Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

Пропонуємо Вам завантажити каталог інформаційних продуктів, видань, баз даних та послуг виробництва НІЦ "ЛЕОНОРМ" на 2023-2024 роки станом на 01.10.2023 р.  З 01.08.2023 р. в НІЦ "ЛЕОНОРМ" орієнтовна вартість 1 сторінки паперової офіційної копії стандарту = 54.90 грн. включно з ПДВ.

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 17 листопада 2023 р. № 1210

Київ

Про затвердження Порядків проведення сертифікації, видачі та скасування сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал та форм сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал

Відповідно до частини четвертої статті 15, частини восьмої статті 18 Закону України “Про насіння і садивний матеріал” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок проведення сертифікації насіння, видачі та скасування сертифікатів на насіння;

Порядок проведення сертифікації садивного матеріалу, видачі та скасування сертифікатів на садивний матеріал;

форму сертифіката, що засвідчує сортові якості насіння;

форму сертифіката, що засвідчує сортові якості садивного матеріалу;

форму сертифіката, що засвідчує посівні якості насіння;

форму сертифіката, що засвідчує товарні якості садивного матеріалу.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

 

            Прем’єр-міністр України                    Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 75

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 листопада 2023 р. № 1210

ПОРЯДОК
проведення сертифікації насіння, видачі та скасування
сертифікатів на насіння

Загальні положення

1. Цей Порядок визначає процедуру проведення комплексу заходів, спрямованих на визначення сортових і посівних якостей насіння, видачі сертифікатів на насіння та їх скасування.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

лабораторне дослідження сукупність досліджень, спрямованих на проведення аналізу досліджуваного матеріалу за допомогою спеціалізованого обладнання в лабораторних умовах;

орган із сертифікації — орган з оцінки відповідності, що входить до сфери управління Мінагрополітики.

Терміни обстеження і регульований шкідливий організм вживаються у значенні, наведеному в Законі України Про карантин рослин.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Цивільному кодексі України, Законі України Про насіння і садивний матеріал (далі  Закон) та Законі України Про охорону прав на сорти рослин.

3. Кожна партія насіння для реалізації повинна супроводжуватися сертифікатом, що засвідчує сортові якості (для насіння, вирощеного (виробленого) на території України), та сертифікатом, що засвідчує посівні якості, або їх копіями, засвідченими суб’єктом господарювання, якому видано такі сертифікати.

4. Сертифікація насіння здійснюється шляхом визначення сортових і посівних якостей насіння.

5. Сертифікація та видача сертифікатів, установлених Законом, передбачає послідовність таких дій:

подання заявки на визначення сортових якостей насіння до органу із сертифікації за формою згідно з додатком 1;

розгляд органом із сертифікації поданої заявки на визначення сортових якостей насіння;

проведення польового оцінювання посівів разом з вибірковим оцінюванням відповідно до порядку, встановленого Мінагрополітики;

видача сертифіката, що засвідчує сортові якості насіння;

відбір проб із здійсненням вибіркового оцінювання відповідно до порядку, встановленого Мінагрополітики;

подання заявки на визначення посівних якостей насіння за формою згідно з додатком 2 (крім випадків, передбачених пунктом 34 цього Порядку) до органу з оцінки відповідності;

розгляд органом з оцінки відповідності поданої заявки на визначення посівних якостей насіння (крім випадків, передбачених пунктом 34 цього Порядку);

визначення посівних якостей насіння;

видача сертифіката, що засвідчує посівні якості насіння.

Визначення сортових і посівних якостей насіння розпочинається після укладення договору про надання послуг у сфері сертифікації між суб’єктом господарювання та органом з оцінки відповідності, який має право на провадження відповідної діяльності.

6. За результатами проведення сертифікації видаються:

сертифікати, що засвідчують сортові якості насіння;

сертифікати, що засвідчують посівні якості насіння.

7. Суб’єктами видачі сертифікатів, що засвідчують сортові якості насіння, і сертифікатів на насіння Організації економічного співробітництва та розвитку (далі — сертифікати ОЕСР), є Мінагрополітики чи орган із сертифікації.

Суб’єктами видачі сертифікатів, що засвідчують посівні якості насіння, є Мінагрополітики або органи з оцінки відповідності будь-якої форми власності.

Суб’єкти видачі сертифікатів зобов’язані забезпечувати документування та збереження записів про дати і результати всіх етапів сертифікації насіння.

8. У разі втрати оригіналу дійсного сертифіката, що засвідчує сортові якості насіння, та/або сертифіката, що засвідчують посівні якості насіння, суб’єкт господарювання, якому його було видано, має право подати звернення у довільній формі до органу з оцінки відповідності, який його видав, про видачу дубліката відповідного сертифіката. Орган з оцінки відповідності протягом трьох робочих днів з дня отримання звернення приймає рішення про видачу дубліката сертифіката з відповідною позначкою дублікат, про що письмово інформує суб’єкта господарювання у строк, що не перевищує трьох робочих днів з дня прийняття такого рішення. Строк дії дубліката сертифіката повинен відповідати строку дії оригіналу сертифіката. Видача дубліката припиняє дію оригіналу сертифіката.

9. Документи, які подаються суб’єктом господарювання відповідно до вимог цього Порядку для проведення сертифікації, можуть бути подані в паперовій формі особисто, надіслані поштою (зокрема, шляхом надсилання електронних носіїв інформації, на яких збережено зазначені документи) або в електронній формі з використанням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті.

У разі подання копій документів у паперовій формі вони повинні бути засвідчені власноручним підписом уповноваженого представника суб’єкта господарювання.

10. Аудитор із сертифікації (агроном-інспектор), який провадить діяльність як незалежний експерт, під час виконання робіт з визначення сортових якостей насіння забезпечує:

дотримання конфіденційності щодо інформації, що стала йому відома у процесі виконання робіт;

незалежність від комерційних інтересів суб’єкта насінництва та розсадництва;

інформування органу із сертифікації про будь-який зв’язок із суб’єктом насінництва та розсадництва.

Визначення сортових і посівних якостей насіння

11. Визначення сортових якостей насіння здійснюється шляхом польового оцінювання посівів.

Роботи з визначення сортових якостей насіння (польове оцінювання) категорій добазового і базового насіння проводить виключно аудитор із сертифікації (агроном-інспектор), який є працівником органу із сертифікації.

Роботи з визначення сортових якостей інших категорій насіння може проводити будь-який аудитор із сертифікації (агроном-інспектор), за умови вибіркового оцінювання таких робіт аудитором із сертифікації (агрономом-інспектором), який є посадовою особою Мінагрополітики або працівником органу із сертифікації.

12. Для проведення польового оцінювання посіву суб’єкт насінництва та розсадництва подає до органу із сертифікації заявку на визначення сортових якостей насіння.

Заявка на визначення сортових якостей насіння подається не пізніше ніж за 20 робочих днів до початку проведення польового оцінювання посіву з урахуванням таких граничних строків подання для окремих груп ботанічних таксонів:

1 квітня поточного року — для буряків висадкового методу вирощування;

15 квітня поточного року — для ріпаку озимого;

15 травня поточного року — для бобових (крім сої та люпину);

1 червня поточного року — для озимих та ярих зернових (крім гречки, рису, сорго, соризу, проса, кукурудзи, суданської трави), олійних (крім соняшнику, сої та ріпаку озимого), однорічних кормових, медоносних, лікарських трав, картоплі (крім випадку використання методу двоврожайної культури);

15 червня поточного року — для рису та овочевих;

1 липня поточного року — для соняшнику, кукурудзи, сої, сорго, соризу, проса, суданської трави, люпину та прядивних;

1 серпня поточного року — для картоплі, гречки (у випадку використання методу двоврожайної культури);

15 вересня поточного року — для буряків безвисадкового методу вирощування.

13. До заявки на визначення сортових якостей насіння додаються:

1) копія документа, на підставі якого набуто право на використання сорту рослин (зокрема, патент на сорт рослин та/або свідоцтво про державну реєстрацію сорту рослин та/або ліцензійний (субліцензійний) договір про використання сорту рослин та/або інший документ, у тому числі примусова ліцензія, судове рішення чи інші правочини, які надають право на використання сорту рослин);

2) схема розміщення поля (полів) посіву з координатами місцевості;

3) для гібридів — інформація про співвідношення чоловічих і жіночих рослин;

4) для первинних ланок насінництва — копія документа, що підтверджує походження насіння, та протокол лабораторних досліджень;

5) копія сертифіката, що засвідчує посівні якості насіння, виданого на насіння попередньої категорії, генерації насіння, використаного для посіву.

Для підтвердження походження насіння, використаного для посіву (крім первинних ланок насінництва), у заявці на визначення сортових якостей насіння зазначаються номер і дата видачі сертифіката, що засвідчує сортові якості насіння, та сертифіката, що засвідчує посівні якості насіння, виданих на насіння попередньої категорії, генерації.

Для підтвердження походження насіння первинних ланок насінництва, використаного для посіву, у заявці на визначення сортових якостей насіння зазначаються номер і дата видачі документа, що підтверджує походження насіння, та протоколу лабораторних досліджень, виданих на насіння попередньої категорії, генерації.

У разі використання для посіву насіння, що було ввезено в Україну, до заявки на визначення сортових якостей насіння додаються копії сертифікатів, що засвідчують посівні якості насіння, та копії сертифікатів ОЕСР або копії документів, що засвідчують сортову чистоту насіння, виданих уповноваженими суб’єктами країни вирощування (виробництва) насіння на засвідчення сортової чистоти насіння.

У разі коли для визначення сортових якостей насіння категорії сертифіковане суб’єкт насінництва та розсадництва залучає аудитора із сертифікації (агронома-інспектора), який провадить діяльність як незалежний експерт, суб’єкт насінництва та розсадництва зазначає у заявці на визначення на сортові якості насіння прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) та контактні дані такого аудитора із сертифікації (агронома-інспектора) та подає органу із сертифікації копію укладеного договору з таким аудитором із сертифікації (агрономом-інспектором).

14. Орган із сертифікації розглядає заявку на визначення сортових якостей насіння, проводить перевірку документів, визначених у пункті 13 цього Порядку, та не пізніше ніж протягом 10 робочих днів після отримання заявки на визначення сортових якостей насіння надсилає суб’єкту насінництва та розсадництва у довільній формі повідомлення про можливість проведення польового оцінювання посіву або відмову в його проведенні з підстав, визначених пунктом 15 цього Порядку.

У повідомленні про можливість виконання робіт з проведення польового оцінювання посіву зазначаються відомості про аудитора із сертифікації (агронома-інспектора), який проводитиме польове оцінювання посівів, з урахуванням вимог, визначених у пункті 10 цього Порядку, та інформації, зазначеної у поданій заявці на визначення сортових якостей насіння, а також інші умови, пов’язані з проведенням польового оцінювання посіву, зокрема вибіркового оцінювання.

15. Підставою для відмови у проведенні польового оцінювання
посіву є:

1) несвоєчасне подання заявки на визначення сортових якостей насіння та документів, зазначених у пункті 13 цього Порядку;

2) подання документів, зазначених у пункті 13 цього Порядку, не в повному обсязі;

3) відсутність права на використання сорту, щодо якого підтримується чинність майнових прав інтелектуальної власності;

4) невідповідність показників сортових або посівних якостей насіння вимогам законодавства у сфері насінництва та розсадництва або факт того, що насіння не підлягає сертифікації відповідно до Закону;

5) встановлення факту порушень вимог пункту 10 цього Порядку.

16. У разі проведення польового оцінювання посівів насіння категорії сертифіковане аудитором із сертифікації (агрономом-інспектором), який провадить діяльність як незалежний експерт, орган із сертифікації приймає рішення про вибіркове оцінювання (не менше 5 відсотків) робіт (посівів, щодо яких проводиться польове оцінювання) такого аудитора із сертифікації (агронома-інспектора) у порядку, встановленому Мінагрополітики.

17. До польового оцінювання посівів можуть залучатися автори сорту, селекціонери, володільці патенту та/або власники майнового права на поширення сорту, підтримувачі сорту або їх представники.

18. На вимогу суб’єкта насінництва та розсадництва здійснюється обстеження насіннєвих посівів для встановлення їх фітосанітарного стану.

19. За результатами проведення польового оцінювання в разі відповідності посіву вимогам, установленим законодавством у сфері насінництва та розсадництва, аудитор із сертифікації (агроном-інспектор), який проводив роботу з визначення сортових якостей насіння (польове оцінювання) відповідно до вимог, визначених у пункті 10 цього Порядку, складає у трьох примірниках акт польового оцінювання за формою, затвердженою Мінагрополітики.

Один примірник акта передається суб’єкту насінництва та розсадництва, другий — залишається в аудитора із сертифікації (агронома-інспектора), який проводив польове оцінювання, третій примірник надсилається до органу із сертифікації, до якого було подано заявку на визначення сортових якостей насіння.

У разі невідповідності посіву вимогам заявленої категорії аудитор із сертифікації (агроном-інспектор) знижує категорію насіння до тієї, вимогам якої воно відповідає, про що робить відповідний запис в акті польового оцінювання.

20. У разі невідповідності посіву вимогам, установленим законодавством у сфері насінництва та розсадництва, аудитор із сертифікації (агроном-інспектор) вилучає посів із числа насіннєвих та складає у трьох примірниках акт бракування насіннєвого посіву за формою, затвердженою Мінагрополітики (далі — акт бракування).

21. Один примірник акта бракування передається суб’єкту насінництва та розсадництва, другий надсилається до органу із сертифікації, до якого було подано заявку на визначення сортових якостей насіння, третій залишається в аудитора із сертифікації (агронома-інспектора), який проводив польове оцінювання.

Насіння, отримане з вилученого посіву із числа насіннєвих, не підлягає сертифікації, про що орган із сертифікації письмово повідомляє суб’єкта насінництва та розсадництва не пізніше ніж протягом п’яти робочих днів з дня отримання акта бракування.

22. Аудитор із сертифікації (агроном-інспектор) несе персональну відповідальність за достовірність відомостей, внесених до виданих актів польового оцінювання, актів бракування, та веде їх облік.

23. На підставі отриманого акта польового оцінювання, яким визначено сортові якості насіння, орган із сертифікації, до якого було подано заявку на сортові якості насіння, оформляє сертифікат, що засвідчує сортові якості насіння, за встановленою формою та видає його суб’єкту насінництва та розсадництва не пізніше ніж протягом 10 робочих днів після здійснення оплати за його видачу та вносить відповідні відомості до Реєстру сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал.

Після видачі сертифіката, що засвідчує сортові якості насіння, сортові якості, визначені шляхом польового оцінювання, підтверджуються ділянковим (ґрунтовим) та/або лабораторним сортовим контролем у порядку, встановленому Мінагрополітики.

Оформлення та видача сертифіката, що засвідчує сортові якості насіння, не здійснюється у разі, коли за результатами вибіркового оцінювання складено акт бракування аудитором із сертифікації (агрономом-інспектором), який є працівником органу із сертифікації, про що орган із сертифікації письмово повідомляє суб’єкту насінництва та розсадництва не пізніше ніж протягом п’яти робочих днів з дня складення акта бракування.

24. Визначення посівних якостей насіння здійснюється шляхом проведення аналізу проб, відібраних з партій насіння відповідно до пункту 25 цього Порядку, на підставі поданої суб’єктом господарювання заявки на визначення посівних якостей насіння.

25. Суб’єкт господарювання формує партії насіння. Із кожної сформованої партії насіння аудитором із сертифікації (агрономом-інспектором) відбираються:

1) проба для визначення посівних якостей;

2) дублікат першої проби — у разі арбітражного (експертного) визначення посівних якостей насіння, призначеного для реалізації, з позначкою “Дублікат”;

3) контрольна проба — у разі здійснення ділянкового (ґрунтового) сортового контролю та лабораторного сортового контролю відповідно до порядку, встановленого Мінагрополітики;

4) проба для здійснення вибіркового оцінювання — у разі визначення посівних якостей насіння уповноваженим суб’єктом насінництва та розсадництва.

Суб’єкт господарювання замовляє діапазон номерів етикеток в органі із сертифікації відповідно до вимог до маркування та пакування насіння, встановлених Мінагрополітики.

26. Акт відбору щодо кожної відібраної проби складається у трьох примірниках (крім дубліката першої проби) за формою, затвердженою Мінагрополітики.

Перший примірник акта відбору видається суб’єкту господарювання, другий примірник передається разом з відповідною пробою до органу з оцінки відповідності, а третій примірник зберігається в аудитора із сертифікації (агронома-інспектора).

Щодо дубліката першої проби складається один примірник акта відбору з позначкою “Для арбітражного визначення” у правому верхньому куті, який видається суб’єкту господарювання. Суб’єкт господарювання зобов’язаний зберігати акт відбору дубліката першої проби та дублікати проб насіння (відповідно до біологічної здатності) протягом строку дії сертифікатів, що засвідчують посівні якості насіння.

27. Відбір проб здійснюється аудиторами із сертифікації (агрономами-інспекторами) з урахуванням обмежень, установлених Законом.

28. Кожній сформованій суб’єктом господарювання партії насіння аудитором із сертифікації (агрономом-інспектором) присвоюється номер, який складається з п’яти символів (UA-01-0001/00001-00):

1) літерний символ UA — Україна;

2) двозначний символ — номер області розташування посіву або виробничих потужностей (01);

3) чотиризначний символ — індивідуальний номер, присвоєний аудитору із сертифікації (агроному-інспектору) (0001);

4) п’ятизначний символ — порядковий номер партії, присвоєний аудитором із сертифікації (агрономом-інспектором) (00001);

5) двозначний символ — останні цифри року збирання врожаю насіння (00).

29. Для визначення посівних якостей насіння суб’єкт господарювання подає до органу з оцінки відповідності заявку на визначення посівних якостей насіння, крім випадків визначення посівних якостей уповноваженим суб’єктом насінництва та розсадництва, до якої додаються:

1) копія сертифіката, що засвідчує сортові якості насіння (крім випадку, передбаченого пунктом 57 цього Порядку);

2) проба для визначення посівних якостей, відібрана відповідно до пункту 25 цього Порядку.

Орган з оцінки відповідності розглядає заявку на визначення посівних якостей насіння, проводить перевірку доданих документів та не пізніше ніж протягом 10 робочих днів після отримання заявки надсилає суб’єкту господарювання у довільній формі повідомлення про можливість виконання робіт з визначення посівних якостей.

30. За результатами аналізу проби для визначення посівних якостей складається протокол лабораторних досліджень з визначення посівних якостей насіння за формою, затвердженою Мінагрополітики (далі — протокол лабораторних досліджень), у трьох примірниках.

31. Протягом трьох робочих днів з дня складення протоколу лабораторних досліджень один примірник такого протоколу надсилається суб’єкту господарювання, який подавав заявку на визначення посівних якостей насіння, другий — органу з оцінки відповідності, третій примірник залишається в лабораторії, яка проводила лабораторне дослідження з визначення посівних якостей насіння.

32. Якщо за результатами аналізу проби для визначення посівних якостей насіння відповідає вимогам законодавства у сфері насінництва та розсадництва, орган з оцінки відповідності оформляє сертифікат, що засвідчує посівні якості насіння, за встановленою формою та видає його суб’єкту господарювання не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання протоколу лабораторних досліджень за умови здійснення оплати за його видачу та не пізніше наступного робочого дня вносить відповідні відомості до Реєстру сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал.

33. Якщо результати аналізу проби для визначення посівних якостей насіння не відповідають вимогам законодавства у сфері насінництва та розсадництва, сертифікат, що засвідчує посівні якості насіння, не видається, про що орган з оцінки відповідності надсилає суб’єкту господарювання повідомлення у довільній формі не пізніше трьох робочих днів з дня отримання протоколу лабораторних досліджень.

34. У випадку визначення посівних якостей насіння уповноваженим суб’єктом насінництва та розсадництва такий суб’єкт насінництва та розсадництва здійснює визначення посівних якостей насіння сортів, право на використання яких належить йому і яке виробляється під його безпосереднім контролем, шляхом проведення аналізу проб для визначення посівних якостей, відібраних відповідно до пункту 25 цього Порядку. У такому разі заявка на визначення посівних якостей насіння не подається, а уповноважений суб’єкт насінництва та розсадництва зобов’язаний повідомити органу із сертифікації про те, що визначення посівних якостей насіння, що виробляється під його безпосереднім контролем, здійснюватиметься ним самостійно шляхом подання заяви про видачу сертифіката, що засвідчує посівні якості насіння, за формою згідно з додатком 3.

Орган із сертифікації розглядає подану уповноваженим суб’єктом насінництва та розсадництва заяву про видачу сертифіката, що засвідчує посівні якості насіння, проводить перевірку доданих документів та не пізніше семи робочих днів з дня її отримання надсилає уповноваженому суб’єкту насінництва та розсадництва у довільній формі повідомлення про можливість визначення таким уповноваженим суб’єктом насінництва та розсадництва посівних якостей самостійно та перелік номерів партій, проби з яких повинні бути надіслані органу із сертифікації для проведення вибіркового оцінювання в порядку, встановленому законодавством.

За результатами аналізу проби для визначення посівних якостей уповноважений суб’єкт насінництва та розсадництва складає протокол лабораторних досліджень за формою, затвердженою Мінагрополітики, у двох примірниках. Один примірник такого протоколу надсилається органу із сертифікації, другий примірник залишається в уповноваженого суб’єкта насінництва та розсадництва.

Якщо результати аналізу проби для визначення посівних якостей насіння відповідають вимогам законодавства у сфері насінництва та розсадництва, орган із сертифікації оформляє сертифікат відповідно до пункту 32 цього Порядку.

Якщо результати аналізу проби для визначення посівних якостей насіння не відповідають вимогам законодавства у сфері насінництва та розсадництва, сертифікат, що засвідчує посівні якості насіння, не видається.

На вимогу органу із сертифікації уповноважений суб’єкт насінництва та розсадництва зобов’язаний надати проби для здійснення вибіркового оцінювання та відповідні акти відбору в порядку, встановленому Мінагрополітики.

У випадку проведення вибіркового оцінювання орган із сертифікації враховує його результати для видачі сертифіката, що засвідчує посівні якості насіння. Якщо за результатами вибіркового оцінювання встановлено, що насіння не відповідає вимогам законодавства у сфері насінництва та розсадництва, сертифікат, що засвідчує посівні якості насіння, не видається, про що орган із сертифікації у довільній формі повідомляє уповноваженому суб’єкту насінництва та розсадництва протягом трьох робочих днів з дати отримання результатів вибіркового оцінювання.

Особливості видачі сертифіката на насіння
Організації економічного співробітництва та розвитку

35. Для отримання сертифіката ОЕСР суб’єкт насінництва та розсадництва подає до органу із сертифікації заявку на визначення сортових якостей насіння, до якої додаються:

1) копія документа, на підставі якого набуто право на використання сорту рослин, щодо якого наявні відомості в Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні (далі — Реєстр сортів рослин), зокрема патент на сорт рослин та/або свідоцтво про державну реєстрацію сорту рослин, та/або ліцензійний (субліцензійний) договір про використання сорту рослин, та/або судове рішення, та/або інші документи, зокрема примусова ліцензія, судове рішення чи інші правочини, які надають право на використання сорту рослин;

2) копія підтвердження відомостей щодо сорту рослин ОЕСР, внесеного до переліку сортів рослин ОЕСР, тих сільськогосподарських рослин, до схем сортової сертифікації яких приєдналася Україна, про який відсутні відомості в Реєстрі сортів рослин та який розмножується для подальшого вивезення за межі України;

3) схема розміщення поля (полів) посіву з прив’язкою до місцевості;

4) для гібридів — інформація про співвідношення чоловічих і жіночих рослин;

5) копії сертифікатів, що засвідчують сортові якості насіння, сертифікатів, що засвічують посівні якості насіння, або сертифікатів ОЕСР та сертифікатів ІSTA, виданих на насіння, що використано для посіву.

36. Орган із сертифікації розглядає заявку на визначення сортових якостей насіння, проводить перевірку документів, зазначених у пункті 35 цього Порядку, та не пізніше 10 робочих днів з дня її отримання надсилає суб’єкту насінництва та розсадництва в довільній формі повідомлення щодо можливості визначення сортових якостей, в якому відповідно до поданої заявки зазначається аудитор із сертифікації (агроном-інспектор), який проводитиме польове оцінювання посівів, або міститься інформація щодо відмови у проведенні польового оцінювання посівів.

37. Підставою для відмови у визначенні сортових якостей є:

1) несвоєчасне подання заявки та документів, зазначених у пункті 35 цього Порядку;

2) подання документів, зазначених у пункті 35 цього Порядку, не в повному обсязі;

3) відсутність права на використання сорту, щодо якого підтримується чинність майнових прав інтелектуальної власності;

4) невідповідність відомостей, зазначених у заявці та доданих до неї документах вимогам законодавства у сфері насінництва та розсадництва, або встановлення факту того, що насіння не підлягає сертифікації відповідно до Закону.

38. До польового оцінювання посівів можуть залучатися автори сорту, селекціонери, володільці патенту та/або власники майнового права на поширення сорту, підтримувачі сорту або їх представники.

39. На вимогу суб’єкта насінництва та розсадництва здійснюється обстеження насіннєвих посівів для встановлення їх фітосанітарного стану.

40. За результатами проведення польового оцінювання посівів та у разі відповідності посіву вимогам, установленим насіннєвими схемами ОЕСР, аудитор із сертифікації (агроном-інспектор) складає у трьох примірниках акт польового оцінювання за формою, затвердженою Мінагрополітики.

Один примірник акта передається суб’єкту насінництва та розсадництва, другий — надсилається органу із сертифікації, до якого було подано заявку на визначення сортових якостей насіння, третій залишається в аудитора із сертифікації (агронома-інспектора), який проводив польове оцінювання насіннєвих посівів.

У разі невідповідності посіву вимогам заявленої категорії аудитор із сертифікації (агроном-інспектор) знижує категорію насіння до тієї, вимогам якої воно відповідає, про що робить відповідний запис в акті польового оцінювання.

41. У разі невідповідності посіву вимогам, установленим насіннєвими схемами ОЕСР, аудитор із сертифікації (агроном-інспектор) вилучає посів із числа насіннєвих та складає акт бракування, передбачений пунктом
20 цього Порядку.

42. Один примірник акта бракування видається суб’єкту насінництва та розсадництва, другий — надсилається органу із сертифікації, до якого подано заявку на визначення сортових якостей насіння, третій примірник залишається в аудитора із сертифікації (агронома-інспектора), який проводив польове оцінювання.

Насіння, отримане з вилученого посіву із числа насіннєвих, не підлягає сертифікації, про що орган із сертифікації письмово повідомляє суб’єкта насінництва та розсадництва не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання акта бракування.

Аудитор із сертифікації (агроном-інспектор) несе персональну відповідальність за достовірність відомостей, внесених до виданих актів польового оцінювання, бракування, та веде їх облік.

43. Для отримання сертифіката ОЕСР суб’єкт насінництва та розсадництва у довільній формі подає органу із сертифікації інформацію щодо сформованих партій насіння та використаних номерів етикеток для формування таких партій насіння.

На підставі отриманої від суб’єкта насінництва та розсадництва інформації та акта польового оцінювання орган із сертифікації, до якого було подано заявку на визначення сортових якостей насіння, оформляє сертифікат ОЕСР та видає його суб’єкту насінництва та розсадництва не пізніше 10 робочих днів після здійснення оплати за його видачу.

44. Суб’єкт насінництва та розсадництва має право звернутися до органу із сертифікації щодо видачі сертифіката, що засвідчує сортові якості насіння, на підставі акта польового оцінювання, виданого відповідно до пункту 40 цього Порядку, якщо насіння належить до сорту, щодо якого наявні відомості в Реєстрі сортів рослин, і за результатами проведення польового оцінювання посівів відповідає вимогам, установленим законодавством у сфері насінництва та розсадництва.

У такому разі сертифікат, що засвідчує сортові якості насіння, оформляється у порядку та строки, передбачені пунктом 23 цього Порядку.

Строк дії сертифікатів на насіння

45. Сертифікати на насіння та супровідні документи постачальника дійсні на всій території України з дати їх видачі.

46. Строк дії сертифіката, що засвідчує сортові якості насіння, необмежений.

47. Сертифікат, що засвідчує посівні якості насіння, діє до дати, зазначеної у сертифікаті.

48. Строк дії сертифіката, що засвідчує посівні якості насіння, обчислюється з дня, наступного за днем складення протоколу лабораторних досліджень, і становить:

на насіння овочевих, баштанних, кормових коренеплодів відкритого і закритого ґрунтів 12 місяців, а на таке саме насіння, упаковане в герметичну упаковку, 24 місяці;

на насіння кукурудзи протруєної — один рік;

на насіння соняшнику протруєного — вісім місяців;

на насіння цукрових буряків — шість місяців;

на насіння картоплі, завантажене в мішки, в ящичні піддони та насипом, — 30 днів;

на насіння озимих та ярих зернових, а також інших ботанічних таксонів, крім зазначених, — чотири місяці.

49. Оригінали сертифікатів, що засвідчують сортові якості насіння, зберігаються у суб’єктів насінництва та розсадництва.

50. Оригінали сертифікатів, що засвідчують посівні якості насіння, зберігаються у суб’єктів господарювання, які подавали до органу з оцінки відповідності заявку на визначення посівних якостей насіння.

51. Суб’єкт господарювання має право звернутися до органу з оцінки відповідності для повторного визначення посівних якостей насіння.

Особливості сертифікації насіння,
що ввозиться на митну територію України

52. Насіння, що ввозиться для реалізації на території України, повинне відповідати вимогам, установленим законодавством у сфері насінництва та розсадництва.

53. Насіння, що ввозиться на територію України на підставі копій сертифіката ОЕСР і сертифіката ISTA, не потребує додаткової перевірки показників, зазначених у таких сертифікатах.

Для отримання сертифіката, що засвідчує посівні якості такого насіння, суб’єкт господарювання звертається до органу із сертифікації із заявою про видачу сертифіката, що засвідчує посівні якості насіння, до якої додаються копії сертифіката ОЕСР і сертифіката ISTA.

54. У сертифікаті, що засвідчує посівні якості насіння, виданому відповідно до пункту 53 цього Порядку, орган із сертифікації зазначає лише ті значення показників, що наявні в доданих копіях сертифіката ОЕСР і сертифіката ISTA.

Суб’єкт господарювання має право звернутися за визначенням показників, значення щодо посівних якостей яких відсутні у копіях сертифіката ОЕСР і сертифіката ISTA, у порядку, встановленому пунктами 24—33 цього Порядку.

55. Повторному визначенню посівних якостей насіння підлягає насіння, якщо:

строк дії сертифіката, що засвідчує його посівні якості, закінчився;

сертифікат, що засвідчує його посівні якості, скасовано;

насіння було ввезено на територію України разом з копією документа про якість насіння (за винятком сертифіката ІSТА);

суб’єктом господарювання подано заявку на визначення посівних якостей насіння (із зазначенням повторне визначення).

56. Для повторного визначення посівних якостей насіння суб’єкт господарювання подає заявку на визначення посівних якостей насіння відповідно до пунктів 24—33 цього Порядку та з урахуванням особливостей, визначених пунктом 57 зазначеного Порядку.

57. Для насіння, яке було ввезено на територію України, до заявки на визначення посівних якостей насіння додається копія документа про якість насіння та не вимагається копія сертифіката, що засвідчує сортові якості насіння.

Скасування сертифікатів на насіння

58. Скасуванню підлягають виключно дійсні сертифікати, що засвідчують посівні якості насіння.

59. Скасування сертифікатів, що засвідчують посівні якості насіння, здійснюється Мінагрополітики з таких підстав:

за зверненням органу з оцінки відповідності про скасування виданого ним сертифіката у разі виявлення невідповідностей у відомостях, що містяться у виданому сертифікаті;

за зверненням Держпродспоживслужби в разі виявлення невідповідності показників, зазначених у сертифікаті, показникам, визначеним під час здійснення заходів державного нагляду (контролю), або за результатами проведення арбітражного (експертного) визначення посівних якостей насіння;

скасування уповноваження органу з оцінки відповідності на провадження діяльності з оцінки відповідності у сфері насінництва та розсадництва — у разі скасування атестата про акредитацію органу з оцінки відповідності шляхом прийняття відповідного рішення у зв’язку з виявленням фактів порушення вимог законодавства з питань оцінки відповідності.

60. Скасування сертифікатів, що засвідчують посівні якості насіння, здійснюється протягом п’яти робочих днів з дня надходження звернення та/або скасування уповноваження органу з оцінки відповідності на провадження діяльності з оцінки відповідності у сфері насінництва та розсадництва, про що у довільній формі надсилається інформація суб’єкту господарювання, якому було видано відповідний сертифікат.

_____________________


Додаток 1
до Порядку проведення сертифікації

насіння, видачі та скасування

сертифікатів на насіння

____________________________________
(найменування органу з оцінки відповідності)

ЗАЯВКА
на визначення сортових
якостей насіння

________________________________________________________________
(найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності),

________________________________________________________________
реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім випадків, коли фізична особа через

________________________________________________________________
свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника

________________________________________________________________
податків та офіційно повідомила про це відповідному контролюючому органу і має відмітку в паспорті)

________________________________________________________________
або серія (за наявності), номер паспорта фізичної особи — підприємця, ким і коли виданий,

________________________________________________________________
місцезнаходження/місце проживання, номер телефону, адреса електронної пошти)

звертається за визначенням сортових якостей насіння шляхом проведення польового оцінювання посіву __________________________
                                                                                                             (місцезнаходження посіву)

Розмір поля ________________ Ботанічний таксон _________________
                                                     (гектарів)                                                                          (назва державною мовою)

Назва сорту __________________________________________________

Категорія насіння, що використовується для сівби ________________
                                                                                                                                        (назва категорії, генерації)

Інформація про аудитора із сертифікації (агронома-інспектора) (у разі залучення аудитора із сертифікації (агронома-інспектора), який провадить діяльність як незалежний експерт ______________________________
                                                                                                (прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності)

________________________________________________________________ та контактні дані)

Відомості про походження насіння:

для насіння, крім первинних ланок насінництва __________________

________________________________________________________________
(номер і дата видачі сертифіката, що засвідчує сортові якості насіння, або іншого документа, що

________________________________________________________________

засвідчує сортову чистоту насіння, виданого уповноваженим суб’єктом країни вирощування

________________________________________________________________

вирощування (виробництва) насіння на засвідчення сортової чистоти насіння, і сертифіката, що засвідчує

________________________________________________________________

посівні якості, що видані на насіння попередньої категорії, насіння, генерації, використаного для посіву)

для первинних ланок насінництва: ______________________________
                                                                                                (номер і дата видачі документів, що

________________________________________________________________
додаються до заявки для первинних ланок насінництва)

Додаткова інформація (у разі потреби) ___________________________

Необхідність визначення сортових якостей насіння відповідно
до насіннєвих схем Організації економічного співробітництва та
розвитку                                                                                                         

                                                              (зазначається “так” або “ні”)

 

___________________

(підпис)

________________________

(власне ім’я, прізвище)

 

___ ____________ 20__ р.

 

МП (за наявності)

_____________________


Додаток 2
до Порядку проведення сертифікації

насіння, видачі та скасування

сертифікатів на насіння

____________________________________
(найменування органу з оцінки відповідності)

ЗАЯВКА
на визначення посівних якостей насіння

______________________________________________________________________________________________
(найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності),

________________________________________________________________
реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім випадків, коли фізична особа через

________________________________________________________________
свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки

________________________________________________________________
платника податків та офіційно повідомила про це відповідному контролюючому органу і має відмітку

________________________________________________________________
в паспорті) або серія (за наявності), номер паспорта фізичної особи — підприємця, ким і коли виданий,

________________________________________________________________
місцезнаходження/місце проживання, номер телефону, адреса електронної пошти)

звертається за визначенням посівних якостей насіння шляхом проведення аналізу проби:

відбір якої здійснюється за адресою: _______________________

первинне визначення/повторне визначення ______________________.
                                                                                                                                   (необхідне зазначити)

Відбір насіння здійснено аудитором із сертифікації (агрономом-інспектором)     

(прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності)

________________________________________________________________
та контактні дані)

щодо такого насіння:

                   Порядковий

                 номер

Ботанічний таксон

Сорт

Категорія, генерація

Країна виробництва

Країна походження

Маса партії, кіло-грамів

Дата видачі і номер акта польового оцінювання, сертифіката,
що засвідчує сортові якості насіння, або іншого документа про якість насіння

Номер партії

Рік урожаю

Кількість упаковок, штук

 

___________________________
                    (підпис)

_______________________________________
                    (власне ім’я,  прізвище)

___ ____________ 20__ р.

_____________________


Додаток 3
до Порядку проведення сертифікації, насіння видачі та скасування

сертифікатів на насіння

_______________________________
(найменування суб’єкта видачі сертифіката,
що засвідчує посівні якості насіння)

ЗАЯВА
про видачу сертифіката, що засвідчує посівні якості насіння

________________________________________________________________
(найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності),

________________________________________________________________
реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім випадків, коли фізична особа через

________________________________________________________________
 свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника

________________________________________________________________
податків та офіційно повідомила про це відповідному контролюючому органу і має відмітку в паспорті)

________________________________________________________________
або серія (за наявності), номер паспорта фізичної особи — підприємця, ким і коли виданий,

________________________________________________________________
місцезнаходження/місце проживання, номер телефону, адреса електронної пошти)

звертається за отриманням сертифіката, що засвідчує посівні якості насіння, та повідомляє про самостійне визначення посівних якостей насіння, що виробляється під його безпосереднім контролем, шляхом проведення аналізу проби, відібраної аудитором із сертифікації (агрономом-інспектором): ________________________________________
                                                                        (прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) аудитора

________________________________________________________________
із сертифікації (агронома-інспектора) та його контактні дані)

 

 щодо такого насіння:

Поряд-ковий номер

Бота-нічний таксон

Сорт

Категорія та генерація

Країна виробництва

Країна поход-

ження

Маса партії, кіло-грамів

Дата видачі/складення і номер акта польового оцінювання, сертифіката, що засвідчує сортові якості насіння, або іншого документа, що засвідчує сортову чистоту насіння, виданого суб’єктом, уповноваженим країною вирощування (виробництва) насіння для засвідчення сортової чистоти насіння

Номер партії

Рік урожаю

Кількість упаковок, штук

 

 

___________________
(підпис)

 

_______________________________________

(власне ім’я, прізвище)

___ ____________ 20__ р.

_____________________


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 листопада 2023 р. № 1210

ПОРЯДОК
проведення сертифікації садивного матеріалу, видачі
та скасування сертифікатів на садивний матеріал

Загальні положення

1. Цей Порядок визначає процедуру проведення сертифікації садивного матеріалу, видачі та скасування сертифікатів на садивний матеріал.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

візуальне інспектування (огляд) огляд рослин або органів рослин неозброєним оком, за допомогою лупи, бінокуляра або мікроскопа без проведення аналізів або інших лабораторних досліджень;

лабораторне дослідження сукупність досліджень, спрямованих на проведення аналізу досліджуваного матеріалу за допомогою спеціалізованого обладнання в лабораторних умовах;

насадження висаджений садивний матеріал, у тому числі маточні (материнські) насадження або базові розсадники багаторічних рослин;

орган із сертифікації — орган з оцінки відповідності, що входить до сфери управління Мінагрополітики;

підщепа нижня частина плодової рослини насіннєвого або вегетативного походження, на якій проводиться щеплення або окулірування;

розмноження садивного матеріалу отримання маточних (материнських) рослин вегетативним способом для вирощування достатньої кількості маточних (материнських) рослин відповідної категорії;

рослини “frigo” — садивний матеріал суниці садової, що зберігається в стані спокою при температурному режимі нижче 0оС.

Терміни “обстеження”, “нагляд”, “регульований шкідливий організм”, “фітосанітарна експертиза (аналіз)”, “фітосанітарні заходи” та “шкідливий організм” вживаються у значенні, наведеному в Законі України “Про карантин рослин”.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Цивільному кодексі України, Законі України “Про насіння і садивний матеріал” (далі  Закон) та Законі України “Про охорону прав на сорти рослин”.

3. Кожна партія садивного матеріалу для реалізації повинна супроводжуватися сертифікатом, що засвідчує сортові якості садивного матеріалу, та сертифікатом, що засвідчує товарні якості садивного матеріалу, або їх копіями, засвідченими суб’єктом господарювання, якому видано такі сертифікати.

4. Сертифікація садивного матеріалу здійснюється шляхом визначення сортових і товарних якостей садивного матеріалу.

5. Сертифікація та видача сертифікатів, установлених Законом, передбачає:

подання заявки на визначення сортових якостей садивного матеріалу до органу із сертифікації за формою згідно з додатком 1;

розгляд органом із сертифікації поданої заявки на визначення сортових якостей садивного матеріалу;

проведення польового оцінювання насаджень із здійсненням вибіркового оцінювання та/або відбором проб відповідно до порядку, встановленого Мінагрополітики;

видача сертифіката, що засвідчує сортові якості садивного матеріалу;

подання заявки на визначення товарних якостей садивного матеріалу до органу з оцінки відповідності за формою згідно з додатком 2;

відбір проб;

розгляд органом з оцінки відповідності поданої заявки на визначення товарних якостей садивного матеріалу;

проведення аналізу проб;

видача сертифіката, що засвідчує товарні якості садивного матеріалу.

Визначення сортових і товарних якостей садивного матеріалу розпочинається після укладення договору про надання послуг у сфері сертифікації між суб’єктом господарювання та органом з оцінки відповідності, який має право на провадження відповідної діяльності.

6. За результатами проведення сертифікації садивного матеріалу видаються:

сертифікати, що засвідчують сортові якості садивного матеріалу;

сертифікати, що засвідчують товарні якості садивного матеріалу.

7. Суб’єктами видачі сертифікатів, що засвідчують сортові якості садивного матеріалу, є Мінагрополітики чи орган із сертифікації.

Суб’єктами видачі сертифікатів, що засвідчують товарні якості садивного матеріалу, є Мінагрополітики або органи з оцінки відповідності будь-якої форми власності.

Суб’єкти видачі сертифікатів зобов’язані забезпечувати документування та збереження записів про дати і результати всіх етапів сертифікації садивного матеріалу.

8. У разі втрати оригіналу дійсного сертифіката, що засвідчує сортові якості садивного матеріалу та/або товарні якості садивного матеріалу, суб’єкт господарювання, якому його було видано, має право подати звернення у довільній формі до органу з оцінки відповідності, який його видав, про видачу дубліката відповідного сертифіката. Орган з оцінки відповідності протягом трьох робочих днів з дня отримання звернення приймає рішення про видачу дубліката сертифіката з відповідною позначкою “дублікат”, про що письмово інформує такого суб’єкта господарювання у строк, що не перевищує трьох робочих днів з дня прийняття такого рішення. Строк дії дубліката сертифіката повинен відповідати строку дії оригіналу сертифіката. Видача дубліката припиняє дію оригіналу сертифіката.

9. Документи, які подаються суб’єктами господарювання відповідно до вимог цього Порядку для проведення сертифікації, можуть бути подані в паперовій формі особисто, надіслані поштою (зокрема, шляхом відправлення електронних носіїв інформації, на яких збережено зазначені документи) або в електронній формі з використанням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті.

У разі подання копій документів у паперовій формі вони повинні бути засвідчені власноручним підписом уповноваженого представника суб’єкта господарювання.

10. Аудитор із сертифікації (агроном-інспектор), який провадить діяльність як незалежний експерт, під час виконання робіт із визначення сортових якостей садивного матеріалу забезпечує:

дотримання конфіденційності щодо інформації, що стала йому відома у процесі виконання робіт;

незалежність від комерційних інтересів суб’єкта насінництва та розсадництва;

інформування органу із сертифікації про будь-який зв’язок із суб’єктом насінництва та розсадництва.

Визначення сортових і товарних якостей садивного матеріалу

11. Визначення сортових якостей садивного матеріалу здійснюється шляхом польового оцінювання насаджень на відповідність сорту морфологічним ознакам, визначеним під час його державної реєстрації. Польове оцінювання садивного матеріалу включає візуальне інспектування (огляд) та/або відбір проб і лабораторні дослідження.

Роботи з визначення сортових якостей садивного матеріалу (польове оцінювання) категорій вихідного і базового садивного матеріалу проводить виключно аудитор із сертифікації (агроном-інспектор), який є працівником органу із сертифікації.

Роботи з визначення сортових якостей інших категорій садивного матеріалу може проводити будь-який аудитор із сертифікації (агроном-інспектор) за умови вибіркового оцінювання таких робіт аудитором із сертифікації (агрономом-інспектором), який є посадовою особою Мінагрополітики або працівником органу із сертифікації.

12. Для проведення польового оцінювання насадження суб’єкт насінництва та розсадництва подає до органу із сертифікації заявку на визначення сортових якостей садивного матеріалу:

для садивного матеріалу, розмноженого в умовах in vitro і адаптованого до умов in vivo, та садивного матеріалу із закритою кореневою системою за умови адаптації його до зовнішнього середовища (готового до висадки у відкритий ґрунт);

для садивного матеріалу з відкритою кореневою системою протягом вегетаційного періоду з урахуванням технологічних вимог до процесів розмноження.

Визначення сортових якостей садивного матеріалу шляхом польового оцінювання проводиться щороку незалежно від обсягів виробництва для:

садивного матеріалу багаторічних насаджень, призначених для реалізації;

маточних (материнських) насаджень багаторічних рослин плодових, ягідних, горіхоплідних, малопоширених (лікарських, декоративних), винограду та хмелю, призначених для розмноження.

До заявки на визначення сортових якостей садивного матеріалу додаються:

копія документа, на підставі якого набуто право на використання сорту рослин (зокрема, патент на сорт рослин та/або свідоцтво про державну реєстрацію сорту рослин, та/або ліцензійний (субліцензійний) договір про використання сорту рослин та/або примусова ліцензія, та/або рішення суду, які надають право на використання сорту рослин);

схема розміщення насадження з координатами місцевості;

копії сертифікатів, що засвідчують сортові якості, або актів польового оцінювання маточних насаджень, що підтверджують походження садивного матеріалу, який підлягає визначенню сортових якостей, виданих на садивний матеріал попередньої категорії під час послідовного розмноження;

протокол лабораторних досліджень на виявлення вірусів та віроїдів (у випадку їх проведення);

копія висновку фітосанітарної експертизи (аналізів);

копія акта про результати нагляду відповідно до вимог законодавства про карантин рослин (у випадку його проведення).

Для підтвердження походження садивного матеріалу, використаного для посадки, у заявці на визначення сортових якостей садивного матеріалу зазначаються номер і дата видачі сертифіката, що засвідчує сортові якості садивного матеріалу, і сертифіката, що засвідчує товарні якості садивного матеріалу, виданих на садивний матеріал попередньої генерації.

У разі використання для посадки садивного матеріалу, який був ввезений в Україну, до заявки на сортові якості садивного матеріалу додаються копії документів про якість садивного матеріалу та фітосанітарний сертифікат або фітосанітарний сертифікат на реекспорт.

У разі визначення сортових якостей садивного матеріалу категорії сертифікований аудитором із сертифікації (агрономом-інспектором), який провадить діяльність як незалежний експерт, суб’єкт насінництва та розсадництва зазначає у заявці на сортові якості садивного матеріалу прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), контактні дані такого аудитора із сертифікації (агронома-інспектора) та подає органу із сертифікації копію укладеного договору з таким аудитором із сертифікації (агроном-інспектором).

13. Орган із сертифікації розглядає заявку на визначення сортових якостей садивного матеріалу, проводить перевірку документів, зазначених у пункті 12 цього Порядку, та не пізніше 10 робочих днів після отримання заявки на визначення сортових якостей садивного матеріалу надсилає суб’єкту насінництва та розсадництва у довільній формі повідомлення про можливість проведення польового оцінювання насаджень або відмову в його проведенні з підстав, визначених пунктом 14 цього Порядку. У повідомленні про можливість проведення польового оцінювання насаджень зазначаються відомості про аудитора із сертифікації (агронома-інспектора), який проводить польове оцінювання насаджень, з урахуванням вимог, визначених у пункті 10 цього Порядку, та інформації, зазначеної у поданій заявці, а також умови, що пов’язані з проведенням польового оцінювання насаджень, зокрема вибіркового оцінювання.

14. Підставою для відмови у проведенні польового оцінювання насаджень є:

1) несвоєчасне подання заявки та документів, зазначених у пункті 12 цього Порядку;

2) подання документів, зазначених у пункті 12 цього Порядку, не в повному обсязі;

3) відсутність права на використання сорту, на який набуто та підтримується чинність прав інтелектуальної власності;

4) невідповідність показників сортових або товарних якостей садивного матеріалу вимогам законодавства у сфері насінництва та розсадництва або встановлення факту, що садивний матеріал не підлягає сертифікації відповідно до Закону;

5) встановлення факту порушень вимог пункту 10 цього Порядку.

15. У разі зазначення у заявці на визначення сортових якостей садивного матеріалу інформації про те, що польове оцінювання насадження садивного матеріалу категорії сертифікований проводиться аудитором із сертифікації (агрономом-інспектором), який провадить діяльність як незалежний експерт, орган із сертифікації приймає рішення про проведення вибіркового оцінювання робіт такого аудитора із сертифікації (агронома-інспектора) обсягом не менше 5 відсотків (насаджень) у порядку, встановленому Мінагрополітики.

16. До польового оцінювання насаджень можуть залучатися селекціонери, володільці патенту та/або власники майнового права на поширення сорту, підтримувачі сорту або їх представники.

17. До початку проведення польового оцінювання маточних насаджень та полів розсадника такі насадження підлягають обстеженню щодо виявлення регульованих шкідливих організмів державним фітосанітарним інспектором відповідно до вимог законодавства про карантин рослин, за результатами якого видається акт про результати нагляду.

18. Під час польового оцінювання багаторічних насаджень категорії вихідний та базовий аудитор із сертифікації (агроном-інспектор) за погодженням із суб’єктом насінництва та розсадництва та органом із сертифікації може залучати до проведення польового оцінювання спеціалістів наукових установ та/або акредитованих лабораторій у сфері фітопатології та вірусології.

19. Під час польового оцінювання насаджень аудитор із сертифікації (агроном-інспектор) проводить візуальне інспектування (огляд) та у разі виявлення ознак прояву регульованих некарантинних шкідливих організмів, які притаманні відповідному роду або виду та визначені переліком Європейської та Середземноморської організації захисту рослин або списками (переліками), передбаченими законодавством, відбирає проби для проведення відповідних лабораторних досліджень.

Відбір проб садивного матеріалу для проведення лабораторних досліджень здійснюється відповідно до стандартів Європейської та Середземноморської організації захисту рослин або у разі їх відсутності — відповідно до вимог законодавства про захист рослин.

Аудитор із сертифікації (агроном-інспектор) складає у двох примірниках акт відбору проб садивного матеріалу (далі — акт відбору) за формою, затвердженою Мінагрополітики, та передає відібрані проби садивного матеріалу разом з одним примірником акта до органу з оцінки відповідності для проведення лабораторного дослідження. Другий примірник акта зберігається в аудитора із сертифікації (агронома-інспектора), третій — передається суб’єкту насінництва та розсадництва.

Під час проведення польового оцінювання маточних насаджень та/або полів розсадника аудитор із сертифікації (агроном-інспектор) здійснює їх візуальне інспектування (огляд) щодо відповідності морфологічним ознакам, що визначені під час державної реєстрації сорту рослин.

У разі наявності сумнівів щодо належності інспектованих рослин до заявленого сорту до польового оцінювання може залучатися представник власника прав (права) на сорт або підтримувач сорту.

Для садивного матеріалу лабораторне дослідження відібраних проб проводиться щодо наявності регульованих некарантинних шкідливих організмів у разі підозри їх наявності або у разі виявлення ознак їх наявності під час польового оцінювання.

Для садивного матеріалу категорії вихідний лабораторні дослідження проводяться щодо наявності всіх регульованих некарантинних шкідливих організмів, які притаманні відповідному роду або виду та визначені списками (переліками), передбаченими законодавством.

Для садивного матеріалу категорії сертифікований, що походить із садивного матеріалу категорій вихідний або базовий, в якому за результатами лабораторних досліджень визначено відсутність регульованих шкідливих організмів, відбір проб та лабораторні дослідження не проводяться.

Методичні вимоги щодо збереження сортових якостей, біологічних і урожайних властивостей сорту садивного матеріалу та списки (переліки) регульованих некарантинних шкідливих організмів, які є притаманними відповідному роду або виду садивного матеріалу, затверджуються Мінагрополітики. Такі списки (переліки) включають назви ботанічних таксонів, з якими можуть поширюватися регульовані некарантинні шкідливі організми, та допустимий поріг присутності регульованих некарантинних шкідливих організмів для відповідних категорій садивного матеріалу та ґрунту.

20. За результатами проведення лабораторних досліджень орган з оцінки відповідності, який проводив лабораторні дослідження, оформляє у трьох примірниках протокол результатів лабораторного дослідження у пробах, відібраних з насаджень садивного матеріалу.

Один примірник протоколу надсилається суб’єкту насінництва та розсадництва, другий — залишається в органі з оцінки відповідності, який проводив лабораторні дослідження, третій примірник надсилається аудитору із сертифікації (агроному-інспектору), який передав відповідні проби.

21. За результатами проведення польового оцінювання насадження та у разі відповідності насадження вимогам, установленим законодавством у сфері насінництва та розсадництва, аудитор із сертифікації (агроном-інспектор), який виконував роботи з визначення сортових якостей садивного матеріалу, складає у трьох примірниках акт польового оцінювання, форма якого затверджується Мінагрополітики. Один примірник акта передається суб’єкту насінництва та розсадництва, другий —  залишається в аудитора із сертифікації (агронома-інспектора), який проводив польове оцінювання, третій примірник надсилається органу із сертифікації, до якого було подано заявку на визначення сортових якостей садивного матеріалу.

У разі невідповідності насадження вимогам заявленої категорії аудитор із сертифікації (агроном-інспектор) знижує категорію садивного матеріалу до тієї, вимогам якої він відповідає, про що робить відповідний запис в акті польового оцінювання.

22. У разі неможливості визначення сортових якостей або виникнення спірних питань щодо належності садивного матеріалу до відповідного сорту визначення сортових якостей садивного матеріалу за зверненням суб’єкта насінництва та розсадництва може бути здійснено шляхом проведення лабораторних досліджень (методом полімеразної ланцюгової реакції). У такому разі акт польового оцінювання складається з урахуванням протоколу проведених лабораторних досліджень.

23. У разі невідповідності насаджень вимогам, установленим законодавством у сфері насінництва та розсадництва, аудитор із сертифікації (агроном-інспектор) вилучає насадження із числа розсадницьких та складає у трьох примірниках акт бракування насаджень за формою, затвердженою Мінагрополітики.

Один примірник акта бракування передається суб’єкту насінництва та розсадництва, другий — залишається в аудитора із сертифікації (агронома-інспектора), який проводив польове оцінювання, третій примірник надсилається до органу із сертифікації, до якого було подано заявку на визначення сортових якостей садивного матеріалу.

Садивний матеріал, отриманий з вилучених насаджень із числа розсадницьких, сертифікації не підлягає, про що орган із сертифікації письмово повідомляє суб’єкту насінництва та розсадництва не пізніше п’яти робочих днів з дня прийняття відповідного рішення.

24. Аудитор із сертифікації (агроном-інспектор) несе персональну відповідальність за достовірність відомостей, внесених до виданих актів польового оцінювання, актів бракування, та веде їх облік.

25. На підставі отриманого акта польового оцінювання орган із сертифікації, до якого було подано заявку на визначення сортових якостей садивного матеріалу, оформляє на заявлене насадження сертифікат, що засвідчує сортові якості садивного матеріалу, згідно з установленою формою, та видає його суб’єкту насінництва та розсадництва не пізніше 10 робочих днів після здійснення оплати за його видачу та не пізніше наступного робочого дня вносить відповідні відомості до Реєстру сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал.

Оформлення та видача сертифіката, що засвідчує сортові якості садивного матеріалу, не здійснюється, якщо за результатами вибіркового оцінювання складено акт бракування насаджень аудитором із сертифікації (агрономом-інспектором), який є працівником органу із сертифікації, про що орган із сертифікації письмово повідомляє суб’єкту насінництва та розсадництва не пізніше п’яти робочих днів з дня складення акта бракування насаджень.

26. Визначення товарних якостей садивного матеріалу здійснюється шляхом проведення аналізу проб, відібраних із сформованих партій садивного матеріалу.

27. Суб’єкт господарювання формує партію садивного матеріалу за однорідністю свого сортового (сорто-підщепного) складу та категорії відповідно до етапу розмноження для реалізації одному покупцю.

28. Кожній сформованій партії садивного матеріалу аудитором із сертифікації (агрономом-інспектором) присвоюється номер, який складається з п’яти символів (UA-01-0001/0001-00):

1) літерний символ UA Україна;

2) двозначний символ номер області розташування
насадження (01);

3) чотиризначний символ індивідуальний номер, присвоєний аудитору із сертифікації (агроному-інспектору) (0001);

4) чотиризначний символ порядковий номер партії, присвоєний аудитором із сертифікації (агрономом-інспектором) (0001);

5) двозначний символ останні цифри року останньої вегетації садивного матеріалу (00).

29. Для визначення товарних якостей садивного матеріалу суб’єкт господарювання подає до органу з оцінки відповідності заявку на визначення товарних якостей садивного матеріалу шляхом проведення аналізу проб, до якої додаються:

1) копія сертифіката, що засвідчує сортові якості садивного матеріалу;

2) перелік біометричних показників, за якими здійснюється визначення товарних якостей, та копія документа, згідно з яким повинні встановлюватися параметри біометричних показників та визначатися товарні якості садивного матеріалу (власні технічні умови, затверджені суб’єктом насінництва та розсадництва, ДСТУ або інші документи, що містять вимоги до визначення біометричних показників садивного матеріалу).

30. З кожної сформованої партії садивного матеріалу аудитором із сертифікації (агрономом-інспектором), призначеним органом з оцінки відповідності, відбирається проба для визначення товарних якостей та складається акт відбору у двох примірниках за формою, затвердженою Мінагрополітики.

Перший примірник акта відбору видається суб’єкту господарювання, другий залишається в аудитора із сертифікації (агронома-інспектора).

31. Аналіз проби проводиться аудитором із сертифікації (агрономом-інспектором) шляхом візуального інспектування (огляду) відібраної проби.

Візуальне інспектування (огляд) включає оцінку товарної якості садивного матеріалу за біометричними показниками та за необхідності — оцінку відповідності  вимогам законодавства про захист рослин.

32. За результатами проведення візуального інспектування (огляду) аудитор із сертифікації (агроном-інспектор) складає протокол відповідності товарних якостей за формою, затвердженою Мінагрополітики, у трьох примірниках. Один примірник протоколу відповідності товарних якостей передається суб’єкту господарювання, другий — надсилається органу з оцінки відповідності, до якого було подано заявку на визначення товарних якостей садивного матеріалу, третій примірник зберігається в аудитора із сертифікації (агронома-інспектора).

33. Якщо відповідно до протоколу відповідності товарних якостей садивного матеріалу за результатами оцінки біометричних показників, відповідності вимогам законодавства про захист рослин садивний матеріал відповідає вимогам законодавства у сфері насінництва та розсадництва, орган з оцінки відповідності оформляє сертифікат, що засвідчує товарні якості садивного матеріалу, за встановленою формою та видає його суб’єкту господарювання не пізніше п’яти робочих днів з дня складення протоколу відповідності товарних якостей за умови здійснення оплати за видачу відповідного сертифіката та не пізніше наступного робочого дня вносить відповідні відомості до Реєстру сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал.

Якщо відповідно до протоколу відповідності товарних якостей садивного матеріалу за результатами оцінки біометричних показників, відповідності вимогам законодавства про захист рослин садивний матеріал не відповідає вимогам законодавства або параметри біометричних показників не відповідають вимогам документа, зазначеного у підпункті 2 пункту 29 цього Порядку, сертифікат, що засвідчує товарні якості садивного матеріалу, не видається, про що орган з оцінки відповідності повідомляє суб’єкту господарювання протягом трьох робочих днів з дня складення протоколу відповідності товарних якостей.

Строк дії сертифікатів на садивний матеріал

34. Сертифікати на садивний матеріал дійсні на всій території України з дати їх видачі.

35. Строк дії сертифіката, що засвідчує сортові якості садивного матеріалу, необмежений.

36. Сертифікат, що засвідчує товарні якості садивного матеріалу, дійсний до 31 травня року, наступного за роком, в якому його видано (крім рослин із закритою кореневою системою, рослин “frigo”).

37. Строк дії сертифіката, що засвідчує товарні якості садивного матеріалу, для рослин із закритою кореневою системою, рослин “frigo” обчислюється з дня, наступного за днем складення протоколу відповідності товарних якостей садивного матеріалу, і становить один календарний рік.

38. Оригінали сертифікатів, що засвідчують сортові якості садивного матеріалу, зберігаються у суб’єктів насінництва та розсадництва.

39. Оригінали сертифікатів, що засвідчують товарні якості садивного матеріалу, зберігаються у суб’єктів господарювання, які подавали до органу з оцінки відповідності відповідну заявку на товарні якості садивного матеріалу.

40. Суб’єкт господарювання має право звернутися до органу з оцінки відповідності для повторного визначення сортових і товарних якостей садивного матеріалу.

Особливості сертифікації садивного матеріалу, що ввозиться
на митну територію України, та повторного визначення
сортових і товарних якостей садивного матеріалу

41. Садивний матеріал, що ввозиться на митну території України для реалізації, повинен відповідати вимогам, установленим законодавством у сфері насінництва та розсадництва.

42. Повторному визначенню товарних якостей підлягає садивний матеріал у разі, коли:

сертифікат, що засвідчує його товарні якості, скасовано;

строк дії сертифіката, що засвідчують його товарні якості, закінчився;

садивний матеріал був дорощений із пересадкою (зміною субстрату, технологічних умов вирощування);

суб’єктом господарювання подано заявку на визначення товарних якостей садивного матеріалу із зазначенням “повторне визначення”.

43. Для повторного визначення товарних якостей садивного матеріалу суб’єкт господарювання подає заявку на визначення товарних якостей садивного матеріалу відповідно до цього Порядку (з урахуванням особливостей, визначених цим пунктом), до якої додаються:

1) копія документа про якість садивного матеріалу;

2) копія фітосанітарного сертифіката або фітосанітарного сертифіката на реекспорт;

3) копія висновку фітосанітарної експертизи (аналізів).

Скасування сертифікатів на садивний матеріал

44. Скасуванню підлягають виключно дійсні сертифікати, що засвідчують товарні якості садивного матеріалу.

45. Скасування сертифікатів, що засвідчують товарні якості садивного матеріалу, здійснюється Мінагрополітики з таких підстав:

за зверненням органу з оцінки відповідності про скасування виданого ним сертифіката — у разі виявлення ним значних невідповідностей у відомостях, що містяться у виданому сертифікаті;

за зверненням Держпродспоживслужби — у разі виявлення невідповідності показників, зазначених у сертифікаті, показникам, визначеним під час здійснення заходів державного нагляду (контролю), або за результатами проведення арбітражного (експертного) визначення товарних якостей садивного матеріалу;

скасування уповноваження органу з оцінки відповідності на провадження діяльності з оцінки відповідності у сфері насінництва та розсадництва — у разі скасування атестата про акредитацію органу з оцінки відповідності шляхом прийняття відповідного рішення у зв’язку з виявленням фактів порушення вимог законодавства з питань оцінки відповідності.

46. Скасування сертифікатів, що засвідчують товарні якості садивного матеріалу, здійснюється протягом п’яти робочих днів з дня надходження відповідних звернення та/або інформації, про що у довільній формі надсилається інформація суб’єкту господарювання, якому було видано відповідний сертифікат.

_____________________


Додаток 1
до Порядку проведення
сертифікації садивного матеріалу,

видачі та скасування сертифікатів
на садивний матеріал

___________________________________
(найменування органу з оцінки відповідності)

ЗАЯВКА
на визначення сортових
якостей садивного матеріалу

________________________________________________________________
(найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності),

________________________________________________________________
реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім випадків, коли фізична особа через свої

________________________________________________________________
релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника

________________________________________________________________
податків та офіційно повідомила про це відповідному контролюючому органу і має відмітку в паспорті)

________________________________________________________________
або серія (за наявності), номер паспорта фізичної особи — підприємця, ким і коли виданий,

_________________________________________________________________________________________

місцезнаходження/місце проживання, номер телефону, адреса електронної пошти)

звертається за визначенням сортових якостей садивного матеріалу шляхом польового оцінювання насадження __________________________________

                                                                                          (місцезнаходження насадження)

Розмір поля ___________ Ботанічний таксон ______________________

                           (гектарів)                                                            (назва державною мовою)

Сорт, клон __________________________________________________

______________________________ Підщепа __________________________

Категорія садивного матеріалу, що використовується для посадки ___

________________________________________________________________

Інформація про аудитора із сертифікації (агронома-інспектора)
(у разі залучення аудитора із сертифікації (агронома-інспектора),
який провадить діяльність як незалежний експерт
________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) та контактні дані)

 

Відомості про походження садивного матеріалу: _________________
                                                                                                                                    (номер та дата видачі

________________________________________________________________
сертифіката, що засвідчує сортові якості садивного матеріалу, і сертифіката, що засвідчує товарні якості

________________________________________________________________
садивного матеріалу, що видані на садивний матеріал попередньої категорії)

 

_________________
(підпис)

 

_______________________________
   (власне ім’я, прізвище)

___ ____________ 20__ р.

МП  (за наявності)

_____________________


Додаток 2
до Порядку проведення
сертифікації садивного матеріалу,

видачі та скасування сертифікатів
на садивний матеріал

____________________________________
(найменування суб’єкта видачі сертифіката, що засвідчує товарні якості садивного матеріалу)

ЗАЯВКА
на визначення товарних якостей садивного матеріалу

________________________________________________________________
(найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності),

________________________________________________________________
реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім випадків, коли фізична особа через свої

________________________________________________________________
релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника

________________________________________________________________
податків та офіційно повідомила про це відповідному контролюючому органу і має відмітку в паспорті)

________________________________________________________________
або серія (за наявності), номер паспорта фізичної особи — підприємця, ким і коли виданий,

_________________________________________________________________________________________

місцезнаходження/місце проживання, номер телефону, адреса електронної пошти)

 

звертається за визначенням товарних якостей садивного матеріалу шляхом

проведення аналізу проби:

відбір якої здійснюватиметься за адресою: _____________________ або
відбір якої здійснено аудитором із сертифікації (агрономом-інспектором) __________________________________________________
                                                               (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)

_____________________________________________________________
та контактні дані)

первинне визначення/повторне визначення __________________________
                                                                                       (необхідне зазначити)

щодо такого садивного матеріалу:

ботанічний таксон ___________________________

сорт, клон __________________________________

категорія ___________________________________

підщепа ____________________________________

країна виробництва ___________________________

країна походження ____________________________

розмір партії, штук ____________________________

Дата та номер акта польового оцінювання, сертифіката, що засвідчує сортові якості садивного матеріалу, або іншого документа про якість садивного матеріалу ______________________________________________

Номер партії _________________________________________________

Рік урожаю __________________________________________________

Кількість упаковок, штук ______________________________________

__________________________
(підпис)

___________________________________
(власне ім’я,  прізвище)

___ ____________ 20__ р.

МП (за наявності)

_____________________


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 листопада 2023 р. № 1210

СЕРТИФІКАТ,
що засвідчує сортові якості насіння,
від ___ ___________ 20__ р. № _____

Виданий ___________________________________________________
                                                    (найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ,

________________________________________________________________

прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності)

про те, що за результатами визначення сортових якостей насіння, здійсненого шляхом польового оцінювання посіву_____________________

________________________________________________________________

(місцезнаходження посіву)

на полі № _____________________ ділянки № ________________
площею ______ гектарів, ботанічного таксона ____________________ сорту_____________ генерації  ____________________________________,

насіння має сортову чистоту (типовість) ____________ відсотків, та визнано таким, що відповідає категорії ______________________________.
                                                                                                                        (назва категорії насіння)

Сертифікат виданий _________________________________________
                                                             (найменування суб’єкта видачі сертифіката)

на підставі акта польового оцінювання від ___ _________ 20__ р. № _____.

Обов’язок щодо гарантії відповідності сортових якостей насіння відповідно до закону покладається на суб’єкта насінництва та розсадництва, якому видано цей сертифікат.

 

__________________________________
(підпис керівника суб’єкта видачі сертифіката)

__________________________
(власне ім’я, прізвище)

МП (за наявності)

_____________________


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 листопада 2023 р. № 1210

СЕРТИФІКАТ,
що засвідчує сортові якості садивного матеріалу,
від ___ ___________ 20__ р. № _____

Виданий ___________________________________________________
                            (найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ,

________________________________________________________________

прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності)

про те, що за результатами визначення сортових якостей садивного матеріалу, здійсненого шляхом польового оцінювання насадження ________________________________________________________________

(місцезнаходження насадження)

на полі № _________________ ділянки № ______________
площею __________ гектарів, ботанічного таксона ____________________ сорту _______________________ клону ______________________________ підщепи ______________________________________________ категорії,
генерації ______________________________________, садивний матеріал має сортову чистоту _________________________ відсотків та визнано таким, що відповідає категорії ____________________________________.
                                                                                
(назва категорії)

Сертифікат виданий __________________________________________
                                                          
(найменування суб’єкта видачі сертифіката)

на підставі акта польового оцінювання насадження від ___ _______ 20__ р. № _____.

Обов’язок щодо гарантії відповідності сортових якостей садивного матеріалу відповідно до закону покладається на суб’єкта насінництва та розсадництва, якому видано цей сертифікат.

________________________________
(підпис керівника суб’єкта видачі сертифіката)

__________________________
(власне ім’я, прізвище)

МП (за наявності)

_____________________


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 листопада 2023 р. № 1210

СЕРТИФІКАТ,
що засвідчує посівні якості насіння,
від ___ ___________ 20__ р. № _____

Виданий ___________________________________________________
                                               
(найменування суб’єкта видачі сертифіката)

за зверненням ___________________________________________________
                                                    (найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ,

________________________________________________________________

прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності)

Дійсний до ___ _____________ 20__ року

Відомості про походження насіння

Країна виробництва насіння ____________________________________

Ботанічний таксон ____________________________

Категорія та генерація _________________________

Сорт________________________________________

Рік урожаю __________________________________

Рік пакування ________________________________

Номер партії _________________________________

Маса партії __________________ кілограмів

Кількість упаковок, штук ______________________________________

Маса однієї посівної одиниці, кілограмів (для насіння буряків)* _____

________________________________________________________________

Кількість посівних одиниць у партії (для насіння буряків)* _________

Відомості про маркування партії _______________________________
                                                                                                         (номери етикеток)

Проба для визначення посівних якостей відібрана та оформлена згідно з актом відбору № _____ від  __ ____________ 20___ року.

Результати аналізу проби (крім насіннєвої картоплі та насіння буряків за винятком столових)*

 

 

 

1. Зовнішній огляд (зазначається відхилення від норми):

5. Схожість, відсотків _____________

1) колір _______________________

1) умови проведення аналізу:

2) запах _______________________

_________________________________

(субстрат, температура (ОС),

2. Чистота, відсотків:

вміст насіння основного

_________________________________

тривалість (діб), порушення спокою)

ботанічного таксона ____________,

2) кількість аномальних проростків___________

у тому числі:

3) кількість твердого насіння _______,

обрушеного ____________________

у тому числі життєздатного ________

пророслого ____________________

3. Відхід _______________________

4) кількість  нормально  пророслого

насіння (енергія проростання), відсотків ________

у тому числі переважальнi                  групи _________________________

5) iнше __________________________

6. Вологість, відсотків _____________

4. Вміст насіння інших видів _____,

7. Маса 1 тис. одиниць насіння,  грамів ________

одиниць на 1 кілограм або відсотків

_______________________________

у тому числі:

культурних рослин _____________

бур’янів _______________________

8. Показники зараженості хворобами та заселеності шкідниками:

1) наявність грибних утворень ______

_________________________________

2) наявність поверхневої інфекції ___

з них:

злісних _______________________

                                      (назва та вмiст)

важковiдокремлюваних _________

_________________________________

3) наявність внутрішньої інфекції ___

_________________________________

4) заселеність шкідниками _________

                                                         (назва)

________________ штук на 1 кілограм

9. Інша інформація* __________________________________________

________________________________________________________________

Результати аналізу проби насіннєвої картоплі**

1. Наявність бульб інших сортів, відсотків ________________________

 

2. Найбільший поперечний діаметр для сортів з формою бульби, міліметрів:

видовженою _______________________________________________

округло-овальною __________________________________________

3. Наявність бульб, що не відповідають вимогам за розміром, відсотків ______

4. Наявність бульб, уражених хворобами, відсотків:

мокрою гниллю ______________________________________________

фітофторозом ________________________________________________

чорною ніжкою ______________________________________________

сухими гнилями (фомоз, фузаріоз) ______________________________

ризоктоніозом _______________________________________________

паршею звичайною і сріблястою ________________________________

паршею порошистою _________________________________________

5. Наявність пошкоджених бульб, відсотків ______________________,

з них:

уражених стебловою нематодою ________________________________

пошкоджених дротяником _____________________________________

пошкоджених гризунами, хрущами, совками (без пошкодження вічок) ________________

з механічними пошкодженнями (завглибшки менше 5 міліметрів та завдовжки менше 10 міліметрів) __________________

6. Наявність бульб, пошкоджених хімікатами, з ознаками задухи, опіками, підмерзлих, спотворених, з наростами, розчавлених, різаних, з обідраною шкіркою ______________ відсотків

7. Наявність землі і сторонніх домішок, відсотків маси
бульб ________________________

8. Наявність регульованих шкідливих організмів __________________

9. Інша інформація ___________________________________________

Результати аналізу проби насіння буряків (крім столових)*

1. Діаметр фракції насіння, міліметрів: ___________________________

2. Чистота, відсотків __________________________________________

3. Однонасінність, відсотків ____________________________________

4. Вміст насіння інших рослин, відсотків ________________________,

з них насіння бур’янів _________________________________________

вміст важковідокремлюваного насіння інших рослин ______________

вміст важковідокремлюваного насіння бур’янів ___________________

5. Схожість, відсотків _________________________________________

6. Одноростковість, відсотків ___________________________________

7. Доброякісність (для кормових), відсотків ______________________

8. Вологість, відсотків _________________________________________

9. Вирівняність за діаметром, відсотків __________________________

10. Насіння оброблене, дражоване, інкрустоване з використанням ___

________________________________________________________________
(назва препаратів та діючих речовин)

11. Інша інформація* _________________________________________

Аналіз проби насіння проведено згідно з вимогами: ________________

____________________________________________________________

(назва документа, на підставі якого проводиться аналіз проби)

Протокол лабораторних досліджень з визначення посівних якостей насіння від __ ____________ 20___ р. № _____

Сертифікат, що засвідчує сортові якості насіння, від __ ______ 20 __ р. № _____.

Обов’язок щодо гарантії відповідності посівних якостей насіння згідно із законом покладається на суб’єкта насінництва та розсадництва, якому видано цей сертифікат.

 

________________________________
(підпис керівника суб’єкта видачі сертифіката)

____________________________
(власне ім’я, прізвище)

МП (за наявності)

__________

* Зазначається додаткова інформації щодо насіння, зокрема країна походження, відомості про перепакування та перемаркування, умови проведення аналізу насіння.

** Розділ включається до документа та заповнюється виключно для зазначених груп ботанічних таксонів.

________________________


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 листопада 2023 р. № 1210

СЕРТИФІКАТ,
що засвідчує товарні якості садивного матеріалу,
від ___ ___________ 20__ р. № _____

Виданий ____________________________________________________
                              (найменування суб’єкта видачі сертифіката)

за зверненням ________________________________________________
                                                        (найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ,

____________________________________________________________

прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності)

Дійсний до ___ _____________ 20__ року

Відомості про походження садивного матеріалу

Країна виробництва ___________________________________________

Садивний матеріал вироблено* _________________________________

                                                                      (найменування юридичної особи, код згідно

________________________________________________________________
з ЄДРПОУ, прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності)

Цей сертифікат засвідчує, що садивний матеріал __________________
                                                                                            
 (ботанічний таксон, сорт,

________________________________________________________________
клон, підщепа, категорія)

відповідає вимогам _______________________________________________

                                (назва документа, відповідно до якого визначено

________________________________________________________________

товарні якості садивного матеріалу)

Перелік біометричних показників садивного матеріалу та їх параметри: ______________________________________________________

________________________________________________________________

Номер партії ________________

Розмір партії ________________ штук

Відомості про маркування партії ________________________________
                        
                                                             (номери партії)

Інша інформація**____________________________________________

Проба для визначення товарних якостей відібрана та оформлена згідно з актом відбору № _____ від  ____ ____________ 20___ року.

Сертифікат, що засвідчує сортові якості садивного матеріалу,
від __________ 20__ р. № _____.

Обов’язок щодо гарантії відповідності товарних якостей садивного матеріалу згідно із законом покладається на суб’єкта господарювання, якому видано цей сертифікат.

_______________________________
(підпис керівника суб’єкта видачі)

_____________________________
(власне ім’я, прізвище)

МП (за наявності)

_____________
* Зазначається інформація, якщо садивний матеріал вироблено в Україні.

** Зазначається додаткова інформації щодо садивного матеріалу, зокрема країна походження, відомості про перепакування та перемаркування, умови проведення аналізу садивного матеріалу.

_____________________


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 листопада 2023 р. № 1210

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України,

що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2017 р. № 97 “Про затвердження Порядку проведення сертифікації, видачі та скасування сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал та форм сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 20, ст. 560).

2. Пункт 175 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 6 листопада 2019 р. № 916 (Офіційний вісник України, 2019 р., № 90, ст. 3000).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2020 р. № 1187 “Про внесення змін до Порядку проведення сертифікації, видачі та скасування сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал” (Офіційний вісник України, 2020 р., № 99, ст. 3217).

4. Пункт 32 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 19 травня 2021 р. № 489 (Офіційний вісник України, 2021 р., № 42, ст. 2542).

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 червня 2022 р. № 647 “Про внесення змін до Порядку проведення сертифікації, видачі та скасування сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 47, ст. 2597).

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2022 р. № 1274 “Про внесення змін до Порядку проведення сертифікації, видачі та скасування сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 91, ст. 5665).

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 червня 2023 р. № 637 “Про внесення змін до Порядку проведення сертифікації, видачі та скасування сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал” (Офіційний вісник України, 2023 р., № 62, ст. 3522).

_____________________

 

 


Назад


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2023, ЛЕОНОРМ.