Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

Перевірити актуальність нормативних документів, якими користується Ваше підприємство!

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook (RUS)
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 10 травня 2018 р. N 342

Київ

Про затвердження методик розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), а також уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)

Відповідно до частини другої статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити такі, що додаються:

Методику розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю);

Методику розроблення уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю).

11. Установити, що положення затверджених цією постановою методик не застосовуються до 1 вересня 2018 року.

(постанову доповнено пунктом 11 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 06.06.2018 р. N 464)

 

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

3. Ця постанова набирає чинності через місяць з дня її опублікування.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 67

 

МЕТОДИКА
розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)

Загальні положення

1. Ця Методика встановлює єдиний підхід до розроблення органами державного нагляду (контролю) критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) (далі - критерії).

2. Критерії розробляються органом державного нагляду (контролю) у віднесеній до його відання сфері відповідно до вимог законодавства з урахуванням цієї Методики, даних про настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності суб'єктів господарювання, пропозицій громадських об'єднань та затверджуються Кабінетом Міністрів України.

У разі коли органами, уповноваженими здійснювати державний нагляд (контроль) у відповідних сферах, є місцеві держадміністрації та/або органи місцевого самоврядування, критерії розробляються центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у відповідних сферах.

3. Критерії підлягають перегляду не рідше ніж один раз на три роки.

Вимоги щодо розроблення критеріїв

4. Під час розроблення критеріїв проводиться аналіз:

1) кількості суб'єктів господарювання, що підлягають державному нагляду (контролю) у відповідній сфері;

2) кількості порушень суб'єктами господарювання вимог законодавства у відповідній сфері, виявлених органом державного нагляду (контролю), за період не менш як п'ять років (окремо щодо кожного року, виду правопорушення, планових і позапланових заходів державного нагляду (контролю), суб'єктів господарювання високого, середнього, незначного ступеня ризику);

3) випадків настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності за період не менш як п'ять років, їх масштабу, причин (умов) та кількості (загальної, а також окремо щодо кожного року, масштабу наслідків, суб'єктів господарювання високого, середнього, незначного ступеня ризику);

4) кількісних та якісних показників (характеристик) господарської діяльності суб'єктів господарювання у відповідній сфері, що вказують на можливість настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності (масштабу, виду та сфери господарської діяльності, виробничого потенціалу та виробничих ресурсів, кількості працівників, технічного оснащення, технології та організації виробництва, обсягу випуску продукції, виконання робіт, надання послуг, характеристик об'єктів, на яких провадиться господарська діяльність, кількості об'єктів підвищеної небезпеки, машин, механізмів, устаткування та робіт підвищеної небезпеки, інших факторів, що можуть призвести до настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності та можливого розміру втрат у разі їх настання).

Критерії визначаються на основі виявлених зв'язків між негативними наслідками (з урахуванням їх масштабу, причин (умов) та кількості) та відповідними кількісними і якісними показниками (характеристиками) господарської діяльності суб'єктів господарювання.

5. Під час визначення критеріїв враховується стан дотримання суб'єктами господарювання вимог законодавства у відповідній сфері.

6. Під час розроблення критеріїв визначаються:

1) сфера державного нагляду (контролю), у якій застосовуються критерії, відповідні цілі державного нагляду (контролю) та оцінка ризиків настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності;

2) найменування органу державного нагляду (контролю), уповноваженого здійснювати заходи державного нагляду (контролю) у відповідній сфері;

3) вичерпний перелік критеріїв;

4) чіткі, зрозумілі та вимірювані показники критеріїв, за якими визначається ступінь ризику;

5) кількість балів, що нараховується за кожним показником критеріїв;

6) шкала балів із зазначенням діапазонів балів, які відповідають високому (від 41 до 100 балів), середньому (від 21 до 40 балів) та незначному (від 0 до 20 балів) ступеню ризику;

7) положення щодо періодичності проведення планових заходів державного нагляду (контролю).

7. Для визначення ризиків настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності застосовується форма згідно з додатком 1.

8. Кількість балів, що нараховується за кожним показником критеріїв, повинна відображати ступінь відповідного ризику.

9. Для визначення вичерпного переліку критеріїв, їх показників, кількості балів за кожним показником, шкали балів та періодичності проведення планових заходів державного нагляду (контролю) застосовується форма згідно з додатком 2.

Вимоги щодо віднесення суб'єктів господарювання до ступенів ризику

10. Віднесення суб'єкта господарювання до одного з трьох ступенів ризику (високий, середній, незначний) здійснюється з урахуванням суми балів, нарахованих за всіма критеріями у відповідній сфері відповідно до шкали балів.

11. З метою забезпечення прозорості інформація про віднесення суб'єктів господарювання до ступенів ризику узагальнюється шляхом складення та ведення переліку суб'єктів господарювання, що підлягають державному нагляду (контролю) у відповідній сфері господарської діяльності, з розташуванням їх у порядку зменшення сум балів, нарахованих кожному суб'єкту.

Щороку не пізніше 15 жовтня поточного року, що передує плановому, перелік оновлюється шляхом:

здійснення перерахунку сум балів, нарахованих суб'єктам господарювання, що підлягають державному нагляду (контролю) у відповідній сфері, за результатами державного нагляду (контролю) за попередній рік;

включення до нього суб'єктів господарювання, що підлягають державному нагляду (контролю) у наступному плановому періоді;

розташування всіх включених до нього суб'єктів господарювання у порядку зменшення сум балів, нарахованих кожному суб'єкту.

Вимоги щодо визначення періодичності проведення планових заходів державного нагляду (контролю)

12. Залежно від ступеня ризику від провадження господарської діяльності встановлюється періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) відповідно до Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності".

Періодичність проведення наступного планового заходу державного нагляду (контролю) щодо відповідного суб'єкта господарювання відраховується від дати закінчення планового періоду, в якому здійснювався захід державного нагляду (контролю).

13. Періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) може змінюватися у разі відсутності суттєвих порушень суб'єктом господарювання вимог законодавства шляхом встановлення відповідного коефіцієнта. Це положення не застосовується до суб'єктів господарювання, віднесених до високого ступеня ризику.

Вимоги щодо оприлюднення інформації

14. Відомості про перелік суб'єктів господарювання, що підлягають державному нагляду (контролю) у відповідній сфері господарської діяльності із зазначенням ступеня ризику від провадження ними господарської діяльності, та форми, зазначені у пунктах 7 і 9 цієї Методики, оприлюднюються на офіційному веб-сайті відповідного органу державного нагляду (контролю).

 

ФОРМА
визначення ризиків настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності

Сфера державного нагляду (контролю) ___________________

Цілі державного нагляду (контролю) (код)

Ризик настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)

подія, що містить ризик настання негативних наслідків

негативний наслідок

Життя та здоров'я людини (О1)

подія N 1.1

негативний наслідок N 1.1

 

подія N 1.х

негативний наслідок N 1.х

 

Належна якість продукції, робіт та послуг (немайнові блага) (О2)

подія N 2.1

негативний наслідок N 2.1

 

подія N 2.х

негативний наслідок N 2.х

 

Належна якість продукції, робіт та послуг (майнові блага) (О3)

подія N 3.1

негативний наслідок N 3.1

 

подія N 3.х

негативний наслідок N 3.х

 

Навколишнє природнє середовище (О4)

подія N 4.1

негативний наслідок N 4.1

 

подія N 4.х

негативний наслідок N 4.х

 

Національна безпека держави (О5)

подія N 5.1

негативний наслідок N 5.1

 

подія N 5.х

негативний наслідок N 5.х

 

Інші суспільні інтереси (О6)

подія N 6.1

негативний наслідок N 6.1

 

подія N 6.х

негативний наслідок N 6.х

 

 

ФОРМА
визначення вичерпного переліку критеріїв, їх показників, кількості балів за кожним показником, шкали балів та періодичності проведення планових заходів державного нагляду (контролю)

Сфера державного нагляду (контролю) _____________________________________________

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)

Показники критеріїв

Кількість балів*

1.

Критерій N 1

показник N 1.1

 

показник N 1.х

 

2.

Критерій N n

показник N n.1

 

показник N n.х

 

____________
* Кількість балів, що нараховується за кожним показником критеріїв, повинна відображати ступінь відповідного ризику.

Шкала балів

Ступінь ризику від провадження господарської діяльності

Періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)

Від 41 до 100

високий ризик

один раз на ____ роки

Від 21 до 40

середній ризик

один раз на ____ роки

Від 0 до 20

незначний ризик

один раз на ____ роки

 

МЕТОДИКА
розроблення уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)

Загальні положення

1. Ця Методика встановлює єдиний підхід до розроблення органами державного нагляду (контролю) уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) (далі - уніфікована форма акта перевірки).

2. Уніфікована форма акта перевірки розробляється органом державного нагляду (контролю) та оприлюднюється на його офіційному веб-сайті протягом п'яти робочих днів з дня її затвердження.

У разі коли органами, уповноваженими здійснювати державний нагляд (контроль) у відповідних сферах, є місцеві держадміністрації та/або органи місцевого самоврядування, уніфіковані форми актів перевірок затверджуються центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у відповідних сферах.

3. Перелік питань для здійснення заходу державного нагляду (контролю) визначається органом державного нагляду (контролю) залежно від ступеня ризику шляхом проведення аналізу вимог законодавства, яких повинен дотримуватися суб'єкт господарювання у відповідній сфері, за формою згідно з додатком 1 в електронному вигляді та оприлюднюється на офіційному веб-сайті відповідного органу державного нагляду (контролю).

4. Перегляд уніфікованої форми акта перевірки, зокрема переліку питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю), здійснюється у разі внесення змін до нормативно-правових актів, на підставі яких розроблений перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю), або прийняття нових нормативно-правових актів у відповідній сфері державного нагляду (контролю).

Вимоги до складення уніфікованої форми акта перевірки

5. Уніфікована форма акта перевірки складається з:

1) титульного аркуша;

2) переліку питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю);

3) переліку нормативно-правових актів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю) (за наявності більше 10 нормативно-правових актів перелік може складатися окремим додатком до уніфікованої форми акта перевірки);

4) опису виявлених порушень вимог законодавства;

5) переліку питань для суб'єктів господарювання щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб органу державного нагляду (контролю);

6) пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеного заходу державного нагляду (контролю) та складеного за його результатами акта;

7) оцінки суб'єкта господарювання щодо професійного рівня посадових осіб органу державного нагляду (контролю), які проводили захід державного нагляду (контролю);

8) місця для підписів посадових осіб органу державного нагляду (контролю), керівника суб'єкта господарювання або уповноваженої ним особи, а також третіх осіб, які брали участь у заході державного нагляду (контролю).

6. Уніфікована форма акта перевірки розробляється згідно з додатком 2.

 

ФОРМА
переліку питань для проведення заходів державного нагляду (контролю)

Сфера державного нагляду (контролю) ________________________

Порядковий номер

Вимога законодавства, якої повинні дотримуватися суб'єкти господарювання у відповідній сфері державного нагляду (контролю)

Посилання на законодавство, в якому міститься вимога (скорочене найменування, номер акта (документа) та номер статті, її частини, пункту, абзацу)

Назва об'єкта, на який спрямована вимога законодавства

Діяльність, на яку спрямована вимога законодавства (із зазначенням коду згідно з КВЕД)

Код цілі державного нагляду (контролю)

Ризик настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності

Ймовірність настання негативних наслідків (від 1 до 4 балів, де 4 найвищий рівень ймовірності)

Питання для перевірки дотримання вимоги законодавства (підлягає включенню до переліку питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю)

Примітки

небезпечна подія, що призводить до настання негативних наслідків

негативний наслідок

 

_________________________________________________________________
(найменування органу державного нагляду (контролю), його місцезнаходження,

_________________________________________________________________
номер телефону та адреса електронної пошти)

АКТ

                          від ____________________
                                       (дата складення акта)

N

складений за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері

______________________________________________________________________________________
(сфера державного нагляду (контролю)

______________________________________________________________________________________
(найменування юридичної особи (відокремленого підрозділу) або прізвище,

______________________________________________________________________________________
ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)

к од згідно з ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки
платника податків , або серія та номер паспорта*

_____________________________________________________________________________________
(місцезнаходження суб'єкта господарювання, номер телефону,

_____________________________________________________________________________________
телефаксу та адреса електронної пошти)

вид суб'єкта господарювання за класифікацією суб'єктів господарювання (суб'єкт мікро-, малого, середнього або великого підприємництва), ступінь ризику:

______________________________________________________________________________________

види об'єктів та/або види господарської діяльності (із зазначенням коду згідно з КВЕД), щодо яких проводиться захід:

_____________________________________________________________________________________

Загальна інформація про проведення заходу державного нагляду (контролю):

Розпорядчий документ, на виконання якого проводиться захід державного нагляду (контролю), від N

Посвідчення (направлення)

від N

Тип заходу державного нагляду (контролю):

  плановий

  позаплановий

Форма заходу державного нагляду (контролю):

  перевірка

  ревізія

  обстеження

  огляд

  інша форма, визначена законом

__________ (назва форми заходу)

____________
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідному органу доходів і зборів та мають відмітку в паспорті.

Строк проведення заходу державного нагляду (контролю):

Початок

Завершення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

число

місяць

рік

години

хвилини

число

місяць

рік

години

хвилини

Дані про останній проведений захід державного нагляду (контролю):

Плановий

Позаплановий

  не було

  не було

був з по

Акт перевірки N  

Припис щодо усунення порушень:

  не видавався; видавався;

його вимоги: виконано; не виконано

  був з по

Акт перевірки N  

Припис щодо усунення порушень:

  не видавався; видавався;

його вимоги:   виконано; не виконано

Особи, що беруть участь у проведенні заходу державного нагляду (контролю):

посадові особи органу державного нагляду (контролю):

_______________________________________________________________________________________
(найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові)

керівник суб'єкта господарювання або уповноважена ним особа:

_______________________________________________________________________________________
(найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові)

треті особи:

_______________________________________________________________________________________
(найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові)

Процес проведення заходу (його окремої дії) фіксувався:

суб'єктом господарювання

  засобами аудіотехніки

  засобами відеотехніки

посадовою особою органу державного нагляду (контролю)

  засобами аудіотехніки

  засобами відеотехніки

ПЕРЕЛІК
питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю)*

Порядковий номер

Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства

Ступінь ризику суб'єкта господарювання

Позиція суб'єкта господарювання щодо негативного впливу вимоги законодавства (від 1 до 4 балів)**

Відповіді на питання

Нормативне обґрунтування

так

ні

не розглядалося

 

Питання для перевірки дотримання вимог законодавства, які поширюються на всіх суб'єктів господарювання у відповідній сфері

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Питання для перевірки дотримання вимог законодавства, які застосовуються лише до певної категорії суб'єктів господарювання (залежно від виду господарської діяльності, об'єктів, що експлуатуються, обсягу певних операцій, інших показників)***

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
* Перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю), який містить відомості з обмеженим доступом, складається окремим додатком до уніфікованої форми акта та не підлягає оприлюдненню на офіційному веб-сайті.

** Заповнюється керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою у добровільному порядку шляхом присвоєння кожному з питань від 1 до 4 балів, де 4 позначає питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої має найбільше адміністративне, фінансове або будь-яке інше навантаження на суб'єкта господарювання, а 1 - питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої не передбачає такого навантаження на суб'єкта господарювання.

*** Перелік питань для перевірки вимог законодавства, які застосовуються лише до певної категорії суб'єктів господарювання, що включає 30 питань і більше, може складатися окремим додатком до уніфікованої форми акта перевірки.

ПЕРЕЛІК*
нормативно-правових актів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю)

Порядковий номер

Нормативно-правовий акт

Дата і номер державної реєстрації нормативно-правового акта у Мін'юсті

найменування

дата і номер

____________
* Перелік нормативно-правових актів, який містить більше 10 позицій або має гриф обмеження доступу, може складатись окремим додатком до уніфікованої форми акта перевірки.

ОПИС
виявлених порушень вимог законодавства

За результатами проведення заходу державного нагляду (контролю) встановлено:

  відсутність порушень вимог законодавства;

  наявність порушень вимог законодавства.

Порядковий номер

Вимоги законодавства, які було порушено, із зазначенням відповідних статей (частин, пунктів, абзаців тощо)

Опис фактичних обставин та відповідних доказів (письмових, речових, електронних або інших), що підтверджують наявність порушення вимог законодавства

Опис негативних наслідків, що настали в результаті порушення вимог законодавства (за наявності)

Ризик настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності (зазначається згідно з формою визначення ризиків настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності)

Інформація про потерпілих (за наявності):

______________________________________________________________________________________

Положення законодавства, якими встановлено відповідальність за порушення вимог законодавства (за наявності):

______________________________________________________________________________________

ПЕРЕЛІК
питань для суб'єктів господарювання щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб органу державного нагляду (контролю)*

Питання щодо здійснення контролю

Відповіді на питання

Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"

так

ні

дотримання вимог законодавства не є обов'язковим для посадових осіб

1.

Про проведення планового заходу державного нагляду (контролю) суб'єкт господарювання письмово повідомлений не пізніше ніж за 10 днів до дня здійснення такого заходу

 

 

 

частина четверта статті 5

2.

Посвідчення (направлення) на проведення заходу державного нагляду (контролю) та службове посвідчення, що засвідчує посадову особу органу державного нагляду (контролю), пред'явлено

 

 

 

частина п'ята статті 7, абзац четвертий статті 10

3.

Копію посвідчення (направлення) на проведення заходу державного нагляду (контролю) надано

 

 

 

частина п'ята статті 7, абзаци четвертий та сьомий статті 10

4.

Перед початком проведення заходу державного нагляду (контролю) посадовими особами органу державного нагляду (контролю) внесено запис про проведення такого заходу до відповідного журналу суб'єкта господарювання (у разі його наявності)

 

 

 

частина дванадцята статті 4

5.

Під час проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) розглядалися лише ті питання, які стали підставою для його проведення і зазначені у направленні (посвідченні) на проведення такого заходу

 

 

 

частина перша статті 6

Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеного заходу державного нагляду (контролю) та складеного акта перевірки*

Порядковий номер

Пояснення, зауваження або заперечення

 

Оцінка суб'єкта господарювання щодо професійного рівня посадових осіб органу державного нагляду (контролю), які проводили захід* (від 1 до 10, де 10 - найвища схвальна оцінка)

Прізвище, ініціали посадової особи органу державного нагляду (контролю)

Професійна компетентність

Доброчесність

____________
* Частина акта заповнюється за бажанням суб'єкта господарювання (керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою).

Посадові особи органу державного нагляду (контролю):

_____________________
(найменування посади)

____________
(підпис)

__________________________
(ініціали та прізвище)

Керівник суб'єкта господарювання або уповноважена ним особа:

_____________________
(найменування посади)

____________
(підпис)

__________________________
(ініціали та прізвище)

Треті особи, які брали участь у проведенні заходу державного нагляду (контролю):

_____________________
(найменування посади)

____________
(підпис)

__________________________
(ініціали та прізвище)

Примірник цього акта на сторінках отримано :

_____________________
(найменування посади)

____________
(підпис)

__________________________
(ініціали та прізвище)

Відмітка про відмову від підписання керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою, третіми особами цього акта ______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

 

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 р. N 752 "Про затвердження методик розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), а також уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)" (Офіційний вісник України, 2013 р., N 82, ст. 3045).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 р. N 362 "Про внесення змін до методик розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), а також уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)" (Офіційний вісник України, 2017 р., N 45, ст. 1403).

3. Пункт 20 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2017 р. N 1103 (Офіційний вісник України, 2018 р., N 17, ст. 573).

____________


Назад 


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

Rambler's Top100

  

Rambler's Top100 

 

Copyright © 2004 - 2021, ЛЕОНОРМ.