня надходження запиту, приймає рішення про видачу технічних умов за умови наявності технічної можливості доступу до розподільної мережі та надсилає замовнику письмове повідомлення про прийняте рішення з одночасним наданням рахунку на оплату за видачу технічних умов за реквізитами, зазначеними у запиті.

У разі прийняття рішення про відмову у видачі технічних умов власник у строк, що не перевищує 15 робочих днів з дня надходження запиту, письмово повідомляє про це замовнику з обґрунтуванням причин такої відмови та внесенням іншої можливої альтернативної пропозиції щодо доступу до розподільної мережі. Якщо замовник погоджується на альтернативну пропозицію, він подає власнику новий запит у строк, що не перевищує 15 робочих днів з дня надходження альтернативної пропозиції.

Строки розроблення та видачі технічних умов

6. Власник надає технічні умови у строк, що не перевищує 15 робочих днів з дня надходження від замовника документів, що підтверджують здійснення ним відповідної оплати.

7. У разі невнесення замовником у встановлений строк плати за видачу технічних умов рішення про видачу технічних умов анулюється власником.

8. Отримання та виконання технічних умов є обов'язковими умовами здійснення доступу до розподільної мережі.

9. Технічні умови набирають чинності з дати видачі їх замовнику власником.

10. Технічні умови є дійсними протягом зазначеного в них строку дії.

11. У разі неукладення договору з доступу видані власником технічні умови є дійсними протягом одного року з дня їх видачі за умови, що до елементів розподільної мережі після видачі технічних умов не вносилися конструктивні зміни та не укладено договір з доступу з іншим замовником.

Якщо замовник оплатив, але з власної вини не отримав технічні умови протягом шести місяців з дня здійснення оплати, технічні умови вважаються такими, що втратили чинність.

12. Власник може відмовити у наданні технічних умов з підстав, передбачених частиною тринадцятою статті 12 Закону України "Про доступ до об'єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж" (далі - Закон).

Порядок та строки розроблення і погодження проектної документації з доступу

13. З метою визначення придатності розподільної мережі для розміщення технічних засобів телекомунікацій та подальшого виготовлення відповідно до отриманих технічних умов проектної документації з доступу замовник має право на безоплатній основі отримати від власника інформацію про розподільну мережу (або її частини).

Власник зобов'язаний надавати у строк, що не перевищує 15 робочих днів з дня звернення замовника, перед укладенням договору з доступу можливість попереднього огляду та отримання інформації про розподільну мережу з метою визначення її придатності для розміщення технічних засобів телекомунікацій.

14. Після надходження від замовника проектної документації з доступу власник протягом 15 робочих днів перевіряє її на відповідність технічним умовам. Проектна документація з доступу, яка відповідає технічним умовам, повинна бути погоджена власником протягом 15 робочих днів з дня її надходження.

15. У разі виявлення невідповідності проектної документації виданим технічним умовам власник письмово інформує про це замовника з наданням відповідного переліку.

Замовник усуває виявлену невідповідність та не пізніше 10 робочих днів після отримання такої інформації надає проектну документацію з доступу власнику для повторного розгляду. Під час повторного розгляду проектної документації з доступу висунення будь-яких нових зауважень з боку власника, крім наданих раніше, не допускається. Якщо під час повторного розгляду проектної документації з доступу попередні недоліки замовником не усунені або усунені частково, власник відмовляє в погодженні проектної документації з доступу.

Після отримання доопрацьованої проектної документації з доступу власник протягом 10 робочих днів повинен погодити її або письмово повідомити замовнику про відмову в погодженні, зазначивши причини такої відмови.

Порядок подання замовником письмового звернення до власника розподільної мережі з пропозицією укладення договору з доступу

16. Укладення договору з доступу здійснюється після видачі замовнику технічних умов та погодження власником проектної документації з доступу.

17. Після отримання погодженої власником проектної документації замовник подає письмове звернення власнику з пропозицією укладення договору з доступу, до якої додаються два примірники документів, передбачених частиною другою статті 16 Закону.

18. Доступ до розподільної мережі здійснюється на підставі договору, укладеного між власником та замовником з урахуванням особливостей, установлених Законом.

Строки розгляду та надання відповіді на звернення замовника до власника розподільної мережі з пропозицією укладення договору з доступу

19. Власник у строк, що не перевищує одного місяця з дня надходження письмового звернення замовника з пропозицією укладення договору з доступу, розглядає його та приймає рішення щодо укладення такого договору.

20. Власник може відмовити замовнику в укладенні договору з доступу з таких підстав:

1) звернення щодо укладення договору з доступу підписане не уповноваженою належним чином посадовою особою (представником) замовника або складене з порушенням вимог цих Правил;

2) законом або чинним судовим рішенням, що набрало законної сили, встановлено заборону щодо укладення договору з доступу;

3) окремі елементи розподільної мережі після надходження до її власника звернення про укладення договору з доступу ліквідовано (знищено) або розібрано (демонтовано);

4) замовник не подав документи, передбачені пунктом 17 цих Правил.

Порядок та строки укладення договору з доступу

21. Договір з доступу укладається в порядку, передбаченому законодавством, між власником та замовником.

22. Укладення договору з доступу здійснюється сторонами відповідно до законодавства та у строк, що не може перевищувати одного місяця з дня надходження власникові документів, передбачених пунктом 17 цих Правил.

23. Договір з доступу повинен містити істотні умови, визначені частиною шостою статті 16 Закону.

Порядок та умови розірвання договору з доступу та/або його припинення

24. Розірвання договору з доступу допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом.

Договір з доступу може бути розірвано за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення умов договору іншою стороною та в інших випадках, установлених договором або законом.

25. У разі зміни власника до нового власника переходять права і обов'язки за договором з доступу без стягнення із замовника додаткової плати.

При цьому укладається додаткова угода до чинного договору з доступу про зміну сторін цього договору або укладається новий договір з доступу на попередніх умовах.

Реорганізація або зміна власника не є підставою для зміни умов чи розірвання договору з доступу.

26. Сторони попереджають одна одну про розірвання договору з доступу не менше ніж за три місяці до запланованої дати розірвання договору з доступу, якщо договором не передбачено інший строк.

27. Спори, які виникають між власником та замовником на етапах укладення, виконання, зміни та розірвання договору з доступу, розв'язуються сторонами шляхом проведення двосторонніх консультацій та переговорів.

У разі неможливості досудового врегулювання спору між сторонами спір розв'язується в судовому порядку.

Порядок та умови припинення користування елементами розподільної мережі

28. Замовник повинен припинити користування елементами розподільної мережі в таких випадках:

1) закінчення строку дії договору з доступу та його непродовження;

2) наявність відповідного судового рішення, що набрало законної сили.

29. У разі розірвання договору з доступу з ініціативи замовника або закінчення строку його дії замовник зобов'язаний демонтувати технічні засоби телекомунікацій протягом 20 робочих днів з дня розірвання договору з доступу або іншого строку, письмово узгодженого сторонами, закінчення строку його дії, якщо договором не передбачено інше.

30. Якщо замовник не проведе демонтаж технічних засобів телекомунікацій у зазначені у пункті 29 цих Правил строки, власник має право демонтувати (частково демонтувати) технічні засоби телекомунікацій відповідно до законодавства за власний рахунок з відшкодуванням замовником збитків власнику.

31. Демонтаж технічних засобів телекомунікацій, які розташовані на елементах розподільної мережі та є частиною телекомунікаційної мережі, до якої під'єднане хоча б одне кінцеве обладнання споживача, у якого діє договір із замовником (оператором або провайдером телекомунікацій), здійснюється власником технічних засобів телекомунікацій за рішенням суду, що набрало законної сили.

Порядок демонтажу технічних засобів телекомунікацій, розміщених без укладення договору з доступу

32. З метою безпечного та правомірного доступу до розподільної мережі власник на постійній основі здійснює огляд елементів розподільної мережі на предмет виявлення неправомірного (відсутність договору з доступу) користування елементами розподільної мережі, а також для перевірки відповідності кількості використовуваних елементів розподільної мережі умовам укладених договорів з доступу.

33. У разі виявлення факту неправомірного розміщення технічних засобів телекомунікацій власник повідомляє у будь-який можливий спосіб (поштою, телефаксом, електронною поштою тощо) оператору або провайдеру телекомунікацій, який надає послуги споживачам, про необхідність укладення договору про доступ.

34. Оператор або провайдер телекомунікацій не пізніше 15 робочих днів з дня надходження повідомлення здійснює демонтаж неправомірно розміщених технічних засобів телекомунікацій, або укладає договір з доступу.

35. У разі неукладення договору з доступу протягом 15 робочих днів з дня надходження повідомлення власник може прийняти рішення про демонтаж неправомірно розміщених технічних засобів телекомунікацій та у п'ятиденний строк і повідомляє у будь-який можливий спосіб (поштою, телефаксом, електронною поштою тощо) оператору або провайдеру телекомунікацій, який надає послуги споживачам, про прийняте рішення.

36. Демонтаж неправомірного розміщення технічних засобів телекомунікацій здійснюється власником за власний рахунок з відповідним відшкодуванням збитків оператором або провайдером телекомунікацій.

Захист технічних засобів телекомунікацій

37. Власник є відповідальним за захист технічних засобів телекомунікацій, розміщених на елементах розподільної мережі.

Умови захисту технічних засобів телекомунікацій, розміщених на елементах розподільної мережі, зазначаються в договорі з доступу.

38. Замовник є відповідальним за збереження та належний стан роботи технічних засобів телекомунікацій.

Відповідальність за умисне пошкодження технічних засобів телекомунікацій

39. Відповідальність за умисне пошкодження технічних засобів телекомунікацій (демонтаж або руйнування), що призвело або могло призвести до порушення штатного режиму роботи технічних засобів телекомунікацій, несуть винні особи відповідно до закону.

Плата за доступ до елементів розподільної мережі

40. Розмір плати за доступ до елементів розподільної мережі встановлюється договором з доступу згідно з методикою визначення плати за доступ до елементів розподільної мережі, затвердженою Мінрегіоном.

41. Розмір плати за доступ повинен бути сталим і не може змінюватися протягом одного року з дня укладення договору з доступу.

____________


Назад 


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

Rambler's Top100

  

Rambler's Top100 

 

Copyright © 2004 - 2021, ЛЕОНОРМ.