Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

Пропонуємо Вам замовляти Офіційні копії НД в електронному вигляді за допомогою інформаційної системи  "ЛЕОНОРМ-Інформ", або в магазині у нас на сайті, або листом на E-mail: mark@leonorm.lviv.ua ...

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 16 грудня 2015 р. N 1193

Київ

Про затвердження Технічного регламенту щодо деяких товарів, які фасують за масою та об'ємом у готову упаковку

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановами Кабінету Міністрів України
 від 18 січня 2017 року N 23,
від 12 лютого 2020 року N 102,
від 18 липня 2023 року N 726

 

Відповідно до статті 5 Закону України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Технічний регламент щодо деяких товарів, які фасують за масою та об'ємом у готову упаковку, що додається.

2. Установити, що надання на ринку упакованих одиниць, які були введені в обіг до дня набрання чинності цією постановою та перебувають в обігу не більш як два роки з дня набрання чинності цією постановою, не може бути заборонено чи обмежено у зв'язку з невідповідністю таких упакованих одиниць вимогам затвердженого цією постановою Технічного регламенту.

3. Міністерству економіки забезпечити впровадження затвердженого цією постановою Технічного регламенту.

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 12.02.2020 р. N 102,
від 18.07.2023 р. N 726)

4. Ця постанова набирає чинності через шість місяців з дня її опублікування.

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

Інд. 75

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 грудня 2015 р. N 1193

 

ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ
щодо деяких товарів, які фасують за масою та об'ємом у готову упаковку

1. Цей Технічний регламент встановлює вимоги до деяких товарів, які фасуються за масою та об'ємом у готову упаковку.

2. Дія цього Технічного регламенту поширюється на упаковані одиниці з постійним номінальним вмістом, що містять товари, які призначені для продажу та:

відповідають значенням, визначеним пакувальником до моменту пакування;

виражені в одиницях маси чи об'єму;

мають масу або об'єм не менш як 5 грамів чи мілілітрів та не більш як 10 кілограмів чи літрів;

марковані знаком відповідності вимогам цього Технічного регламенту.

(пункт 2 доповнено новим абзацом п'ятим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 р. N 23,
у зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом шостим)

Цей Технічний регламент розроблено на основі Директиви Ради 76/211/ЄЕС від 20 січня 1976 р. про наближення законодавства держав-членів про компонування за масою чи за об'ємом окремих розфасованих товарів.

3. У цьому Технічному регламенті терміни вживаються в такому значенні:

імпортер - будь-яка фізична чи юридична особа - резидент України, що вводить в обіг на внутрішньому ринку фасований товар походженням з іншої держави;

пакувальник - будь-яка фізична чи юридична особа, яка здійснює упакування товару за відсутності покупця;

упакована одиниця - товар разом з індивідуальною упаковкою, в яку він упакований.

4. Товар вважається фасованим у разі, коли він поміщений в упаковку будь-якого походження за відсутності покупця, кількість товару, що міститься в упаковці, попередньо визначена і не може бути змінена без розкриття упаковки або її видимого пошкодження.

5. Упаковані одиниці, на які добровільно нанесено знак відповідності упакованої одиниці вимогам цього Технічного регламенту відповідно до підпункту 3 пункту 6 додатка 1, є такими, що відповідають вимогам цього Технічного регламенту.

(пункт 5 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 р. N 23)

6. Упаковані одиниці, зазначені в пунктах 2 і 5 цього Технічного регламенту, є об'єктами метрологічного нагляду з урахуванням умов, визначених у пункті 8 додатка 1 та додатку 2.

7. На всіх упакованих одиницях, визначених у пунктах 5 і 6 цього Технічного регламенту, зазначається відповідно до додатка 1 інформація про масу чи об'єм товару (номінальну масу чи номінальний об'єм).

8. На упакованих одиницях, що містять рідкі товари, зазначається їх номінальний об'єм, а на тих, що містять інші товари, - їх номінальна маса, якщо інше не встановлено законодавством.

9. Введення в обіг упакованих одиниць, що відповідають вимогам цього Технічного регламенту та пройшли випробування, не може бути заборонено або обмежено з причин, пов'язаних із маркуванням, що наноситься на таких одиницях відповідно до цього Технічного регламенту, визначенням їх маси чи об'єму або методами, за допомогою яких проведено їх визначення чи контроль.

10. Таблиця відповідності положень Директиви Ради 76/211/ЄЕС від 20 січня 1976 р. про наближення законодавства держав-членів про компонування за масою чи за об'ємом окремих розфасованих товарів та положень цього Технічного регламенту наведена в додатку 4.

 

Додаток 1
до Технічного регламенту

ВИМОГИ
до упакованих одиниць

1. Упаковані одиниці, на які поширюється дія Технічного регламенту щодо деяких товарів, які фасують за масою та об'ємом у готову упаковку (далі - Технічний регламент), повинні відповідати таким вимогам:

1) середнє значення фактичного вмісту не повинно бути меншим за номінальний вміст;

2) частка упакованих одиниць з від'ємним відхиленням, що перевищує допустиме від'ємне відхилення, визначене у пункті 5 цього додатка, повинна бути достатньо малою, щоб партії упакованих одиниць відповідали вимогам, визначеним у додатку 2 до Технічного регламенту;

3) на жодну упаковану одиницю з від'ємним відхиленням, що перевищує подвійне значення допустимого від'ємного відхилення, визначене у пункті 5 цього додатка, знак відповідності упакованої одиниці вимогам Технічного регламенту не наноситься.

2. Номінальним вмістом упакованої одиниці є маса або об'єм товару, що зазначені на упакованій одиниці та повинні міститися в ній.

3. Фактичним вмістом упакованої одиниці є маса або об'єм товару, що в ній фактично містяться. З метою здійснення контролю за вмістом упакованої одиниці (вираженого в одиницях об'єму) значення фактичного вмісту визначаються при температурі 20° C або приводяться до неї незалежно від того, за якої температури здійснювалося пакування або контроль, крім товарів глибокої заморозки або заморожених товарів, номінальним вмістом яких є об'єм.

4. Від'ємним відхиленням вмісту упакованої одиниці є різниця, на яку фактичний вміст упакованої одиниці менший за її номінальний вміст.

5. Допустиме від'ємне відхилення вмісту упакованої одиниці встановлюється відповідно до таблиці 1.

Таблиця 1

Номінальний вміст
(грамів/мілілітрів)

Допустиме від'ємне відхилення

відсотків

грамів/мілілітрів

Від 5 до 50

9

 

Від більше ніж 50 до 100

 

4,5

Від більше ніж 100 до 200

4,5

 

Від більше ніж 200 до 300

 

9

Від більше ніж 300 до 500

3

 

Від більше ніж 500 до 1000

 

15

Від більше ніж 1000 до 10000

1,5

 

Допустиме від'ємне відхилення у відсотках, що перераховується в одиниці маси або об'єму, округлюється до ближчого кратного 0,1 грама або мілілітра.

6. На всіх упакованих одиницях, виготовлених відповідно до вимог Технічного регламенту, пакувальником або за письмовим дорученням його представником наноситься маркування, яке повинне бути незмивним, помітним та розбірливим і містити:

1) номінальний вміст, виражений в кілограмах, грамах, літрах, сантилітрах або мілілітрах, що зазначається цифрами відповідно до таблиці 2, після яких розташовані назва або позначення одиниці вимірювання відповідно до Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність";

Таблиця 2

Номінальний вміст
(грамів/мілілітрів)

Мінімальна висота цифр, якими позначається номінальний вміст (міліметрів)

До 50 включно

2

Від 51 до 200 включно

3

Від 201 до 1000 включно

4

Від 1001

6

2) найменування, зареєстроване комерційне найменування та/або зареєстровану торговельну марку (знак для товарів і послуг), що дає змогу центральному органові виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрологічного нагляду (далі - орган з метрологічного нагляду), ідентифікувати пакувальника або особу, яка організовує пакування, або імпортера, який є резидентом України;

3) знак відповідності упакованої одиниці вимогам Технічного регламенту (заввишки не менш як 3 міліметри), який розміщується в тому самому місці, що і номінальний вміст, та нанесенням якого пакувальник або імпортер гарантує, що упакована одиниця відповідає вимогам Технічного регламенту. Вимоги до форми цього знака наведено в додатку 3 до Технічного регламенту.

Не допускається нанесення на упаковані одиниці знаків або написів, які можна сплутати із знаком відповідності.

7. Пакувальник або імпортер несе відповідальність за забезпечення відповідності упакованої одиниці вимогам Технічного регламенту.

Фактичний вміст упакованої одиниці визначається або контролюється пакувальником чи імпортером із застосуванням засобів вимірювальної техніки, що пройшли оцінку відповідності або періодичну повірку відповідно до законодавства та придатні для здійснення необхідних процедур.

Фактичний вміст упакованої одиниці може визначатися шляхом проведення вибіркового контролю.

Якщо фактичний вміст не визначається, пакувальник:

здійснює в установленому порядку виробничий контроль за відповідністю упакованої одиниці вимогам Технічного регламенту;

зберігає та подає органові з метрологічного нагляду документи, що містять результати такого контролю.

У разі ввезення упакованих одиниць на територію України імпортер, який є резидентом України, замість визначення фактичного вмісту упакованої одиниці та здійснення контролю за ним може подавати документи, що підтверджують визначення такого вмісту або здійснення контролю за ним пакувальником, органові з метрологічного нагляду за його обґрунтованим запитом.

Для товарів, номінальним вмістом яких є об'єм, одним з методів забезпечення відповідності вимогам щодо вимірювання та контролю є використання (під час виготовлення упакованої одиниці) мірної ємності, тип якої визначено відповідно до Технічного регламенту щодо пляшок, які використовуються як мірні ємності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 р. N 607 (Офіційний вісник України, 2015 р., N 69, ст. 2268), і яка наповнюється з урахуванням умов, визначених у зазначеному та цьому технічних регламентах.

8. Орган з метрологічного нагляду з метою встановлення відповідності упакованих одиниць Технічному регламенту здійснює вибірковий статистичний контроль у приміщеннях пакувальника або представника пакувальника чи імпортера, які є резидентами України.

Статистичний контроль упакованих одиниць здійснюється згідно з методами приймального контролю якості. У разі коли статистичний контроль здійснюється іншими методами, ніж визначені у додатку 2 до Технічного регламенту, він повинен за ефективністю здійснення відповідати методам статистичного контролю упакованих одиниць, визначеним у додатку 2.

План вибіркового контролю, що використовується, вважається порівняним з планом, рекомендованим у додатку 2, якщо абсциса точки ординати 0,1 на кривій оперативної характеристики першого плану (імовірність прийняття партії становить 0,1) відхиляється менш як на 15 відсотків від абсциси відповідної точки на кривій оперативної характеристики плану вибіркового контролю, рекомендованого в додатку 2, що є умовою прийнятності методу за критерієм щодо мінімального вмісту.

План вибіркового контролю, що використовується, вважається порівняним з планом, наведеним у додатку 2, якщо, беручи до уваги криві оперативних характеристик обох планів, для яких віссю абсцис є  (m - фактичне середнє значення для партії), абсциса точки ординати 0,1 на кривій першого плану (імовірність прийняття партії становить 0,1) відхиляється менш як на 5 відсотків від абсциси відповідної точки на кривій плану вибіркового контролю, рекомендованого в додатку 2, що є умовою прийнятності методу за критерієм щодо середнього значення, яке обчислюється за методом стандартного відхилення.

9. Технічний регламент не виключає перевірок, які відповідно до законодавства можуть бути проведені органом з метрологічного нагляду під час обігу упакованих одиниць на ринку.

 

Додаток 2
до Технічного регламенту

ПОРЯДОК
здійснення статистичного контролю партій упакованих одиниць

Вимоги щодо застосування процедури стандартного методу

1. Цей додаток визначає механізми застосування процедури стандартного методу під час здійснення статистичного контролю за партіями упакованих одиниць з метою встановлення відповідності вимогам, визначеним пунктами 5 і 6 Технічного регламенту щодо деяких товарів, які фасують за масою та об'ємом у готову упаковку (далі - Технічний регламент), та пунктом 8 додатка 1 до Технічного регламенту.

Вимоги щодо визначення фактичного вмісту упакованих одиниць

2. Фактичний вміст упакованої одиниці може бути визначений безпосередньо за допомогою приладів для визначення маси або об'єму, а для рідини опосередковано шляхом зважування товару в упакованій одиниці та визначення його густини.

Незалежно від методу, що використовується, похибка вимірювання фактичного вмісту упакованої одиниці не повинна перевищувати однієї п'ятої допустимого від'ємного відхилення її номінального вмісту.

Процедура визначення фактичного вмісту упакованих одиниць здійснюється відповідно до національного стандарту ДСТУ OIML R 87 "Кількість фасованого товару в упаковках" (OIML R 87:2004, IDT).

Вимоги щодо проведення перевірки партій упакованих одиниць

3. Упаковані одиниці перевіряються шляхом вибіркового контролю двома етапами:

перевірка фактичного вмісту кожної упакованої одиниці у вибірці;

перевірка середнього значення фактичного вмісту упакованих одиниць у вибірці.

Партію упакованих одиниць вважають прийнятною, якщо результати обох перевірок відповідають критеріям прийняття.

Для кожної з цих перевірок є два плани вибіркового контролю:

план неруйнівного контролю, що не передбачає розкриття упаковки;

план руйнівного контролю, що передбачає розкриття чи знищення упаковки.

Руйнівний контроль здійснюється лише в разі, коли проведення неруйнівного контролю є неможливим. Його не застосовують до партії, в якій є менш як 100 упакованих одиниць.

Партії упакованих одиниць

4. Усі упаковані одиниці в партії, що підлягають контролю, повинні бути з однаковим номінальним вмістом, одного типу, виготовлені в межах одного виробничого циклу та упаковані в одному місці.

5. У разі коли контроль упакованих одиниць здійснюється у кінці пакувальної лінії, їх кількість у кожній партії становить максимальну кількість упакованих одиниць, що виробляються пакувальною лінією протягом години, без обмежень щодо розміру партії.

В інших випадках розмір партії не повинен перевищувати 10 тис. одиниць.

6. Неруйнівний контроль партій, що мають менш як 100 упакованих одиниць, застосовується до всіх одиниць у партії.

7. Перед проведенням випробувань (для проведення перевірки, що потребує більшої вибірки), зазначених у пунктах 8 - 14 цього додатка, з партії вибірково відбирають достатню кількість упакованих одиниць відповідно до таблиць 1 і 2.

Для проведення наступної перевірки необхідну вибірку довільно відбирають з першої вибірки та позначають її.

Процес позначення завершують до початку процедури вимірювання.

Мінімальний прийнятний вміст упакованих одиниць

8. Мінімальним прийнятним вмістом упакованої одиниці є різниця між її номінальним вмістом та відповідним допустимим від'ємним відхиленням.

Упаковані одиниці в партії, фактичний вміст яких є меншим ніж мінімальний прийнятний вміст, вважають невідповідними.

Неруйнівний контроль

9. Неруйнівний контроль здійснюється згідно з планом подвійного вибіркового контролю відповідно до таблиці 1.

Кількість упакованих одиниць, які підлягають перевірці, відповідає кількості одиниць у першій вибірці відповідно до плану. Якщо кількість невідповідних одиниць, виявлених у першій вибірці:

є меншою чи відповідає першому критерію прийняття, партію упакованих одиниць вважають прийнятною для цілей даної перевірки;

відповідає або є більшою за перший критерій неприйняття, партію упакованих одиниць бракують;

перебуває між першим критерієм прийняття та першим критерієм неприйняття, перевіряється друга вибірка, кількість одиниць в якій зазначено у плані.

Невідповідні одиниці, виявлені у першій та другій вибірках, об'єднують і в разі, коли сумарна кількість невідповідних одиниць:

є меншою або відповідає другому критерію прийняття, партію упакованих одиниць вважають прийнятною для цілей даної перевірки;

відповідає або є більшою за другий критерій неприйняття, партію упакованих одиниць бракують.

Таблиця 1

Кількість упакованих одиниць у партії

Вибірка

Кількість невідповідних упакованих одиниць

послідовність

кількість упакованих одиниць

сумарна кількість упакованих одиниць

критерій прийняття

критерій неприйняття

Від 100 до 500

перша
друга

30
30

30
60

1
4

3
5

Від 501 до 3200

перша
друга

50
50

50
100

2
6

5
7

Від 3201 та більше

перша
друга

80
80

80
160

3
8

7
9

10. Руйнівний контроль здійснюється згідно з планом одинарного вибіркового контролю відповідно до таблиці 2 лише партій, що становлять 100 і більше одиниць.

Кількість упакованих одиниць, які підлягають перевірці, становить 20.

У разі коли кількість невідповідних одиниць, виявлених у вибірці, є меншою або відповідає кількості таких одиниць згідно з критерієм прийняття, партію упакованих одиниць вважають прийнятною.

У разі коли кількість невідповідних одиниць, виявлених у вибірці, відповідає або є більшою за кількість таких одиниць згідно з критерієм неприйняття, партію упакованих одиниць бракують.

Таблиця 2

Кількість упакованих одиниць у партії

Кількість упакованих одиниць у вибірці

Кількість невідповідних упакованих одиниць

критерій прийняття

критерій неприйняття

Будь-яка (≥ 100)

20

1

2

11. Партію упакованих одиниць вважають прийнятною для цілей даної перевірки, якщо середнє значення  фактичного вмісту упакованих одиниць у вибірці (xi) є більшим за таке значення:

  

,

де Qn - номінальна кількість упакованої одиниці;

n - кількість упакованих одиниць у вибірці для визначення середнього значення фактичного вмісту окремих упакованих одиниць;

s - розрахункове стандартне відхилення фактичного вмісту партії;

t(1 - a) - довірчий рівень 0,995 розподілу Стьюдента із ступенем свободи n = n - 1.

12. Якщо xi є визначеним значенням фактичного вмісту i-ої упакованої одиниці у вибірці, що містить n одиниць, середнє значення виміряних значень для вибірки обчислюється за такою формулою:

  

,

а розрахункове значення стандартного відхилення (s) - за такими формулами:

сума квадратів виміряних значень:

  

;

квадрат суми виміряних значень:

  

далі

  

;

скоригована сума:

  

;

оцінка дисперсії:

n =

SC
_________
n - 1

;

розрахункове значення стандартного відхилення:

  

.

13. Критерії для здійснення неруйнівного контролю зазначено в таблиці 3.

Таблиця 3

Кількість упакованих одиниць у партії

Кількість упакованих одиниць у вибірці

Критерії

прийняття

неприйняття

Від 100 до 500 включно
> 500

30
50

X ≥ Qn - 0,503s
X ≥ Q
n - 0,379s

X < Qn - 0,503s
X < Q
n - 0,379s

14. Критерії для здійснення руйнівного контролю зазначено в таблиці 4.

Таблиця 4

Кількість упакованих одиниць у партії

Кількість упакованих одиниць у вибірці

Критерії

прийняття

неприйняття

Будь-яка (≥ 100)

20

X ≥ Qn - 0,640s

X < Qn - 0,640s

 

Додаток 3
до Технічного регламенту

ЗНАК
відповідності упакованої одиниці

Примітка.

У разі збільшення або зменшення знака відповідності упакованої одиниці його розміри повинні змінюватися пропорційно.

 

Додаток 4
до Технічного регламенту

ТАБЛИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ
положень Директиви Ради N 76/211/ЄЕС від 20 січня 1976 р. про наближення законодавства держав-членів про компонування за масою чи за об'ємом окремих розфасованих товарів та положень Технічного регламенту щодо деяких товарів, що фасують за масою та об'ємом у готову упаковку

Положення Директиви

Положення Технічного регламенту

 

пункт 1

Стаття 1

пункт 2

Пункт 1 статті 2

абзац перший пункту 3

 

абзац другий пункту 3

 

абзац третій пункту 3

 

абзац четвертий пункту 3

Пункт 1 статті 2

абзац п'ятий пункту 3

Пункт 2 статті 2

пункт 4

Пункт 1 статті 3

пункт 5

Пункт 2 статті 3

пункт 6

Пункт 1 статті 4

пункт 7

Пункт 2 статті 4

пункт 8

Пункт 3 статті 4

 

Пункт 4 статті 4

 

Стаття 5

пункт 9

Стаття 6

 

Пункт 1 статті 7

 

Пункт 2 статті 7

 

Пункт 3 статті 7

 

Пункт 4 статті 7

 

Пункт 5 статті 7

 

Пункт 6 статті 7

 

Стаття 8

 

Додаток I

додаток 1

Додаток II

додаток 2

 

додаток 3

 

додаток 4

____________

 

 


Назад 


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2024, ЛЕОНОРМ.