Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

Пропонуємо Вам замовляти Офіційні копії НД в електронному вигляді за допомогою інформаційної системи  "ЛЕОНОРМ-Інформ", або в магазині у нас на сайті, або листом на E-mail: mark@leonorm.lviv.ua ...

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)
 

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 22 липня 2015 року N 105

Про затвердження Порядку оцінки якості внутрішнього аудиту у Державній санітарно-епідеміологічній службі України

Відповідно до частини третьої статті 26 Бюджетного кодексу України, підпункту 4 пункту 5 Положення про Державну санітарно-епідеміологічну службу України, затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 N 400, Порядку утворення структурних підрозділів внутрішнього аудиту та проведення такого аудиту в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, їх територіальних органах та бюджетних установах, які належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.09.2011 N 1001, Стандартів внутрішнього аудиту, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 04.10.2011 N 1247, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20.10.2011 за N 1219/19957, наказую:

1. Затвердити Порядок оцінки якості внутрішнього аудиту Державної санітарно-епідеміологічної служби України (далі - Порядок), що додається.

2. Головному спеціалісту із внутрішнього аудиту (Коваленко О. О.) забезпечити дотримання вимог Порядку під час проведення оцінки якості внутрішнього аудиту.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Держсанепідслужби України від 17.04.2014 N 40 "Про затвердження Порядку оцінки якості внутрішнього аудиту Державної санітарно-епідеміологічної служби України".

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Т. в. о. Голови

С. В. Протас

 

ПОРЯДОК
оцінки якості внутрішнього аудиту Державної санітарно-епідеміологічної служби України

I. Загальні положення

1.1. Порядок оцінки якості внутрішнього аудиту Державної санітарно-епідеміологічної служби України (далі - Порядок) розроблений відповідно до вимог Стандартів внутрішнього аудиту, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 04.10.2011 N 1247 (далі - Стандарти внутрішнього аудиту).

1.2. Порядок оцінки якості внутрішнього аудиту розроблено для підвищення ефективності реалізації функцій внутрішнього аудиту та забезпечення гарантій дотримання вимог нормативно-правових актів з питань внутрішнього аудиту, Стандартів внутрішнього аудиту, Кодексу етики, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.09.2011 N 1217 (далі - Кодекс етики), а також нормативно-правових актів у сфері забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення.

Порядок поширюється на посадових осіб, на яких покладаються повноваження щодо проведення внутрішнього аудиту у Державній санітарно-епідеміологічній службі України.

1.3. Оцінка якості внутрішнього аудиту здійснюється посадовою особою, на яку покладені повноваження щодо проведення внутрішнього аудиту - внутрішня оцінка якості та Державною фінансовою інспекцією України (далі - Держфінінспекція України) - зовнішня оцінка якості.

1.4. Внутрішня оцінка якості включає в себе:

1.4.1. Періодичний аналіз виконання заходів Програми оцінки якості внутрішнього аудиту.

1.4.2 Періодичний аналіз матеріалів за результатами аудиторських досліджень.

1.4.3 Періодичну оцінку діяльності посадової особи, на яку покладені повноваження щодо проведення внутрішнього аудиту.

1.5. Внутрішня оцінка якості у Держсанепідслужбі України відповідно до вимог Стандартів є складовою Програми забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту (далі - Програма), яка щорічно складається посадовою особою, на яку покладені повноваження щодо проведення внутрішнього аудиту та затверджується Головою Держсанепідслужби України (Додаток 1).

Програма має таку структуру: назва заходу, виконавець, термін виконання, очікувані результати, стан виконання.

До Програми посадовою особою, на яку покладені повноваження щодо проведення внутрішнього аудиту можуть вноситься зміни (у порядку їх затвердження).

1.6. Відповідальним та підзвітним за організацію та проведення внутрішніх оцінок якості внутрішнього аудиту є посадова особа, на яку покладені повноваження щодо проведення внутрішнього аудиту.

1.7. При організації та проведенні внутрішніх оцінок якості внутрішнього аудиту посадова особа, на яку покладені повноваження щодо проведення внутрішнього аудиту, має в обов'язковому порядку дотримуватись принципів незалежності та об'єктивності.

1.8. Оцінка якості внутрішнього аудиту здійснюється в атмосфері довіри і справедливості, на засадах законності, прозорості, гласності, об'єктивності, неупередженості, рівноправності.

II. Періодичний аналіз виконання заходів, визначених Програмою підвищення якості внутрішнього аудиту

2.1. Періодичний аналіз виконання заходів Програми здійснюється посадовою особою, на яку покладені повноваження щодо проведення внутрішнього аудиту два рази на рік до 20 липня та 20 січня.

2.2. У Програмі посадовою особою, на яку покладені повноваження щодо проведення внутрішнього аудиту із зазначенням терміну виконання, визначаються певні заходи щодо підвищення кваліфікації та якості роботи із внутрішнього аудиту, перелік аудитів, перелік завдань та інших доручень, поставлених перед посадовою особою, на яку покладені повноваження щодо проведення внутрішнього аудиту, участь в семінарах, нарадах тощо; очікувані результати від впровадження заходів та стан виконання цих заходів.

2.3. По мірі виконання заходів, завдань, доручень, визначених у Програмі, працівник проводить самооцінку своєї роботи в обов'язковому порядку дотримуючись принципу об'єктивності.

Оцінювання проводиться за наступною системою оцінок: "відмінно", "добре", "задовільно" та "незадовільно".

2.4. Посадова особа, на яку покладені повноваження щодо проведення внутрішнього аудиту, за результатами виконання Програми та на основі самооцінки письмово звітується Голові Держсанепідслужби України про виконану роботу (доповідна записка) у спосіб та в терміни, визначені у пункті 5.1 цього Порядку.

III. Періодичний аналіз матеріалів за результатами аудиторських досліджень

3.1. Посадовою особою, на яку покладені повноваження щодо проведення внутрішнього аудиту у Держсанепідслужбі України, раз на півріччя здійснюється аналіз матеріалів аудиторських досліджень.

3.2. Посадовою особою, на яку покладені повноваження щодо проведення внутрішнього аудиту, оцінюється повнота аудиторських дій щодо проведення, оформлення та реалізації аудиторських досліджень (аудиторські звіти, рекомендації за результатами дослідження, моніторинг реалізації рекомендацій).

3.3. За результатами проведеного аналізу (оцінки) матеріалів аудиторських досліджень посадовою особою, на яку покладені повноваження щодо проведення внутрішнього аудиту Держсанепідслужби України, в обов'язковому порядку складається письмовий висновок, що долучається до аудиторської справи (Додаток 2).

IV. Періодична оцінка діяльності із внутрішнього аудиту

4.1. Внутрішня оцінка діяльності посадової особи, на яку покладені повноваження щодо проведення внутрішнього аудиту Держсанепідслужби України, здійснюється один раз на календарний рік у термін до 31 січня року, наступного за оцінюваним.

4.2. Щорічну внутрішню оцінку якості діяльності із внутрішнього аудиту проводить посадова особа, на яку покладені повноваження щодо проведення внутрішнього аудиту, у разі її відсутності (хвороба, тривале відрядження тощо) або якщо така особа працює неповний звітний рік, оцінка здійснюється керівником вищого рівня Держсанепідслужби України.

4.3. При проведенні щорічних оцінок діяльності із внутрішнього аудиту Держсанепідслужби України посадова особа, на яку покладені повноваження щодо проведення внутрішнього аудиту, в обов'язковому порядку враховує результати періодичного аналізу матеріалів за результатами аудиторських досліджень.

4.4. Внутрішня оцінка діяльності із внутрішнього аудиту здійснюється відповідно до рекомендованого переліку питань (Додаток 3).

4.5. Система оцінювання питань передбачає:

на першому етапі - надання чітких відповідей на усі запитання, передбачені кожним окремим блоком;

на другому етапі - базуючись на відповідях, надання об'єктивної підсумкової оцінки за кожним аспектом діяльності (кожен блок відповідає певному аспекту) та визначення переліку заходів, спрямованих на покращення ситуації. При наданні підсумкової оцінки рекомендовано використовувати примірний перелік оцінок результатів дослідження діяльності із внутрішнього аудиту (Додаток 4);

на третьому етапі - надання об'єктивного, з урахуванням результатів двох попередніх етапів, загального висновку щодо якості внутрішнього аудиту та стратегічних напрямів його покращення.

Напрями покращення якості внутрішнього аудиту становлять основу Програми на наступний рік.

V. Реалізація результатів внутрішньої оцінки якості функції внутрішнього аудиту

5.1. За результатами проведеної внутрішньої оцінки якості внутрішнього аудиту посадова особа, на яку покладені повноваження щодо проведення внутрішнього аудиту, інформує Голову Держсанепідслужби України в письмовому вигляді до 31 січня.

5.2. Посадова особа, на яку покладені повноваження щодо проведення внутрішнього аудиту, за результатами щорічних внутрішніх оцінок діяльності із внутрішнього аудиту складає Програму на наступний рік, в якій визначається перелік заходів, які необхідно вжити для підвищення ефективності внутрішнього аудиту.

5.3. Програма підписується посадовою особою, на яку покладено повноваження щодо проведення внутрішнього аудиту, та затверджується Головою Держсанепідслужби України до 01 березня поточного року. Голова може висловити свої зауваження та пропозиції за результатами оцінювання.

5.4. Спірні питання, що можуть виникати при проведені щорічної внутрішньої оцінки якості внутрішнього аудиту, вирішуються у встановленому законодавством порядку.

5.5. Результати щорічних внутрішніх оцінок якості внутрішнього аудиту зберігаються посадовою особою, на яку покладено повноваження щодо проведення внутрішнього аудиту Держсанепідслужби України, та надаються під час проведення зовнішніх оцінок якості внутрішнього аудиту органам Держфінінспекції України за вимогою.

 

Головний спеціаліст
із внутрішнього аудиту
Держсанепідслужби України

О. О. Коваленко

 

ПРОГРАМА
забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту

___________________________________________________
(назва підрозділу внутрішнього аудиту та установи)

на 20__ рік

N
п/п

Назва заходу

Виконавець (посада, П. І. Б.)

Термін виконання

Очікувані результати

Стан виконання

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посадова особа, на яку покладено повноваження щодо проведення внутрішнього аудиту

_______________
(підпис)

______________
(П. І. Б.)

 

Висновок

До матеріалів дослідження за темою _____________________________________________________ звіт від "__" ____________ 20__ року N _____

I. Зауваження щодо якості матеріалів дослідження, дотримання термінів його проведення:

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

II. Рекомендації щодо усунення недоліків по якості матеріалів дослідження:

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

III. Завдання щодо реалізації матеріалів дослідження:

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Посадова особа, на яку покладено повноваження щодо проведення внутрішнього аудиту

_______________
(підпис)

______________
(П. І. Б.)

З висновком ознайомлений:

 

 

Посадова особа, на яку покладено повноваження щодо проведення внутрішнього аудиту

_______________
(підпис)

______________
(П. І. Б.)

"___" ____________ 20__

 

 

IV. Рекомендації та завдання щодо реалізації матеріалів дослідження виконано.

Посадова особа, на яку покладено повноваження щодо проведення внутрішнього аудиту

_______________
(підпис)

______________
(П. І. Б.)

"___" ____________ 20__

 

 

Матеріали сформовано.

 

 

Посадова особа, на яку покладено повноваження щодо проведення внутрішнього аудиту

_______________
(підпис)

______________
(П. І. Б.)

"___" ____________ 20__

 

 

 

Оцінка діяльності

___________________________________________________
(назва підрозділу внутрішнього аудиту та установи)

за 20__ рік

N

Критерії

Так/ні

Доказова база

Примітка

1. Дослідження внутрішньої нормативно-правової бази підрозділу внутрішнього аудиту

1.1. Оцінка внутрішньої нормативно-правової бази щодо визначення стратегії розвитку підрозділу внутрішнього аудиту

1.1.1.

Чи затверджується керівником установи Програма забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту?

 

 

 

1.1.2.

Чи є внутрішні документи, які визначають порядок заповнення Програми, структуру та зміст показників, процедуру заповнення та узагальнення тощо?

 

 

 

1.1.3.

Чи визначено Програмою забезпечення та підвищення якості показники вимірюваності рівня досягнення визначених цілей; чи є Програма предметом регулярного перегляду (щонайменше 1 раз на рік), щоб забезпечити актуальність та доречність?

 

 

 

1.1.4.

Чи включає Програма забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту аналіз наявного кадрового потенціалу та оцінку потреб у кваліфікованих кадрах, необхідних для забезпечення визначених цілей?

 

 

 

1.1.5.

Чи відстежується стан впровадження заходів з внутрішньої оцінки якості та якщо, так, то наскільки повно вони впроваджуються, що перешкоджає їх реалізації?

 

 

 

1.1.6.

Чи є план навчання персоналу та, якщо так, то наскільки повно він враховує реальні потреби персоналу?

 

 

 

1.1.7.

Чи проводяться фактично економічні навчання; чи існують документальні докази їх проведення; наскільки вони відповідають плану навчань (за його наявності)?

 

 

 

1.1.8.

Чи проходять внутрішні аудитори періодичні підвищення професійної кваліфікації, у т. ч. навчання/семінари, що організовують органи Держфінінспекції України? Чи ведеться реєстр усіх таких запланованих та проведених курсів?

 

 

 

1.1.9.

Чи підтримується на рівні установи загальний реєстр усіх проведених навчань та досягнень внутрішнього аудитора?

 

 

 

1.1.10.

Чи враховується при плануванні роботи із внутрішнього аудиту достатнє виділення часу на навчання?

 

 

 

1.1.11.

Чи проводяться внутрішні оцінки якості функції внутрішнього аудиту; наскільки часто?

 

 

 

1.1.12.

Чи розробляється за результатами проведеної внутрішньої оцінки якості заходи, направлені на підвищення якості внутрішнього аудиту і чи знаходять вони відображення у Програмі забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту на наступний період?

 

 

 

1.1.13.

Чи звітує посадова особа, на яку покладено повноваження щодо проведення внутрішнього аудиту, перед керівником установи щодо реалізації Програм забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту, результатів досягнення визначених у них цілей, а також результатів внутрішніх оцінок якості внутрішнього аудиту?

 

 

 

1.2. Оцінка внутрішньої нормативно-правової бази, що регламентує діяльність із внутрішнього аудиту

1.2.1.

Чи затверджено Положення про посадову особу, на яку покладено повноваження щодо проведення внутрішнього аудиту, посадові інструкції?

 

 

 

1.2.2.

Чи розкрито в Положенні про посадову особу на яку покладено повноваження щодо проведення внутрішнього аудиту та посадових інструкціях всі основні аспекти діяльності, чи відповідають вони вимогам загального законодавства?

 

 

 

1.2.3.

Чи затверджено на рівні центрального органу галузеву інструкцію з організації проведення та документування внутрішніх аудитів?

 

 

 

1.2.4.

Чи охоплює інструкція з організації проведення та документування внутрішніх аудитів усі напрями внутрішнього аудиту, всі основні аспекти внутрішніх аудитів; чи відповідає вона вимогам загального законодавства?

 

 

 

1.2.5.

Чи прописаний у внутрішніх документах порядок планування аудитів (як окремий документ або розділ іншого внутрішнього документа)?

 

 

 

1.2.6.

Чи визначено у внутрішніх документах з організації і проведення внутрішнього аудиту розрахунок планового та фактичного фонду робочого часу, розподілу останнього фонду за напрямами аудитів, відбору об'єктів до планів, а також критерії такого відбору?

 

 

 

1.2.7.

Чи базується (відповідно до затвердженого порядку планування) відбір об'єктів для проведення внутрішніх аудитів на щорічній оцінці ризиків (орієнтовний перелік ризиків у діяльності)? Чи існують докази того, що визначені на підставі оцінки ризиків (орієнтовного переліку ризиків у діяльності) пріоритети діяльності внутрішнього аудиту, узгоджені з цілями діяльності установи?

 

 

 

ОЦІНКА:

2. Система планування роботи підрозділу внутрішнього аудиту та стан виконання планів

2.1. Порядок формування та затвердження планів, внесення змін до них

2.1.1.

Чи затверджені керівником установи внутрішні документи, які визначають порядок та основні аспекти планування роботи посадової особи, на яку покладено повноваження щодо проведення внутрішнього аудиту?

 

 

 

2.1.2.

Чи відповідають вимогам внутрішніх документів в частині визначення порядку планування роботи посадової особи, на яку покладено повноваження щодо проведення внутрішнього аудиту, вимогам Порядку N 1001 та Стандартів внутрішнього аудиту?

 

 

 

2.1.3.

Чи є в наявності плани роботи посадової особи, на яку покладено повноваження щодо проведення внутрішнього аудиту, на усі планові періоди впродовж періоду, охопленого дослідженням?

 

 

 

2.1.4.

Чи дотримується фактично посадова особа, на яку покладено повноваження щодо проведення внутрішнього аудиту, вимог нормативно-правових актів та внутрішніх документів в частині:

 

 

 

 

- формування планів на підставі оцінки ризиків, врахування інших визначених критеріїв відбору об'єктів (повноти та періодичності охоплення аудитами підконтрольної мережі тощо)?

 

 

 

 

- розрахунку фонду планового та фактично робочого часу?

 

 

 

 

- процедур та термінів формування та затвердження планів (включаючи погодження з органами Держфінінспекції України)?

 

 

 

 

- форми планів?

 

 

 

 

- внесення змін до планів?

 

 

 

 

- правомірності підстав для проведення позапланових контрольних заходів?

 

 

 

2.1.5.

Чи є оптимальним співвідношення запланованих внутрішніх аудитів у розрізі їх напрямків (аудит відповідності, фінансовий аудит та аудит ефективності)?

 

 

 

2.2. Стан виконання планів

2.2.1.

Чи забезпечується стовідсоткове виконання планів проведення внутрішніх аудитів?

 

 

 

2.2.2.

Чи існують обґрунтовані причини невиконання планів (за наявності фактів невиконання)?

 

 

 

2.2.3.

Чи пов'язані факти невиконання планів із недоліками та прорахунками, допущеними на стадії їх формування?

 

 

 

2.2.4.

Чи носять факти невиконання планів систематичний характер?

 

 

 

2.2.5.

Чи впливає кількість позапланових доручень на стан виконання планів, а також на системність охоплення внутрішнім аудитом підконтрольної мережі?

 

 

 

2.2.6.

Чи існують факти недотримання термінів проведення внутрішніх аудитів, визначених у планах?

 

 

 

2.2.7.

Чи інформується керівник установи про стан виконання планів проведення внутрішнього аудиту?

 

 

 

ОЦІНКА:

3. Організаційні та функціональні аспекти проведення внутрішніх аудитів

3.1. Дотримання вимог нормативно-правових актів в частині організації внутрішніх аудитів

3.1.1.

Чи дотримуються вимоги нормативно-правових актів та внутрішніх документів в частині:

 

 

 

 

підготовки до проведення внутрішнього аудиту: вивчення, аналізу об'єкту контролю, визначення цілей дослідження його планування та розподілу трудових ресурсів?

 

 

 

 

складання та затвердження програм внутрішніх аудитів (за необхідності робочих планів)?

 

 

 

 

відповідності програм проведення внутрішніх аудитів визначеним цілям дослідження?

 

 

 

 

відповідності обсягів дослідження (визначеним у програмах) термінам та ресурсам передбаченим для їх проведення?

 

 

 

 

складання та затвердження офіційних розпорядчих документів на проведення внутрішніх аудитів?

 

 

 

 

процедури залучення фахівців інших підрозділів/установ до проведення внутрішніх аудитів?

 

 

 

 

граничних термінів проведення внутрішніх аудитів?

 

 

 

3.2. Ефективність аудиторських дій та якість документування матеріалів внутрішніх аудитів

3.2.1.

Чи підтверджуються матеріали внутрішніх аудитів фактичне дослідження усіх програмних питань?

 

 

 

3.2.2.

Чи підтверджують матеріали внутрішніх аудитів повноту дій внутрішніх аудиторів під час збору аудиторських доказів для обґрунтування аудиторських висновків в розрізі кожного конкретного питання аудиту?

 

 

 

3.2.3.

Чи дотримано вимоги нормативно-правових актів та внутрішніх документів в частині документування внутрішніх аудитів, форми аудиторських звітів?

 

 

 

3.2.4.

Чи у повному обсязі та чітко задокументовані в аудиторських звітах обставини, аудиторські докази та факти встановлених недоліків, порушень (чи чітко та зрозуміло викладено обставини, є посилання на порушені нормативно-правові акти тощо)?

 

 

 

3.2.5.

Чи завжди аудиторські докази (наявні у матеріалах аудиту) відповідають висновкам аудиторів, наведеним у аудиторських звітах?

 

 

 

3.2.6.

Чи завжди в аудиторських звітах правильно кваліфікуються задокументовані порушення, недоліки?

 

 

 

3.2.7.

Чи існує у матеріалах внутрішніх аудитів документальне підтвердження проведення керівником підрозділу внутрішнього аудиту / керівником аудиторської групи моніторингу та підтримки функції внутрішнього аудиту в ході проведення аудиторських досліджень?

 

 

 

3.2.8.

Чи дотримано вимоги нормативно-правових актів та внутрішніх документів в частині формування та зберігання аудиторських матеріалів?

 

 

 

ОЦІНКА:

4. Дослідження результативності проведених внутрішніх аудитів та реалізації їх результатів

4.1. Аналіз результативності проведених внутрішніх аудитів, включаючи достовірність звітності

4.1.1

Чи запроваджена у підрозділі система обліку та накопичення звітних даних за результатами внутрішніх аудитів?

 

 

 

4.1.2.

Чи звітує (із встановленою періодичністю) посадова особа, на яку покладено повноваження щодо проведення внутрішнього аудиту, про результати своєї діяльності керівнику установи?

 

 

 

4.1.3.

Чи мають місце факти недостовірності, викривлення звітних даних, їх невідповідності із звітами, що подається керівнику підконтрольного суб'єкта?

 

 

 

4.1.4.

Чи засвідчує аналіз звітних даних (із врахуванням коригувань недостовірних звітних даних) висновку результативність та ефективність внутрішнього аудиту (в т. ч. у співвідношення із результатами аналогічних контрольних заходів, проведених органами Держфінінспекції України)?
Зокрема

 

 

 

 

- в частині результативних показників (за результатами аудитів відповідності та фінансових аудитів);

 

 

 

 

- в частині ефективності та масштабності проблем порушених під час проведення аудитів ефективності (наприклад зміни до законодавчих актів, проблеми розподілу повноважень, неефективного управління об'єктами державної власності, документообігу, здійснення контрольно-наглядових функцій тощо)?

 

 

 

4.1.5.

Чи мають місце факти непогодження об'єктів контролю із результатами внутрішніх аудитів, заперечень, зауважень, скарг на дії внутрішніх аудиторів, тощо?

 

 

 

4.1.6.

Чи існує та чи дотримується фактично внутрішній порядок розгляду зауважень/заперечень до аудиторських звітів, скарг на дії внутрішніх аудиторів?

 

 

 

4.2. Реалізація результатів внутрішніх аудитів

4.2.1.

Чи існують затверджені внутрішні документи, що регламентують порядок та усі належні процедури реалізації результатів внутрішніх аудитів в системі підконтрольного суб'єкта?

 

 

 

4.2.2.

Чи відповідають вимоги внутрішніх документів установи в частині реалізації результатів внутрішніх аудитів вимогам Порядку N 1001, Стандартів внутрішнього аудиту, іншим нормативно-правовим актам з цих питань?

 

 

 

4.2.3.

Чи надані за результатами внутрішніх аудитів рекомендації:

 

 

 

 

- мають конкретний, конструктивний характер?

 

 

 

 

- чітко визначають терміни їх реалізації, відповідальних посадових осіб та очікувані результати?

 

 

 

 

- відповідають фактам викладеним у матеріалах відповідного дослідження?

 

 

 

4.2.4.

Чи ознайомлюється керівник підконтрольного суб'єкта із результатами кожного проведеного внутрішнього аудиту, чи існує документальне підтвердження цього факту?

 

 

 

4.2.5.

Чи завжди керівник підконтрольного суб'єкта погоджується та підтримує усі рекомендації надані за результатами внутрішніх аудитів?

 

 

 

4.2.6.

Чи у всіх випадках (передбачених нормативно-правовими актами) та чи своєчасно здійснюється інформування правоохоронних та інших зацікавлених органів про результати внутрішніх аудитів?

 

 

 

4.3. Стан відстеження/моніторингу впровадження аудиторських рекомендацій за результатами внутрішніх аудитів

4.3.1.

Чи існують затверджені внутрішні документи, що регламентують форму та процедуру відстеження впровадження аудиторських рекомендацій за результатами внутрішніх аудитів в системі підконтрольного суб'єкта?

 

 

 

4.3.2.

Чи визначають внутрішні форми моніторингу впровадження аудиторських рекомендацій чіткі терміни їх реалізації, посадових осіб, відповідальних за реалізацію кожного конкретного заходу, а також очікувані результати впровадження рекомендацій?

 

 

 

4.3.3.

Чи фактично здійснюється моніторинг впровадження аудиторських рекомендацій з урахуванням вимог нормативно-правових актів, чи ведеться він до повного впровадження рекомендацій?

 

 

 

4.3.4.

Чи здійснюється аналіз досягнення очікуваних результатів впровадження аудиторських рекомендацій?

 

 

 

4.3.5.

Чи є у наявності документальне підтвердження усунення недоліків, впровадження аудиторських рекомендацій?

 

 

 

4.3.6.

Чи існують факти невиконання аудиторських рекомендацій через їх неякісне формулювання (не чіткість, незрозумілість кому, що і навіщо необхідно виконувати)?

 

 

 

4.3.7.

Чи ініціюються підрозділом внутрішнього аудиту заходи (листи-нагадування, відомчі накази, рішення, інші заходи) до об'єкту контролю, у разі невиконання останнім рекомендацій у визначені терміни?

 

 

 

4.3.8.

Чи запроваджене на рівні підконтрольного суб'єкта періодичне звітування/інформування керівника підконтрольного суб'єкта про результати моніторингу впровадження аудиторських рекомендацій?

 

 

 

ОЦІНКА:

ВИСНОВКИ:

Посадова особа, на яку покладено повноваження щодо проведення внутрішнього аудиту

_______________
(підпис)

______________
(П. І. Б.)

"___" ____________ 20__

 

 

ПРИМІТКА: критерії для оцінки діяльності із внутрішнього аудиту посадова особа, на яку покладені повноваження щодо проведення внутрішнього аудиту, вибирає самостійно.

 

Примірний перелік оцінок
результатів дослідження діяльності із внутрішнього аудиту

Рівень 1
Становлення

Рівень 2
Розвиток

Рівень 3
Діяльність

Рівень 4
Зрілість

Рівень 5
Приклад

1. Результати дослідження внутрішньої нормативно-правової бази підрозділу внутрішнього аудиту (1.1 + 1.2)

У системі установи відсутня внутрішня нормативно-правова база, що регламентує реалізацію функції внутрішнього аудиту (ні в частині забезпечення діяльності ВА, ні в частині його розвитку.

У наявних внутрішніх документах, що регламентують діяльність та розвиток ВА в системі установи, не враховують низки вимог нормативно-правових актів вищого рівня та потребують суттєвих доопрацювань.

На рівні установи затверджено внутрішні документи, що регламентують діяльність ВА, але вони не враховують окремих аспектів діяльності, подальшого розвитку та підвищення якості функції ВА.

Внутрішня нормативна база підрозділу аудиту є достатнім підґрунтям для впровадження діяльності та розвитку і покращення якості ВА в системі установи, але потребує ширшого розкриття окремих аспектів або поодиноких до уточнень.

Внутрішня нормативно-правова база установи повністю відповідає вимогам законодавства вищого рівня у цій сфері, охоплює усі ключові аспекти як реалізації функції внутрішнього аудиту, так і її розвитку, та є гарним підґрунтям фахівців підрозділу.

2. Результати дослідження системи планування роботи підрозділу внутрішнього аудиту та стану виконання планів (2.1 + 2.2)

Система планування внутрішніх аудитів відсутня. Мережа об'єктів не охоплюється внутрішнім аудитом в повному обсязі. Плани формуються без оцінки ризиків, інших критеріїв. Як наслідок, окремі об'єкти плануються по декілька разів, тоді як найбільш ризикові об'єкти залишаються поза увагою внутрішніх аудиторів. Самі плани також є формальністю і не завжди виконуються.

ВА намагається виконувати оцінку ризиків, інші критерії при плануванні роботи. Проте забезпечити системне охоплення мережі або принаймні об'єктів із найвищим рівнем ризиків не вдається. Значна кількість позапланових доручень має наслідком невиконання планів.

Плани формуються у відповідності до затверджених порядків, до них включаються відносно ризикові об'єкти і у переважній більшості плани виконуються стовідсотково. Водночас в системі планування мають місце окремі недоліки та відхилення.

На рівні установи затверджено та фактично запроваджено систему планування діяльності з внутрішнього аудиту на підставі оцінки ризиків. Плани формуються відповідно до вимог нормативної бази та виконуються у повному обсязі.

Система планування чітка, прозора та ефективна. Вона дозволяє зосередити діяльність на найбільш ризикових сферах та забезпечує максимально ефективне використання ресурсів для досягнення цілей ВА.

3. Результати дослідження організаційних та функціональних аспектів проведення внутрішніх аудитів (3.1 + 3.2)

У системі установи внутрішні аудити організовуються та проводяться на вкрай низькому рівні. Фактично функція ще не досягає мети і не в змозі виявляти або попереджувати порушення в повному обсязі. Досліджуються лише окремі питання, до того ж аудиторські дії поверхневі, а недоліки документування не дозволяють кваліфікувати порушення та проблеми.

У системі установи існує низка недоліків в організації та проведенні аудитів, які не сприяють результативності реалізації функції ВА. Проте в цілому ця функція розвивається у відповідності до Стандартів внутрішнього аудиту та допомагає керівнику установи вирішувати окремі завдання.

У системі установи внутрішні аудити організовуються та проводяться із поточними недоліками, що не носять системного характеру і дозволяють забезпечувати певні (в окремих випадках навіть відносно високі) результати. Водночас для підвищення якості внутрішнього аудиту необхідно вжити ряд рекомендованих заходів.

У системі установи внутрішні аудити організовуються та проводяться на належному рівні, і мають наслідком виявлення значної кількості недоліків, порушень фінансової дисципліни, тощо. Мають місце лише окремі недоліки, усунення яких може стати резервом для покращення якості функції ВА.

У системі установи внутрішні аудити організуються та проводяться на високому професійному рівні. Функція ВА забезпечує максимальне виявлення усіх наявних порушень, недоліків та проблемних питань у діяльності. Отже, забезпечує високий рівень гарантій їх відсутності та належну підтримку фінансового управління і контролю в галузі.

4. Результати дослідження результативності проведення внутрішніх аудитів та реалізації їх результатів (4.1 + 4.2 + 4.3)

Діяльність ВА установи практично без результативна, отже, фактично і відшкодовувати та попереджувати нема що. Підрозділ взагалі не впливає на стан фінансово-бюджетної дисципліни у галузі.

Рівень результативності діяльності ВА установи невисокий або установою взагалі не приділяється увага питанню відшкодування результатів аудиту. У будь-якому разі значної додаткової користі діяльність ВА не приносить.

Рівень результативності діяльності ВА установи середній або вище середнього. При цьому існують певні проблеми із реалізацією результатів аудиту, у т. ч. пов'язані із недосконалістю здійснення моніторингу відстеження власних пропозицій.

Рівень результативності діяльності ВА установи є достатньо високим, ВА впливає на стан фінансово-бюджетної дисципліни у галузі, допомагає керівництву у вирішенні нагальних проблем. Водночас існують резерви щодо покращення цього компоненту діяльності ВА.

Функція ВА в системі установи цілком досягає поставлених цілей цієї діяльності. Реалізується ефективно та результативно. Забезпечує високий рівень гарантій усунення порушень, їх недопущення у подальшому та належну підтримку фінансового управління і контролю в галузі.

____________


Назад
 


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2024, ЛЕОНОРМ.