Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

Перевірити актуальність нормативних документів, якими користується Ваше підприємство!

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook (RUS)
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 31 жовтня 2018 р. N 896

Київ

Деякі питання здійснення планових заходів державного контролю Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 5, статті 18 Закону України "Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин", Закону України "Про ветеринарну медицину" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок визначення періодичності здійснення планових заходів державного контролю відповідності діяльності операторів ринку (потужностей) вимогам законодавства про харчові продукти, корми, здоров'я та благополуччя тварин, які здійснюються Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, та критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від її провадження, що додаються.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 р. N 402 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, яка підлягає державному ветеринарно-санітарному контролю та нагляду, і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною ветеринарною та фітосанітарною службою" (Офіційний вісник України, 2015 р., N 50, ст. 1604).

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 75

 

ПОРЯДОК
визначення періодичності здійснення планових заходів державного контролю відповідності діяльності операторів ринку (потужностей) вимогам законодавства про харчові продукти, корми, здоров'я та благополуччя тварин, які здійснюються Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, та критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від її провадження

1. Ці Порядок та критерії установлюють процедуру визначення періодичності здійснення планових заходів державного контролю у формі інспектування та аудиту відповідності діяльності операторів ринку (потужностей) вимогам законодавства про харчові продукти, корми, здоров'я та благополуччя тварин (далі - планові заходи державного контролю), які здійснюються Держпродспоживслужбою.

2. У цих Порядку та критеріях терміни вживаються у такому значенні:

аудит - систематичне та незалежне вивчення певної дії з метою визначення того, чи відповідає така діяльність та пов'язані з нею результати запланованим заходам і чи такі заходи впроваджені результативно та у спосіб, який дозволяє досягти поставленої мети;

оператор потужностей - фізична чи юридична особа, яка провадить передбачену Законом України "Про ветеринарну медицину" діяльність, використовуючи потужності (об'єкти), що належать їй на правах власності або користування;

оператор ринку харчових продуктів (далі - оператор ринку) - суб'єкт господарювання, який провадить діяльність з метою або без мети отримання прибутку та в управлінні якого перебувають потужності, на яких здійснюється первинне виробництво, виробництво, реалізація та/або обіг харчових продуктів та/або інших об'єктів санітарних заходів (крім матеріалів, що контактують з харчовими продуктами), і який відповідає за виконання вимог Закону України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів".

Інші терміни, наведені у цих Порядку та критеріях, вживаються у значенні, наведеному в Законах України "Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин" і "Про ветеринарну медицину".

3. Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, є:

визначені ризики, пов'язані з тваринами, харчовими продуктами, кормами, операторами ринку (потужностей), використанням харчових продуктів або кормів, процесів, матеріалів, речовин, провадженням діяльності або операцій, які можуть справити негативний вплив на безпечність харчових продуктів та/або кормів, здоров'я та благополуччя тварин;

результати здійснення попередніх заходів державного контролю;

ефективність процедур, які застосовуються оператором ринку (потужностей) з метою дотримання законодавства про харчові продукти, корми, здоров'я та благополуччя тварин;

інформація, яка може свідчити про невідповідність господарської діяльності вимогам законодавства про харчові продукти, корми, здоров'я та благополуччя тварин.

4. Періодичність здійснення планових заходів державного контролю у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів визначається на підставі ризик-орієнтованого підходу відповідно до додатка 1.

5. Періодичність здійснення планових заходів державного контролю у сфері ветеринарної медицини визначається на підставі ризик-орієнтованого підходу відповідно до додатка 2.

6. Якщо потужність відповідає одночасно кільком показникам (характеристикам) критерію, їй нараховується найвищий бал із числа відповідних показників (характеристик).

7. На основі нарахованої суми балів кожна потужність (об'єкт) відповідно до шкали балів відноситься до певного ступеня ризику:

від 90 балів і більше - до дуже високого ступеня ризику;

від 70 до 89 балів - до високого ступеня ризику;

від 40 до 69 балів - до середнього ступеня ризику;

від 21 до 39 балів - до низького ступеня ризику;

від 0 до 20 балів - до незначного ступеня ризику.

8. Планові заходи державного контролю здійснюються з такою періодичністю:

з дуже високим ступенем ризику - інспектування - не більше чотирьох разів на рік, аудит - не більше одного разу на рік;

з високим ступенем ризику - інспектування - не більше трьох разів на рік, аудит - не більше одного разу на рік;

із середнім ступенем ризику - інспектування - не більше двох разів на рік, аудит - не більше одного разу на рік;

з низьким ступенем ризику - інспектування - не більше одного разу на рік, аудит - не більше одного разу на два роки;

з незначним ступенем ризику - інспектування - не більше одного разу на два роки, аудит не проводиться.

9. Кількість балів, ступінь ризику від провадження господарської діяльності та періодичність здійснення планових заходів державного контролю визначаються в актах категоризації потужності у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів (додаток 3) або у сфері ветеринарної медицини (додаток 4) (далі - акт категоризації потужності). Відомості, зазначені в акті категоризації потужності, вносяться до інформаційно-телекомунікаційної системи Держпродспоживслужби. Якщо інформація про результати заходів державного контролю протягом двох останніх календарних років відсутня, потужності присвоюється мінімальна кількість балів з урахуванням інформації, яка може свідчити про невідповідність законодавству провадження господарської діяльності у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, ветеринарної медицини.

10. Акт категоризації потужності складається щороку державними інспекторами територіальних органів Держпродспоживслужби щодо кожної потужності не пізніше 1 листопада поточного року на підставі відомостей, наявних станом на 30 вересня поточного року. Стосовно потужностей, які розпочали діяльність в поточному році, акт категоризації потужності складається не пізніше 10 робочих днів з дня їх державної реєстрації або видачі експлуатаційного дозволу.

11. Категоризація потужностей здійснюється на підставі відомостей державних реєстрів, інформації, отриманої за результатами заходів державного контролю, іншої публічної інформації. Акти державного контролю, що застосовуються під час здійснення заходів державного контролю, повинні включати питання, що передбачають отримання інформації, необхідної для категоризації потужностей.

12. Наявність потужності в реєстрі затверджених експортних потужностей є достатнім підтвердженням здійснення операції з експорту харчових продуктів, вироблених на такій потужності, протягом останніх двох календарних років.

13. Перше інспектування потужностей, які введені в експлуатацію в поточному році, здійснюється не пізніше:

трьох місяців з дня видачі експлуатаційного дозволу на потужність;

шести місяців з дня державної реєстрації потужності.

14. Періодичність інспектувань потужності, яка введена в експлуатацію в поточному році, визначається відповідно до пункту 8 цих Порядку та критеріїв пропорційно до кількості повних календарних місяців, що залишилися у поточному календарному році з моменту видачі експлуатаційного дозволу на потужність або її державної реєстрації (з округленням розрахованої кількості до найближчого цілого числа). Аудит потужності, яка введена в експлуатацію в поточному календарному році, проводиться до завершення року, лише якщо таку потужність віднесено до ступеня ризику не нижче середнього і видачу експлуатаційного дозволу на потужність або її державну реєстрацію було здійснено до 1 липня.

 

РИЗИКИ,
пов'язані з провадженням господарської діяльності операторів ринку у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів

Категорія оцінки ризику

Показник (характеристика) критерію

Кількість балів

1. Ризики виникнення шкідливого впливу на здоров'я людини, пов'язані з харчовими продуктами та операторами ринку

мала потужність

3

потужність, яка одночасно є аптечним закладом, у тому числі мала потужність

1

заклад громадського харчування розташований у закладі освіти, будинку-інтернаті, закладі охорони здоров'я або санаторно-курортному закладі, на території аеропорту, залізничного вокзалу, автовокзалу (автостанції), морського або річкового порту

20

агропродовольчий ринок

25

інші потужності, крім зазначених у цьому пункті

10

2. Ризики виникнення шкідливого впливу на здоров'я людини, пов'язані з використанням харчових продуктів, процесів, матеріалів, речовин, провадженням діяльності або операцій, які можуть справити негативний вплив на безпечність харчових продуктів

первинне виробництво харчових продуктів, а також пов'язана з ним діяльність, зокрема зберігання та поводження з первинною продукцією в місці первинного виробництва, за умови що при цьому істотно не змінюється стан такої продукції, крім виробництва молока сирого

3

виробництво молока сирого

10

виробництво харчових продуктів, щодо якого вимагається отримання експлуатаційного дозволу

30

зберігання харчових продуктів, щодо якого вимагається отримання експлуатаційного дозволу

40

виробництво харчових продуктів, щодо якого не вимагається отримання експлуатаційного дозволу

20

надання послуг з громадського харчування. Зберігання харчових продуктів, щодо якого не вимагається отримання експлуатаційного дозволу, крім випадків, визначених у абзацах сьомому, восьмому цього пункту

10

транспортування харчових продуктів

2

виробництво та реалізація в місці виробництва кінцевим споживачам, у тому числі з використанням торговельних автоматів, напоїв на основі кави, чаю або інших рослин, крім тих, в яких інгредієнтами є неперероблені продукти тваринного походження. Зберігання та реалізація кінцевим споживачам, у тому числі з використанням торговельних автоматів, запакованих хлібобулочних, кондитерських виробів (крім тих, що містять м'ясні продукти, неперероблені продукти тваринного походження), питної води та безалкогольних напоїв

1

інші види діяльності, не зазначені в цьому пункті

10

3. Вплив попередніх заходів державного контролю на безпечність об'єктів санітарних заходів

протягом двох останніх заходів державного контролю видано припис (приписи) та/або наявні скарги споживачів, які стосуються виробництва та/або обігу об'єктів санітарних заходів, що становлять загрозу для життя та/або здоров'я людини

30

протягом двох останніх заходів державного контролю видано припис (приписи), який (які) не виконано в повному обсязі та/або не виконано

10

протягом двох останніх заходів державного контролю видано припис (приписи), який (які) виконано, приписи не видавалися

0

4. Вплив процедур, які застосовуються оператором ринку та впливають на безпечність об'єктів санітарних заходів

на потужності протягом 12 останніх місяців дотримуються гігієнічні вимоги та ефективно застосовуються постійно діючі процедури, засновані на принципах НАССР

0

на потужності за результатами останнього заходу державного контролю встановлено невідповідність діяльності оператора ринку (потужності) вимогам законодавства у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів

10

5. Оцінка невиконання встановлених вимог, що мають вплив на безпечність об'єктів санітарних заходів та можуть становити загрозу для життя та/або здоров'я людини

правопорушення, яке спричинило смерть людини або стало підставою для прийняття судом постанови про зобов'язання оператора ринку тимчасово припинити виробництво та/або обіг харчових продуктів, або правопорушення, передбачене пунктом 18 частини першої статті 65 Закону України "Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин" (далі - Закон), або не менше будь-яких двох з правопорушень, передбачених пунктами 14 і 17 частини першої статті 65 Закону, або не менше будь-яких трьох з правопорушень, передбачених пунктами 1, 4, 5, 7, 10, 13, 15, 16 і 19 частини першої статті 65 Закону або не менше будь-яких чотирьох з правопорушень, передбачених пунктами 2, 3, 6, 8, 9, 11 і 12 частини першої статті 65 Закону

80

правопорушення, яке стало підставою для прийняття головним державним інспектором (головним державним ветеринарним інспектором) рішення про тимчасове припинення виробництва та/або обігу харчових продуктів, або будь-яке одне з правопорушень, передбачених пунктами 14 і 17 частини першої статті 65 Закону, або будь-які два з правопорушень, передбачених пунктами 1, 4, 5, 7, 10, 13, 15, 16 і 19 частини першої статті 65 Закону, або будь-які три з правопорушень, передбачених пунктами 2, 3, 6, 8, 9, 11 і 12 частини першої статті 65 Закону

60

будь-яке одне з правопорушень, передбачених пунктами 1, 4, 5, 7, 10, 13, 15, 16 і 19 частини першої статті 65 Закону, або будь-які два з правопорушень, передбачених пунктами 2, 3, 6, 8, 9, 11 і 12 частини першої статті 65 Закону

30

будь-яке одне з правопорушень, передбачених пунктами 2, 3, 6, 8, 9, 11 і 12 частини першої статті 65 Закону

15

правопорушення відсутні

0

 

РИЗИКИ,
пов'язані з провадженням господарської діяльності операторів ринку (потужностей) у сфері ветеринарної медицини

Категорія оцінки ризику

Показник (характеристика) критерію

Кількість балів

1. Вплив потужності на безпечність товару

потужності (об'єкти), які використовуються для виробництва товарів

15

потужності (об'єкти), які використовуються для виробництва, переробки, зберігання та обігу продуктів тваринного походження

10

потужності (об'єкти), які використовуються для виробництва, переробки, зберігання та обігу ветеринарних препаратів, субстанцій

15

потужності (об'єкти), які використовуються для виробництва, переробки, зберігання та обігу кормових добавок, преміксів, кормів тваринного походження, готових кормів, репродуктивного матеріалу

10

інші потужності, крім зазначених у цьому пункті

10

2. Діяльність або операції, які можуть спричинити негативний вплив на безпечність об'єктів ветеринарно-санітарного контролю та нагляду

розведення, вирощування, утримання та/або обіг сільськогосподарських і диких тварин, птиці, риби та інших гідробіонтів (на територіях, де запроваджено карантинні обмеження або карантин, у місцях виникнення і розповсюдження заразних хвороб тварин)

50

виробництво товарів, щодо яких вимагається отримання експлуатаційного дозволу

10

розведення, вирощування, утримання та/або обіг сільськогосподарських тварин, птиці, риби та інших гідробіонтів

5

вирощування, утримання та/або обіг домашніх, диких, екзотичних, зоопаркових, циркових тварин, хутрових звірів

5

розведення, вирощування, утримання непродуктивних тварин

5

виробництво, зберігання кормів, кормових добавок, преміксів

5

переробка продуктів бджільництва, продуктів тваринного походження для промислового використання

5

виробництво та/або обіг кормів тваринного походження, відходів тваринного походження

10

інші види діяльності, не зазначені у цьому пункті

5

3. Вплив попередніх заходів державного контролю на безпечність об'єктів ветеринарно-санітарного контролю та нагляду

протягом двох останніх заходів державного контролю видано припис (приписи) та наявні скарги споживачів, які стосуються виробництва та/або обігу об'єктів ветеринарно-санітарного контролю та нагляду, які становлять загрозу життю та/або здоров'ю людей і тварин

15

протягом двох останніх заходів державного контролю видано припис (приписи), який (які) не виконано в повному обсязі та/або не виконано

10

протягом двох останніх заходів державного контролю видано припис (приписи), який (які) виконано, приписи не видавалися

0

4. Ефективність процедур, які застосовуються оператором потужностей (об'єктів) з метою дотримання законодавства про ветеринарну медицину, корми

наявність обґрунтованих, підтверджених позаплановими перевірками скарг споживачів або здійснення оператором ринку відкликання та/або вилучення продукції протягом останніх двох календарних років

10

обґрунтовані та підтверджені позаплановими перевірками скарги споживачів на недотримання законодавства у сфері ветеринарної медицини відсутні, відкликання та/або вилучення продукції оператором ринку не проводилося протягом останніх двох календарних років

0

5. Оцінка невиконання встановлених вимог, що мають вплив на безпечність об'єктів санітарних заходів та можуть становити загрозу для життя та/або здоров'я людини

правопорушення, яке стало причиною виникнення хвороб, недугів тварин та їх загибелі, встановлене в минулому році

10

правопорушення відсутні

0

 

АКТ N ____
категоризації потужності у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів

1. Найменування або прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків чи серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті), місцезнаходження або місце проживання оператора ринку:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

2. Назва потужності та її адреса:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

3. Реєстраційний номер або особистий реєстраційний номер потужності
_____________________________________________________________________________________

Категорія оцінки ризику

Показник (характеристика) критерію

Кількість балів

Кількість балів, нарахована потужності за кожним критерієм

1. Визначені ризики виникнення шкідливого впливу на здоров'я людини, пов'язані з харчовими продуктами та операторами ринку

мала потужність

3

 

потужність, яка одночасно є аптечним закладом, у тому числі мала потужність

1

 

заклад громадського харчування розташований у закладі освіти, будинку-інтернаті, закладі охорони здоров'я або санаторно-курортному закладі, на території аеропорту, залізничного вокзалу, автовокзалу (автостанції), морського або річкового порту

20

 

агропродовольчий ринок

25

 

інші потужності, крім зазначених у цьому пункті

10

 

2. Визначені ризики виникнення шкідливого впливу на здоров'я людини, пов'язані з використанням харчових продуктів, процесів, матеріалів, речовин, провадженням діяльності або операцій, які можуть справити негативний вплив на безпечність харчових продуктів

первинне виробництво харчових продуктів, а також пов'язана з ним діяльність, зокрема зберігання та поводження з первинною продукцією в місці первинного виробництва, за умови що при цьому істотно не змінюється стан такої продукції, крім виробництва молока сирого

3

 

виробництво молока сирого

10

 

виробництво харчових продуктів, щодо якого вимагається отримання експлуатаційного дозволу

30

 

зберігання харчових продуктів, щодо якого вимагається отримання експлуатаційного дозволу

40

 

виробництво харчових продуктів, щодо якого не вимагається отримання експлуатаційного дозволу

20

 

надання послуг з громадського харчування. Зберігання харчових продуктів, щодо якого не вимагається отримання експлуатаційного дозволу, крім випадків, визначених у абзацах сьомому, восьмому цього пункту

10

 

транспортування харчових продуктів

2

 

виробництво та реалізація в місці виробництва кінцевим споживачам, у тому числі з використанням торговельних автоматів, напоїв на основі кави, чаю або інших рослин, крім тих, в яких інгредієнтами є неперероблені продукти тваринного походження. Зберігання та реалізація кінцевим споживачам, у тому числі з використанням торговельних автоматів, запакованих хлібобулочних, кондитерських виробів (крім тих, що містять м'ясні продукти, неперероблені продукти тваринного походження), питної води та безалкогольних напоїв

1

 

інші види діяльності, не зазначені в цьому пункті

10

 

3. Вплив попередніх заходів державного контролю на безпечність об'єктів санітарних заходів

протягом двох останніх заходів державного контролю видано припис (приписи) та/або наявні скарги споживачів, які стосуються виробництва та/або обігу об'єктів санітарних заходів, які становлять загрозу для життя та/або здоров'я людини

30

 

протягом двох останніх заходів державного контролю видано припис (приписи), який (які) не виконано в повному обсязі та/або не виконано

10

 

протягом двох останніх заходів державного контролю видано припис (приписи), який (які) виконано, приписи не видавалися

0

 

4. Вплив процедур, які застосовуються оператором ринку та впливають на безпечність об'єктів санітарних заходів

на потужності протягом 12 останніх місяців дотримуються гігієнічні вимоги та ефективно застосовуються постійно діючі процедури, засновані на принципах НАССР

0

 

на потужності за результатами останнього заходу державного контролю встановлено невідповідність діяльності оператора ринку (потужності) вимогам законодавства у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів

10

 

5. Оцінка невиконання встановлених вимог, що мають вплив на безпечність об'єктів санітарних заходів та можуть становити загрозу для життя та/або здоров'я людини

правопорушення, яке спричинило смерть людини або стало підставою для прийняття судом постанови про зобов'язання оператора ринку тимчасово припинити виробництво та/або обіг харчових продуктів, або правопорушення, передбачене пунктом 18 частини першої статті 65 Закону України "Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин" (далі - Закон), або не менше будь-яких двох з правопорушень, передбачених пунктами 14 і 17 частини першої статті 65 Закону, або не менше будь-яких трьох з правопорушень, передбачених пунктами 1, 4, 5, 7, 10, 13, 15, 16 і 19 частини першої статті 65 Закону, або не менше будь-яких чотирьох з правопорушень, передбачених пунктами 2, 3, 6, 8, 9, 11 і 12 частини першої статті 65 Закону

80

 

правопорушення, яке стало підставою для прийняття головним державним інспектором (головним державним ветеринарним інспектором) рішення про тимчасове припинення виробництва та/або обігу харчових продуктів, або будь-яке одне з правопорушень, передбачених пунктами 14 і 17 частини першої статті 65 Закону, або будь-які два з правопорушень, передбачених пунктами 1, 4, 5, 7, 10, 13, 15, 16 і 19 частини першої статті 65 Закону, або будь-які три з правопорушень, передбачених пунктами 2, 3, 6, 8, 9, 11 і 12 частини першої статті 65 Закону

60

 

будь-яке одне з правопорушень, передбачених пунктами 1, 4, 5, 7, 10, 13, 15, 16 і 19 частини першої статті 65 Закону, або будь-які два з правопорушень, передбачених пунктами 2, 3, 6, 8, 9, 11 і 12 частини першої статті 65 Закону

30

 

будь-яке одне з правопорушень, передбачених пунктами 2, 3, 6, 8, 9, 11 і 12 частини першої статті 65 Закону

15

 

правопорушення відсутні

0

 

Сума балів, нарахована потужності

Ступінь ризику від провадження господарської діяльності

Періодичність здійснення планових заходів державного контролю потужності

Інспектування

Аудит (крім потужностей, на яких здійснюється первинне виробництво)

"___" ____________ 20__ року
(дата підписання акта категоризації)

 

______________________________________
(посада особи, яка склала акт категоризації)

____________
(підпис)

______________________
(ініціали та прізвище)

 

АКТ N ____
категоризації потужності у сфері ветеринарної медицини

1. Найменування або прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків чи серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті), місцезнаходження або місце проживання оператора ринку:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

2. Назва потужності та її адреса:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

3. Реєстраційний номер або особистий реєстраційний номер потужності
_____________________________________________________________________________________

Категорія оцінки ризику

Показник (характеристика) критерію

Кількість балів

Кількість балів, нарахована потужності за кожним критерієм

1. Вплив потужності на безпечність товару

потужності (об'єкти), які використовуються для виробництва, переробки, зберігання та обігу тварин

15

 

потужності (об'єкти), які використовуються для виробництва, переробки, зберігання та обігу продуктів тваринного походження

10

 

потужності (об'єкти), які використовуються для виробництва, переробки, зберігання та обігу ветеринарних препаратів, субстанцій

15

 

потужності (об'єкти), які використовуються для виробництва, переробки, зберігання та обігу кормових добавок, преміксів, кормів тваринного походження, готових кормів, репродуктивного матеріалу

10

 

інші потужності, крім зазначених у цьому пункті

10

 

2. Діяльність або операції, які можуть спричинити негативний вплив на безпечність об'єктів ветеринарно-санітарного контролю та нагляду

розведення, вирощування, утримання та/або обіг сільськогосподарських і диких тварин, птиці, риби та інших гідробіонтів (на територіях, де запроваджено карантинні обмеження або карантин, у місцях виникнення і розповсюдження заразних хвороб тварин)

50

 

виробництво товарів, щодо яких вимагається отримання експлуатаційного дозволу

10

 

розведення, вирощування, утримання та/або обіг сільськогосподарських тварин, птиці, риби та інших гідробіонтів

5

 

вирощування, утримання та/або обіг домашніх, диких, екзотичних, зоопаркових, циркових тварин, хутрових звірів

5

 

розведення, вирощування, утримання непродуктивних тварин

5

 

виробництво, зберігання кормів, кормових добавок, преміксів

5

 

переробка продуктів бджільництва, продуктів тваринного походження для промислового використання

5

 

виробництво та/або обіг кормів тваринного походження, відходів тваринного походження

10

 

інші види діяльності, не зазначені у цьому пункті

5

 

3. Вплив попередніх заходів державного контролю на безпечність об'єктів ветеринарно-санітарного контролю та нагляду

протягом двох останніх заходів державного контролю видано припис (приписи) та наявні скарги споживачів, які стосуються виробництва та/або обігу об'єктів ветеринарно-санітарного контролю та нагляду, які становлять загрозу життю та/або здоров'ю людей і тварин

15

 

протягом двох останніх заходів державного контролю видано припис (приписи), який (які) не виконано в повному обсязі та/або не виконано

10

 

протягом двох останніх заходів державного контролю видано припис (приписи), який (які) виконано, приписи не видавалися

0

 

4. Ефективність процедур, які застосовуються оператором потужностей (об'єктів) з метою дотримання законодавства про ветеринарну медицину, корми

наявність обґрунтованих, підтверджених позаплановими перевірками скарг споживачів або здійснення оператором ринку відкликання та/або вилучення продукції протягом останніх двох календарних років

10

 

обґрунтовані та підтверджені позаплановими перевірками скарги споживачів на недотримання законодавства у сфері ветеринарної медицини відсутні, відкликання та/або вилучення продукції оператором ринку не проводилося протягом останніх двох календарних років

0

 

5. Оцінка невиконання встановлених вимог, що мають вплив на безпечність об'єктів санітарних заходів та можуть становити загрозу для життя та/або здоров'я людини

правопорушення, яке стало причиною виникнення хвороб, недугів тварин та їх загибелі, встановлене в минулому році

10

 

правопорушення відсутні

0

 

Сума балів, нарахована потужності

Ступінь ризику від провадження господарської діяльності

Періодичність здійснення планових заходів державного контролю потужності

Інспектування

Аудит (крім потужностей, на яких здійснюється первинне виробництво)

"___" ____________ 20__ року
(дата підписання акта категоризації)

 

______________________________________
(посада особи, яка склала акт категоризації)

____________
(підпис)

______________________
(ініціали та прізвище)

____________


Назад 


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

Rambler's Top100

  

Rambler's Top100 

 

Copyright © 2004 - 2021, ЛЕОНОРМ.