Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

Пропонуємо Вам замовляти Офіційні копії НД в електронному вигляді за допомогою інформаційної системи  "ЛЕОНОРМ-Інформ", або в магазині у нас на сайті, або листом на E-mail: mark@leonorm.lviv.ua ...

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)

 

Чинна з 10.02.2016

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 4 листопада 2015 р. N 898

Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 18 червня 2012 р. N 708

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 18 червня 2012 р. N 708 "Про затвердження Правил підготовки проектів технічних регламентів, розроблених на основі актів законодавства Європейського Союзу, які затверджуються Кабінетом Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2012 р., N 59, ст. 2370) зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності одночасно із Законом України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності".

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

Інд. 75

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 18 червня 2012 р. N 708

1. У постанові:

1) назву і пункт 1 постанови викласти в такій редакції:

"Про затвердження Правил розроблення проектів технічних регламентів, що затверджуються Кабінетом Міністрів України, на основі актів законодавства Європейського Союзу";

"1. Затвердити Правила розроблення проектів технічних регламентів, що затверджуються Кабінетом Міністрів України, на основі актів законодавства Європейського Союзу, що додаються.";

2) доповнити постанову пунктом 11 такого змісту:

"11. Установити, що під час розроблення на основі актів законодавства Європейського Союзу проектів постанов Кабінету Міністрів України про затвердження процедур оцінки відповідності, застосування яких передбачене технічними регламентами, а також модулів оцінки відповідності, які використовуються для розроблення процедур оцінки відповідності, та правил використання зазначених модулів застосовуються вимоги, визначені пунктами 1, 2, 4, 6 - 14 затверджених цією постановою Правил.".

2. У Правилах підготовки проектів технічних регламентів, розроблених на основі актів законодавства Європейського Союзу, які затверджуються Кабінетом Міністрів України, затверджених зазначеною постановою:

1) назву і пункт 1 Правил викласти в такій редакції:

"ПРАВИЛА
розроблення проектів технічних регламентів, що затверджуються Кабінетом Міністрів України, на основі актів законодавства Європейського Союзу

1. Ці Правила визначають особливості розроблення проектів технічних регламентів, що затверджуються Кабінетом Міністрів України (далі - технічний регламент), на основі актів законодавства Європейського Союзу.";

2) абзац другий пункту 2 викласти в такій редакції:

"Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності" та "Про стандартизацію".";

3) у пункті 5:

в абзаці другому слова "та плану заходів з його застосування" замінити словами ", а в разі потреби також плану заходів з його впровадження";

в абзаці третьому слова "тимчасові норми, що визначають порядок поетапного" замінити словами "норми, що визначають особливості перехідного періоду";

в абзаці четвертому слова "що є об'єктом" замінити словами "на який поширюється дія";

в абзаці п'ятому слово "застосування" замінити словом "впровадження";

4) абзац перший пункту 6 після слів "що набрали чинності" доповнити словами "або наберуть чинності не пізніше дня набрання чинності постановою, якою затверджується такий технічний регламент";

5) пункт 8 після слова "нормами" доповнити словом "актів";

6) в абзаці сьомому пункту 10 слова "відповідних тимчасових норм" замінити словами "норм, що визначають особливості перехідного періоду застосування технічного регламенту (окремих норм),";

7) пункт 11 після слів "передбачених законом" доповнити словами "або цими Правилами";

8) у пункті 12:

у підпункті 1:

абзац другий викласти в такій редакції:

"визначаються всі терміни, які встановлені в базовому акті законодавства ЄС, крім тих, що не вживаються у проекті технічного регламенту, якщо інше не передбачено цими Правилами. Якщо термін, визначення якого міститься в базовому акті законодавства ЄС, також визначено в законі чи акті Президента України, у проекті технічного регламенту посилання на такий закон чи акт не робиться;";

в абзаці четвертому слова "або Кабінету Міністрів України" виключити;

в абзаці п'ятому слова "маркування національним знаком відповідності" замінити словами "маркування знаком відповідності технічним регламентам", а слово "перевірка" - словом "експертиза";

доповнити підпункт абзацами такого змісту:

"у разі коли неможливо коректно відтворити чи замінити визначений в базовому акті законодавства ЄС термін (наприклад, термін "законодавство Союзу щодо гармонізації"), допускається, як виняток, використання визначення такого терміна в тих нормативних положеннях, в яких у базовому акті законодавства ЄС застосовується зазначений термін;

визначення термінів можуть наводитися в пункті (пунктах) проекту технічного регламенту та/або додатках до нього відповідно до базового акта законодавства ЄС;";

доповнити пункт підпунктом 11 такого змісту:

"11) стосовно структури:

пункти проекту технічного регламенту (крім додатків до нього) відповідають пронумерованим (непронумерованим) частинам статей базового акта законодавства ЄС, які відтворюються у проекті, з урахуванням вимог пункту 11 цих Правил;

розділи чи підрозділи проекту технічного регламенту (крім додатків до нього), як правило, повинні відповідати статтям базового акта законодавства ЄС, які мають заголовки, а в разі відсутності таких статей - його главам чи розділам. Послідовно викладені статті на початку базового акта законодавства ЄС, в яких містяться нормативні положення загального характеру, можуть бути об'єднані в розділ "Загальна частина". Розділ чи підрозділ може складатися з одного пункту. Не допускається розміщення в розділі одного підрозділу;

підпункти проекту технічного регламенту можуть складатися з підпунктів, які нумеруються малими літерами українського алфавіту з дужкою, відповідно до базового акта законодавства ЄС;

додатки до проекту технічного регламенту розробляються відповідно до додатків до базового акта законодавства ЄС з урахуванням особливостей, визначених цим підпунктом;

додатки до проекту технічного регламенту можуть поділятися на частини. Підпункти в додатках можуть поділятися на підпункти. Непронумеровані структурні одиниці в межах частин, пунктів, підпунктів вважаються абзацами;

структурні одиниці додатків до проекту технічного регламенту нумеруються в тих самих випадках, що і у відповідних додатках до базового акта законодавства ЄС, у тому числі шляхом застосування цифрових або літерних позначень у заголовках відповідних структурних одиниць, і порядок їх розміщення не змінюється;

частини додатків до проекту технічного регламенту нумеруються згідно з відповідним додатком до базового акта законодавства ЄС, при цьому великі літери латинського алфавіту чи арабські цифри замінюються великими літерами українського алфавіту, а римські цифри відтворюються. Якщо частини додатків до базового акта законодавства ЄС мають заголовки, у відповідних частинах додатків до проекту технічного регламенту заголовки складаються з таких елементів, як найменування структурної одиниці, цифрове або літерне позначення та назва, що відділяється від інших елементів крапкою. Наприклад: частина Г; частина III. Хімічні властивості;

для нумерації структурних одиниць додатка до проекту технічного регламенту використовуються арабські цифри з крапкою згідно з відповідним додатком до базового акта законодавства ЄС без обмеження кількості таких цифр. Структурні одиниці, пронумеровані арабськими цифрами з крапкою, незалежно від кількості чисел і крапок вважаються пунктами. У разі поділу додатка на частини в посиланні на певний пункт додатка зазначається також відповідна частина, в якій цей пункт розміщується. Наприклад: пункт 2.0.1.13 частини Б додатка 1;

застосована в додатках до базового акта законодавства ЄС нумерація підпунктів замінюється на нумерацію арабськими цифрами з дужкою, а нумерація підпунктів, з яких складаються підпункти, - на нумерацію малими літерами українського алфавіту з дужкою. Якщо в додатку до базового акта законодавства ЄС пункт, що нумерується одним числом з крапкою чи кількома числами, розділеними крапкою (крапками), складається із структурних одиниць, пронумерованих одним числом з крапкою, зазначені структурні одиниці вважаються підпунктами, нумерація яких повинна бути замінена згідно з вимогами цього абзацу;

абзаци можуть починатися з риски, якщо з неї починаються відповідні абзаци базового акта законодавства ЄС;

наводяться всі примітки (виноски), що не містять нормативних положень, застосовані в базовому акті законодавства ЄС, крім виносок з посиланням на акти законодавства ЄС і джерела їх опублікування. Арабські цифри в дужках, якими позначаються примітки (виноски) в базовому акті законодавства ЄС, замінюються відповідною кількістю зірочок;";

у підпункті 3:

в абзаці третьому слова "на яку було зроблено посилання" замінити словами "яку замість посилання на неї було включено до тексту проекту технічного регламенту";

абзац четвертий виключити;

доповнити підпункт абзацом такого змісту:

"застосування посилання на попередній чи наступний пункт, підпункт або абзац проекту технічного регламенту допускається у разі, коли таке посилання застосовується в базовому акті законодавства ЄС;";

доповнити пункт підпунктом 31 такого змісту:

"31) стосовно заголовків:

назва додатка до проекту технічного регламенту не зазначається, якщо відповідний додаток до базового акта законодавства ЄС не має назви;

заголовки доповнюються підзаголовками у тих самих випадках, що і в додатках до базового акта законодавства ЄС. Частина заголовка додатка до базового акта законодавства ЄС чи його структурної одиниці після двокрапки вважається підзаголовком. Підзаголовки в додатку до проекту технічного регламенту зазначаються в дужках під відповідними заголовками. Наприклад:

МОДУЛЬ А

(внутрішній контроль виробництва);

якщо в заголовку (підзаголовку) в базовому акті законодавства ЄС міститься посилання на зазначений акт, його структурну одиницю чи додаток до нього, у відповідному заголовку (підзаголовку) в проекті технічного регламенту застосовується аналогічне посилання;

у тих самих випадках, що і в базовому акті законодавства ЄС, можуть застосовуватися непронумеровані проміжні заголовки для кількох структурних одиниць, згрупованих у межах розділу чи підрозділу проекту технічного регламенту чи додатка до нього;";

у підпункті 4:

доповнити підпункт після абзацу другого новими абзацами такого змісту:

"додатки наводяться в тій самій послідовності, що і в базовому акті законодавства ЄС, незалежно від послідовності викладення посилань на додатки в тексті проекту технічного регламенту;

до додатків можуть додаватися доповнення у тих самих випадках, що і в базовому акті законодавства ЄС, які позначаються в інший спосіб, ніж додатки. Наприклад: доповнення А до додатка 2;".

У зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом п'ятим;

в абзаці п'ятому слова "акті законодавства ЄС" замінити словами "акті законодавства ЄС. Зазначені додатки розміщуються після додатків, які відповідають додаткам до базового акта законодавства ЄС.";

9) у пункті 13:

у другому реченні абзацу другого слово "п'ята" замінити цифрою "5";

доповнити пункт після абзацу третього новим абзацом такого змісту:

"Основою для визначення відповідності повинні бути статті базового акта законодавства ЄС і додаток до нього. Якщо структурна одиниця в межах статті базового акта законодавства ЄС чи додатка до нього не відтворена або не замінена у проекті технічного регламенту, встановлюється відповідність усіх інших структурних одиниць зазначеної статті чи додатка.".

У зв'язку з цим абзаци четвертий - шостий вважати відповідно абзацами п'ятим - сьомим;

абзац шостий доповнити реченнями такого змісту: "У проекті технічного регламенту останнім розділом є розділ "Таблиця відповідності", в якому зазначається про відповідність положень базового акта законодавства ЄС і проекту технічного регламенту з посиланням на відповідний додаток. Наприклад: "Таблиця відповідності положень Директиви 2014/30/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 26 лютого 2014 р. про гармонізацію законодавства держав-членів стосовно електромагнітної сумісності та цього Технічного регламенту наведена в додатку 5.".";

10) абзац перший пункту 14 після слів "інші графічні зображення" доповнити словами "(з їх відповідною нумерацією чи без неї)";

11) у пункті 15:

в абзаці першому слово "застосування" замінити словом "впровадження";

в абзаці другому слова ", його добровільного та обов'язкового застосування" замінити словами "та забезпечення його застосування після набрання ним чинності";

12) пункт 16 виключити;

13) у додатку 2 до Правил слово "застосування" замінити словом "впровадження".

____________


Назад 


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2024, ЛЕОНОРМ.