Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

Пропонуємо Вам замовляти Офіційні копії НД в електронному вигляді за допомогою інформаційної системи  "ЛЕОНОРМ-Інформ", або в магазині у нас на сайті, або листом на E-mail: mark@leonorm.lviv.ua ...

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)

 

Чинна з 01.01.2016
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 8 липня 2015 р. N 474

Київ

Про затвердження Порядку подання засобів вимірювальної техніки на періодичну повірку, обслуговування та ремонт

Відповідно до частини четвертої статті 17 Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок подання засобів вимірювальної техніки на періодичну повірку, обслуговування та ремонт, що додається.

2. Ця постанова набирає чинності одночасно із Законом України від 5 червня 2014 р. N 1314-VII "Про метрологію та метрологічну діяльність".

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

Інд. 21

 

ПОРЯДОК
подання засобів вимірювальної техніки на періодичну повірку, обслуговування та ремонт

1.Цей Порядок визначає процедуру подання на періодичну повірку, обслуговування та ремонт (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж) засобів вимірювальної техніки, результати вимірювань яких використовуються для здійснення розрахунків за спожиту для побутових потреб електричну енергію і газ, комерційних розрахунків за спожиту теплову енергію і воду (далі - засоби вимірювальної техніки), що є власністю фізичних осіб, спільною власністю співвласників багатоквартирного будинку.

Дія цього Порядку поширюється на операторів зовнішніх інженерних мереж (суб'єктів господарювання), що здійснюють обслуговування засобів вимірювальної техніки (результати вимірювань яких використовуються для здійснення комерційних розрахунків за спожиті теплову енергію і воду), суб'єктів господарювання, що надають послуги з електро- та газопостачання для побутових потреб (далі - виконавці), а також споживачів відповідних послуг - фізичних осіб, співвласників багатоквартирного будинку, у власності яких перебувають засоби вимірювальної техніки (далі - споживачі).

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному у Законах України "Про житлово-комунальні послуги", "Про метрологію та метрологічну діяльність" та "Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання".

3. Періодичній повірці, обслуговуванню та ремонту підлягають засоби вимірювальної техніки, які введені в експлуатацію в установленому порядку.

4. Обслуговування засобу вимірювальної техніки здійснюється під час його періодичної повірки, якщо інше не передбачено нормативною документацією.

Подання засобу вимірювальної техніки на ремонт здійснюється на вимогу споживача або виконавця згідно з пунктами 7 - 17 цього Порядку, якщо інше не передбачено нормативною документацією.

Засіб вимірювальної техніки повинен подаватися на ремонт у місячний строк з дати отримання відомостей про необхідність його ремонту.

5. Порядок проведення періодичної повірки засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів, а також норми часу, необхідного для проведення повірки таких засобів, встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері метрології та метрологічної діяльності.

6. Оплата періодичної повірки, обслуговування та ремонту (у тому числі демонтажу, транспортування та монтажу) засобів вимірювальної техніки, результати вимірювань яких використовуються для здійснення розрахунків за спожиту для побутових потреб електричну енергію і газ, комерційних розрахунків за спожиті теплову енергію і воду, здійснюється відповідно до частини четвертої статті 17 Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність".

7. Виконавець не пізніше ніж за місяць до настання строку проведення періодичної повірки засобу вимірювальної техніки або протягом трьох робочих днів з дня отримання відомостей про необхідність його ремонту інформує про це споживача шляхом надсилання повідомлення за формою згідно з додатком 1 рекомендованим листом з повідомленням про вручення або в інший спосіб, що підтверджуватиме отримання його споживачем.

8. Споживач забезпечує у зазначений в повідомленні строк доступ представника виконавця до засобу вимірювальної техніки.

У разі неможливості споживача у зазначений строк забезпечити доступ представника виконавця до засобу вимірювальної техніки для проведення його періодичної повірки споживач не пізніше ніж за 10 календарних днів до настання такого строку інформує про це виконавця шляхом надсилання рекомендованого листа з повідомленням про вручення або в інший спосіб, що підтверджуватиме отримання виконавцем відповідної інформації.

Інший строк доступу до засобу вимірювальної техніки споживач та виконавець узгоджують, зокрема шляхом обміну листами.

9. Представник виконавця пред'являє споживачеві направлення, видане йому виконавцем, для проведення періодичної повірки або ремонту засобу вимірювальної техніки, а також у разі потреби демонтажу такого засобу.

Демонтаж засобу вимірювальної техніки проводиться представником виконавця виключно у присутності споживача та оформляється актом за формою згідно з додатком 2.

10. До початку демонтажу засобу вимірювальної техніки представник виконавця:

здійснює огляд засобу вимірювальної техніки щодо відсутності механічних пошкоджень та ознак самовільного втручання в його роботу;

перевіряє наявність та цілісність пломб, стан різьбових з'єднань, наявність відбитків повірочного тавра.

11. На час проведення періодичної повірки або ремонту засобу вимірювальної техніки виконавець встановлює тимчасовий засіб вимірювальної техніки.

12. Після демонтажу засобу вимірювальної техніки виконавець забезпечує його транспортування для проведення періодичної повірки або ремонту.

13. У разі проведення періодичної повірки засобу вимірювальної техніки у місці його експлуатації демонтаж такого засобу не проводиться.

14. Після проведення періодичної повірки або ремонту виконавець у строк, зазначений в акті про демонтаж засобу вимірювальної техніки, забезпечує транспортування засобу вимірювальної техніки для його монтажу.

Транспортування засобу вимірювальної техніки здійснюється таким чином, щоб не вплинути на його метрологічні характеристики.

15. Споживач забезпечує у строк, зазначений в акті про демонтаж засобу вимірювальної техніки, доступ представника виконавця до місця монтажу засобу вимірювальної техніки.

У разі неможливості споживача у зазначений строк забезпечити доступ представника виконавця до місця монтажу засобу вимірювальної техніки споживач не пізніше ніж за п'ять календарних днів до настання такого строку інформує про це виконавця шляхом надсилання рекомендованого листа з повідомленням про вручення або в інший спосіб, що підтверджуватиме отримання виконавцем відповідної інформації.

Інший строк доступу до місця монтажу засобу вимірювальної техніки споживач та виконавець узгоджують, зокрема шляхом обміну листами.

16. Представник виконавця, який прибув для проведення монтажу засобу вимірювальної техніки, пред'являє споживачеві відповідне направлення, видане йому виконавцем.

Монтаж засобу вимірювальної техніки проводиться представником виконавця виключно у присутності споживача та оформляється актом за формою згідно з додатком 3.

17. Опломбування засобу вимірювальної техніки здійснюється представником виконавця у день його монтажу, про що зазначається в акті про монтаж засобу вимірювальної техніки.

18. Виконавець веде облік засобів вимірювальної техніки, щодо яких проведено періодичну повірку та ремонт.

19. Особи, винні в порушенні вимог цього Порядку, несуть відповідальність згідно із законом.

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

Засіб вимірювальної техніки ___________________________________________________________
(найменування засобу)
підлягає періодичній повірці, ремонту (необхідне підкреслити) на підставі Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність".

Просимо забезпечити ___ _________ 20__ р. з _____ до ______ години
допуск представника _________________________________________________________________
(найменування суб'єкта господарювання)
до засобу вимірювальної техніки.

Телефон для довідок _______________.

_____________________
     (найменування посади
          керівника суб'єкта
            господарювання)

_____________
(підпис)

_________________
(прізвище та ініціали)

___ _________ 20__ р.

 

__________________________________
            (найменування населеного пункту)

____ ______________ 20___ р.

АКТ
про демонтаж засобу вимірювальної техніки

Споживач ____________________________________________________________________________
                                                                                           (прізвище, ім'я, по батькові,
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                 місце проживання)
та представник суб'єкта господарювання __________________________________________________
                                                                                 (найменування суб'єкта господарювання,
_____________________________________________________________________________________
                                           прізвище, ім'я, по батькові представника, його посада та номер посвідчення)
склали цей акт про демонтаж засобу вимірювальної техніки.

Найменування засобу вимірювальної техніки

Місце демонтажу засобу вимірювальної техніки

Показання засобу вимірювальної техніки

Дата попередньої повірки, ремонту засобу вимірювальної техніки (необхідне підкреслити)

Паспорт засобу вимірювальної техніки додається / не додається (необхідне підкреслити).

Результати огляду засобу вимірювальної техніки:

механічні пошкодження та ознаки самовільного втручання в роботу засобу вимірювальної техніки _______________________________________;

наявність та цілісність пломб, стан різьбових з'єднань, наявність відбитків повірочного тавра ________________________________________.

Засіб вимірювальної техніки розпломбовано ____ __________ 20___ р., номер пломби ___________________.

Дата монтажу засобу вимірювальної техніки після проведення періодичної повірки, ремонту (необхідне підкреслити) - ____ ___________ 20___ року.

Цей акт складено у двох примірниках, один зберігається у споживача, другий - у суб'єкта господарювання.

Споживач

_________________
(підпис)

Представник суб'єкта господарювання                                _________________
                                                                                                      (підпис)

 

_________________________________
            (найменування населеного пункту)

____ ______________ 20___ р.

АКТ
про монтаж засобу вимірювальної техніки

Споживач ____________________________________________________________________________
                                                                                               (прізвище, ім'я, по батькові,
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                   місце проживання)
та представник суб'єкта господарювання __________________________________________________
                                                                                         (найменування суб'єкта господарювання,
_____________________________________________________________________________________
                                        прізвище, ім'я, по батькові представника, його посада та номер посвідчення)
склали цей акт про монтаж засобу вимірювальної техніки.

Найменування засобу вимірювальної техніки

Місце монтажу засобу вимірювальної техніки

Показання засобу вимірювальної техніки

Дата попередньої повірки, ремонту засобу вимірювальної техніки (необхідне підкреслити)

Паспорт засобу вимірювальної техніки додається / не додається (необхідне підкреслити).

Засіб вимірювальної техніки опломбовано ____ ____________ 20___ р., номер пломби ___________________.

Цей акт складено у двох примірниках, один зберігається у споживача, другий - у суб'єкта господарювання.

Споживач

__________________
(підпис)

Представник суб'єкта господарювання                               __________________
                                                                                                     (підпис)

____________


Назад 


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2024, ЛЕОНОРМ.