Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

Пропонуємо Вам замовляти Офіційні копії НД в електронному вигляді за допомогою інформаційної системи  "ЛЕОНОРМ-Інформ", або в магазині у нас на сайті, або листом на E-mail: mark@leonorm.lviv.ua ...

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)
 

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

29.01.2015

м. Київ

N 17

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
14 лютого 2015 р. за N 168/26613

Про затвердження Правил експлуатації власних вантажних вагонів

Відповідно до статті 5 Статуту залізниць України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 квітня 1998 року N 457, з метою поліпшення організації експлуатації власних вантажних вагонів на залізничному транспорті загального користування

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила експлуатації власних вантажних вагонів, що додаються.

2. Державній адміністрації залізничного транспорту України забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства транспорту та зв'язку України від 28 вересня 2004 року N 856 "Про затвердження Правил реєстрації та експлуатації власних вантажних вагонів", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15 жовтня 2004 року за N 1316/9915.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Міністр

А. Пивоварський

ПОГОДЖЕНО:

 

Т. в. о. Голови Державної служби
України з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

О. Л. Шейко

Заступник начальника Головного
управління - начальник управління
нагляду у кримінальному
провадженні у сфері транспорту

О. Улінець

 

Правила експлуатації власних вантажних вагонів

I. Загальні положення

1.1. Ці Правила регламентують порядок експлуатації власних вантажних вагонів на залізничному транспорті загального користування.

Правила є обов'язковими при перевезеннях вантажів вагонами, що перебувають у власності операторів, підприємств, установ, організацій, фізичних осіб - підприємців, які орендують їх в інших власників або якими вони володіють на підставі договору управління майном, договору про спільну діяльність тощо, а також вагонами, які перебувають на балансі державних вагонних компаній.

1.2. У цих Правилах терміни вживаються в таких значеннях:

АБД ПВ - автоматизований банк даних парку вантажних вагонів;

вагони-двійники - наявність на мережі залізниць декількох власних вантажних вагонів, які мають однакові загальномережеві номери з правильним контрольним знаком;

вагони інвентарного парку - вантажні вагони, які знаходяться на балансі залізниць України або суб'єктів господарювання, які перебувають у сфері управління Укрзалізниці і мають загальномережеву нумерацію з ознакою в АБД ПВ "вагон інвентарного парку" відповідно до діючої нумерації та нанесення номерів на вагони згідно зі Знаками і написами, а також вантажні вагони, які знаходяться на балансі залізниць інших залізничних адміністрацій, учасниць Угоди про спільне використання вантажних вагонів і контейнерів власності держав - учасниць Співдружності, Азербайджанської Республіки, Республіки Грузія, Латвійської Республіки, Литовської Республіки, Естонської Республіки від 12 березня 1993 року (далі - Угода);

власні вантажні вагони - вантажні вагони, які мають загальномережеву нумерацію, що нанесена на вагони відповідно до альбому-довідника 632-2011 ПКБ ЦВ "Знаки и надписи на вагонах грузового парка колеи 1520 мм", затвердженого Радою із залізничного транспорту держав - учасниць СНД 25 квітня 2001 року (далі - Знаки і написи), та мають ознаку в АБД ПВ "власний вагон";

державні вагонні компанії - державні підприємства (крім залізниць), підпорядковані Укрзалізниці, що мають на балансі вантажні вагони;

заборона курсування - неможливість вагона рухатися коліями загального користування у порожньому і навантаженому станах за наявності перешкод, зазначених в АБД ПВ;

заводський номер - порядковий номер вагона зазначеної моделі, який присвоюється вагонобудівним заводом;

загальномережевий номер вагона - восьмизначний номер, який надається залізничною адміністрацією та наноситься на борт вагона;

загальномережевий перепис вантажних вагонів - натурний номерний перепис вантажних вагонів, який здійснюється на всій залізничній мережі держав - учасниць Угоди;

залізничні колії загального користування - колії, що належать залізницям;

інфраструктура залізничного транспорту загального користування - технологічний комплекс, що включає залізничні колії загального користування, залізничні станції, пристрої електропостачання, мережі зв'язку, системи сигналізації, централізації і блокування, інформаційні комплекси і систему керування рухом та будівлі, споруди, пристрої й устаткування, що забезпечують функціонування цього комплексу;

курсування - рух вагонів залізничними коліями;

оператор - самостійний суб'єкт господарювання, який на підставі договорів із залізницею і вантажовідправниками бере участь у процесі перевезення вантажів з використанням власного рухомого складу або орендованого в іншого власника, або яким він володіє на підставі сумісної діяльності, договору управління майном тощо;

орендовані власні вагони - власні вантажні вагони, передані власником у користування на визначений строк іншій юридичній особі або фізичній особі - підприємцю на підставі договору оренди;

перевізник - юридична особа або фізична особа - підприємець, яка взяла на себе зобов'язання і відповідальність за договором перевезення вантажу за доставку до місця призначення довіреного їй вантажу, перевезення вантажів та їх видачу (передачу) вантажоодержувачу;

полігон обертання - район курсування вагонів у межах залізниці приписки залізницями України та за її межами;

пробіг вагонів - фактично виконаний обсяг робіт вагона в міжремонтний період експлуатації;

ПТО - пункт технічного обслуговування вагонів;

система нумерації власних вантажних вагонів - таблиця відповідності загальномережевих номерів власних вантажних вагонів їх характеристикам і технічним параметрам;

СМГС - Угода про міжнародне залізничне вантажне сполучення, до якої Україна приєдналася згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 03 квітня 1993 року N 246 "Про угоди щодо міжнародного залізничного вантажного та пасажирського сполучення";

станція приписки - станція, на якій приписується власний рухомий склад для відстою на коліях.

1.3. Залізницями та підприємствами залізничного транспорту України забезпечуються рівні умови для доступу всіх власників вагонів, операторів та перевізників до користування інфраструктурою залізничного транспорту загального користування.

1.4. З питань експлуатації власних вантажних вагонів, що не регулюються цими Правилами, застосовуються міжнародні договори України, положення Статуту залізниць України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 квітня 1998 року N 457 (далі - Статут залізниць України), та інші нормативно-правові акти.

II. Нумерація власних вантажних вагонів

2.1. Для ідентифікації вагона під час його експлуатації на коліях загального користування Укрзалізниця разом із власником вагона присвоює загальномережевий номер власному вантажному вагону відповідно до системи нумерації власних вантажних вагонів. Присвоєний вагону номер не може бути наданий для інших вагонів.

2.2. Під час купівлі вагонів безпосередньо на вагонобудівному підприємстві власник вагонів або підприємство звертається до Укрзалізниці із заявкою про виділення загальномережевих номерів для нанесення їх на вагони вагонобудівним підприємством.

2.3. Після одержання інформації про виділений номер власник вагона повинен забезпечити нанесення його на вагон відповідно до Знаків і написів з наданням технічного паспорта форми ВУ-4М та в місячний строк передати відомості про комплектацію вагона.

Нанесення номера на вагон оформляється актом довільної форми із зазначенням старого і нового номерів, року побудови та моделі. Акт складається у двох примірниках, які скріплюються підписом керівника вагонобудівного (вагоноремонтного) підприємства, печаткою вагонобудівного (вагоноремонтного) підприємства (за наявністю), підписами начальника станції, уповноваженого представника власника вагонів.

2.4. При продажу або передачі в оренду власних вантажних вагонів присвоєні їм загальномережеві номери не змінюються.

III. Курсування власних вантажних вагонів

3.1. Курсування власних вантажних вагонів на коліях загального користування здійснюється на підставі договору між власником (орендарем, оператором) та залізницею.

3.2. Не допускається випуск на колії загального користування власних вантажних вагонів, не занесених до АБД ПВ, крім випадків, передбачених пунктом 4.14 розділу IV цих Правил. Занесення даних про власні вантажні вагони до АБД ПВ виконується на підставі договорів між залізницями і власниками вантажних вагонів та з урахуванням до Методичних положень по веденню Автоматизованого банку даних парку вантажних вагонів, затверджених Радою із залізничного транспорту держав - учасниць СНД 25 квітня 2001 року.

3.3. Вагонам з однаковими номерами, виявленим під час загальномережевого перепису, забороняється курсування коліями загального користування.

3.4. Власні вантажні вагони, що виходять на колії загального користування, за конструкцією, строком служби, періодом проведення планових видів ремонту і технічним станом повинні відповідати всім вимогам, які встановлюються до вагонів інвентарного парку залізниць, включаючи спеціалізований рухомий склад, та мати відомості про комплектацію вагона.

3.5. Не дозволяється випускати на колії загального користування власні вантажні вагони, побудовані, переобладнані або модернізовані на замовлення власника без узгодження з Укрзалізницею конструкторської і технологічної документації і не прийняті в експлуатацію відповідно до вимог, які встановлюються до вагонів інвентарного парку залізниць.

3.6. Власні вантажні вагони приписуються до залізничної станції. Залізнична станція приписки встановлюється з дозволу залізниці станції приписки на підставі наданої власником вантажних вагонів заяви про приписку власних вантажних вагонів (додаток 1).

3.7. Укрзалізниця має право установлювати додаткові вимоги до технічного стану власних вантажних вагонів, які не суперечать цим Правилам, іншим нормативним документам і не порушують законні інтереси власника.

IV. Умови експлуатації власних вантажних вагонів

4.1. Випуск власних вантажних вагонів на колії загального користування допускається після відповідного огляду їх технічного стану працівниками вагонного господарства, а для перевезення небезпечного вантажу в спеціалізованих вагонах - при пред'явленні відправником вантажу працівникам станцій і вагонного господарства свідоцтва про технічний стан вагона, що гарантує безпеку перевезення цього вантажу. Номер свідоцтва і результати огляду технічного стану вагонів працівник вагонного господарства записує в книзі пред'явлення вагонів вантажного парку до технічного обслуговування (форма ВУ-14).

Інформація про технічний стан власних вантажних вагонів відображається в акті огляду технічного стану вантажних вагонів (додаток 2), який складається працівником вагонного господарства на станції, підприємстві, у депо, де дислоковані вагони. При складанні акта на території України він заповнюється українською мовою, у залізничних адміністраціях інших країн - російською мовою. Число, місяць, рік та місце огляду вагона повинні відповідати фактичній даті та місцю дислокації вагона. Акт не повинен мати будь-яких виправлень і є дійсним протягом двох місяців з дня його складання.

4.2. При перебуванні власних вантажних вагонів на коліях загального користування їх технічне обслуговування проводиться так само, як і для вагонів інвентарного парку залізниць.

Для організації безперебійної експлуатації власних вантажних вагонів на коліях загального користування власник (орендар, оператор) вагонів може укласти договір із залізницею (вагоноремонтним підприємством) про гарантоване усунення несправностей, що виникають під час руху, з відчепленням від поїзда.

При гарантованому обслуговуванні власних вантажних вагонів з відчепленням згідно з укладеним договором відшкодовується вартість робіт, зазначених у Переліку ремонтних робіт (несправностей), за наявності яких власні вантажні вагони необхідно подавати для технічного обслуговування з відчепленням (додаток 3).

У разі відсутності договору про гарантоване обслуговування власних вантажних вагонів вагоноремонтне підприємство, у районі обслуговування якого відчеплено вагон, надсилає за місцезнаходженням власника (орендаря, оператора) запит про ремонт вагона. Власник самостійно вирішує питання ремонту таких вагонів.

4.3. Планові види ремонту (деповський та капітальний, у тому числі з продовженням строку служби) власних вантажних вагонів проводяться на вагоноремонтних підприємствах, атестованих на здійснення зазначеної діяльності.

На проведення планових ремонтів власники (орендарі, оператори) вагонів укладають з вагоноремонтним підприємством договір.

Переведення власних вантажних вагонів на систему технічного обслуговування та ремонту за фактично виконаним обсягом робіт (за пробігом) проводиться за заявкою власника.

При перенумерації вагонів-двійників вони знімаються із системи технічного обслуговування та ремонту за фактичним пробігом вагонів.

4.4. Власник вагона не може без письмової згоди Укрзалізниці робити зміну конструкції вагона або наносити написи на вагон, крім тих, які передбачені Знаками і написами.

У разі внесення змін до нормативно-правових актів або нормативних документів, якими встановлено вимоги до конструкції вагонів або окремих його частин, Укрзалізниця має право вимагати від власників вагонів привести конструкцію вагонів або окремі його частини у відповідність до цих змін.

Усі зміни конструкції вагона, які власник проводить за згодою або на вимогу Укрзалізниці, повинні виконуватися під контролем залізниці за рахунок власника вагона.

4.5. До фарбування, нанесення трафаретів і нумерації власних вантажних вагонів із загальномережевою нумерацією, які виходять на колії загального користування, встановлюються такі вимоги:

вагони повинні бути пофарбовані відповідно до вимог "Положения об окраске собственных грузовых вагонов", затвердженого Радою із залізничного транспорту країн - учасниць СНД;

на всі вагони наносяться трафарети, знаки і написи відповідно до Знаків і написів;

на вагони, які експлуатуються в міжнародному сполученні, додатково наносяться трафарети, знаки і написи згідно з вимогами нормативно-правових актів про міжнародне залізничне сполучення;

на котли цистерн, призначених для перевезення конкретного вантажу, наносяться трафарет відповідно до роду вантажу, який перевозиться, і знаки небезпеки, якщо вантаж, який перевозиться, належить до небезпечних;

на цистерни, призначені для перевезення небезпечних вантажів, наносяться код цистерни, необхідні коди спеціальних положень, інформація про проведення випробування котлів цистерн та кріпиться інформаційна табличка з некорозійного металу з нанесеними на ній даними, визначеними в додатку 2 до СМГС;

на всі вагони під номерами по обидва боки вагона наносяться трафарети "Термінове повернення", станція, залізниця приписки та найменування власника. Трафарети наносяться білою фарбою на зеленому фоні. Номери цистерн робляться накладними на котлі з фарбуванням їх у чорний колір.

Номер наноситься по обидва боки вагона на кузові і рамі в місцях та за розмірами відповідно до Знаків і написів.

4.6. Фарбування вагонів, нанесення трафаретів і номерів виконуються за рахунок власника вагона.

4.7. Забороняється випуск власних вантажних вагонів на колії загального користування без дотримання вимог фарбування, нанесення трафаретів і нумерації, встановлених цими Правилами, крім вагонів, випуск яких дозволений установленим на місцях порядком для здійснення власником технологічних перевезень з виїздом на станційні колії.

4.8. Курсування залізничними коліями загального користування окремих маршрутів або груп власних вантажних вагонів (у кількості більше 5 одиниць), сформованих з думпкарів або інших вагонів, не обладнаних спеціальними підніжками для проїзду складацьких бригад, проводиться за умови постановки в голові і у хвості групи власних вантажних вагонів з перехідними площадками або спеціальними підніжками. У разі необхідності, зважаючи на місцеві умови, кількість таких вагонів у складі груп може бути збільшена.

4.9. Допускається курсування коліями загального користування спеціального власного рухомого складу:

вагонів для перевезення агломерату й обкотишів на візках ЦНДІ-Х3 зі швидкістю не більше 80 км/год;

хопер-дозаторів замкнутими маршрутами з вагоном для обслуговувального персоналу. Порожні і завантажені хопер-дозаторні состави, які прямують у складі, меншому за встановлену графіком руху поїздів норму щодо довжини або маси поїзда, дозволяється доповнювати будь-якими вагонами, крім думпкарів (за винятком типів 6ВС-60, 7ВС-60), що не вимагають відчеплень на проміжних станціях і не обмежують швидкості руху маршрутів. При цьому для маршрутів з хопер-дозаторів ЦНДІ-2 і ЦНДІ-3 сумарна маса навантаженого поїзда не повинна перевищувати 2600 тонн. Швидкість руху таких вантажних поїздів не повинна перевищувати швидкості руху хопер-дозаторів, які є в складі поїзда;

спеціальних вагонів-цистерн для перевезення стиснутих і скраплених газів й інших небезпечних вантажів за наявності встановлених трафаретів і знаків небезпеки вантажу та технології пропуску з гірок;

вагонів-думпкарів типів 6ВС-60 і 7ВС-60 повносоставними маршрутами й збільшеними групами з поповненням будь-якими вагонами у порожньому чи завантаженому стані до встановленої довжини або маси поїзда відповідно до плану формування зі швидкостями, встановленими для вантажних поїздів. Думпкари типів 3ВС-50, 4ВС-50, 5ВС-60, ВС-85, Д-82, 2ВС-105 можуть прямувати коліями загального користування зі швидкостями, встановленими для вантажних поїздів, але не більше 90 км/год для думпкарів ВС-85, 3ВС-105 на візках типу УВЗ-11А і не більше 80 км/год для думпкарів 2ВС-105 на візках УВЗ-10м або УВЗ-7 спеціальними маршрутами масою не більше 2600 тонн із поповненням будь-якими іншими вагонами в порожньому стані до встановленої довжини, а в завантаженому стані - до зазначеної маси. Випуск думпкарних маршрутів на перегони, де проводиться їх навантаження або вивантаження, дозволяється тільки в складі тих номерів думпкарів, що включені в цей маршрут.

Поповнення думпкарних маршрутів дозволяється такими вагонами, які не потребують відчеплення на проміжних станціях і не обмежують швидкості руху думпкарних маршрутів.

Думпкари всіх типів, крім 6ВС-60 і 7ВС-60, забороняється пропускати із сортувальних гірок. При пропуску через сортувальні гірки змішаних маршрутів їх частина, що складається з думпкарів, пропускається із сортувальної гірки разом з локомотивом.

При випуску всіх думпкарів, крім 6ВС-60 і 7ВС-60, на колії загального користування система розвантаження повинна бути звільнена від повітря, з'єднувальні рукави зняті, а завантаження думпкарів повинне бути рівномірним.

Думпкари Д-82, ВС-85, 2ВС-105, що мають трафарет Т, можуть пропускатися коліями загального користування в навантаженому стані за умов, установлених "Инструкцией по перевозке негабаритных и тяжеловесных грузов на железных дорогах государств - участников СНГ, Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской Республики "ДЧ-1835", затвердженою Радою із залізничного транспорту держав - учасниць СНД 19 жовтня 2001 року, а в порожньому стані - зі знятими бортами.

Пропуск думпкарів коліями загального користування дозволяється тільки за наявності на головних коліях рейок Р-50 і важче на щебеневому, азбестовому або гравійному баласті.

Кожний маршрут думпкарів чи група думпкарів усіх типів повинні супроводжуватися власником думпкарів. Вагон для супроводження надається власником думпкарів.

У межах однієї залізниці допускається пропуск по коліях загального користування маршрутів або груп думпкарів типів 6ВС-60 і 7ВС-60 без супроводу механіка.

Порожні хопер-дозатори і думпкари, що направляються на ремонт, до місця роботи і повертаються з ремонту, перевозяться за перевізними документами з установленими для вантажних поїздів швидкостями (для думпкарів ВС-100 і 2ВС-105 зі швидкістю не більше 80 км/год). При цьому думпкари 6ВС-60 і 7ВС-60 можуть ставитися в будь-якій частині поїзда, а всі інші - останніми у хвості вантажного поїзда.

Відчеплення від маршрутів завантажених думпкарів або хопер-дозаторів через технічну й комерційну несправності оформляється в порядку, встановленому Правилами оформлення перевізних документів, затвердженими наказом Міністерства транспорту України від 21 листопада 2000 року N 644, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 24 листопада 2000 року за N 863/5084 (у редакції наказу Міністерства інфраструктури України від 08 червня 2011 року N 138) (далі - Правила оформлення перевізних документів), при цьому обов'язково складається акт загальної форми ГУ-23. У досильні документи вносяться особливі відмітки з перевізних документів. При відчепленні вагонів через технічні несправності обов'язково складаються повідомлення за формою, встановленою Укрзалізницею.

4.10. У випадках, не врегульованих пунктами 4.1 - 4.9 цього розділу, застосовуються:

Правила технічної експлуатації залізниць України, затверджені наказом Міністерства транспорту України від 20 грудня 1996 року N 411, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 25 лютого 1997 року за N 50/1854 (далі - Правила технічної експлуатації залізниць України);

Інструкція з сигналізації на залізницях України, затверджена наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 23 червня 2008 року N 747;

Інструкція з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України, затверджена наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 31 серпня 2005 року N 507;

"Правила эксплуатации, пономерного учета и расчетов за пользование грузовыми вагонами собственности других государств", затверджені Радою із залізничного транспорту держав - учасниць СНД 24 травня 1996 року.

4.11. Занесені до АБД ПВ власні вантажні вагони направляються на планові ремонти за перевізними документами (як вагони неробочого парку), оформленими в електронному (із накладенням електронного цифрового підпису) або паперовому вигляді згідно з Правилами оформлення перевізних документів.

4.12. Занесені до АБД ПВ власні вантажні вагони направляються на ремонт за розпорядженням власника (оператора, державної вагонної компанії або орендаря вагона) за перевізними документами, оформленими в електронному (із накладенням електронного цифрового підпису) або паперовому вигляді згідно з Правилами оформлення перевізних документів.

4.13. Проданий вантажний вагон направляється за вказівкою попереднього власника на нову станцію за перевізними документами, оформленими в електронному (із накладенням електронного цифрового підпису) або паперовому вигляді згідно з Правилами оформлення перевізних документів.

4.14. Перевезення власних вантажних вагонів із заводськими номерами (від вагонобудівного підприємства до покупця, на утилізацію тощо) здійснюється за погодженням із відправником і залізницею як "вантаж на своїх осях".

V. Організація перевезень

5.1. Перевезення вантажів залізничним транспортом у власних вантажних вагонах здійснюється на договірних засадах згідно із затвердженими залізницею планами перевезень. Власники, оператори, державні вагонні компанії або орендарі вагонів на підставі договорів з відправниками, одержувачами, експедиторами та перевізником організовують ефективне використання рухомого складу для перевезення вантажів.

5.2. Місячне планування перевезень вантажів у власних вантажних вагонах здійснюється відправником за окремим замовленням та за погодженням з власником вагонів.

При прийманні місячних планів перевезення вантажів у власних вантажних вагонах залізниця визначає можливість їх виконання з урахуванням паритетного забезпечення перевезень вантажів усієї номенклатури.

У разі якщо оператор виконує функції відправника, місячне планування перевезень вантажів здійснюється оператором.

5.3. Порядок повідомлення станцій про укладені договори про перевезення вантажів у власних вантажних вагонах, здійснення контролю за дотриманням умов перевезення коліями загального користування відповідно до цих Правил установлює начальник залізниці.

5.4. Перевезення власних вантажних вагонів у завантаженому і порожньому стані в усіх випадках (передислокація, ремонт тощо) оформляється перевізним документом (накладною) в електронному (із накладенням електронного цифрового підпису) або паперовому вигляді згідно з Правилами оформлення перевізних документів.

5.5. За наявності достатньої кількості вантажів завантажені власні вантажні вагони перевозяться в організованих составах установленої маси або довжини, сформованих відповідно до Правил технічної експлуатації залізниць України і плану формування поїздів.

5.6. Керування рухом власних вантажних вагонів здійснюється залізницями в порядку, установленому для вагонів інвентарного парку залізниць.

Керування рухом порожніх власних вантажних вагонів державних вагонних компаній та зміна станції призначення на шляху перевезення здійснюються залізницями в порядку, установленому для вагонів інвентарного парку, з внесенням відповідних змін до перевізних документів.

5.7. Залізниця під час введення правових режимів воєнного або надзвичайного станів може використовувати власні вантажні вагони для перевезення вантажів, необхідних для ліквідації стихійного лиха, у разі виникнення загрози безпеці руху, виконання мобілізаційних та інших перевезень з повідомленням про це власника вагонів. В інших випадках власні вантажні вагони можуть використовуватися залізницею за погодженням з власником вагонів.

5.8. Зміна станції призначення на шляху перевезення порожніх власних вантажних вагонів проводиться за письмовою заявкою власника, наданою залізниці, у межах якої перебувають вагони.

Переадресування окремих власних вантажних вагонів маршруту або групи, що перевозяться за одним перевізним документом, під час перевезення не допускається. Таке переадресування може проводитися на станції призначення.

5.9. Страхування вантажів і власних вантажних вагонів здійснюється у встановленому законодавством порядку.

VI. Проведення розрахунків

6.1. При виконанні функцій відправника (одержувача) оператори сплачують залізницям плату за перевезення вантажів у власних вантажних вагонах за перевезення цих вагонів у порожньому стані та інші платежі, які виникають у процесі перевезень, згідно з тарифами, що діють на залізничному транспорті, із застосуванням чинних коефіцієнтів.

6.2. Розрахунки за перевезення вантажів, користування вагонами, додаткові послуги та штрафи здійснюються відповідно до Статуту залізниць України, СМГС, Правил користування вагонами і контейнерами, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 25 лютого 1999 року N 113, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 15 березня 1999 року за N 165/3458, та Правил розрахунків за перевезення вантажів, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 21 листопада 2000 року N 644, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 24 листопада 2000 року за N 864/5085.

6.3. Розрахунки за гарантоване обслуговування та ремонт власних вантажних вагонів здійснюються відповідно до договору між власником (орендарем, оператором) та залізницею (вагоноремонтним підприємством).

 

Директор Департаменту
державної політики в галузі
залізничного транспорту

М. Снітко

 

Заява
про приписку власних вантажних вагонів,

які належать _________________, до станції ___________________

Найменування власника вагонів (орендаря)

Номери вагонів

Кількість вагонів

Рід

Вісність

Перелік вантажів

Примітки

 

Підпис керівника ____________
Дата
М. П. (за наявності)

 

АКТ

огляду технічного стану вантажних вагонів ____________________, код _______________________,
                                                                                                                      (власник)
приписаних до станції _____________ і оглянутих на станції (депо, ВРЗ) ____________ залізниці, що мають право виходу на колії загального користування, число ___, місяць ______, рік ____.

Огляд вагонів проведено комісією у складі начальника ВРП (ініціали, прізвище), начальника станції (ініціали, прізвище), представника власника (орендаря) (ініціали, прізвище).

N ЗАЯВКИ ____________ КОД ПРИЧИНИ ЗАЯВКИ ____________

Технічні характеристики

1. Загальномережевий номер вагона (рядки акта в математично зростаючому порядку восьмизначних номерів).

2. Інвентарний або заводський номер.

3. Модель вагона.

4. Код моделі вагона.

5. Код вантажу, який перевозиться у вагонах.

6. Назва вантажу, який перевозиться у вагонах.

7. Рік, місяць, день побудови вагона.

8. Вагонобудівний завод.

9. Вісність.

10. Об'єм кузова.

11. Вантажопідйомність, т.

12. Маса тари, т.

13. Довжина між осями автозчепок, мм.

14. Наявність перехідної площадки (є, немає).

15. Тип візка.

16. Наявність ручного гальма.

17. Тип колісних пар.

18. Калібрування котла.

19. Дата огляду котла (останніх гідравлічних випробовувань - день, місяць, рік, хто проводив, код ВРП).

20. Дата останнього деповського ремонту (день, місяць, рік).

21. Місце останнього деповського ремонту (найменування заводу або депо, які виконали ремонт).

22. Модернізація при деповському ремонті (код).

23. Дата останнього капітального ремонту (день, місяць, рік).

24. Місце останнього капітального ремонту (найменування заводу або депо).

25. Модернізація при капітальному ремонті (код).

26. Строк служби вагона продовжено до... (день, місяць, рік).

27. Орендар.

28. Станція приписки орендаря.

29. Термін закінчення оренди (число, місяць, рік).

30. Оператор.

31. Код ВРП, що склав акт технічного огляду.

Висновок комісії про технічний стан вагонів:

Оглянуті вагони в кількості _____ одиниць під перевезення вантажу (для кожного вагона) технічно справні, відповідають вимогам Правил технічної експлуатації залізниць України, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 20 грудня 1996 року N 411, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 25 лютого 1997 року за N 50/1854 (зі змінами), і можуть прямувати коліями загального користування з установленою швидкістю.

Члени комісії:

Начальник ВРП

Підпис (ініціали, прізвище)
М. П. (за наявності)

Начальник станції

Підпис (ініціали, прізвище)
М. П. (за наявності)

Представник власника (орендаря)

Підпис (ініціали, прізвище)
М. П. (за наявності)

 

АКТ

осмотра технического состояния грузовых вагонов ____________________________________, код
                                                                                                                                                       (владелец)
__________, приписанных к станции ____________ и осмотренных на станции (депо, ВРЗ) ______________________ железной дороги, которые имеют право выхода на пути общего пользования, число ___, месяц ________, год ___.

Осмотр вагонов проведен комиссией в составе начальника ВРП (инициалы, фамилия), начальника станции (инициалы, фамилия), представителя владельца (арендатора) (инициалы, фамилия).

N ЗАЯВКИ ____________ КОД ПРИЧИНЫ ЗАЯВКИ _____________

Технические характеристики

1. Общесетевой номер вагона (строки акта в математически возрастающем порядке восьмизначных номеров).

2. Инвентарный или заводской номер.

3. Модель вагона.

4. Код модели вагона.

5. Код груза, который перевозится в вагонах.

6. Название груза, который перевозится в вагонах.

7. Год, месяц, день постройки вагона.

8. Вагоностроительный завод.

9. Осность.

10. Объем кузова.

11. Грузоподъемность, т.

12. Масса тары, т.

13. Длина по осям автосцепок, мм.

14. Наличие переходной площадки (есть, нет).

15. Тип тележки.

16. Наличие ручного тормоза.

17. Тип колесных пар.

18. Калибрование котла.

19. Дата осмотра котла (последних гидравлических испытаний - день, месяц, год, кто проводил, код ВРП).

20. Дата последнего деповского ремонта (день, месяц, год).

21. Место последнего деповского ремонта (наименование завода или депо, которые выполнили ремонт).

22. Модернизация при деповском ремонте (код).

23. Дата последнего капитального ремонта (день, месяц, год).

24. Место последнего капитального ремонта (наименование завода или депо).

25. Модернизация при капитальном ремонте (код).

26. Срок службы вагона продлен до... (день, месяц, год).

27. Арендатор.

28. Станция приписки арендатора.

29. Срок окончания аренды (число, месяц, год).

30. Оператор.

31. Код ВРП, который составил акт технического осмотра.

Вывод комиссии о техническом состоянии вагонов:

Осмотренные вагоны в количестве _____ единиц под перевозку груза (для каждого вагона) технически исправные, отвечают требованиям Правил технической эксплуатации железных дорог Украины, утвержденных приказом Министерства транспорта Украины от 20 декабря 1996 года N 411, зарегистрированных Министерством юстиции Украины 25 февраля 1997 года за N 50/1854 (с изменениями), и могут курсировать по путям общего пользования с установленной скоростью.

Члены комиссии:

Начальник ВРП

Подпись (инициалы, фамилия)
М. П. (при наличии)

Начальник станции

Подпись (инициалы, фамилия)
М. П. (при наличии)

Представитель владельца (арендатора)

Подпись (инициалы, фамилия)
М. П. (при наличии)

 

Перелік
ремонтних робіт (несправностей), за наявності яких власні вантажні вагони необхідно подавати для технічного обслуговування з відчепленням

1. Ремонт (заміна) колісної пари через наявність понаднормативних дефектів осі, колеса або несправність буксового вузла.

2. Заміна бокової рами або надресорної балки візка внаслідок злому або наявність тріщин через утомленість металу, прихованих дефектів при виготовленні, а також через спрацювання фрикційних планок.

3. Регулювання зазорів ковзуна.

4. Ремонт (заміна) тягового хомута внаслідок обриву (злому) або через наявність тріщин через утомленість металу та прихованих дефектів при виготовленні.

5. Ремонт (заміна) поглинального апарата внаслідок злому, а також через наявність понаднормативних зазорів між упорною плитою та передніми й задніми упорами кутників.

6. Заміна упорної плити через наявність тріщин.

7. Усунення розширення кузова, обривів стояків, несправності підлоги і дверей та інших несправностей кузова вагона.

8. Усунення несправностей запірного механізму кришки люка та стулок дверей у піввагонах через зазори між кришками люків та нижньою обв'язкою, а також стулками дверей, які перевищують нормативні розміри.

9. Підтяжка та кріплення поясів котла цистерни.

10. Заміна поясів котла цистерни через наявність тріщин або обрив смуг поясів.

11. Усунення понаднормативних зазорів між кромкою бункера і кришкою люка мінераловоза та між кришкою бункера і кришкою розвантажувального люка цементовоза та зерновоза.

12. Регулювання важільної передачі та блокувального пристрою механізму розвантаження мінераловоза.

13. Регулювання та періодична ревізія важільної передачі механізму розвантаження обкотишевоза.

14. Ремонт хребтових, шворневих, поперечних та інших балок вагона через наявність тріщин.

15. Весняна та осіння ревізія автогальм (за окремою вказівкою Укрзалізниці).

16. Ревізія або ремонт гальмівного обладнання вагонів у разі його відмови в процесі експлуатації.

____________


Назад

 


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2024, ЛЕОНОРМ.