Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

Перевірити актуальність нормативних документів, якими користується Ваше підприємство!

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook (RUS)
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 4 липня 2018 р. N 814

Київ

Про затвердження Технічного регламенту приладів, що працюють на газоподібному паливі

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України
від 16 січня 2019 року N 27,
від 3 квітня 2019 року N 272,
 від 20 березня 2019 року N 245,
 від 12 лютого 2020 року N 102
(зміни, внесені підпунктом 1 пункту 13 Змін, затверджених
 постановою Кабінету Міністрів України від 12 лютого 2020 року N 102,
 набирають чинності з 22 лютого 2020 року)

(З 22 серпня 2020 року до цієї постанови будуть внесені зміни, передбачені підпунктом 2 пункту 13 Змін, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 лютого 2020 року N 102)

Відповідно до частини першої статті 5 Закону України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Технічний регламент приладів, що працюють на газоподібному паливі, що додається.

2. Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства забезпечити впровадження затвердженого цією постановою Технічного регламенту.

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 12.02.2020 р. N 102)

3. Установити, що надання на ринку або введення в експлуатацію приладів, що працюють на газоподібному паливі, які відповідають вимогам Технічного регламенту приладів, що працюють на газоподібному паливі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. N 856 (Офіційний вісник України, 2008 р., N 73, ст. 2459), та введені в обіг до дня набрання чинності цією постановою, не може бути заборонено або обмежено з причин невідповідності таких приладів вимогам Технічного регламенту, затвердженого цією постановою.

4. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 19 січня 2011 р. N 35 "Про затвердження Технічного регламенту безпеки обладнання, що працює під тиском" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 5, ст. 246; 2017 р., N 8, ст. 236) і від 28 грудня 2016 р. N 1069 "Про затвердження переліку видів продукції, щодо яких органи державного ринкового нагляду здійснюють державний ринковий нагляд" (Офіційний вісник України, 2017 р., N 50, ст. 1550) зміни, що додаються.

5. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

6. Ця постанова набирає чинності через 15 місяців з дня її опублікування.

(пункт 6 із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 03.04.2019 р. N 272)

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 липня 2018 р. N 814

ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ
приладів, що працюють на газоподібному паливі

Загальна частина

1. Цей Технічний регламент встановлює вимоги до приладів, що працюють на газоподібному паливі (далі - прилади), та арматури до них.

Цей Технічний регламент розроблено на основі Регламенту (ЄС) 2016/426 Європейського Парламенту та Ради від 9 березня 2016 р. ро прилади, що спалюють газоподібні палива, та скасуваня Директиви 2009/142/ЄС.

2. Для цілей цього Технічного регламенту прилад вважається таким, що "нормально експлуатується", з дотримання таких умов:

прилад належно встановлений і регулярно обслуговується згідно з інструкціями виробника;

прилад експлуатується за умови нормативних змін якості та нормативного коливання тиску подачі газу, визначених законодавством;

прилад експлуатується за призначенням або за інших передбачуваних умов.

3. Дія цього Технічного регламенту не поширюється на прилади, спеціально спроектовані:

для використання у промислових процесах, що здійснюються у промислових приміщеннях;

для використання на повітряних суднах та залізницях;

для тимчасового використання у лабораторіях в дослідницьких цілях.

Прилад вважається "спеціально спроектованим", коли конструкція призначена тільки для розв'язання конкретних потреб для конкретного процесу або експлуатації.

4. Якщо для відповідних приладів або арматури вимоги, встановлені цим Технічним регламентом, більш детально визначені іншими технічними регламентами, дія цього Технічного регламенту не застосовується або його застосування припиняється до таких приладів або арматури в частині зазначених вимог.

5. Встановлена у пункті 32 додатка 1 суттєва вимога щодо раціонального використання енергії не застосовується до приладів, на які поширюється дія технічних регламентів, прийнятих відповідно до пунктів 31 - 34 Технічного регламенту щодо встановлення системи для визначення вимог з екодизайну енергоспоживчих продуктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2018 р. N 804.

(пункт 5 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 20.03.2019 р. N 245)

6. У цьому Технічному регламенті терміни вживаються в такому значенні:

арматура - пристрої безпеки, контролюючі або регулюючі пристрої та їх складальні вузли, призначені для вмонтування в прилад або складання приладу;

введення в експлуатацію - використання приладу за його призначенням кінцевим споживачем (користувачем) в Україні в перший раз;

введення в обіг - надання приладу або арматури на ринку України в перший раз;

відкликання - будь-який захід, спрямований на забезпечення повернення приладу, який вже був наданий кінцевому споживачу (користувачу), або арматури, яка вже була надана виробнику приладу;

виробник - будь-яка фізична чи юридична особа (резидент чи нерезидент України), яка виготовляє прилад або арматуру або доручає її розроблення чи виготовлення та реалізує такий прилад або арматуру під своїм найменуванням або торговельною маркою, або використовує прилад для власних цілей;

вилучення з обігу - будь-який захід, спрямований на запобігання наданню на ринку приладу або арматури, що перебуває в ланцюгу постачання продукції;

газоподібне паливо - будь-яке паливо, яке за температури 15 °C і під тиском 1 бар перебуває в газоподібному стані;

гармонізований європейський стандарт - технічна специфікація, яка не має зобов'язального характеру та прийнята органом стандартизації, а саме Європейським комітетом зі стандартизації (CEN), Європейським комітетом зі стандартизації в електротехніці (CENELEC) або Європейським інститутом телекомунікаційних стандартів (ETSI), на основі мандата, наданого Європейською Комісією згідно з установленою процедурою;

горіння - процес, у якому газоподібне паливо вступає в реакцію з киснем, який супроводжується виділенням тепла та світла;

група газів - зазначений діапазон чисел Воббе, в рамках якого перебувають визначені типи газів;

енергетична ефективність - співвідношення між вихідною продуктивністю приладу та споживаною енергією;

знак відповідності технічним регламентам - маркування, за допомогою якого виробник інформує, що прилад або арматура відповідає вимогам, які застосовуються до них та визначені в технічних регламентах, якими передбачене нанесення такого маркування;

імпортер - будь-яка фізична чи юридична особа - резидент України, яка вводить в обіг на ринку України прилад або арматуру походженням з іншої країни;

категорія приладу - класифікація приладу за ознаками сімейства газів та/або груп газів, для яких прилад був спроектований за умови безпечного спалювання за рівня ефективності, який зазначений на його маркуванні;

надання на ринку - будь-яке платне або безоплатне постачання приладу або арматури для розповсюдження, споживання чи використання на ринку України у процесі провадження господарської діяльності;

орган з оцінки відповідності - орган, що провадить діяльність з оцінки відповідності, зокрема калібрування, випробування, сертифікацію та інспектування;

оцінка відповідності - процес доведення того, що суттєві вимоги цього Технічного регламенту, які стосуються приладу або арматури, були виконані;

прання - повний процес прання, включаючи сушіння та прасування;

приготування їжі - процес готування або підігрівання їжі різними методами для споживання з використанням тепла;

прилади - прилади спалювання газоподібного палива, які використовуються для приготування їжі, охолодження, кондиціонування, опалення приміщень, нагріву води, освітлення чи прання, а також пальники з примусовою тягою та нагрівальне обладнання, що оснащене такими пальниками;

промислове приміщення - приміщення, в якому здійснюється промисловий процес, безпечність якого регулюється нормативно-правовими актами з охорони праці;

промисловий процес - видобуток, вирощування, очищення, переробка, виробництво, виготовлення або підготовка матеріалів, рослин, тварин, продуктів тваринного походження, харчових продуктів або інших продуктів з метою їх комерційного використання;

розповсюджувач - будь-яка інша, ніж виробник або імпортер, фізична чи юридична особа в ланцюгу постачання, яка надає прилад або арматуру на ринку України;

сімейство газів - група газоподібного палива з подібною поведінкою під час горіння, пов'язана між собою діапазоном чисел Воббе;

суб'єкти господарювання - виробник, уповноважений представник, імпортер та розповсюджувач;

технічна специфікація - документ, що встановлює технічні вимоги, яким повинні відповідати прилад або арматура;

уповноважений представник - будь-яка фізична чи юридична особа - резидент України, яка одержала від виробника письмове доручення діяти від його імені стосовно визначених у такому дорученні завдань;

число Воббе - показник взаємозамінності газоподібних палив, що використовується для порівняння енергії, що виділяється під час згоряння в приладі різних за складом газоподібних палив.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності", "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції", "Про загальну безпечність нехарчової продукції".

Надання на ринку та введення в експлуатацію

7. Прилади можуть бути надані на ринку та введені в експлуатацію у разі, коли за нормальної експлуатації вони відповідають вимогам цього Технічного регламенту.

8. Арматура може бути надана на ринку тільки у разі, коли вона відповідає вимогам цього Технічного регламенту.

Суттєві вимоги

9. Прилади та арматура повинні відповідати суттєвим вимогам, встановленим в додатку 1.

Вільний рух

10. Надання на ринку та введення в експлуатацію на території України приладів, що відповідають вимогам цього Технічного регламенту, не може бути заборонено або обмежено чи створено будь-які інші перешкоди стосовно тих аспектів, які охоплюються цим Технічним регламентом.

11. Надання на ринку на території України арматури, що відповідає вимогам цього Технічного регламенту, не може бути заборонено або обмежено чи створено будь-які інші перешкоди стосовно тих ризиків, які охоплюються цим Технічним регламентом.

12. Показ приладів або арматури, які не відповідають вимогам цього Технічного регламенту, під час проведення ярмарків, виставок, демонстрацій або інших заходів здійснюється за наявності видимого позначення, на якому чітко зазначено, що такі прилади або арматура не відповідають вимогам цього Технічного регламенту та не можуть бути надані на ринку до приведення їх у відповідність з вимогами цього Технічного регламенту. Під час демонстрації приладів або арматури вживаються належні заходи до безпеки для захисту осіб, домашніх тварин і майна.

Обов'язки виробників

13. Виробники під час введення своїх приладів або арматури в обіг або використання їх у своїх цілях гарантують, що вони спроектовані та виготовлені відповідно до суттєвих вимог, встановлених у додатку 1.

14. Виробники складають технічну документацію, визначену в додатку 2, та проводять або доручають уповноваженому представнику проведення відповідної процедури оцінки відповідності згідно з пунктами 41 - 44 цього Технічного регламенту.

Якщо відповідність приладу або арматури вимогам, які до них застосовуються, була доведена відповідною процедурою оцінки відповідності, виробники складають декларацію про відповідність та наносять знак відповідності технічним регламентам.

15. Виробники зберігають технічну документацію та декларацію про відповідність протягом десяти років після введення приладу або арматури в обіг.

16. Виробники забезпечують дотримання процедур, необхідних для підтримання відповідності серійного виробництва вимогам цього Технічного регламенту. При. цьому повинні враховуватися зміни в конструкції чи характеристиках приладу або арматури та зміни в національних стандартах, які є ідентичними гармонізованим європейським стандартам та відповідність яким надає презумпцію відповідності приладу або арматури вимогам цього Технічного регламенту, або в інших технічних специфікаціях, шляхом посилання на які декларується відповідність приладу або арматури.

Зважаючи на ризики, які становить прилад, виробники з метою захисту здоров'я та безпеки споживачів (користувачів) проводять вибіркові випробування приладів, що надані на ринку, розглядають звернення споживачів (користувачів), досліджують прилади, що не відповідають вимогам цього Технічного регламенту, і випадки відкликання приладів і арматури та у разі потреби ведуть облік звернень щодо невідповідності приладів і арматури встановленим вимогам і випадків їх відкликання, а також інформують розповсюджувачів про будь-який такий моніторинг.

17. Виробники гарантують, що на їх приладах та арматурі зазначено тип, номер партії чи серійний номер або інший елемент, який дає змогу їх ідентифікувати, та написи відповідно до додатка 3.

Якщо через, розмір або характер приладу або арматури нанесення відповідного позначення неможливе, виробники гарантують, що необхідна інформація зазначається на її пакуванні або в документі, що супроводжує такий прилад або арматуру.

18. Виробники зазначають своє найменування, зареєстроване комерційне найменування чи зареєстровану торговельну марку (знак для товарів і послуг) та контактну поштову адресу, яка повинна вказувати на єдине місце, за яким можна звернутися до виробника:

на приладі, а якщо це неможливо, - на його пакуванні чи в документі, що супроводжує такий прилад. Контактні дані наводяться згідно з вимогами закону про порядок застосування мов;

на арматурі, а якщо це неможливо, - на її пакуванні чи в документі, що супроводжує таку арматуру. Контактні дані наводяться згідно з вимогами закону про порядок застосування мов.

19. Прилад супроводжується інструкціями та інформацією про безпечність, визначеними пунктом 7 додатка 1, складеними виробниками згідно з вимогами закону про порядок застосування мов. Зазначені інструкції та інформація про безпечність, а також будь-яке маркування повинні бути чіткими, зрозумілими та розбірливими.

Арматура супроводжується копією декларації про відповідність, яка, крім іншого, повинна містити інструкції щодо вмонтування в прилад або складання приладу, налагодження, експлуатації та технічного обслуговування відповідно до пункту 11 додатка 1, складеними згідно з вимогами закону про порядок застосування мов.

Якщо одному користувачу постачається велика кількість арматури, така партія може супроводжуватися однією копією декларації про відповідність.

20. Якщо виробники вважають або мають підстави вважати, що прилад або арматура, які вони ввели в обіг, не відповідають вимогам цього Технічного регламенту, вони негайно вживають коригувальних заходів, необхідних для приведення таких приладів або арматури у відповідність із встановленими вимогами, вилучення її з обігу та/або її відкликання (залежно від обставин). Якщо прилад або арматура становить ризик, виробники негайно повідомляють про це відповідному органу державного ринкового нагляду та подають йому детальні відомості, зокрема про невідповідність такого приладу або арматури вимогам цього Технічного регламенту та вжиті коригувальні заходи.

21. На обґрунтований запит органу державного ринкового нагляду виробники надають всю інформацію та документацію, необхідну для демонстрування відповідності приладу або арматури вимогам цього Технічного регламенту (в паперовій або електронній формі). На вимогу зазначеного органу державного ринкового нагляду виробники співпрацюють з ним стосовно будь-яких дій, які вживаються для усунення ризиків, що становлять введені ними в обіг прилад або арматура.

Обов'язки уповноважених представників

22. Виробник на підставі письмового доручення може визначити уповноваженого представника.

Обов'язки виробника, передбачені пунктом 13 цього Технічного регламенту, та обов'язок щодо складення технічної документації не повинні включатися до предмета доручення, одержаного уповноваженим представником.

23. Уповноважений представник виконує завдання, визначені у дорученні, одержаному від виробника, яке дає йому змогу як мінімум:

зберігати декларацію про відповідність і технічну документацію для надання їх на запити органів державного ринкового нагляду протягом десяти років після введення приладу або арматури в обіг;

на обґрунтований запит органу державного ринкового нагляду надавати всю інформацію та документацію, необхідну для демонстрування відповідності приладу або арматури вимогам цього Технічного регламенту;

на вимогу органу державного ринкового нагляду співпрацювати з ним стосовно будь-яких заходів, які вживаються для усунення ризиків, що становлять прилад або арматура, на які поширюється дія доручення, одержаного уповноваженим представником.

Обов'язки імпортерів

24. Імпортери вводять в обіг лише прилади або арматуру, які відповідають вимогам цього Технічного регламенту.

25. Перед введенням приладу в обіг імпортери пересвідчуються в тому, що виробник провів відповідну процедуру оцінки відповідності, визначену в пунктах 41 - 44 цього Технічного регламенту, склав технічну документацію, наніс на прилад знак відповідності технічним регламентам, що прилад супроводжується інструкціями та інформацією про безпечність, визначеними пунктом 7 додатка 1, а також в тому, що виробник виконав вимоги, встановлені у пунктах 17 і 18 цього Технічного регламенту.

Перед введенням арматури в обіг імпортери пересвідчуються у тому, що виробник провів відповідну процедуру оцінки відповідності, визначену в пунктах 41 - 44 цього Технічного регламенту, склав технічну документацію, наніс на арматуру знак відповідності технічним регламентам, що арматура супроводжується копією декларації про відповідність та інструкціями щодо вмонтування в прилад або складання приладу, налагодження, експлуатації та технічного обслуговування відповідно до пункту 11 додатка 1, а також в тому, що виробник виконав вимоги, встановлені у пунктах 17 і 18 цього Технічного регламенту.

Якщо імпортер вважає або має підстави вважати, що прилад або арматура не відповідає суттєвим вимогам, встановленим у додатку 1, він не вводить прилад або арматуру в обіг до приведення їх у відповідність із зазначеними вимогами. Якщо прилад або арматура становить ризик, імпортер повідомляє про це виробнику та відповідному органу державного ринкового нагляду.

26. Імпортери зазначають своє найменування, зареєстроване комерційне найменування чи зареєстровану торговельну марку (знак для товарів і послуг) та контактну поштову адресу:

на приладі, а якщо це неможливо, - на його пакуванні чи в документі, що супроводжує такий прилад. Контактні дані наводяться згідно з вимогами закону про порядок застосування мов;

на арматурі, а якщо це неможливо, - на її пакуванні чи в документі, що супроводжує таку арматуру. Контактні дані наводяться згідно з вимогами закону про порядок застосування мов.

27. Імпортери забезпечують супроводження:

приладу інструкціями та інформацією про безпечність, визначеними в пункті 7 додатка 1, які складені згідно з вимогами закону про порядок застосування мов;

арматури копією декларації про відповідність та інструкціями щодо вмонтування в прилад або складання приладу, налагодження, експлуатації та технічного обслуговування відповідно до пункту 11 додатка 1, які складені згідно з вимогами закону про порядок застосування мов.

28. Імпортери забезпечують, щоб умови зберігання чи транспортування приладу або арматури (доки вони перебувають під їх відповідальністю) не ставили під загрозу їх відповідність суттєвим вимогам, встановленим у додатку 1.

29. Зважаючи на ризики, які становить прилад, імпортери з метою захисту здоров'я та безпеки споживачів (користувачів) проводять вибіркові випробування приладів, що надані на ринку, розглядають звернення споживачів (користувачів), досліджують прилади, що не відповідають вимогам цього Технічного регламенту, і випадки відкликання таких приладів і арматури та у разі потреби ведуть облік звернень щодо невідповідності приладів і арматури встановленим вимогам і випадків їх відкликання, а також інформують розповсюджувачів про будь-який такий моніторинг.

30. Якщо імпортери вважають або мають підстави вважати, що прилад або арматура, які введені в обіг, не відповідають вимогам цього Технічного регламенту, вони негайно вживають коригувальних заходів, необхідних для приведення такого приладу або арматури у відповідність із встановленими вимогами, вилучення їх з обігу та/або їх відкликання (залежно від обставин). Якщо прилад або арматура становлять ризик, імпортери негайно повідомляють про це відповідному органу державного ринкового нагляду та подають йому детальні відомості, зокрема про невідповідність таких приладу або арматури вимогам цього Технічного регламенту та вжиті коригувальні заходи.

31. Імпортери протягом десяти років після введення припаду або арматури в обіг зберігають копію декларації про відповідність або для надання її на запити органів державного ринкового нагляду та забезпечують можливість надання зазначеним органам за їх запитами доступу до технічної документації.

32. На обґрунтований запит органу державного ринкового нагляду імпортери надають всю інформацію та документацію, необхідні для демонстрування відповідності приладу або арматури вимогам цього Технічного регламенту (в паперовій або електронній формі). На вимогу зазначеного органу державного ринкового нагляду імпортери співпрацюють з ним стосовно будь-яких дій, які вживаються для усунення ризиків, що становлять введені ними в обіг прилад або арматура.

Обов'язки розповсюджувачів

33. Розповсюджувачі під час надання приладу або арматури на ринку діють згідно з вимогами цього Технічного регламенту.

34. Перед наданням приладу на ринку розповсюджувачі перевіряють, що на прилад нанесено знак відповідності технічним регламентам, він супроводжується інструкціями та інформацією про безпечність, визначеними у пункті 7 додатка 1, які складені згідно з вимогами закону про порядок застосування мов, а виробник та імпортер виконали вимоги, визначені у пунктах 17, 18 і 26 цього Технічного регламенту відповідно.

Перед наданням арматури на ринку розповсюджувачі перевіряють, що на арматурі нанесено знак відповідності технічним регламентам, вона супроводжується копією декларації про відповідність та інструкціями щодо вмонтування в прилад або складання приладу, налагодження, експлуатації та технічного обслуговування відповідно до пункту 11 додатка 1, які складені згідно з вимогами закону про порядок застосування мов, а виробник та імпортер виконали вимоги, визначені у пунктах 17, 18 і 26 цього Технічного регламенту відповідно.

Якщо розповсюджувач вважає або має підстави вважати, що прилад або арматура не відповідають суттєвим вимогам, встановленим у додатку 1, він не надає такі прилад або арматуру на ринок до приведення їх у відповідність із зазначеними вимогами. Якщо прилад або арматура становлять ризик, розповсюджувач повідомляє про це виробнику або імпортеру, а також відповідному органу державного ринкового нагляду.

35. Розповсюджувачі забезпечують, щоб умови зберігання чи транспортування приладу або арматури (доки вони перебувають під їх відповідальністю) не ставили під загрозу їх відповідність суттєвим вимогам, встановленим у додатку 1.

36. Розповсюджувачі, які вважають або мають підстави вважати, що прилад або арматура, які вони надали на ринку, не відповідають вимогам цього Технічного регламенту, пересвідчуються у вжитті коригувальних заходів, необхідних для приведення таких приладу або арматури у відповідність із зазначеними вимогами, вилучення їх з обігу та/або відкликання (залежно від обставин). Якщо зазначені прилад або арматура становлять ризик, розповсюджувачі негайно повідомляють про це відповідному органу державного ринкового нагляду та подають йому детальні відомості, зокрема про невідповідність таких приладу або арматури вимогам цього Технічного регламенту та вжиті коригувальні заходи.

37. На обґрунтований запит органу державного ринкового нагляду розповсюджувачі надають всю інформацію та документацію, необхідні для демонстрування відповідності приладу або арматури вимогам цього Технічного регламенту (в паперовій або електронній формі). На вимогу зазначеного органу державного ринкового нагляду розповсюджувачі співпрацюють з ним стосовно будь-яких заходів, які вживаються для усунення ризиків, що становлять надані ними на ринку прилад або арматура.

Випадки покладення обов'язків виробників на імпортерів та розповсюджувачів

38. Якщо імпортер або розповсюджувач вводить прилад або арматуру в обіг під своїм найменуванням чи торговельною маркою (знаком для товарів і послуг) або модифікує вже введений в обіг прилад або арматуру в такий спосіб, що може вплинути на їх відповідність вимогам цього Технічного регламенту, він вважається виробником та виконує обов'язки виробника, встановлені цим Технічним регламентом.

Ідентифікація суб'єктів господарювання

39. Суб'єкти господарювання надають органам державного ринкового нагляду за їх запитами інформацію, що дає змогу ідентифікувати:

будь-якого суб'єкта господарювання, який поставив їм прилад або арматуру;

будь-якого суб'єкта господарювання, якому вони поставили прилад або арматуру.

Суб'єкти господарювання надають інформацію, визначену в цьому пункті, протягом десяти років після того, як їм було поставлено прилад або арматуру, та протягом десяти років після того, як вони поставили прилад або арматуру.

Відповідність приладів та арматури. Презумпція відповідності приладів та арматури

40. Перелік національних стандартів, які є ідентичними гармонізованим європейським стандартам та відповідність яким надає презумпцію відповідності приладу та арматурі суттєвим вимогам (далі - перелік національних стандартів), затверджується та оприлюднюється відповідно до закону.

Відповідність приладу або арматури стандартам, які включені до переліку національних стандартів, чи їх частинам надає презумпцію відповідності таких приладу або арматури суттєвим вимогам, визначеним у додатку 1, які охоплюються такими стандартами чи їх частинами.

Процедури оцінки відповідності для приладів та арматури

41. Перед введенням в обіг приладу або арматури виробник забезпечує виконання процедур оцінки відповідності згідно з пунктами 42 і 43 цього Технічного регламенту.

42. Відповідність приладів та арматури, що виготовляються серійно, вимогам цього Технічного регламенту оцінюється шляхом застосування процедури експертизи типу (модуль B - експертиза типу - поєднання експертизи типового зразка та його проекту), визначеної у пунктах 1 - 11 додатка 2, у поєднанні за вибором виробника з однією з таких процедур оцінки відповідності:

відповідність типу на основі внутрішнього контролю виробництва з проведенням перевірок продукції під наглядом через випадкові інтервали часу (модуль C2), визначеної у пунктах 12 - 17 додатка 2;

відповідність типу на основі забезпечення якості виробничого процесу (модуль D), визначеної у пунктах 18 - 33 додатка 2;

відповідність типу на основі забезпечення якості продукції (модуль E), визначеної у пунктах 34 - 49 додатка 2;

відповідність типу на основі перевірки продукції (модуль F), визначеної у пунктах 50 - 63 додатка 2.

43. Якщо прилад або арматура виготовлені в одиничній чи невеликій кількості, виробник може обрати одну з процедур оцінки відповідності, визначених у пункті 42 цього Технічного регламенту, або процедуру оцінки відповідності на основі перевірки одиниці продукції (модуль G), визначену в пунктах 64 - 72 додатка 2.

44. Звіти та листування щодо процедур оцінки відповідності приладу або арматури, зазначених у пунктах 42 і 43 цього Технічного регламенту, повинні складатися державною мовою або мовою, прийнятною для сторін.

Декларація про відповідність

45. У декларації про відповідність зазначається про дотримання суттєвих вимог, визначених у додатку 1.

46. Декларація про відповідність складається згідно з примірною структурою, встановленою в додатку 4, містить відомості, визначені у відповідних процедурах оцінки відповідності, встановлені в додатку 2, та постійно оновлюється. Декларація про відповідність приладу або арматури складається або перекладається згідно з вимогами закону про порядок застосування мов.

47. З метою забезпечення відповідності готових приладів застосовним суттєвим вимогам, встановленим у додатку 1, декларація про відповідність для арматури повинна містити характеристики арматури та інструкції щодо вмонтування в прилад або складання приладу.

48. Якщо на прилад або арматуру поширюється дія кількох технічних регламентів, що вимагають складення декларації про відповідність, складається єдина декларація про відповідність стосовно всіх таких технічних регламентів. У такій декларації про відповідність зазначаються відповідні технічні регламенти, включаючи відомості про їх офіційне опублікування.

Єдина декларація про відповідність може мати форму досьє, яке складається з відповідних окремих декларацій про відповідність.

49. Виробник шляхом складення декларації про відповідність бере на себе відповідальність за відповідність приладу або арматури вимогам, установленим у цьому Технічному регламенті.

50. Копія декларації про відповідність повинна надаватися разом з арматурою.

Загальні принципи маркування знаком відповідності технічним регламентам

51. Знак відповідності технічним регламентам застосовується згідно із загальними принципами маркування зазначеним знаком, установленими статтею 30 Закону України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності".

Правила та умови нанесення знака відповідності технічним регламентам

52. Знак відповідності технічним регламентам наноситься на прилад та арматуру або на табличку з технічними даними та повинен бути видимим, розбірливим і стійкім до стирання. Якщо це є неможливим або невиправданим через характер приладу або арматури, знак відповідності технічним регламентам наноситься на пакування та на документ, що супроводжує прилад або арматуру.

53. Знак відповідності технічним регламентам наноситься перед введенням приладу або арматури в обіг.

54. Знак відповідності технічним регламентам супроводжується ідентифікаційним номером призначеного органу з оцінки відповідності, якщо такий орган залучений на етапі контролю виробництва приладу або арматури, та двома останніми цифрами року нанесення такого знака. Ідентифікаційний номер призначеного органу наноситься самим органом або за його вказівкою виробником або уповноваженим представником.

55. Знак відповідності технічним регламентам та ідентифікаційний номер призначеного органу з оцінки відповідності можуть супроводжуватися будь-яким іншим маркуванням, що вказує на особливий ризик або особливості використання.

56. Обмежувальні (коригувальні) заходи в разі неналежного застосування знака відповідності технічним регламентам вживаються відповідно до законодавства.

Написи

57. Написи, визначені в додатку 3, наносяться на прилад або на табличку з технічними даними та повинні бути видимими, розбірливими та стійкими до стирання, і у відповідних випадках - на арматуру або на табличку з технічними даними.

58. Написи, визначені в додатку 3, наносяться перед введенням приладу або арматури в обіг.

Призначення органів з оцінки відповідності

59. Призначення органів з оцінки відповідності для виконання ними як третіми сторонами завдань з оцінки відповідності згідно з цим Технічним регламентом здійснюється відповідно до Закону України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності".

Спеціальні вимоги до призначених органів

60. Призначені органи з оцінки відповідності повинні відповідати загальним вимогам, установленим пунктом 1 частини першої статті 32 Закону України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності", та спеціальним вимогам, установленим пунктами 61 - 68 цього Технічного регламенту.

61. Орган з оцінки відповідності повинен бути третьою стороною, органом, незалежним від особи, що надає прилад або арматуру на оцінку відповідності.

Орган з оцінки відповідності, який є членом об'єднання підприємців, що представляє юридичних осіб та/або фізичних осіб - підприємців, які беруть участь у проектуванні, виготовленні, реалізації, монтажі, використанні чи технічному обслуговуванні приладів або арматури, які він оцінює, може вважатися третьою стороною за умови доведення незалежності такого органу та відсутності будь-якого конфлікту інтересів.

62. Орган з оцінки відповідності (його керівник, заступники керівника та персонал, відповідальний за виконання завдань з оцінки відповідності) не повинен:

бути проектувальником, виробником, імпортером, розповсюджувачем, монтажником, покупцем, власником, користувачем чи відповідальним за технічне обслуговування приладів або арматури, які він оцінює, або представником будь-якої із зазначених сторін. Зазначена вимога не виключає можливості використання оцінюваних приладів або арматури, яка є необхідною для роботи органу з оцінки відповідності, чи використання таких приладів або арматури в своїх цілях;

брати безпосередньої участі у проектуванні, виготовленні чи спорудженні, реалізації, монтажі, використанні чи технічному обслуговуванні приладів або арматури, які він оцінює, або представляти сторони, що беруть участь у такій діяльності. Такий орган не повинен провадити будь-яку діяльність, яка може суперечити незалежності його суджень або його доброчесності стосовно діяльності з оцінки відповідності, на провадження якої він призначається або призначений. Така вимога, зокрема, стосується послуг з консультування.

Орган з оцінки відповідності повинен забезпечувати, щоб діяльність субпідрядників або дочірніх підприємств, які ними залучаються до виконання робіт з оцінки відповідності, не впливала на конфіденційність інформації, об'єктивність і неупередженість діяльності з оцінки відповідності таких органів.

63. Орган з оцінки відповідності та його персонал повинен провадити діяльність з оцінки відповідності належним чином та з технічною компетентністю у відповідній сфері, бути вільним від будь-якого тиску та спонукання, зокрема фінансового характеру, які могли б впливати на його судження або результати його діяльності з оцінки відповідності, особливо з боку осіб чи груп осіб, заінтересованих у результатах такої діяльності.

64. Орган з оцінки відповідності повинен бути здатним виконувати всі завдання, які покладені на нього згідно з додатком 2 та стосовно яких він призначається чи був призначений, незалежно від того, чи такі завдання виконуються самим органом з оцінки відповідності, чи від його імені та під його відповідальність.

Орган з оцінки відповідності у будь-який час і для кожної процедури оцінки відповідності та кожного виду чи категорії приладів або арматури, стосовно яких він призначається чи був призначений, повинен мати необхідні:

кваліфікований та досвідчений персонал для виконання завдань з оцінки відповідності;

описи процедур, згідно з якими проводиться оцінка відповідності, що забезпечують прозорість і відтворюваність таких процедур. Орган з оцінки відповідності повинен мати відповідні політики та процедури тощо, що дають змогу розрізняти завдання, які він виконує як призначений орган, та іншу діяльність;

процедури для провадження діяльності з оцінки відповідності з належним урахуванням розміру суб'єкта господарювання, що замовляє роботи з оцінки відповідності, галузі, в якій він провадить діяльність, його структури, ступеня складності технології виробництва відповідних приладів або арматури та масового чи серійного характеру виробничого процесу.

Орган з оцінки відповідності повинен мати необхідні для виконання в належний спосіб технічних і адміністративних завдань з оцінки відповідності засоби, а також мати доступ до всього необхідного обладнання чи матеріально-технічної бази.

65. Персонал, відповідальний за виконання завдань з оцінки відповідності, повинен мати:

технічну і професійну підготовку, що охоплює всю діяльність з оцінки відповідності, стосовно якої орган з оцінки відповідності був призначений;

достатні знання вимог, які стосуються робіт з оцінки відповідності, які він проводить, та відповідні повноваження для проведення таких робіт;

відповідні знання та розуміння суттєвих вимог, встановлених у додатку 1, стандартів з переліку національних стандартів, що застосовуються, відповідних положень законодавства Європейського Союзу та національного законодавства;

навички із складення сертифікатів, протоколів та звітів, які підтверджують проведення робіт з оцінки відповідності.

66. Повинна бути забезпечена неупередженість органу з оцінки відповідності його керівника, заступників керівника та персоналу, відповідального за виконання завдань з оцінки відповідності.

Оплата праці керівника, заступників керівника органу з оцінки відповідності та його персоналу, відповідального за виконання завдань з оцінки відповідності, не повинна залежати від кількості проведених робіт з оцінки відповідності чи їх результатів.

67. Персонал органу з оцінки відповідності повинен забезпечувати дотримання вимог щодо конфіденційності інформації, яка захищається в режимі комерційної таємниці, одержаної під час виконання своїх завдань згідно з додатком 2, крім її надання у визначених законом випадках відповідним уповноваженим органам. Майнові права повинні бути захищені.

68. Орган з оцінки відповідності повинен брати участь у відповідній діяльності із стандартизації або забезпечувати інформованість свого персоналу, який відповідає за виконання завдань з оцінки відповідності, про таку діяльність.

Призначений орган бере участь у відповідній діяльності секторальної групи призначених органів, утвореної згідно з пунктом 81 цього Технічного регламенту, забезпечує інформованість свого персоналу, який відповідає за виконання завдань з оцінки відповідності, про таку діяльність, а також застосовує документи, підготовлені за результатами роботи зазначеної групи, як загальні настанови.

Залучення призначеними органами субпідрядників та дочірніх підприємств

69. У разі коли призначений орган залучає до виконання конкретних робіт, пов'язаних з оцінкою відповідності, субпідрядника або дочірнє підприємство, він повинен пересвідчитися у тому, що зазначений субпідрядник чи дочірнє підприємство відповідає вимогам, визначеним у пунктах 61 - 68 цього Технічного регламенту, та повідомити про це органу, що призначає.

70. Призначені органи несуть повну відповідальність за роботи, що виконуються субпідрядниками або дочірніми підприємствами, незалежно від їх місцезнаходження.

71. Субпідрядник або дочірнє підприємство можуть бути залучені до виконання робіт з оцінки відповідності лише за згодою замовника.

72. Призначені органи повинні зберігати для надання на запити органу, що призначає, відповідні документи стосовно оцінювання кваліфікації залучених субпідрядників або дочірніх підприємств і робіт, що виконуються ними, згідно з додатком 2.

Обов'язки призначених органів стосовно їх діяльності

73. Призначені органи проводять оцінку відповідності згідно з процедурами оцінки відповідності, встановленими в додатку 2.

74. Оцінка відповідності повинна проводитися у пропорційний спосіб без покладення зайвого навантаження на суб'єктів господарювання.

Призначені органи повинні:

провадити свою діяльність з належним урахуванням величини суб'єкта господарювання, що замовляє роботи з оцінки відповідності, галузі, в якій він провадить діяльність, його структури, ступеня складності технологічного процесу виробництва відповідних приладу або арматури та масового чи серійного характеру виробничого процесу;

дотримуватися ступеня вимогливості та рівня захисту, що є необхідними для відповідності приладу або арматури вимогам цього Технічного регламенту.

75. Якщо призначений орган вважає, що виробником не були виконані суттєві вимоги, встановлені в додатку 1 або у відповідних стандартах з переліку національних стандартів чи інших технічних специфікаціях, зазначений орган вимагає від виробника вжиття відповідних коригувальних заходів та не видає документ про відповідність.

76. Якщо під час проведення моніторингу відповідності приладу або арматури після видачі документа про відповідність призначений орган виявить, що прилад або арматура вже не відповідають вимогам, зазначений орган вимагає від виробника вжиття відповідних коригувальних заходів і в разі потреби призупиняє або скасовує виданий документ про відповідність.

77. Якщо коригувальних заходів не було вжито або вони не дали необхідних результатів, призначений орган залежно від обставин обмежує сферу дії, призупиняє або скасовує будь-який документ про відповідність.

Апеляції на рішення призначених органів

78. Подання та розгляд апеляцій на рішення призначених органів здійснюються відповідно до Закону України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності".

Обов'язки призначених органів стосовно надання інформації

79. Призначені органи інформують орган, що призначає, про:

будь-яку відмову у видачі, обмеження сфери, призупинення або скасування документа про відповідність;

будь-які обставини, що впливають на сферу та умови призначення таких органів;

будь-які запити щодо надання інформації про діяльність з оцінки відповідності, одержані ними від органів державного ринкового нагляду.

На запит органу, що призначає, призначені органи також інформують його про діяльність з оцінки відповідності, яка провадиться в межах сфери їх призначення, та будь-яку іншу діяльність, включаючи транскордонну діяльність та роботи за договорами субпідряду.

80. Призначені органи надають іншим органам з оцінки відповідності, які призначені згідно з цим Технічним регламентом та провадять подібну діяльність з оцінки відповідності, що охоплює такі самі прилади або арматуру, відповідну інформацію з питань, які стосуються негативних результатів оцінки відповідності та на їх запит - також позитивних результатів оцінки відповідності.

Координація призначених органів

81. Відповідна координація та співпраця між органами з оцінки відповідності, призначеними згідно з цим Технічним регламентом, здійснюється у формі секторальної групи або груп призначених органів.

Призначені органи беруть участь у роботі секторальної групи або груп призначених органів безпосередньо або через визначених представників.

Державний ринковий нагляд і контроль приладів та арматури

82. Державний ринковий нагляд і контроль введених в обіг приладів та арматури здійснюється відповідно до Закону України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції" з урахуванням вимог цього Технічного регламенту.

Формальна невідповідність

83. Заходи щодо усунення формальної невідповідності вживаються відповідним суб'єктом господарювання, якщо орган державного ринкового нагляду встановить таку невідповідність:

знак відповідності технічним регламентам було нанесено з порушенням загальних принципів маркування зазначеним знаком, установлених законом, або вимог, визначених у пунктах 52 - 56 цього Технічного регламенту;

не було нанесено знак відповідності технічним регламентам;

написи, визначені в додатку 3, не нанесені або нанесені з порушенням вимог, визначених у пунктах 57 і 58 цього Технічного регламенту;

ідентифікаційний номер призначеного органу, залученого на етапі контролю виробництва, було нанесено з порушенням вимог пунктів 52 - 56 цього Технічного регламенту або не нанесено;

декларацію про відповідність не було складено або було складено з порушенням вимог, установлених цим Технічним регламентом;

копія декларації про відповідність не супроводжує арматуру;

технічна документація або відсутня, або є неповною;

інформація, визначена у пункті 18 або 26 цього Технічного регламенту, відсутня, є неправдивою або неповною;

не виконано будь-яку іншу з адміністративних вимог, установлених у пунктах 13 - 21 або 24 - 32 цього Технічного регламенту.

84. Якщо формальну невідповідність, зазначену в пункті 83 цього Технічного регламенту не усунено, органи державного ринкового нагляду повинні вжити усіх необхідних заходів до обмеження чи заборони надання відповідного приладу або арматури на ринку або забезпечити їх відкликання чи вилучення з обігу.

Таблиця відповідності

85. Таблиця відповідності положень Регламенту (ЄС) 2016/426 Європейського Парламенту та Ради від 9 березня 2016 р. про прилади, що спалюють газоподібні палива, та скасування Директиви 2009/142/ЄС та цього Технічного регламенту наведена в додатку 5.

 

Додаток 1
до Технічного регламенту

СУТТЄВІ ВИМОГИ
до приладів та арматури

1. Суттєві вимоги, викладені в Технічному регламенті приладів, що працюють на газоподібному паливі, є обов'язковими.

2. Суттєві вимоги повинні бути інтерпретовані та застосовані з урахуванням сучасного стану науки і технології під час проектування і виготовлення приладів та арматури, а також технічних та економічних рішень, які узгоджуються з високим ступенем енергоефективності, захисту здоров'я та безпеки.

Загальні вимоги

3. Прилади повинні бути спроектовані і виготовлені тким чином, щоб бути здатними функціонувати безпечно і не представляти жодної небезпеки для людей, домашніх тварин або майна під час використання за призначенням.

Арматура повинна бути спроектована і виготовлена таким чином, щоб бути здатною функціонувати відповідно до її цільового призначення для вмонтування в прилад або складання приладу.

4. Виробник зобов'язаний провести аналіз ризиків з метою виявлення тих, що віднесені до його приладу або арматури. Потім він повинен спроектувати і виготовити прилад з урахуванням оцінки ризиків.

5. Під час вибору найбільш прийнятних рішень виробник повинен застосовувати принципи, викладені нижче, в такому порядку:

усунути або зменшити ризики, наскільки це можливо (по суті безпечне проектування і виготовлення);

вжити необхідних заходів захисту щодо ризиків, які не можуть бути усунені;

інформувати користувачів про залишкові ризики через будь-які недоліки прийнятих захисних заходів і зазначити, чи необхідні якісь особливі запобіжні заходи.

6. Під час проектування і виготовлення приладу, а також під час складання інструкцій виробник повинен передбачити не тільки використання приладу за призначенням, але і його використання за інших передбачуваних умов.

7. Всі прилади повинні:

супроводжуватися інструкцією з монтажу, призначеною для монтажника;
 
супроводжуватися інструкцією з експлуатації та технічного обслуговування, призначеною для користувача;

мати відповідні попереджувальні написи, які повинні також міститися на пакуванні.

8. Інструкції з монтажу, призначені для монтажника, повинні містити:

всі інструкції з монтажу, налагодження та технічного обслуговування, необхідні для забезпечення того, щоб такі операції були виконані належним чином, щоб прилад міг бути використаний безпечно;

інформацію про технічні характеристики інтерфейсу між приладом і його середовищем монтажу, що дає змогу правильно підключатися до мережі газопостачання, подавати допоміжну енергію, повітря в камеру згоряння і системи відкачування димових газів.

9. Інструкції з експлуатації та технічного обслуговування, призначені для користувача, повинні містити всю інформацію, необхідну для безпечного використання і, зокрема, звертати увагу користувача на будь-які обмеження експлуатації.

Виробник повинен зазначати в інструкції як додатковий захід необхідність проведення будь-яких з перерахованих робіт тільки кваліфікованим спеціалістом.

Виробник приладу повинен включати в інструкцію, що супроводжує прилад, всю необхідну інформацію з налагодження, експлуатації та технічного обслуговування арматури в складі готового приладу залежно від обставин.

10. Попереджувальні повідомлення на приладі та його пакуванні повинні чітко зазначати тип використовуваного газу, тиск подачі газу, категорію приладу і будь-які обмеження щодо його використання, зокрема обмеження, що прилад повинен бути встановлений тільки в тих місцях, де є достатньою вентиляція, щоб гарантувати мінімізацію ризиків.

11. Для арматури інструкції щодо вмонтування в прилад або складання приладу, налагодження, експлуатації та технічного обслуговування повинні бути надані як частина декларації про відповідність.

Матеріали

12. Матеріали для приладів або арматури повинні відповідати своєму призначенню і витримувати механічне, хімічне і теплове навантаження, якому вони будуть піддаватися.

Загальні вимоги до дизайну та конструкції

13. Суттєві вимоги, що застосовуються до приладів, застосовуються також до арматури.

14. Прилади повинні бути спроектовані і виготовлені таким чином, щоб за умови нормальної експлуатації вони були стабільні, не було спотворення, пошкодження або зносу, що може призвести до погіршення їх безпеки.

15. Конденсат, вироблений під час пуску та/або використання, не повинен впливати на безпеку приладів.

16. Прилади повинні бути спроектовані і виготовлені таким чином, щоб:

мінімізувати ризик вибуху в разі виникнення пожежі зовнішнього походження;

вода і неприйнятне повітря не проникали в газовий контур.

17. Уразі нормативного коливання допоміжної енергії прилади повинні продовжувати працювати безпечно.

18. Аномальні коливання або відмова допоміжної енергії, або її відновлення не повинно призвести до небезпечної ситуації.

19. Прилади повинні бути спроектовані і виготовлені таким чином, щоб:

уникнути будь-яких газових ризиків, пов'язаних з небезпекою електричного походження. У разі потреби повинні бути враховані результати оцінки відповідності вимогам з безпеки відповідно до Технічного регламенту радіообладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 р. N 355 (Офіційний вісник України, 2017 р., N 45, ст. 1396), та Технічного регламенту низьковольтного електричного обладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. N 1067 (Офіційний вісник України, 2015 р., N 102, ст. 3526);

уникнути будь-яких газових ризиків, пов'язаних з небезпекою, які здійснюються з електромагнітних завад. У разі потреби повинні бути враховані результати оцінки відповідності з електромагнітної сумісності відповідно до Технічного регламенту радіообладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 р. N 355 (Офіційний вісник України, 2017 р. N 45, ст. 1396), та Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. N 1077 (Офіційний вісник України, 2016 р., N 2, ст. 72).

20. Всі частини приладу повинні витримувати механічні та теплові навантаження, яким вони піддаються без будь-яких деформацій, що впливають на їх безпеку.

21. Прилади повинні бути спроектовані і виготовлені таким чином, що відмова захисного, контролюючого або регулюючого пристрою не може призвести до небезпечної ситуації.

22. Якщо прилад оснащений захисними і контролюючими пристроями, функціонування захисних пристроїв не повинно відмінятися функціями контролюючих пристроїв.

23. Всі частини приладів, які встановлені або відрегульовані на стадії виробництва і які не повинні управлятися користувачем або монтажником, повинні бути відповідним чином захищені.

24. Важелі та інші контролюючі пристрої та настройки повинні бути чітко позначені і мати відповідні інструкції, щоб запобігти будь-якій помилці в експлуатації/використанні, їх конструкція повинна бути такою, щоб виключити можливість випадкового натискання кнопок.

Витік незгорілого газу

25. Прилади повинні бути спроектовані і виготовлені таким чином, щоб:

швидкість витоку газу була безпечною;

виділення газу за будь-якого стану експлуатації було обмежено для уникнення небезпечного скупчення незгорілого газу в приладі.

26. Прилади, призначені для використання в закритих приміщеннях і кімнатах, повинні бути спроектовані і виготовлені таким чином, щоб запобігти викиду незгорілого газу в усіх ситуаціях, які можуть призвести до небезпечного накопичення незгорілого газу в таких приміщеннях.

27. Прилади, призначені і спроектовані для спалювання газу, що містить окис вуглецю або інші токсичні компоненти, не повинні становити небезпеку для здоров'я людей і домашніх тварин, які зазнали впливу.

Запалювання

28. Прилади повинні бути спроектовані і виготовлені таким чином, що за умови їх нормальної експлуатації забезпечувалося плавне первинне та повторне запалювання і перехресний спалах.

Горіння

29. Прилади повинні бути спроектовані і виготовлені таким чином, що за умови їх нормальної експлуатації:

процес згоряння повинен бути стабільним і продукти згоряння не повинні містити неприпустимі концентрації речовин, шкідливих для здоров'я;

не буде випадкового викиду продуктів згорання.

30. Прилади, підключені до димоходу для розсіювання продуктів згоряння, повинні бути спроектовані і виготовлені таким чином, щоб унеможливити за неналежної тяги попадання продуктів згоряння в небезпечній кількості в закритих приміщеннях або прилеглих до них кімнатах.

31. Прилади повинні бути спроектовані і виготовлені таким чином, що за умови їх нормальної експлуатації вони не утворюють концентрацію окису вуглецю або інших речовин, які становлять небезпеку для здоров'я людей і домашніх тварин.

Раціональне використання енергії

32. Прилади повинні бути спроектовані і виготовлені таким чином, щоб забезпечити раціональне використання енергії, що відображає сучасний стан техніки з урахуванням аспектів безпеки.

Температура

33. Частини приладів, які призначені для встановлення або розміщення в безпосередній близькості від поверхні, не повинні досягати температур, які становлять небезпеку.

34. Температура поверхні частин приладів, призначених для поводження за нормальної експлуатації, не повинна становити небезпеку для користувача.

35. Температура поверхні зовнішніх частин приладів, за винятком поверхонь або частин, які пов'язані з передачею тепла, не повинні в умовах експлуатації становити небезпеку для здоров'я людей, що піддаються опроміненню, і, зокрема, для дітей і літніх людей, для яких відповідний час реакції повинен бути врахований.

Контакт з їжею і водою, що призначені для споживання людиною

36. Матеріали і деталі, з яких виготовлюється прилад, які можуть перебувати в контакті з харчовими продуктами або питною водою, яка призначена для споживання людиною, не повинні погіршувати їх якість.

 

Додаток 2
до Технічного регламенту

ПРОЦЕДУРИ ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ
приладів та арматури

МОДУЛЬ B
(експертиза типу - поєднання експертизи типового зразка та його проекту)

1. Експертиза типу є частиною процедури оцінки відповідності, в якій призначений орган з оцінки відповідності (далі - призначений орган) досліджує технічний проект приладу або арматури та перевіряє і засвідчує, що технічний проект приладу або арматури відповідає вимогам Технічного регламенту приладів, що працюють на газоподібному паливі (далі - Технічний регламент), які застосовуються до них.

2. Експертиа типу виконується шляхом оцінки адекватності технічної документації та підтвердних доказів, встановлених у пункті 3 цього додатка, а також проведення дослідження зразка завершеного приладу або арматури, що є репрезентативними для передбачуваного виробництва (поєднання експертизи типового зразка та його проекту).

3. Виробник подає заявку на експертизу типу лише одному призначеному органу за своїм вибором, в якій зазначається найменування та адреса виробника, а в разі подання заявки уповноваженим представником - також його найменування і адреса та інформація про те, що така заявка не подана до жодного іншого призначеного органу, до якої додаються:

1) технічна документація, яка дає можливість оцінити відповідність приладу або арматури вимогам Технічного регламенту, які застосовуються до них, і включає належний аналіз та оцінку ризику (ризиків). У технічній документації зазначаються застосовні вимоги та охоплені, наскільки це стосується такої оцінки, питання проектування, виробництва та функціонування приладу або арматури.

Технічна документація повинна у відповідних випадках містити принаймні такі елементи:

загальний опис приладу або арматури;

ескізний проект, виробничі креслення та схеми компонентів, складальних вузлів, електричних кіл тощо;

описи та пояснення, необхідні для розуміння зазначених креслень і схем та функціонування приладу або арматури;

список застосованих повністю чи частково стандартів з переліку національних стандартів, передбаченого пунктом 40 Технічного регламенту, а у разі, коли зазначені стандарти не були застосовані, - описи рішень, прийнятих з метою забезпечення відповідності суттєвим вимогам Технічного регламенту, а також список інших відповідних технічних специфікацій, що були застосовані. У разі часткового застосування стандартів з переліку національних стандартів у технічній документації повинні бути зазначені ті частини, які були застосовані;

результати виконаних проектних розрахунків/проведених досліджень тощо;

протоколи випробувань;

інструкції з монтажу та експлуатації приладу;

декларацію про відповідність арматури, яка повинна містити інструкції щодо вмонтування в прилад або складання приладу;

2) зразки продукції, що є репрезентативними для передбаченого виробництва. Призначений орган може затребувати додаткові зразки продукції, якщо це необхідно для виконання програми випробувань;

3) підтвердні докази щодо адекватності рішення технічного проекту. Такі підтвердні докази повинні містити посилання на всі використані документи, зокрема якщо відповідні національні стандарти та/або технічні специфікації, відповідність яким надає презумпцію відповідності продукції суттєвим вимогам, не були застосовані повністю. У разі потреби підтвердні докази повинні включати результати випробувань, проведених відповідною лабораторією виробника або іншою випробувальною лабораторією від імені виробника та під його відповідальність.

4. У разі потреби виробник повинен також представити призначеному органу такі документи:

сертифікат експертизи типу і декларацію про відповідність вмонтованої арматури;

атестати і сертифікати, що стосуються методів виробництва та/або інспектування, та/або моніторингу приладу або арматури;

будь-який інший документ, який сприятиме проведенню оцінки відповідності призначеним органом.

5. Призначений орган:

1) стосовно приладу або арматури - проводить експертизу технічної документації та підтвердних доказів з метою оцінки адекватності технічного проекту приладу або арматури;

2) стосовно зразка (зразків):

перевіряє, що зразок (зразки) був (були) виготовлений (виготовлені) відповідно до технічної документації, та визначає елементи, що були розроблені згідно із застосованими положеннями відповідних стандартів з переліку національних стандартів, передбаченого пунктом 40 Технічного регламенту, а також елементи, що були розроблені відповідно до інших технічних специфікацій;

проводить відповідні дослідження і випробування або доручає їх проведення з метою перевірки того, що у разі обрання виробником для застосування рішення відповідних стандартів з переліку національних стандартів, передбаченого пунктом 40 Технічного регламенту, вони були застосовані правильно;

проводить відповідні дослідження і випробування або доручає їх проведення з метою перевірки того, що у разі незастосування виробником рішень з відповідних стандартів з переліку національних стандартів, передбаченого пунктом 40 Технічного регламенту, прийняті виробником рішення про застосування інших відповідних технічних специфікацій відповідають відповідним суттєвим вимогам Технічного регламенту;

погоджує з виробником місце проведення досліджень і випробувань.

6. Призначений орган складає звіт про оцінку, в якому наводяться дані про дії, виконані згідно з пунктом 5 цього додатка, та їх результати. Призначений орган може оприлюднити (повністю або частково) зміст зазначеного звіту лише за згодою виробника, за винятком випадків, коли призначений орган виконує свої зобов'язання перед органом, що призначає.

7. Якщо типовий зразок приладу або арматури відповідає вимогам Технічного регламенту, призначений орган видає виробнику сертифікат експертизи типу. У такому сертифікаті зазначається найменування і адреса виробника, висновки за результатами експертизи, умови чинності сертифіката (якщо такі є) та дані, необхідні для ідентифікації затвердженого типу, такі як тип газу, категорія приладу та тиск подачі газу, і у разі потреби опис її функціонування. До сертифіката експертизи типу можуть додаватися один чи більше додатків.

У сертифікаті експертизи типу та додатках до нього повинна міститися вся відповідна інформація, яка дає змогу оцінювати відповідність виготовлених приладів або арматури дослідженому типовому зразку, що пройшов експертизу, та здійснювати контроль під час експлуатації. А також повинні зазначатися будь-які умови його видачі та супроводжуватися описом та кресленнями (зображеннями), необхідними для ідентифікації затвердженого типу.

Сертифікат експертизи типу повинен мати максимальний строк дії десять років з дня його видачі.

Якщо типовий зразок приладу або арматури не відповідає вимогам Технічного регламенту, які застосовуються до них, призначений орган відмовляє у видачі сертифіката експертизи типу та повідомляє про це заявнику з наданням докладного обґрунтування своєї відмови.

8. Призначений орган повинен постійно відслідковувати будь-які зміни загальновизнаного рівня сучасного розвитку науки і техніки, які можуть вказувати на те, що затверджений тип приладу або арматури вже не відповідає вимогам Технічного регламенту, які застосовуються до них, та повинен визначити, чи такі зміни потребують подальшого вивчення. Якщо це так, призначений орган повинен повідомити про це виробнику.

Виробник повинен інформувати призначений орган, який зберігає технічну документацію стосовно сертифіката експертизи типу, про всі модифікації затвердженого типу, що можуть вплинути на відповідність приладу або арматури суттєвим вимогам Технічного регламенту або на умови чинності такого сертифіката. Такі модифікації потребують додаткового затвердження у формі доповнення до первинного сертифіката експертизи типу.

9. Призначений орган повинен інформувати орган, що призначає, про видані або скасовані ним сертифікати експертизи типу та/або будь-які доповнення до них, а також періодично чи на запит органу, що призначає, подавати йому перелік рішень про відмову у видачі сертифіката та/або будь-яких доповнень до нього та сертифікатів експертизи типу та/або будь-яких доповнень до них, дію яких він зупинив чи встановив щодо них інші обмеження.

Призначений орган повинен інформувати інші призначені органи про відмови у видачі сертифіката експертизи типу та/або будь-яких доповнень до нього, про сертифікати та/або будь-які доповнення до них, які він скасував, зупинив дію чи встановив щодо них інші обмеження, а на запит - також про видані ним сертифікати експертизи типу та/або доповнення до них.

Орган, що призначає, відповідні органи державного ринкового нагляду та інші призначені органи мають право на запити одержувати копію сертифікатів експертизи типу та/ або доповнень до них. Орган, що призначає, та відповідні органи державного ринкового нагляду мають право на запити одержувати копію технічної документації та результати досліджень, проведених призначеним органом. Призначений орган зберігає копію сертифіката експертизи типу, додатків і доповнень до нього, а також технічний файл, включаючи подану виробником документацію, до закінчення строку дії такого сертифіката.

10. Виробник повинен зберігати копію сертифіката експертизи типу, додатків і доповнень до нього разом з технічною документацією для надання на запити органів державного ринкового нагляду протягом десяти років після введення останнього зразка приладу або арматури в обіг.

11. Уповноважений представник виробника може подати заявку згідно з пунктом 3 цього додатка та виконувати обов'язки, визначені в пунктах 8 і 10 цього додатка, за умови визначення таких обов'язків у дорученні.

МОДУЛЬ C2
(відповідність типу на основі внутрішнього контролю виробництва з проведенням перевірок продукції під наглядом через випадкові інтервали часу)

12. Відповідність типу на основі внутрішнього контролю виробництва з проведенням перевірок продукції під наглядом через випадкові інтервали часу є тією частиною процедури оцінки відповідності, за допомогою якої виробник виконує обов'язки, встановлені у пунктах 13 - 16 цього додатка, та гарантує і декларує під свою виключну відповідальність, що відповідні прилади або арматура відповідають типу, описаному в сертифікаті експертизи типу, та вимогам Технічного регламенту, що застосовуються до них.

Виробництво

13. Виробник вживає всіх заходів, необхідних для того, щоб виробничий процес і його моніторинг забезпечували відповідність виготовлених приладів або арматури типу, описаному в сертифікаті експертизи типу, та вимогам Технічного регламенту, що застосовуються до них.

Перевірка продукції

14. Призначений орган, обраний виробником, повинен проводити перевірку продукції або доручати її проведення через випадкові інтервали часу (один рік чи менше) з метою перевірки якості внутрішнього контролю приладів або арматури з урахуванням, зокрема, технологічної складності приладів або арматури та обсягу виробництва. З метою перевірки відповідності продукції відповідним вимогам Технічного регламенту адекватна вибірка зразків готових приладів або арматури, відібраних призначеним органом у місці їх виготовлення перед введенням в обіг, досліджується та підлягає проведенню належних випробувань, визначених відповідними частинами стандартів, включених до переліку національних стандартів, передбаченого пунктом 40 Технічного регламенту, та/або рівнозначних випробувань, визначених в інших відповідних технічних специфікаціях, для перевірки відповідності приладу або арматури типу, описаному в сертифікаті експертизи типу, та вимогам Технічного регламенту. Якщо відібрані зразки не відповідають прийнятному рівню якості, призначений орган повинен вжити належних заходів.

Процедура відбору зразків, яка застосовується, призначена для визначення, того, чи є процес виробництва приладу або арматури в допустимих межах з метою забезпечення відповідності приладу або арматури.

Виробник під відповідальність призначеного органу наносить ідентифікаційний номер такого органу на кожний прилад або арматуру під час виробничого процесу.

Маркування знаком відповідності технічним регламентам та декларація про відповідність

15. Виробник наносить знак відповідності технічним регламентам на кожний окремий прилад або арматуру, що відповідає типу, описаному в сертифікаті експертизи типу, та застосованим вимогам Технічного регламенту, які застосовуються до них.

16. Виробник складає письмову декларацію про відповідність для кожної моделі приладу або арматури та зберігає її для подання на запити органів державного ринкового нагляду протягом десяти років після введення в обіг останнього зразка приладу або арматури цієї моделі. У декларації про відповідність повинна бути ідентифікована модель приладу або арматури, для якої її складено.

Копія декларації про відповідність подається відповідним органам державного ринкового нагляду на їх запити. Копія декларації про відповідність арматури супроводжує кожну одиницю арматури, а у відповідних випадках - партію арматури.

Уповноважений представник

17. Обов'язки виробника, визначені у пунктах 15 і 16 цього додатка, від його імені та під його відповідальність можуть бути виконані його уповноваженим представником за умови визначення таких обов'язків у дорученні.

МОДУЛЬ D
(відповідність типу на основі забезпечення якості виробничого процесу)

18. Відповідність типу на основі забезпечення якості виробничого процесу є частиною процедури оцінки відповідності, за допомогою якої виробник виконує обов'язки, встановлені у пунктах 19, 29 і 30 цього додатка, та гарантує і декларує під свою виключну відповідальність, що відповідні прилади або арматура відповідають типу, описаному в сертифікаті експертизи типу, та вимогам Технічного регламенту, які застосовуються до них.

Виробництво

19. Виробник забезпечує функціонування схваленої системи управління якістю для виробництва, контролю та випробувань готових приладів або арматури згідно з пунктами 20 - 24 цього додатка та підлягає нагляду згідно з пунктами 25 - 28 цього додатка.

Система управління якістю

20. Виробник подає обраному ним призначеному органу заявку на оцінку системи управління якістю стосовно відповідних приладів або арматури, в якій зазначається:

найменування та адреса виробника, а в разі подання заявки уповноваженим представником - також його найменування і адреса;

інформація про те, що така заявка не подана до жодного іншого призначеного органу;

уся відповідна інформація про прилад або арматуру, що затверджена відповідно до модуля B.

До заявки додаються:

документація стосовно системи управління якістю;

технічна документація щодо затвердженого типу та копія сертифіката експертизи типу.

21. Система управління якістю повинна забезпечувати відповідність приладів або арматури типу, описаному в сертифікаті експертизи типу, та вимогам Технічного регламенту, що застосовуються до них.

Усі прийняті виробником елементи, вимоги та положення системи управління якістю повинні бути систематично і упорядковано задокументовані у вигляді політик, процедур та інструкцій, викладених у письмовій формі. Документація стосовно системи управління якістю повинна забезпечувати однозначне тлумачення програм, планів, настанов і записів щодо якості.

Зазначена документація повинна містити, зокрема, належний опис:

цілей у сфері якості та організаційної структури, обов'язків і повноважень керівництва стосовно якості продукції;

відповідних методів виробництва, контролю якості та забезпечення якості, процесів і системних заходів, які будуть застосовуватися;

досліджень і випробувань, які будуть проводитися до, під час та після виробництва, а також періодичності їх проведення;

записів щодо якості виробничого процесу та/або продукції (протоколи контролю та результати випробувань, дані калібрувань, звітів про кваліфікацію відповідного персоналу тощо);

засобів моніторингу, за допомогою яких, досягається необхідний рівень якості продукції, та ефективного функціонування системи управління якістю.

22. Призначений орган повинен оцінити систему управління якістю з метою визначення рівня її відповідності вимогам, зазначеним у пункті 21 цього додатка.

Призначений орган повинен припускати відповідність вимогам, наведеним у пункті 21 цього додатка, тих елементів системи управління якістю, що відповідають відповідним вимогам стандарту з переліку національних стандартів, передбаченого пунктом 40 Технічного регламенту.

Група з аудиту, крім членів з досвідом стосовно систем управління якістю, повинна мати у своєму складі принаймні одного члена з досвідом оцінювання відповідної продукції та технології її виробництва, а також знаннями застосованих вимог Технічного регламенту. Проведення аудиту повинно включати відвідування підприємств виробника з метою їх оцінки. Група з аудиту повинна оцінити технічну документацію, зазначену в абзаці сьомому пункту 20 цього додатка, з метою перевірки здатності виробника визначати відповідні вимоги Технічного регламенту та проводити дослідження, необхідні для забезпечення відповідності приладу або арматури таким вимогам.

Призначений орган повинен повідомити виробнику про своє рішення. Зазначене повідомлення повинно містити висновки аудиту та обґрунтоване рішення за результатами оцінки.

23. Виробник повинен виконувати зобов'язання, що виникають в результаті схвалення системи управління якістю, та підтримувати її в адекватному та ефективному стані.

24. Виробник зобов'язаний повідомляти призначеному органу, який схвалив систему управління якістю, про будь-які заплановані зміни у системі управління якістю.

Призначений орган повинен оцінити будь-які запропоновані зміни та прийняти рішення щодо того, чи буде змінена система управління якістю у подальшому відповідати вимогам, зазначеним у пункті 21 цього додатка, чи необхідно провести повторну оцінку.

Призначений орган повинен повідомити виробнику про своє рішення. Зазначене повідомлення повинно містити висновки дослідження та обґрунтоване рішення за результатами оцінки.

Нагляд під відповідальністю призначеного органу

25. Призначений орган здійснює нагляд з метою пересвідчитися в належному виконанні виробником обов'язків, що виникають в результаті схвалення системи управління якістю.

26. Для цілей оцінки виробник зобов'язаний надавати призначеному органу доступ до місць виробництва, контролю, випробувань і зберігання продукції, а також усю необхідну інформацію, зокрема:

документацію щодо системи управління якістю;

записи щодо якості (протоколи контролю та результати випробувань, дані калібрувань, звіти стосовно кваліфікації відповідного персоналу тощо).

27. Призначений орган повинен проводити періодичні аудити щонайменше один раз кожні два роки, щоб пересвідчитися в тому, що виробник підтримує в належному стані та застосовує систему управління якістю, та надавати виробнику звіт про аудит.

28. Крім проведення періодичних аудитів, призначений орган може здійснювати відвідування виробника без попередження. Під час таких відвідувань призначений орган може у разі потреби проводити випробування продукції або доручати їх проведення з метою перевірки правильності функціонування системи управління якістю. Призначений орган повинен надавати виробнику звіт про відвідування, а у разі проведення випробувань - протокол випробувань.

Маркування знаком відповідності технічним регламентам та декларація про відповідність

29. Виробник наносить знак відповідності технічним регламентам та під відповідальність призначеного органу, зазначеного в пункті 20 цього додатка, його ідентифікаційний номер на кожний окремий прилад або арматуру, що відповідає типу, описаному в сертифікаті експертизи типу, та застосованим вимогам Технічного регламенту.

30. Виробник складає письмову декларацію про відповідність для кожної моделі приладу або арматури та зберігає її для подання на запити органів державного ринкового нагляду протягом десяти років після введення в обіг останнього зразка приладу або арматури цієї моделі. У декларації про відповідність повинна бути ідентифікована модель приладу або арматури, для якої її складено.

Копія декларації про відповідність подається відповідним органам державного ринкового нагляду на їх запити. Копія декларації про відповідність арматури супроводжує кожну одиницю арматури, а у відповідних випадках - партію арматури.

31. Виробник повинен протягом десяти років після введення останнього зразка приладу або арматури в обіг зберігати для надання органам ринкового нагляду:

документацію, зазначену в пункті 20 цього додатка;

інформацію про схвалення змін, зазначених у пункті 24 цього додатка;

рішення та звіти призначеного органу, зазначені у пунктах 24, 27 і 28 цього додатка.

32. Призначений орган повинен інформувати:

орган, що призначає, про видані або скасовані ним документи щодо схвалення системи управління якістю, а також періодично чи на запит органу, що призначає, подавати йому перелік рішень про відмову у видачі документа щодо схвалення системи та документів щодо схвалення системи управління якістю, дію яких він зупинив чи встановив щодо них інші обмеження;

інші призначені органи про відмову у видачі документів щодо схвалення системи управління якістю, про документи щодо схвалення системи, дію яких він зупинив, скасував чи встановив щодо них інші обмеження, а на запит - також про видані ним документи щодо схвалення системи управління якістю.

Уповноважений представник

33. Обов'язки виробника, визначені у пунктах 20, 24, 29, 30 і 31 цього додатка, можуть бути виконані його уповноваженим представником від його імені і під його відповідальність за умови, що вони зазначені в дорученні, одержаному від виробника.

МОДУЛЬ E
(відповідність типу на основі забезпечення якості продукції)

34. Відповідність типу на основі забезпечення якості продукції є частиною процедури оцінки відповідності, за допомогою якої виробник виконує обов'язки, встановлені у пунктах 35, 45 і 46 цього додатка, та гарантує і декларує під свою виключну відповідальність, що відповідні прилади або арматура відповідають типу, описаному в сертифікаті експертизи типу, та вимогам Технічного регламенту, які застосовуються до них.

Виробництво

35. Виробник забезпечує функціонування схваленої системи управління якістю для контролю та випробувань готових приладів або арматури згідно з пунктами 36 - 40 цього додатка та підлягає нагляду згідно з пунктами 41 - 44 цього додатка.

Система управління якістю

36. Виробник подає обраному ним призначеному органу заявку на проведення оцінки системи управління якістю стосовно відповідних приладів або арматури, в якій зазначається:

найменування та адреса виробника, а в разі подання заявки уповноваженим представником - також його найменування і адреса;

інформація про те, що така заявка не подана до жодного іншого призначеного органу;

уся відповідна інформація про заявлену категорію продукції.

До заявки додаються:

документація стосовно системи управління якістю;

технічна документація щодо затвердженого типу та копія сертифіката експертизи типу.

37. Система управління якістю повинна забезпечувати відповідність приладів або арматури типу, описаному в сертифікаті експертизи типу, та вимогам Технічного регламенту, які застосовуються до них.

Усі прийняті виробником елементи, вимоги та положення системи управління якістю повинні бути систематично і упорядковано задокументовані у вигляді політик, процедур та інструкцій, викладених у письмовій формі. Документація стосовно системи управління якістю повинна забезпечувати однозначне тлумачення програм, планів, настанов і записів щодо якості.

Зазначена документація повинна містити, зокрема, належний опис:

цілей у сфері якості та організаційної структури, обов'язків і повноважень керівництва стосовно якості продукції;

досліджень і випробувань, які будуть проводитися після виробництва;

записів щодо якості виробничого процесу та/або продукції (протоколи контролю та результати випробувань, дані калібрувань, звітів про кваліфікацію відповідного персоналу тощо);

засобів моніторингу, за допомогою яких досягається необхідний рівень ефективного функціонування системи управління якістю.

38. Призначений орган повинен оцінити систему управління якістю з метою визначення рівня її відповідності вимогам, зазначеним у пункті 37 цього додатка.

Призначений орган повинен припускати відповідність вимогам, зазначеним у пункті 37 цього додатка, тих елементів системи управління якістю, що відповідають відповідним вимогам стандарту з переліку національних стандартів, зазначеного у пункті 40 Технічного регламенту.

Група з аудиту, крім членів з досвідом стосовно систем управління якістю, повинна мати у своєму складі принаймні одного члена з досвідом оцінювання відповідної продукції та технології її виробництва, а також знаннями застосованих вимог Технічного регламенту. Проведення аудиту повинно включати відвідування підприємств виробника з метою їх оцінки. Група з аудиту повинна оцінити технічну документацію, зазначену в абзаці сьомому пункту 36 цього додатка, з метою перевірки здатності виробника визначати відповідні вимоги Технічного регламенту та проводити дослідження, необхідні для забезпечення відповідності приладу або арматури таким вимогам.

Призначений орган повинен повідомити виробнику про своє рішення. Зазначене повідомлення повинно містити висновки аудиту та обґрунтоване рішення за результатами оцінки.

39. Виробник повинен виконувати обов'язки, пов'язані із забезпеченням функціонування схваленої системи управління якістю, та підтримувати її в адекватному та ефективному стані.

40. Виробник зобов'язаний повідомляти призначеному органу, який схвалив систему управління якістю, про будь-які заплановані зміни у системі управління якістю.

Призначений орган повинен оцінити будь-які запропоновані зміни та прийняти рішення щодо того, чи буде змінена система управління якістю у подальшому відповідати вимогам, зазначеним у пункті 37 цього додатка, чи необхідно провести повторну оцінку.

Призначений орган повинен повідомити виробнику про своє рішення. Зазначене повідомлення повинно містити висновки дослідження та обґрунтоване рішення за результатами оцінки.

Нагляд під відповідальністю призначеного органу

41. Призначений орган здійснює нагляд з метою пересвідчитися в належному виконанні виробником обов'язків, що виникають в результаті схвалення системи управління якістю.

42. Для цілей оцінки виробник зобов'язаний надавати призначеному органу доступ до місць виробництва, контролю, випробувань і зберігання продукції, а також усю необхідну інформацію, зокрема:

документацію щодо системи управління якістю;

записи щодо якості (протоколи контролю та результати випробувань, дані калібрувань, звіти стосовно кваліфікації відповідного персоналу тощо).

43. Призначений орган повинен проводити періодичні аудити щонайменше один раз кожні два роки, щоб пересвідчитися в тому, що виробник підтримує в належному стані та застосовує систему управління якістю, та надавати виробнику звіт про проведення аудиту.

44. Крім проведення періодичних аудитів, призначений орган може здійснювати відвідування виробника без попередження. Під час таких відвідувань призначений орган може у разі потреби проводити випробування продукції або доручати їх проведення з метою перевірки правильності функціонування системи управління якістю. Призначений орган повинен надавати виробнику звіт про відвідування, а у разі проведення випробувань - протокол випробувань.

Маркування знаком відповідності технічним регламентам та декларація про відповідність

45. Виробник наносить знак відповідності технічним регламентам та під відповідальність призначеного органу, зазначеного в пункті 36 цього додатка, його ідентифікаційний номер на кожний окремий прилад або арматуру, що відповідає типу, описаному в сертифікаті експертизи типу, та вимогам Технічного регламенту, які застосовуються до них.

46. Виробник складає письмову декларацію про відповідність для кожної моделі приладу або арматури та зберігає її для подання на запити органів державного ринкового нагляду протягом десяти років після введення в обіг останнього зразка приладу або арматури цієї моделі. У декларації про відповідність повинна бути ідентифікована модель приладу або арматури, для якої її складено.

Копія декларації про відповідність подається відповідним органам державного ринкового нагляду на їх запити. Копія декларації про відповідність арматури супроводжує кожну одиницю арматури, а у відповідних випадках - партію арматури.

47. Виробник повинен протягом десяти років після введення останнього зразка приладу або арматури в обіг зберігати для надання органам ринкового нагляду:

документацію, зазначену в пункті 36 цього додатка;

інформацію про схвалення змін, зазначених у пункті 40 цього додатка;

рішення та звіти призначеного органу, зазначені у пунктах 40, 43 і 44 цього додатка.

48. Призначений орган повинен інформувати:

орган, що призначає, про видані або скасовані ним документи щодо, схвалення системи управління якістю, а також періодично чи на запит органу, що призначає, подавати йому перелік рішень про відмову у видачі документа щодо схвалення системи та документів щодо схвалення системи управління якістю, дію яких він зупинив чи встановив щодо них інші обмеження;

інші призначені органи про відмову у видачі документів щодо схвалення системи управління якістю, про документи щодо схвалення системи, дію яких він зупинив, скасував чи встановив щодо них інші обмеження, а на запит - також про видані ним документи щодо схвалення системи управління якістю.

Уповноважений представник

49. Обов'язки виробника, визначені у пунктах 36, 40, 45, 46 і 47 цього додатка, від його імені та під його відповідальність можуть бути виконані його уповноваженим представником за умови визначення цих обов'язків у дорученні.

МОДУЛЬ F
(відповідність типу на основі перевірки продукції)

50. Відповідність типу на основі перевірки продукції є частиною процедури оцінки відповідності, за допомогою якої виробник виконує обов'язки, встановлені у пунктах 51, 55, 60 і 61 цього додатка, та гарантує і декларує під свою виключну відповідальність, що відповідні прилади або арматура, до яких було застосовано вимоги пункту 52 цього додатка, відповідають типу, описаному в сертифікаті експертизи типу, і вимогам Технічного регламенту, які застосовуються до них.

Виробництво

51. Виробник вживає всіх заходів, необхідних для того, щоб виробничий процес і його моніторинг забезпечували відповідність виготовлених приладів або арматури затвердженому типу, описаному в сертифікаті експертизи типу, і вимогам Технічного регламенту, що застосовуються до них.

Перевірка

52. Призначений орган з оцінки відповідності, обраний виробником, проводить належні дослідження і випробування з метою перевірки відповідності приладів або арматури затвердженому типу, описаному в сертифікаті експертизи типу, та відповідним вимогам Технічного регламенту.

Дослідження і випробування для перевірки відповідності приладів або арматури відповідним вимогам проводяться за вибором виробника або шляхом проведення дослідження та випробування кожного приладу або арматури згідно з пунктами 53 і 54 цього додатка, або шляхом проведення дослідження та випробування приладів або арматури із застосуванням статистичних методів згідно з пунктами 55 - 59 цього додатка.

Перевірка відповідності шляхом проведення дослідження та випробування кожного приладу або арматури

53. Кожний прилад або арматура повинні бути окремо досліджені та повинні підлягати належним випробуванням, які визначені у відповідному (відповідних) стандарті (стандартах) з переліку національних стандартів, зазначеного у пункті 40 Технічного регламенту, та/або рівнозначним випробуванням, встановленим у відповідних технічних специфікаціях, з метою перевірки їх відповідності затвердженому типу, описаному в сертифікаті експертизи типу, та відповідним вимогам Технічного регламенту.

За відсутності такого стандарту призначений орган повинен прийняти рішення про те, які випробування необхідно провести.

54. Призначений орган видає сертифікат відповідності на підставі проведених досліджень та випробувань і наносить свій ідентифікаційний номер на кожний затверджений прилад або арматуру або доручає його нанесення під свою відповідальність.

Виробник повинен зберігати сертифікати відповідності для надання на запити органів державного ринкового нагляду для інспекційних цілей протягом десяти років після введення в обіг останнього зразка приладу або арматури цієї моделі.

Статистична перевірка відповідності

55. Виробник повинен вживати всіх заходів, необхідних для того, щоб виробничий процес і його моніторинг забезпечували однорідність кожної виробленої партії та надавати свої прилади або арматуру для перевірки у формі однорідних партій.

56. Зразки приладів або арматури відбираються випадковим чином з кожної парти згідно з вимогами пункту 57 цього додатка. Усі відібрані зразки приладів або арматури досліджуються та підлягають належним випробуванням, визначеним відповідними частинами стандарту (стандартів), включеного (включених) до переліку національних стандартів, передбаченого пунктом 40 Технічного регламенту, та/або рівнозначним випробуванням, установленим у відповідних технічних специфікаціях, з метою перевірки відповідності приладів або арматури вимогам Технічного регламенту та визначається, приймається відповідна партія продукції чи бракується. За відсутності такого стандарту призначений орган повинен прийняти рішення про те, які випробування необхідно провести.

57. Призначений орган застосовує систему відбору зразків з такими характеристиками: рівень якості, що відповідає імовірності приймання 95 відсотків, з показником невідповідності між 0,5 і 1,5 відсотка;

граничне значення якості, що відповідає імовірності приймання 5 відсотків, з показником невідповідності між 5 і 10 відсотками.

58. У разі прийняття партії усі прилади або арматура такої партії вважаються такими, що пройшли перевірку, крім тих приладів або арматури з вибірки, які не пройшли випробування.

Призначений орган видає сертифікат відповідності щодо проведених досліджень і випробувань та наносить свій ідентифікаційний номер на кожний затверджений прилад або арматуру або доручає його нанесення під свою відповідальність.

Виробник повинен зберігати сертифікати відповідності для надання на запити органів державного ринкового нагляду протягом десяти років після введення в обіг останнього зразка приладу або арматури цієї моделі.

59. Якщо партія бракується, призначений орган або відповідний орган державного ринкового нагляду повинен вжити належних заходів для запобігання введенню такої партії в обіг. У разі частого бракування партій призначений орган може зупинити статистичну перевірку та вжити належних заходів.

Маркування знаком відповідності технічним регламентам та декларація про відповідність

60. Виробник наносить знак відповідності технічним регламентам та під відповідальність призначеного органу, зазначеного у пункті 52 цього додатка, його ідентифікаційний номер на кожний прилад або арматуру, що відповідає затвердженому типу, описаному в сертифікаті експертизи типу, та вимогам Технічного регламенту, які застосовуються до них.

61. Виробник складає письмову декларацію про відповідність для кожної моделі приладу або арматури та зберігає її для подання на запити органів державного ринкового нагляду протягом десяти років після введення в обіг останнього зразка приладу або арматури цієї моделі. У декларації про відповідність повинна бути ідентифікована модель приладу або арматури, для якої її складено.

Копія декларації про відповідність подається відповідним органам державного ринкового нагляду на їх запити. Копія декларації про відповідність арматури супроводжує кожну одиницю арматури, а у відповідних випадках - партію арматури.

У разі надання призначеним органом, зазначеним у пункті 52 цього додатка, своєї згоди та під його відповідальність виробник також може наносити ідентифікаційний номер такого призначеного органу на прилад або арматуру.

62. За згодою призначеного органу та під його відповідальність виробник може наносити ідентифікаційний номер цього призначеного органу на продукцію в процесі виробництва.

Уповноважений представник

63. Обов'язки виробника від його імені та під його відповідальність можуть бути виконані його уповноваженим представником за умови визначення таких обов'язків у дорученні. Уповноважений представник не може виконувати обов'язки виробника, визначені у пунктах 51 і 55 цього додатка.

МОДУЛЬ G
(відповідність на основі перевірки одиниці продукції)

64. Відповідність на основі перевірки одиниці продукції є процедурою оцінки відповідності, за допомогою якої виробник виконує обов'язки, встановлені у пунктах 65 - 68, 70 і 71 цього додатка, та гарантує і декларує під свою виключну відповідальність, що відповідний прилад або арматура, до яких було застосовано положення пункту 69 цього додатка, відповідає вимогам Технічного регламенту, які застосовуються до них.

Технічна документація

65. Виробник розробляє технічну документацію та надає її призначеному органу, зазначеному в пункті 69 цього додатка. Технічна документація дає можливість оцінити відповідність приладів або арматури вимогам Технічного регламенту, які застосовуються до них, і включає проведення належного аналізу та оцінки ризику (ризиків). У технічній документації визначаються застосовні вимоги та охоплені, наскільки це стосується такої оцінки, питання проектування, виробництва та функціонування приладу або арматури.

66. Технічна документація повинна у відповідних випадках містити принаймні такі елементи:

загальний опис приладу або арматури;

ескізний проект, виробничі креслення та схеми компонентів, складальних вузлів, електричних кіл тощо;

описи та пояснення, необхідні для розуміння зазначених креслень і схем та функціонування приладу або арматури;

список застосованих повністю чи частково стандартів з переліку національних стандартів, передбаченого пунктом 40 Технічного регламенту, а уразі, коли зазначені стандарти не були застосовані, - описи рішень, прийнятих з метою забезпечення відповідності суттєвим вимогам Технічного регламенту, а також список інших відповідних технічних специфікацій, що були застосовані. У разі часткового застосування стандартів з переліку національних стандартів у технічній документації повинні бути зазначені ті частини, які були застосовані;

результати виконаних проектних розрахунків, проведених досліджень тощо;

протоколи випробувань;

інструкції з монтажу та експлуатації приладу;

інструкції для арматури щодо вмонтування в прилад або складання приладу.

67. У разі потреби виробник повинен також представити призначеному органу такі документи:

сертифікат експертизи типу і декларацію про відповідність, що стосується арматури, вмонтованої в прилад;

атестати і сертифікати, що стосуються методів виробництва та інспектування та моніторингу приладу або арматури;

будь-який інший документ, який сприятиме проведенню оцінки відповідності призначеним органом.

Виробник повинен зберігати технічну документацію для подання на запити органів державного ринкового нагляду протягом десяти років після введення останнього зразка приладу або арматури в обіг.

Виробництво

68. Виробник вживає всіх заходів, необхідних для того, щоб виробничий процес і його моніторинг забезпечували відповідність виготовлених приладів або арматури вимогам Технічного регламенту, що застосовуються до них.

Перевірка

69. Призначений орган, обраний виробником, повинен проводити або доручати проведення належних досліджень і випробувань, визначених у відповідних стандартах, включених до переліку національних стандартів, передбаченого пунктом 40 Технічного регламенту, та/або рівнозначних випробувань, визначених в інших відповідних технічних специфікаціях, для перевірки відповідності приладу або арматури вимогам Технічного регламенту. За відсутності такого стандарту призначений орган повинен прийняти рішення про те, які випробування необхідно провести.

У відповідних випадках призначеним органом може бути вирішено, що дослідження і випробування можуть бути проведені після вмонтування в прилад або складання приладу.

Виробник повинен зберігати сертифікати відповідності для надання на запити органів державного ринкового нагляду для інспекційних цілей протягом десяти років після введення в обіг останнього зразка приладу або арматури цієї моделі.

Призначений орган видає сертифікат відповідності на підставі проведених досліджень та випробувань і наносить свій ідентифікаційний номер на кожний затверджений прилад або арматуру або доручає його нанесення під свою відповідальність.

Маркування знаком відповідності технічним регламентам та декларація про відповідність

70. Виробник наносить знак відповідності технічним регламентам та під відповідальність призначеного органу, зазначеного у пункті 69 цього додатка, його ідентифікаційний номер на кожний прилад або арматуру, що відповідає вимогам Технічного регламенту, які застосовуються до них.

71. Виробник складає письмову декларацію про відповідність для приладу або арматури та зберігає її для подання на запити органів державного ринкового нагляду протягом десяти років після введення в обіг приладу або арматури. У декларації про відповідність повинен бути ідентифікований прилад або арматура, для яких її складено.

Копія декларації про відповідність подається відповідним органам державного ринкового нагляду на їх запити. Копія декларації про відповідність арматури супроводжує кожну одиницю арматури, а у відповідних випадках - партію арматури.

Уповноважений представник

72. Обов'язки виробника, визначені у пунктах 65 - 67, 70 і 71 цього додатка, від його імені і під його відповідальність можуть бути виконані його уповноваженим представником за умови визначення таких обов'язків у дорученні.

 

Додаток 3
до Технічного регламенту

НАПИСИ

1. На прилад чи табличку з технічними даними повинен бути нанесений знак відповідності технічним регламентам разом з такою інформацією:

найменування виробника, зареєстроване комерційне найменування чи зареєстрована торговельна марка (знак для товарів і послуг);

тип приладу, номер партії чи серійний номер приладу або інший елемент, що дає змогу його ідентифікувати;

тип використовуваного джерела електроживлення, коли це може бути застосовано;

категорія приладу;

номінальний тиск живлення приладу;

необхідна інформація для забезпечення належного і безпечного монтажу відповідно до характеристик приладу.

2. На арматуру чи на табличку з технічними даними повинна бути нанесена інформація, визначена у пункті 1 цього додатка.

 

Додаток 4
до Технічного регламенту

ДЕКЛАРАЦІЯ
про відповідність (N XXXX)*

1. Прилад або арматура  / модель приладу або арматури (назва продукції, позначення типу, номер партії чи серійний номер**) _____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

2. Найменування та місцезнаходження виробника, у разі потреби - також його уповноваженого представника _________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

3. Ця декларація про відповідність идана під виключну відповідальність виробника.

4. Об'єкт декларації (ідентифікація приладу або арматури, яка забезпечує її простежуваність; може включати зображення, якщо це необхідно для ідентифікації зазначених приладу або арматури) ______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                              (опис приладу або арматури)

5. Об'єкт декларації відповідає вимогам технічних регламентів _______________________________
_____________________________________________________________________________________

6. Посилання на відповідні стандарти з переліку національних стандартів, що були застосовані, або посилання на інші технічні специфікації, стосовно яких декларується відповідність, ______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

7. Призначений орган з оцінки відповідності _______________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                            (найменування, ідентифікаційний номер згідно з реєстром призначених органів)
виконав ______________________________________________________________________________
                                                                                                  (опис виконаних дій)
і видав сертифікат _____________________________________________________________________
                                                                                 (деталі, включаючи дату, у разі потреби інформацію
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                            про строк та умови дії сертифіката)

8. Для арматури повинні бути інструкції щодо вмонтування в прилад або складання приладу з метою сприяння дотриманню суттєвих вимог, що застосовуються до готових приладів.

9. Додаткова інформація ________________________________________________________________

Підписано від імені та за дорученням _____________________________________________________

___________________________
(місце та дата видачі)

 

___________________________
(прізвище, ім'я та по батькові, посада)

___________________________
(підпис)


____________
* Присвоєння виробником номера декларації про відповідність с необов'язковим.

** Зазначені номери можуть бути також літерно-цифровими позначеннями.

 

Додаток 5
до Технічного регламенту

ТАБЛИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ
положень Регламенту (ЄС) 2016/426 Європейського Парламенту та Ради від 9 березня 2016 р. про прилади, що спалюють газоподібні палива, та скасування Директиви 2009/142/ЄС та Технічного регламенту приладів, що працюють на газоподібному паливі

Положення Регламенту ЄС

Положення Технічного реглаенту

Стаття 1 (1)

абзац перший пункту 1

 

абзац другий пункту 1

Стаття 1 (2)

пункт 2

Стаття 1 (3)

пункт 3

Стаття 1 (4)

пункт 4

Стаття 1 (5)

пункт 5

Стаття 1 (6)

 

Стаття 2

пункт 6

Стаття 3 (1)

пункт 7

Стаття 3 (2)

пункт

Стаття 3 (3)

 

Стаття 4

 

Стаття 5

пункт 9

Стаття 6 (1)

пункт 10

Стаття 6 (2)

пункт 11

Стаття 6 (3)

пункт 12

Стаття 7 (1)

пункт 13

Стаття 7 (2)

пункт 14

Стаття 7 (3)

пункт 15

Стаття 7 (4)

пункт 16

Стаття 7 (5)

пункт 17

Стаття 7 (6)

пункт 18

Стаття 7 (7)

пункт 19

Стаття 7 (8)

пункт 20

Стаття 7 (9)

пункт 21

Стаття 8 (1)

пункт 22

Стаття 8 (2)

пункт 23

Стаття 9 (1)

пункт 24

Стаття 9 (2)

пункт 25

Стаття 9 (3)

пункт 26

Стаття 9(4)

пункт 27

Стаття 9 (5)

пункт 28

Стаття 9 (6)

пункт 29

Стаття 9 (7)

пункт 30

Стаття 9 (8)

пункт 31

Стаття 9 (9)

пункт 32

Стаття 10 (1)

пункт 33.

Стаття 10 (2)

пункт 34

Стаття 10 (3)

пункт 35

Стаття 10 (4)

пункт 36

Стаття 10 (5)

пункт 37

Стаття 11

пункт 38

Стаття 12

пункт 39

Стаття 13

пункт 40

Стаття 14 (1)

пункт 41

Стаття 14 (2)

пункт 42

Стаття 14 (3)

пункт 43

Стаття 14 (4)

пункт 44

Стаття 15 (1)

пункт 45

Стаття 15 (2)

пункт 46

Стаття 15 (3)

пункт 47

Стаття 15 (4)

пункт 48

Стаття 15 (5)

пункт 49

Стаття 15 (6)

пункт 50

Стаття 16

пункт 51

Стаття 17 (1)

пункт 52

Стаття 17 (2)

пункт 53

Стаття 17 (3)

пункт 54

Стаття 17 (4)

пункт 55

Стаття 17 (5)

пункт 56

Стаття 18 (1)

пункт 57

Стаття 18 (2)

пункт 58

Стаття 19

пункт 59

Стаття 20

 

Стаття 21

 

Стаття 22

 

Стаття 23 (1)

пункт 60

Стаття 23 (2)

 

Стаття 23 (3)

пункт 61

Стаття 23 (4)

пункт 62

Стаття 23 (5)

пункт 63

Стаття 23 (6)

пункт 64

Стаття 23 (7)

пункт 65

Стаття 23 (8)

пункт 66

Стаття 23 (9)

 

Стаття 23 (10)

пункт 67

Стаття 23 (11)

пункт 68

Стаття 24

 

Стаття 25 (1)

пункт 69

Стаття 25 (2)

пункт 70

Стаття 25 (3)

пункт 71

Стаття 25 (4)

пункт 72

Стаття 26

 

Стаття 27

 

Стаття 28

 

Стаття 29

 

Стаття 30

 

Стаття 31 (1)

пункт 73

Стаття 31 (2)

пункт 74

Стаття 31 (3)

пункт 75

Статя 31 (4)

пункт 76

Стаття 31 (5)

пункт 77

Стаття 32

пункт 78

Стаття 33 (1)

пункт 79

Стаття 33 (2)

пункт 80

Стаття 34

 

Стаття 35

пункт 81

Стаття 36

пункт 82

Стаття 37

 

Стаття 37

 

Статя 38

 

Стаття 39

 

Стаття 40 (1)

пункт 83

Стаття 40 (2)

пнкт 84

 

пункт 85

Стаття 41

 

Стаття 42

 

Стаття 43

 

Стаття 44

 

Стаття 45

 

Стаття 46

 

Додаток I

ддаток 1

ДодатокII

 

ДодатокIII

додаток 2

Додаток IV

додаток 3

Додаток V

додаток 4

Додаток VI

 

 

додаток 5

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 липня 2018 р. N 814

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 19 січня 2011 . N 35 і від 28 грудня 2016 р. N 1069

1. Пункт 1 втратив чинність

(згідо з постановою Кабінту
 Міністрів Україи від 16.01.2019 р.  27)

2. Пункт 27 переліку видів продукції, щодо яких органи державноо ринкового нагляду здійснюють државний ринковий нагяд, затвердженого потановою Кабінету Мінстрів України від 28грудня 2016 р. N 106, викласти в такій редакції:

"

27. Прилади що працюють на газоподібному паливі, та арматура до них

постанова Кабінету Міністрів України від 4 липня2018 р.N 814 "Про затвердження Технічного регламенту приладів, що працюють на газоподібному паливі"

Держпродспоживслужба

".

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 липня 2018 р. N 814

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. N 856 "Про затвердження Технічного регламенту приладів, що працюють на газоподібному паливі" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 73, ст. 2459).

2. Пункт 7 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2013 р. N 235 (Офіційний вісник України, 2013 р., N 28, ст. 957).

3. Пункт 6 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 р. N 32 (Офіційний вісник України, 2013 р., N 69, ст. 2533).

____________


Назад 


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

Rambler's Top100

  

Rambler's Top100 

 

Copyright © 2004 - 2021, ЛЕОНОРМ.