Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

Перевірити актуальність нормативних документів, якими користується Ваше підприємство!

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook (RUS)
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 4 липня 2018 р. N 533

Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 21

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 30 січня 2013 р. N 62 "Про затвердження Технічного регламенту безпеки машин" (Офіційний вісник України, 2013 р., N 9, ст. 344, N 69, ст. 2533):

1) у постанові:

вступну частину викласти в такій редакції:

"Відповідно до статті 5 Закону України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності" Кабінет Міністрів України постановляє:";

у пункті 1 слова "і план заходів з його застосування" виключити, а слово "додаються" замінити словом "додається";

у пункті 2 слово "застосування" замінити словом "впровадження";

2) у Технічному регламенті безпеки машин, затвердженому зазначеною постановою:

у пункті 2:

абзац шостий підпункту 1 після слів "рухомим, що" доповнити словами "з'єднані та";

в абзаці п'ятому підпункту 2 слова "взаємозв'язаних частин або компонентів, які" замінити словом ", яка", а слово "можуть" - словом "може";

у підпункті 3:

в абзаці другому слова "неможливості ідентифікації" замінити словом "відсутності";

доповнити підпункт після абзацу четвертого новим абзацом такого змісту:

"гармонізований європейський стандарт - технічна специфікація, яка не має зобов'язуючого характеру та прийнята органом стандартизації, а саме Європейським комітетом із стандартизації (CEN), Європейським комітетом із стандартизації в електротехніці (CENELEC) або Європейським інститутом телекомунікаційних стандартів (ETSI), на основі мандата, наданого Європейською Комісією згідно з установленою процедурою;".

У зв'язку з цим абзаци п'ятий - двадцять другий вважати відповідно абзацами шостим - двадцять третім;

в абзаці дванадцятому слова ", якщо це прийнятно, свійських тварин, майна, а у разі потреби" замінити словами "у разі потреби свійських тварин та майна, а у застосовних випадках";

абзац дев'ятнадцятий виключити;

останній абзац викласти в такій редакції:

"У цьому Технічному регламенті терміни "знак відповідності технічним регламентам", "надання на ринку", "орган з оцінки відповідності", "оцінка відповідності", "презумпція відповідності", "призначення", "технічна специфікація", "технічний регламент" вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності"; термін "національний стандарт" - у значенні, наведеному в Законі України "Про стандартизацію".";

у пункті 4:

абзац сьомий викласти в такій редакції:

"- сільськогосподарські та лісогосподарські трактори, за винятком машин, що змонтовані на таких транспортних засобах;";

в абзаці восьмому слова "транспортні засоби і складові частини до них" замінити словами "колісні транспортні засоби (у тому числі дво- і триколісні транспортні засоби) та причепи до них", а слова "стосовно затвердження типу автомобілів та їх причепів, а також дво- і триколісних транспортних засобів," виключити;

абзац дев'ятнадцятий викласти в такій редакції:

"низьковольтне електричне та електронне обладнання, на яке поширюється дія Технічного регламенту низьковольтного електричного обладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. N 1067 (Офіційний вісник України, 2015 р., N 102, ст. 3526), а саме:";

абзац другий пункту 7 після слів "свійським тваринам або майну" доповнити словами ", а у застосовних випадках - навколишньому природному середовищу,";

у пункті 8:

в абзаці другому слова "вимогам щодо збереження здоров'я і безпеки" замінити словами "суттєвим вимогам щодо безпеки та охорони здоров'я";

в абзаці третьому слова "технічної документації, вимоги до якої" замінити словами "технічного файла, вимоги до якого";

абзац десятий виключити;

у пункті 11:

абзац перший викласти в такій редакції:

"11. Перелік національних стандартів, що є ідентичними гармонізованим європейським стандартам та відповідність яким надає презумпцію відповідності машин суттєвим вимогам щодо безпеки та охорони здоров'я цього Технічного регламенту, затверджується та оприлюднюється відповідно до закону.";

в абзаці другому слова "такій машині презумпцію відповідності" замінити словами "презумпцію відповідності такої машини";

в абзаці першому пункту 14 слова "основні вимоги до згаданої машини" замінити словами "відповідні суттєві вимоги";

в абзаці першому пункту 15 слово "вимоги" замінити словами "суттєві вимоги";

абзац перший пункту 18 виключити;

перше речення пункту 19 викласти в такій редакції: "Призначення органів з оцінки відповідності для виконання ними як третіми сторонами завдань з оцінки відповідності згідно з пунктами 14 і 15 цього Технічного регламенту здійснюється відповідно до закону.";

у назві розділу "Вимоги щодо безпеки та охорони здоров'я, яким повинні відповідати машини" слово "Вимоги" замінити словами "Суттєві вимоги";

у першому реченні абзацу першого пункту 21 слова "вимог щодо охорони здоров'я та безпеки" замінити словами "суттєвих вимог щодо безпеки та охорони здоров'я";

у пункті 22:

у першому реченні абзацу другого слово "вимогами" замінити словами "суттєвими вимогами";

в абзаці третьому слова "і агрохімікатів" виключити;

у пункті 23:

перше речення абзацу першого викласти в такій редакції: "На машинах, які відповідають застосовним вимогам цього Технічного регламенту, повинен бути нанесений знак відповідності технічним регламентам.";

абзац шостий після слів "із знаком відповідності" доповнити словами "технічним регламентам";

пункт 24 після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

"введення в обіг та/або в експлуатацію машин без декларації про відповідність та/або знака відповідності технічним регламентам;".

У зв'язку з цим абзаци третій і четвертий вважати відповідно абзацами четвертим і п'ятим;

доповнити Технічний регламент пунктом 26 такого змісту:

"26. Положення пункту 25 цього Технічного регламенту не впливають на повноваження органів виконавчої влади, інших державних органів та призначених органів з оцінки відповідності стосовно взаємного обміну інформацією та видання попереджень.";

у тексті Технічного регламенту слова "основні вимоги" і "національний знак відповідності" в усіх відмінках замінити відповідно словами "суттєві вимоги" і "знак відповідності технічним регламентам" у відповідному відмінку;

у додатках до Технічного регламенту:

у додатку 1:

у назві додатка слова "ОСНОВНІ ВИМОГИ" замінити словами "СУТТЄВІ ВИМОГИ";

перше речення абзацу другого пункту 28 викласти в такій редакції: "До машин повинні застосовуватися цілі, пов'язані з безпечністю, що визначені у Технічному регламенті низьковольтного електричного обладнання, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. N 1067 (Офіційний вісник України, 2015 р., N 102, ст. 3526).";

в абзацах четвертому і восьмому пункту 53 слова "національним знаком відповідності" замінити словами "знаком відповідності технічним регламентам";

у додатку 2:

у назві додатка слова "ОСНОВНІ ВИМОГИ" замінити словами "СУТТЄВІ ВИМОГИ";

пункт 1 після слів "матеріалів з подібними фізичними характеристиками" доповнити словами "та машини, призначені для застосування пестицидів";

підпункт 2 пункту 2 виключити;

у назві та тексті розділу "Машини, призначені для застосування пестицидів і агрохімікатів" слова "і агрохімікатів" виключити;

в абзаці другому пункту 9 і першому реченні пункту 13 слова "та агрохімікатів" виключити;

у пункті 20 та абзаці восьмому пункту 21 слова "або агрохімікату" виключити;

у додатку 3:

у назві додатка слово "ОСНОВНІ" замінити словом "СУТТЄВІ";

абзац четвертий пункту 9 викласти в такій редакції:

"Машина, яка обладнана системою дистанційного керування, повинна бути обладнана пристроєм для негайної та автоматичної зупинки та для запобігання потенційно небезпечній роботі у разі, коли:";

у назві додатків 4 - 6 слово "ОСНОВНІ" замінити словом "СУТТЄВІ";

абзац третій пункту 3 додатка 7 викласти в такій редакції:

"повне найменування і місцезнаходження особи - резидента України, уповноваженої виробником на збирання технічного файла;";

у пункті 2 додатка 8:

абзац третій викласти в такій редакції:

"повне найменування і місцезнаходження особи - резидента України, уповноваженої виробником на збирання технічної документації;";

абзац п'ятий після слів "відомості про те, які" доповнити словом "суттєві";

в абзаці другому додатка 11 слова "вимог щодо охорони здоров'я та безпеки" замінити словами "суттєвих вимог щодо безпеки та охорони здоров'я";

у додатку 12:

у назві та тексті додатка слова "технічна документація" в усіх відмінках замінити словами "технічний файл" у відповідному відмінку;

у пункті 1 та абзаці першому пункту 2 слово "повинна" замінити словом "повинен";

в абзаці першому пункту 3 слова і цифру "Технічна документація, зазначена у пункті 2 цих вимог (технічний файл), повинна бути доступною" замінити словами і цифрою "Технічний файл, зазначений у пункті 2 цих вимог, повинен бути доступним";

у тексті додатка слова "вимог щодо безпеки" в усіх відмінках замінити словами "суттєвих вимог щодо безпеки" у відповідному відмінку;

у додатку 13:

в абзаці першому підпункту 2 пункту 2 слова "вимогам Технічного регламенту безпеки машин" замінити словами "суттєвим вимогам щодо безпеки та охорони здоров'я, які було застосовано";

у пункті 3:

в абзаці першому слова "(технічний файл)" виключити;

абзац другий викласти в такій редакції:

"Технічна документація не повинна обов'язково перебувати на території України та постійно бути доступною у фізичному вигляді. Проте особа, зазначена в декларації про відповідність, повинна мати можливість укомплектування цієї документації та її надання на запит протягом періоду, відповідного складності документації.";

у тексті додатка слова "вимог щодо безпеки" в усіх відмінках замінити словами "суттєвих вимог щодо безпеки" у відповідному відмінку;

у додатку 15:

в абзаці третьому пункту 3 слова ", а у разі подання заявки уповноваженим представником - також документ про надання таких повноважень (доручення)" виключити;

в абзаці четвертому пункту 4 слова "основним вимогам безпеки" замінити словами "суттєвим вимогам щодо безпеки та охорони здоров'я";

у другому реченні пункту 7 слова "вимогам щодо здоров'я і безпеки" замінити словами "суттєвим вимогам щодо безпеки та охорони здоров'я";

у додатку 16:

в абзаці четвертому пункту 4 слова "вимогам Технічного регламенту щодо безпеки та охорони здоров'я" замінити словами "суттєвим вимогам щодо безпеки та охорони здоров'я зазначеного Технічного регламенту";

3) план заходів із застосування Технічного регламенту безпеки машин, затверджений зазначеною постановою, виключити.

2. У Технічному регламенті низьковольтного електричного обладнання, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. N 1067 (Офіційний вісник України, 2015 р., N 102, ст. 3526):

1) абзац перший пункту 8 викласти в такій редакції:

"8. Виробники складають технічну документацію, визначену в додатку 3, та проводять процедуру оцінки відповідності, зазначену в додатку 3, або забезпечують її проведення.";

2) у додатку 1 до Технічного регламенту абзац дев'ятий викласти в такій редакції:

"Оціночні комплекти, виготовлені за спеціальним замовленням чи згідно із спеціальними вимогами замовника та призначені для використання фахівцями виключно в установах, що займаються дослідженнями та розробками, для зазначених цілей".

3. У Технічному регламенті з електромагнітної сумісності обладнання, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. N 1077 (Офіційний вісник України, 2016 р., N 2, ст. 72):

1) у пункті 3:

підпункти 1 і 2 викласти в такій редакції:

"1) обладнання, на яке поширюється дія Технічного регламенту радіообладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 р. N 355 (Офіційний вісник України, 2017 р., N 45, ст. 1396);

2) вироби авіаційної техніки у значенні, наведеному в пункті 27 частини першої статті 1 Повітряного кодексу України;";

доповнити пункт підпунктом 21 такого змісту:

"21) авіаційні компоненти та обладнання: будь-який прилад, обладнання, механізм, деталь, апаратура, додаткове пристосування, програмне забезпечення чи допоміжний пристрій, включаючи апаратуру зв'язку, що використовуються або призначені для використання під час експлуатації повітряного судна або управління повітряним судном у польоті; це включає в себе частини планера повітряного судна, двигуна чи повітряного гвинта, а також обладнання, що використовується для управління повітряним судном із землі;";

підпункт 5 викласти в такій редакції:

"5) оціночні комплекти, виготовлені за спеціальним замовленням чи згідно із спеціальними вимогами замовника та призначені для використання фахівцями виключно в установах, що займаються дослідженнями та розробками, для зазначених цілей.";

2) в абзаці третьому підпункту 1 пункту 6 слова "комплектувальні вироби" замінити словами "компоненти чи складальні вузли";

3) пункт 12 після слів "суттєвих вимог" доповнити словами і цифрою ", визначених у додатку 1";

4) абзац перший пункту 13 викласти в такій редакції:

"13. Виробники складають технічну документацію, визначену в додатку 2 або додатку 3, та проводять відповідну процедуру оцінки відповідності, зазначену в пункті 39 цього Технічного регламенту, або забезпечують її проведення.";

5) у першому реченні абзацу другого пункту 24 слова "він не вводить" замінити словами і цифрою "визначеним у додатку 1, він не вводить цю";

6) пункт 27, перше речення абзацу другого пункту 32 і пункт 33 після слів "суттєвим вимогам" доповнити словами і цифрою ", визначеним у додатку 1";

7) абзац перший пункту 39 після слів "суттєвим вимогам" доповнити словами і цифрою ", визначеним у додатку 1,";

8) пункт 40 викласти в такій редакції:

"40. У декларації про відповідність заявляється про те, що виконання суттєвих вимог, визначених у додатку 1, було доведено.";

9) абзац другий пункту 52 після слова "вимогами" доповнити словами і цифрою ", визначеними у додатку 1";

10) пункт 53 після слів "стаціонарної установки" доповнити словом "відповідним";

11) у першому реченні абзацу першого пункту 57 слова "виробниками, імпортерами, розповсюджувачами" замінити словами "проектувальниками, виробниками, постачальниками, монтажниками", а слова ", проводити роботи з монтажу, проектування апаратури, яку вони оцінюють, або представниками цих сторін" виключити;

12) пункт 58 викласти в такій редакції:

"58. Органи з оцінки відповідності та їх персонал повинні провадити діяльність з оцінки відповідності з найвищим рівнем професійної добросовісності і необхідною технічною компетентністю у визначеній галузі та бути вільними від будь-якого тиску і спонукань, зокрема фінансового характеру, які могли б впливати на їх судження чи результати їх діяльності з оцінки відповідності, особливо з боку осіб чи груп осіб, заінтересованих у результатах такої діяльності.";

13) в абзаці п'ятому пункту 59 слова "урахуванням галузі, в якій діє підприємство, що замовляє роботи з оцінки відповідності, його характеристик, а саме" замінити словами "належним урахуванням величини підприємства, що замовляє роботи з оцінки відповідності, галузі, в якій воно діє, його";

14) абзац перший пункту 69 викласти в такій редакції:

"69. Оцінки відповідності проводяться у пропорційний спосіб, без покладення зайвого навантаження на суб'єктів господарювання. Призначені органи провадять свою діяльність з належним урахуванням величини підприємства, що замовляє роботи з оцінки відповідності, галузі, в якій воно діє, його структури, ступеня складності технології виробництва відповідної апаратури та масового чи серійного характеру виробничого процесу.";

15) у пункті 70 слова "або у відповідних стандартах, включених до переліку національних стандартів" замінити словами і цифрою ", визначені у додатку 1, або вимоги, визначені у відповідних стандартах, включених до переліку національних стандартів,";

16) у пункті 71 слова "суттєвим вимогам, він" замінити словами "вимогам, зазначений орган";

17) в абзаці третьому пункту 2 додатка 1 до Технічного регламенту слова і цифру "вимогам, визначеним у пункті 1 цих вимог" замінити словами і цифрою "суттєвим вимогам, визначеним у пункті 1 цього додатка".

____________


Назад 


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

Rambler's Top100

  

Rambler's Top100 

 

Copyright © 2004 - 2021, ЛЕОНОРМ.