Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

Пропонуємо Вам замовляти Офіційні копії НД в електронному вигляді за допомогою інформаційної системи  "ЛЕОНОРМ-Інформ", або в магазині у нас на сайті, або листом на E-mail: mark@leonorm.lviv.ua ...

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 19 серпня 2015 р. N 844-р

Київ

Про схвалення Стратегії розвитку системи технічного регулювання на період до 2020 року

Схвалити Стратегію розвитку системи технічного регулювання на період до 2020 року, що додається.

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

Інд. 75

 

СТРАТЕГІЯ
розвитку системи технічного регулювання на період до 2020 року

Загальна частина

У грудні 2005 р. Україною було підписано план заходів з підготовки до укладення Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислових товарів (далі - Угода про оцінку відповідності), яка передбачає приведення системи технічного регулювання України у відповідність з практикою ЄС для деяких видів промислової (нехарчової) продукції (далі - продукція), що охоплюються вибраними чотирма пріоритетними видами продукції (низьковольтне обладнання, електромагнітна сумісність, машини і устаткування, прості посудини високого тиску).

Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і її державами-членами, з іншої сторони (далі - Угода про асоціацію), ратифікована Верховною Радою України у вересні 2014 р., передбачає створення поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі.

Необхідність подальшого реформування системи технічного регулювання значною мірою зумовлюється поєднанням таких трьох факторів:

усунення технічних бар'єрів у торгівлі між ЄС та Україною;

зобов'язання, які взяла Україна при вступі до СОТ;

необхідність модернізації економіки шляхом збільшення обсягу інвестицій та підвищення рівня конкурентоспроможності вітчизняної продукції на світовому ринку.

Мета Стратегії

Метою Стратегії є модернізація економіки України та забезпечення конкурентоспроможності вітчизняної продукції шляхом поступової інтеграції України до внутрішнього ринку ЄС, подолання технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та ЄС та зміцнення її позицій на світовому ринку в результаті визнання системи технічного регулювання України на європейському та міжнародному рівні.

У зв'язку з цим основним завданням є створення нової системи технічного регулювання в Україні, яка б відповідала потребам сучасної ринкової економіки, гарантувала б безпечність продукції, що вводиться в обіг, забезпечувала б ефективне регулювання і поліпшення ділового середовища та сприяла б інтеграції України у світову економіку шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі.

Основні напрями реалізації Стратегії

Незначний обсяг експорту української продукції до ЄС свідчить про необхідність підвищення рівня якості та безпечності продукції і відповідних технологій, які використовуються в Україні. Важливим завданням є підвищення ефективності та конкурентоспроможності економіки, зокрема промислового виробництва. При цьому необхідно зберегти належну якість та безпечність продукції, оскільки зазначеному питанню в законодавстві ЄС приділяється особлива увага.

Основними напрямами реалізації Стратегії є:

адаптація законодавства України у сфері технічного регулювання до законодавства ЄС;

прийняття з метою застосування відповідних технічних регламентів європейських стандартів як національних стандартів України з одночасним скасуванням дії стандартів ГОСТ;

усунення дублювання функцій у сфері державного нагляду (контролю) за відповідністю продукції встановленим вимогам;

забезпечення повної відповідності системи технічного регулювання України вимогам ЄС;

посилення існуючої матеріально-технічної бази для проведення оцінки відповідності продукції встановленим вимогам;

забезпечення визнання виданих Національним агентством з акредитації атестатів про акредитацію на європейському та міжнародному рівні;

активізація співпраці центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій з європейськими та міжнародними організаціями із стандартизації, метрології, акредитації, оцінки відповідності та державного ринкового нагляду;

забезпечення інтеграції систем обміну інформацією у сфері державного ринкового нагляду з відповідними системами ЄС;

зміцнення інституціонального потенціалу органів державної влади, на які покладаються функції технічного регулювання у визначених сферах діяльності та розроблення технічних регламентів;

здійснення заходів з підготовки до підписання Угоди про оцінку відповідності з ЄС для окремих видів продукції з метою визнання результатів робіт з оцінки відповідності, проведених в Україні, на європейському та міжнародному рівні та просування на світовому ринку української продукції;

підвищення рівня обізнаності суб'єктів господарювання та інших заінтересованих сторін щодо нової системи технічного регулювання.

Під час реалізації Стратегії необхідно також буде визначити сфери законодавства України, які необхідно гармонізувати із законодавством ЄС.

Фінансове забезпечення реалізації Стратегії

Джерелами фінансування заходів з реалізації Стратегії є:

кошти державного бюджету;

кошти, що зараховуються до державного бюджету в рамках міжнародних договорів про фінансування програм секторальної бюджетної підтримки ЄС;

кошти з інших джерел, не заборонених законодавством.

Організаційне забезпечення реалізації Стратегії

Заходи щодо реалізації Стратегії містяться в додатку.

Координація виконання та контроль за виконанням плану заходів щодо реалізації Стратегії забезпечується Мінекономрозвитку.

Очікувані результати

Реалізація Стратегії дасть можливість забезпечити:

убезпечення вітчизняного ринку від небезпечної та неякісної продукції;

підвищення рівня конкурентоспроможності української продукції та сприяння інноваційному розвитку;

високий рівень безпечності продукції та посилення захисту інтересів споживачів у результаті здійснення ефективного державного ринкового нагляду;

доступ на ринок ЄС для українських виробників на тих самих умовах, що і для виробників держав-членів ЄС;

створення сприятливого регуляторного та ділового середовища, де будуть відсутні надмірні та дублюючі вимоги, а інвестор матиме справу із регуляторними підходами та вимогами, що застосовуються в ЄС;

створення нових та збереження існуючих робочих місць.

 

ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо реалізації Стратегії розвитку системи технічного регулювання на період до 2020 року

Зміст заходу

Відповідальні
за виконання

Строк виконання

Індикатор виконання

Джерела фінансування

Залучення коштів технічної допомоги ЄС

1. Вжиття заходів стосовно залучення коштів технічної допомоги ЄС з метою виконання плану заходів щодо реалізації Стратегії розвитку системи технічного регулювання на період до 2020 року (далі - Стратегія)

Мінекономрозвитку

2015 рік

укладення Угоди про фінансування програми секторальної бюджетної підтримки щодо сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та ЄС (друга фаза)

 

Приведення нормативно-правових актів у відповідність із законодавством ЄС

2. Розроблення:
1) законопроекту щодо чіткого розмежування повноважень стосовно здійснення контрольних функцій між органами захисту прав споживачів, органами державного ринкового нагляду та органами, відповідальними за контроль (нагляд) щодо безпечності послуг (робіт)

 

 

 

 

Мінекономрозвитку Державна служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

- " -

внесення законопроекту на розгляд Кабінету Міністрів України

 

2) проектів актів Кабінету Міністрів України, необхідних для реалізації Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність", що відповідають відповідним актам законодавства ЄС, з урахуванням мінімального втручання державних органів у діяльність суб'єктів господарювання у сфері метрології

Мінекономрозвитку Мінрегіон

2015 рік

видання актів Кабінету Міністрів України

 

3) проектів актів Кабінету Міністрів України, необхідних для реалізації Закону України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності"

Мінекономрозвитку

протягом одного року з дня опублікування Закону України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності"

- " -

 

4) проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до Технічного регламенту модулів оцінки відповідності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2003 р. N 1585 (Офіційний вісник України, 2003 р., N 41, ст. 2175), з метою приведення його у повну відповідність з Рішенням N 768/2008/ЄС Європейського Парламенту і Ради від 9 липня 2008 р. про загальні рамки реалізації продукції та скасування Рішення Ради N 93/465/ЄЕС

- " -

2015 - 2016 роки

видання акта Кабінету Міністрів України

 

3. Розроблення проектів:

 

 

 

 

1) нормативно-правового акта Мінекономрозвитку щодо визначення основних одиниць SI, назв та визначень похідних одиниць SI, десяткових кратних і частинних від одиниць SI, дозволених позасистемних одиниць, а також їх позначень та правил написання на основі Директиви Ради від 20 грудня 1979 р. N 80/181/ЄЕС про наближення законодавства держав-членів стосовно одиниць вимірювання та скасування Директиви 71/354/ЄЕС

Мінекономрозвитку заінтересовані центральні органи виконавчої влади

2015 рік

видання наказу Мінекономрозвитку

 

2) нормативно-правових актів Мінекономрозвитку, необхідних для реалізації Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність", що відповідають відповідним актам законодавства ЄС, з урахуванням мінімального втручання державних органів у діяльність суб'єктів господарювання у сфері метрології

- " -

- " -

видання наказів Мінекономрозвитку

 

3) актів центральних органів виконавчої влади, необхідних для реалізації Закону України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності"

Мінекономрозвитку центральні органи виконавчої влади, на які покладаються функції з технічного регулювання у визначених сферах діяльності

протягом одного року з дня опублікування Закону України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності"

видання наказів Мінекономрозвитку, центральних органів виконавчої влади, на які покладаються функції з технічного регулювання у визначених сферах діяльності

 

4. Забезпечення відповідності законів України відповідним актам законодавства ЄС шляхом:

 

 

 

 

1) вжиття заходів щодо забезпечення проведення Європейською Комісією офіційного оцінювання відповідності Законів України "Про загальну безпечність нехарчової продукції", "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції", "Про акредитацію органів з оцінки відповідності" та "Про відповідальність за шкоду, завдану внаслідок дефекту в продукції" відповідним актам законодавства ЄС

Мінекономрозвитку МЗС

2015 рік

підготовка листа Мінекономрозвитку до МЗС із перекладом законів з метою надіслання до Європейської Комісії

 

2) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України за результатами офіційного оцінювання, проведеного Європейською Комісією, у разі потреби пропозицій щодо внесення змін до Законів України "Про загальну безпечність нехарчової продукції", "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції", "Про акредитацію органів з оцінки відповідності" та "Про відповідальність за шкоду, завдану внаслідок дефекту в продукції"

Мінекономрозвитку

2015 - 2016 роки

подання на розгляд Кабінету Міністрів України пропозицій щодо внесення змін до зазначених Законів у разі потреби

 

5. Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України пропозицій щодо внесення змін до актів законодавства та видання нормативно-правових актів стосовно скасування регуляторних режимів, які дублюють режим технічного регулювання, та усунення додаткових вимог до нехарчової продукції, які не передбачені технічними регламентами і становлять технічні бар'єри у торгівлі

центральні органи виконавчої влади

2015 - 2020 роки

подання на розгляд Кабінету Міністрів України пропозицій щодо внесення змін до актів законодавства та видання нормативно-правових актів

 

Приведення технічних регламентів у відповідність з актами законодавства ЄС

6. Здійснення офіційного перекладу актів законодавства ЄС, на які є посилання у цьому плані заходів

Мін'юст

2015 - 2016 роки

здійснення офіційного перекладу актів законодавства ЄС

 

7. Забезпечення проведення Європейською Комісією офіційного оцінювання відповідності технічних регламентів:

 

 

 

 

1) безпеки машин Директиві 2006/42/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 17 травня 2006 р. щодо машин і механізмів та внесення змін до Директиви N 95/16/ЄС

Мінекономрозвитку
МЗС

2015 рік

підготовка листа Мінекономрозвитку до МЗС із перекладом технічного регламенту з метою надіслання до Європейської Комісії

 

2) енергетичного маркування енергоспоживчих продуктів, енергетичного маркування побутових електричних холодильників та енергетичного маркування побутових пральних машин відповідно Директиві 2010/30/ЄС Європейського Парламенту і Ради про вказування за допомогою маркування та стандартної інформації про товар обсягів споживання енергії та інших ресурсів енергоспоживчими продуктами; Делегованому регламенту Комісії (ЄС) N 1060/2010 від 28 вересня 2010 р., що доповнює Директиву 2010/30/ЄС Європейського Парламенту та Ради про енергетичне маркування побутових електричних холодильників; Делегованому регламенту Комісії (ЄС) N 1061/2010 від 28 вересня 2010 р., що доповнює Директиву 2010/30/ЄС Європейського Парламенту та Ради щодо енергетичного маркування побутових пральних машин

Мінекономрозвитку
Мінрегіон Держенергоефективності
МЗС

- " -

- " -

 

3) щодо медичних виробів, щодо активних медичних виробів, що імплантують, щодо медичних виробів для діагностики in vitro відповідно Директиві Ради 93/42/ЄЕС від 14 червня 1993 р. про медичні прилади; Директиві Ради від 20 червня 1990 р. про наближення законів держав-членів про активні медичні прилади для імплантацій N 90/385/ЄЕС; Директиві 98/79/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 27 жовтня 1998 р. про медичні діагностичні засоби in vitro

Мінекономрозвитку
МОЗ
МЗС

2015 рік

підготовка листа Мінекономрозвитку до МЗС із перекладом технічного регламенту з метою надіслання до Європейської Комісії

 

8. Підготовка та подання на розгляд Кабінету Міністрів України за результатами офіційного оцінювання в разі потреби пропозицій щодо внесення змін до технічних регламентів:

 

 

 

 

1) безпеки машин (Директива 2006/42/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 17 травня 2006 р. щодо машин і механізмів та внесення змін до Директиви N 95/16/ЄС)

Мінекономрозвитку

2015 - 2016 роки

видання акта Кабінету Міністрів України

 

2) енергетичного маркування енергоспоживчих продуктів (Директива 2010/30/ЄС Європейського Парламенту і Ради про вказування за допомогою маркування та стандартної інформації про товар обсягів споживання енергії та інших ресурсів енергоспоживчими продуктами)

Мінрегіон
Держенергоефективності

2016 - 2017 роки

- " -

 

3) енергетичного маркування побутових електричних холодильників (Делегований регламент Комісії (ЄС) N 1060/2010 від 28 вересня 2010 р., що доповнює Директиву 2010/30/ЄС Європейського Парламенту та Ради про енергетичне маркування побутових електричних холодильників)

- " -

- " -

- " -

 

4) енергетичного маркування побутових пральних машин (Делегований регламент Комісії (ЄС) N 1061/2010 від 28 вересня 2010 р., що доповнює Директиву 2010/30/ЄС Європейського Парламенту та Ради щодо енергетичного маркування побутових пральних машин)

Мінрегіон Держенергоефективності

2016 - 2017 роки

видання акта Кабінету Міністрів України

 

5) щодо медичних виробів (Директива Ради 93/42/ЄЕС від 14 червня 1993 р. про медичні прилади)

МОЗ
Державна служба з лікарських засобів та контролю за наркотиками
Мінсоцполітики

- " -

- " -

 

6) щодо активних медичних виробів, що імплантують (Директива Ради від 20 червня 1990 р. про наближення законів держав-членів про активні медичні прилади для імплантацій N 90/385/ЄЕС)

МОЗ
Державна служба з лікарських засобів та контролю за наркотиками

- " -

- " -

 

7) щодо медичних виробів для діагностики in vitro (Директива 98/79/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 27 жовтня 1998 р. про медичні діагностичні засоби in vitro)

- " -

- " -

- " -

 

9. Розроблення і подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів щодо внесення змін до чинних та прийняття нових технічних регламентів, що відповідають актам законодавства ЄС щодо:

 

 

 

 

1) неавтоматичних зважувальних приладів (Директива 2014/31/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 26 лютого 2014 р. про гармонізацію законодавства держав-членів стосовно надання на ринку неавтоматичних зважувальних приладів)

Мінекономрозвитку

2015 рік

видання акта Кабінету Міністрів України

 

2) вимірювальних приладів (Директива 2014/32/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 26 лютого 2014 р. про гармонізацію законодавства держав-членів стосовно надання на ринку вимірювальних приладів)

- " -

- " -

- " -

 

3) простих посудин високого тиску (Директива 2014/29/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 26 лютого 2014 р. про гармонізацію законодавства держав-членів стосовно надання на ринку простих посудин високого тиску)

Мінсоцполітики
Держпраці

2015 - 2016 роки

- " -

 

4) шумового випромінювання у навколишнє середовище від обладнання, що використовується ззовні приміщень (Директива 2000/14/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 8 травня 2000 р. щодо наближення законів держав-членів стосовно шумового випромінювання у довкіллі шляхом використання обладнання на відкритому повітрі)

МОЗ

- " -

- " -

 

5) низьковольтного електричного обладнання (Директива 2014/35/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 26 лютого 2014 р. про гармонізацію законодавства держав-членів стосовно надання на ринку електричного обладнання, призначеного для використання в певних межах напруги)

Мінекономрозвитку

- " -

- " -

 

6) електромагнітної сумісності обладнання (Директива 2014/30/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 26 лютого 2014 р. про гармонізацію законодавства держав-членів стосовно електромагнітної сумісності)

Мінекономрозвитку

2015 - 2016 роки

видання акта Кабінету Міністрів України

 

7) обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні (Директива 2011/65/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 8 червня 2011 р. про обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні)

- " -

- " -

- " -

 

8) системи для визначення вимог щодо екодизайну для виробів, пов'язаних з енергією (Директива Європейського Парламенту та Ради 2009/125/ЄС від 21 жовтня 2009 р., що встановлює системи для визначення вимог з екодизайну, що застосовується до енергоспоживчих продуктів)

Мінрегіон
Держенергоефективності Мінприроди

2015 - 2017 роки

- " -

 

9) разом із актами законодавства ЄС, що визначають вимоги щодо екодизайну для:

 

 

 

 

нових водогрійних котлів, що працюють на рідкому чи газоподібному паливі (Директива Ради 92/42/ЄЕС від 21 травня 1992 р. про вимоги до ефективності нових котлів, що працюють на рідкому або газоподібному паливі)

Мінекономрозвитку

2015 - 2016 роки

- " -

 

побутових холодильних приладів (Регламент Комісії (ЄС) N 643/2009 від 22 липня 2009 р. про імплементацію Директиви 2005/32/ЄС Європейського Парламенту і Ради стосовно вимог екодизайну для побутових холодильних приладів)

Мінрегіон Держенергоефективності
Мінприроди

2015 - 2017 роки

- " -

 

споживання електроенергії електричним і електронним побутовим та офісним обладнанням у режимах очікування, вимкнення та очікування при підключенні до мережі (Регламент Комісії (ЄС) N 1275/2008 від 17 грудня 2008 р. про імплементацію Директиви 2005/32/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно вимог екодизайну для споживання електроенергії електричним та електронним побутовим та офісним обладнанням у вимкненому стані та в режимі готовності)

Мінрегіон Держенергоефективності
Мінприроди

2016 - 2018 роки

видання акта Кабінету Міністрів України

 

простих приймачів цифрового телебачення (Регламент Комісії (ЄС) N 107/2009 від 4 лютого 2009 р. про виконання Директиви 2005/32/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно вимог екодизайну для простих декодерів)

- " -

- " -

- " -

 

ненаправлених побутових ламп (Регламент Комісії (ЄС) N 244/2009 від 18 березня 2009 р. про імплементацію Директиви 2005/32/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно вимог екодизайну для ненаправлених побутових ламп)

- " -

- " -

- " -

 

флуоресцентних ламп без вбудованого баласту, газорозрядних ламп високої інтенсивності та баластів і освітлювальної арматури для таких ламп (Регламент Комісії (ЄС) N 245/2009 від 18 березня 2009 р. про імплементацію Директиви 2005/32/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно вимог щодо екодизайну для флуоресцентних ламп без вбудованого баласту, для газорозрядних ламп високої інтенсивності та для баластів і освітлювальної арматури для таких ламп та скасування Директиви 2000/55/ЄС Європейського Парламенту та Ради)

- " -

- " -

- " -

 

споживання електроенергії зовнішніми джерелами живлення в режимі без навантаження та їх середнього коефіцієнта корисної дії в активному режимі (Регламент Комісії (ЄС) N 278/2009 від 6 квітня 2009 р. про виконання Директиви 2005/32/ЄС Європейського Парламенту і Ради стосовно вимог екодизайну для споживання електроенергії в режимі без навантаження і середнього активного коефіцієнта корисної дії зовнішніх джерел живлення)

Мінрегіон Держенергоефективності
Мінприроди

2016 - 2018 роки

видання акта Кабінету Міністрів України

 

електродвигунів (Регламент Комісії (ЄС) N 640/2009 від 22 липня 2009 р. про виконання Директиви 2005/32/ЄС Європейського Парламенту та Ради щодо вимог з екодизайну для електродвигунів)

- " -

- " -

- " -

 

автономних безсальникових циркуляційних насосів та безсальникових циркуляційних насосів, інтегрованих у вироби (Регламент Комісії (ЄС) N 641/2009 від 22 липня 2009 р. про виконання Директиви 2005/32/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно екодизайну для беззащільникових автономних циркуляційних насосів та беззащільникових циркуляційних насосів, інтегрованих у пристрої)

- " -

- " -

- " -

 

телевізорів (Регламент Комісії (ЄС) N 642/2009 від 22 липня 2009 р., що доповнює Директиву 2005/32/ЄС Європейського Парламенту та Ради відносно вимог екодизайну для телевізорів)

- " -

- " -

- " -

 

побутових пральних машин (Регламент Комісії (ЄС) N 1015/2010 від 10 листопада 2010 р., що доповнює Директиву 2009/125/ЄС Європейського Парламенту та Ради відносно вимог екодизайну для побутових пральних машин)

Мінрегіон Держенергоефективності
Мінприроди

2016 - 2018 роки

видання акта Кабінету Міністрів України

 

побутових посудомийних машин (Регламент Комісії (ЄС) N 1016/2010 від 10 листопада 2010 р., що доповнює Директиву 2009/125/ЄС Європейського Парламенту та Ради відносно вимог екодизайну для побутових посудомийних машин)

- " -

- " -

- " -

 

вентиляторів, що приводяться в рух електродвигунами з вхідною потужністю від 125 Вт до 500 кВт (Регламент Комісії (ЄС) N 327/2011 від 30 березня 2011 р. про імплементацію Директиви 2009/125/ЄС Європейського Парламенту і Ради стосовно вимог екодизайну для вентиляторів з електродвигуном номінальною електричною потужністю від 125 Вт до 500 кВт)

- " -

- " -

- " -

 

кондиціонерів повітря та вентиляторів, призначених для особистого комфорту (Регламент Комісії (ЄС) N 206/2012 від 6 березня 2012 р., що доповнює Директиву 2009/125/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно вимог щодо екодизайну для кондиціонерів повітря та вентиляторів, призначених для особистого комфорту)

- " -

- " -

- " -

 

водяних насосів (Регламент Комісії (ЄС) N 547/2012 від 25 червня 2012 р., що доповнює Директиву 2009/125/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно вимог щодо екодизайну для водяних насосів)

- " -

- " -

- " -

 

побутових сушильних машин барабанного типу (Регламент Комісії (ЄС) N 932/2012 від 3 жовтня 2012 р., що доповнює Директиву 2009/125/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно вимог щодо екодизайну для побутових сушильних машин барабанного типу)

Мінрегіон Держенергоефективності
Мінприроди

2016 - 2018 роки

видання акта Кабінету Міністрів України

 

направлених ламп, світлодіодних ламп та пов'язаного обладнання (Регламент Комісії (ЄС) N 1194/2012 від 12 грудня 2012 р, що доповнює Директиву 2009/125/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно вимог щодо екодизайну для направлених ламп, світлодіодних ламп та пов'язаного обладнання)

- " -

- " -

- " -

 

комп'ютерів та комп'ютерних серверів (Регламент Комісії (ЄС) N 617/2013 від 26 червня 2013 р., що доповнює Директиву 2009/125/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно вимог щодо екодизайну для комп'ютерів та комп'ютерних серверів)

- " -

- " -

- " -

 

пилососів (Регламент Комісії (ЄС) N 666/2013 від 8 липня 2013 р, що доповнює Директиву 2009/125/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно вимог щодо екодизайну для пилососів)

- " -

- " -

- " -

 

обігрівачів приміщень та комбінованих обігрівачів (Регламент Комісії (ЄС) N 813/2013 від 2 серпня 2013 р., що доповнює Директиву 2009/125/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно вимог щодо екодизайну для обігрівачів приміщень та комбінованих обігрівачів)

- " -

- " -

- " -

 

водонагрівачів та резервуарів для зберігання гарячої води (Регламент Комісії (ЄС) N 814/2013 від 2 серпня 2013 р., що доповнює Директиву 2009/125/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно вимог щодо екодизайну для водонагрівачів та резервуарів для зберігання гарячої води)

Мінрегіон Держенергоефективності
Мінприроди

2016 - 2018 роки

видання акта Кабінету Міністрів України

 

побутових духових шаф, варильних поверхонь та кухонних витяжок (Регламент Комісії (ЄС) N 66/2014 від 14 січня 2014 р., що доповнює Директиву 2009/125/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно вимог щодо екодизайну для побутових духових шаф, варильних поверхонь та кухонних витяжок)

- " -

- " -

- " -

 

малих, середніх і великих силових трансформаторів (Регламент Комісії (ЄС) N 548/2014 від 21 травня 2014 р., що доповнює Директиву 2009/125/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно вимог щодо екодизайну для малих, середніх і великих силових трансформаторів)

- " -

- " -

- " -

 

10) вимог щодо енергетичного маркування:

 

 

 

 

телевізорів (Делегований регламент Комісії (ЄС) N 1062/2010 від 28 вересня 2010 р, що доповнює Директиву 2010/30/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно енергетичного маркування телевізорів)

Мінрегіон Держенергоефективності

2015 рік

- " -

 

електричних ламп та світильників (Делегований регламент Комісії (ЄС) N 874/2012 від 12 липня 2012 р., що доповнює Директиву 2010/30/ЄС Європейського Парламенту та Ради ЄС стосовно енергетичного маркування електричних ламп і світильників)

Мінрегіон Держенергоефективності

2015 рік

видання акта Кабінету Міністрів України

 

побутових комбінованих прально-сушильних машин (Директива Комісії 96/60/ЄС від 19 вересня 1996 р. про виконання Директиви Ради 92/75/ЄЕС щодо енергетичного маркування побутових прально-сушильних машин)

- " -

- " -

- " -

 

побутових посудомийних машин (Делегований регламент Комісії (ЄС) N 1059/2010 від 28 вересня 2010 р., що доповнює Директиву 2010/30/ЄС Європейського Парламенту та Ради відносно енергетичного маркування побутових посудомийних машин)

- " -

- " -

- " -

 

кондиціонерів повітря (Делегований регламент Комісії (ЄС) N 626/2011 від 4 травня 2011 р., що доповнює Директиву 2010/30/ЄС Європейського Парламенту і Ради щодо енергетичного маркування повітряних кондиціонерів)

- " -

- " -

- " -

 

побутових сушильних машин барабанного типу (Делегований регламент Комісії (ЄС) N 392/2012 від 1 березня 2012 р., що доповнює Директиву 2010/30/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно енергетичного маркування сушильних машин барабанного типу)

- " -

- " -

- " -

 

пилососів (Делегований регламент Комісії (ЄС) N 665/2013 від 3 травня 2013 р., що доповнює Директиву 2010/30/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно енергетичного маркування пилососів)

- " -

- " -

- " -

 

обігрівачів приміщень, комбінованих обігрівачів, комплектів з обігрівача приміщень, регулятора температури і сонячної установки та комплектів з комбінованого обігрівача, регулятора температури і сонячної установки (Делегований регламент Комісії (ЄС) N 811/2013 від 18 лютого 2013 р., що доповнює Директиву 2010/30/ЄС Європейського Парламенту та Ради ЄС стосовно енергетичного маркування обігрівачів приміщень, комбінованих обігрівачів, комплектів з обігрівача приміщень, регулятора температури і сонячної установки та комплектів з комбінованого обігрівача, регулятора температури і сонячної установки)

Мінрегіон Держенергоефективності

2015 рік

видання акта Кабінету Міністрів України

 

водонагрівачів, резервуарів для зберігання гарячої води та комплектів з водонагрівача і сонячної установки (Делегований регламент Комісії (ЄС) N 812/2013 від 18 лютого 2013 р., що доповнює Директиву 2010/30/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно енергетичного маркування водонагрівачів, резервуарів для зберігання гарячої води та комплектів з водонагрівача і сонячної установки)

- " -

- " -

- " -

 

побутових духових шаф та кухонних витяжок (Делегований регламент Комісії (ЄС) N 65/2014 від 1 жовтня 2013 р., що доповнює Директиву 2010/30/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно енергетичного маркування побутових духових шаф та кухонних витяжок)

- " -

2015 - 2016 роки

- " -

 

11) пересувного обладнання, що працює під тиском (Директива 2010/35/Євросоюз Європейського Парламенту та Ради від 16 червня 2010 р. про переносне обладнання, що працює під тиском, та про припинення дії Директив Ради 76/767/ЄЕС, 84/525/ЄЕС, 84/526/ЄЕС, 84/527/ЄЕС та 1999/36/ЄС)

Мінекономрозвитку
Мінінфраструктури
Мінсоцполітики
Держпраці

2015 - 2016 роки

видання акта Кабінету Міністрів України

 

12) ліфтів і запобіжних комплектувальних виробів для ліфтів (Директива 2014/33/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 26 лютого 2014 р. про гармонізацію законодавства держав-членів стосовно ліфтів і запобіжних комплектувальних виробів для ліфтів)

Мінсоцполітики
Держпраці

- " -

- " -

 

13) приладів, що працюють на газоподібному паливі (Директива Європейського Парламенту та Ради 2009/142/ЄС від 30 листопада 2009 р. про апарати, які працюють на газоподібному паливі)

Мінекономрозвитку

- " -

- " -

 

14) морського обладнання (Директива 2014/90/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 23 липня 2014 р. про морське обладнання та скасування Директиви Ради 96/98/ЄС)

Мінінфраструктури

- " -

- " -

 

15) засобів індивідуального захисту (Директива Ради 89/686/ЄЕС від 21 грудня 1989 р. про наближення законодавства держав-членів стосовно засобів індивідуального захисту)

Мінсоцполітики
Держпраці

- " -

- " -

 

16) безпечності іграшок (Директива 2009/48 Європейського Парламенту та Ради від 18 червня 2009 р. про безпеку іграшок)

Мінекономрозвитку

- " -

- " -

 

17) обладнання, що працює під тиском (Директива 2014/68/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 15 травня 2014 р. про гармонізацію законодавства держав-членів стосовно надання на ринку обладнання, що працює під тиском)

Мінсоцполітики
Держпраці

2016 - 2017 роки

видання акта Кабінету Міністрів України

 

18) обладнання та захисних систем, призначених для використання в потенційно вибухонебезпечному середовищі (Директива 2014/34/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 26 лютого 2014 р. про гармонізацію законодавства держав-членів стосовно обладнання і захисних систем, призначених для використання в потенційно вибухонебезпечному середовищі)

Мінекономрозвитку

- " -

- " -

 

19) канатних доріг, призначених для перевезення людей (Директива 2000/9/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 20 березня 2000 р. стосовно устаткування канатних доріг, призначених для перевезення людей)

Мінсоцполітики
Держпраці

- " -

- " -

 

20) вибухових матеріалів цивільного призначення (Директива 2014/28/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 26 лютого 2014 р. про гармонізацію законодавства держав-членів стосовно надання на ринку вибухових матеріалів цивільного призначення та нагляду за ними)

- " -

2015 - 2017 роки

видання нормативно-правових актів

 

21) упаковки та відходів упаковки (Директива Європейського Парламенту та Ради від 20 грудня 1994 р. про упаковку та відходи упаковки N 94/62/ЄС)

Мінприроди
Мінекономрозвитку

- " -

подання законопроекту щодо упаковки та відходів упаковки на розгляд Кабінету Міністрів України

 

22) радіообладнання (Директива 2014/53/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 16 квітня 2014 р. про гармонізацію законодавства держав-членів стосовно надання на ринку радіообладнання, що скасовує Директиву 1999/5/ЄС)

Адміністрація Держспецзв'язку
НКРЗІ (за згодою)

II квартал 2016 р.

видання акта Кабінету Міністрів України

 

23) прогулянкових суден і гідроциклів (Директива 2013/53/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 20 листопада 2013 р. про прогулянкові судна і гідроцикли, що скасовує Директиву 94/25/ЄС)

Мінінфраструктури

2017 - 2018 роки

- " -

 

24) експлуатаційної сумісності (інтероперабельності) залізничної системи у Співтоваристві (Директива 2008/57/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 17 червня 2008 р. про оперативну сумісність залізничних систем у межах Співтовариства)

- " -

- " -

- " -

 

10. Розроблення і подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України про технічний регламент щодо розміщення на ринку будівельних виробів (Регламент (ЄС) N 305/2011 Європейського Парламенту та Ради Європи від 9 березня 2011 р., що встановлює гармонізовані умови для розміщення на ринку будівельних виробів та скасовує Директиву Ради 89/106/ЄЕС)

Мінрегіон

2016 рік

подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону

 

11. Розроблення проектів нормативно-правових актів, необхідних для реалізації Закону України про технічний регламент щодо розміщення на ринку будівельних виробів

- " -

протягом одного року з дня опублікування Закону

видання нормативно-правових актів

 

12. Вжиття заходів щодо забезпечення проведення Європейською Комісією офіційного оцінювання відповідності Закону України про технічний регламент щодо розміщення на ринку будівельних виробів Регламенту (ЄС) N 305/2011 Європейського Парламенту та Ради Європи від 9 березня 2011 р., що встановлює гармонізовані умови для розміщення на ринку будівельних виробів та скасовує Директиву Ради 89/106/ЄЕС

Мінрегіон
МЗС

2016 рік

підготовка листа Мінрегіону до МЗС із перекладом Закону з метою надіслання до Європейської Комісії

 

13. Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України у разі потреби за результатами оцінювання, зазначеного у пункті 12 цього плану заходів, пропозицій щодо внесення змін до Закону України про технічний регламент щодо розміщення на ринку будівельних виробів для подальшого наближення до європейського законодавства з метою поширення дії Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислових товарів на відповідну продукцію

Мінрегіон

протягом одного року з дня набрання чинності Законом

подання на розгляд Кабінету Міністрів України пропозицій щодо внесення змін до Закону України про технічний регламент

 

14. Підготовка проектів та прийняття нормативно-правових актів, які є необхідними для розроблення та застосування технічних регламентів, зазначених у пункті 9 цього плану заходів, та відповідають актам законодавства ЄС щодо внутрішніх перевезень небезпечних товарів (Директива 2008/68/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 24 вересня 2008 р. про внутрішні перевезення небезпечних товарів)

Мінінфраструктури
МВС

2015 - 2017 роки (з урахуванням строків внесення змін до чинних та прийняття нових технічних регламентів, зазначених у пункті 8 цього плану заходів)

видання нормативно-правових актів

 

15. Визначення актів законодавства ЄС, дія яких поширюється на продукцію, що є об'єктом технічних регламентів, зазначених у пунктах 6 - 10 цього плану заходів, та/або які є необхідними для забезпечення розроблення та застосування таких технічних регламентів

Мінекономрозвитку
центральні органи виконавчої влади, на які покладаються функції з технічного регулювання у визначених сферах

2015 рік

складення переліку відповідних актів законодавства ЄС

 

16. Забезпечення проведення Європейською Комісією офіційного оцінювання відповідності переглянутих та нових технічних регламентів, зазначених у пункті 9 цього плану заходів, відповідним актам законодавства ЄС

МЗС
Мін'юст
Мінекономрозвитку
центральні органи виконавчої влади, на які покладаються функції з технічного регулювання у визначених сферах

протягом шести місяців з дня опублікування змін до відповідного технічного регламенту або нового технічного регламенту

підготовка листів центральних органів виконавчої влади, на які покладаються функції з технічного регулювання у визначених сферах, до МЗС з перекладом технічних регламентів з метою надіслання до Європейської Комісії

кошти, що зараховуються до державного бюджету в рамках міжнародних договорів про фінансування програм секторальної бюджетної підтримки ЄС

17. Проведення аналізу обсягів торгівлі між Україною та ЄС видами нехарчової продукції, на які не поширюється дія Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислових товарів, та визначення актів законодавства ЄС, що встановлюють вимоги до такої продукції та є пріоритетними для впровадження в Україні

Мінекономрозвитку
інші заінтересовані
центральні органи виконавчої влади

2016 рік

складення переліку відповідних актів законодавства ЄС

- " -

18. Внесення змін до чинних та прийняття нових нормативно-правових актів, у тому числі технічних регламентів, що відповідають актам законодавства ЄС, перелік яких визначений згідно з пунктом 17 цього плану заходів

заінтересовані центральні органи виконавчої влади

2017 - 2020 роки

видання відповідних нормативно-правових актів

 

Прийняття європейських та міжнародних стандартів як національних стандартів

19. Розроблення та прийняття національних стандартів, що є ідентичними гармонізованим європейським стандартам та добровільне застосування яких може сприйматися як доказ відповідності продукції вимогам переглянутих і нових технічних регламентів, зазначених у пунктах 6 - 10 цього плану заходів, а також національних стандартів, ідентичних європейським стандартам, посилання на які містяться в технічних регламентах, зазначених у пунктах 6 - 10 цього плану заходів

Мінекономрозвитку
Національний орган стандартизації (за згодою)
центральні органи виконавчої влади та інші заінтересовані органи державної влади

2015 - 2020 роки (з урахуванням строків внесення змін до чинних та прийняття нових технічних регламентів, зазначених у пунктах 6 - 10 цього плану заходів)

розроблення та прийняття 5000 стандартів

кошти державного бюджету (в рамках бюджетних програм центральних органів виконавчої влади, в межах доведених обсягів фінансування), кошти суб'єктів господарювання, кошти, що зараховуються до державного бюджету в рамках міжнародних договорів про фінансування програм секторальної бюджетної підтримки ЄС

20. Затвердження переліків національних стандартів, добровільне застосування яких може сприйматися як доказ відповідності продукції вимогам переглянутих та нових технічних регламентів, зазначених у пунктах 6 - 10 цього плану заходів

Мінекономрозвитку
інші центральні органи виконавчої влади, на які покладаються функції з технічного регулювання у визначених сферах діяльності

протягом трьох місяців з дня опублікування змін до відповідного технічного регламенту або нового технічного регламенту, зазначених у пунктах 6 - 10 цього плану заходів

видання наказів Мінекономрозвитку

 

21. Розроблення та прийняття національних стандартів, що відповідають міжнародним і європейським стандартам та застосування яких сприяє реалізації пріоритетних завдань (заходів):

 

 

 

 

1) визначення пріоритетних завдань (заходів)

Мінекономрозвитку
центральні органи виконавчої влади та
інші заінтересовані органи державної влади

2015 рік

визначення пріоритетних завдань (заходів)

 

2) розроблення та прийняття національних стандартів відповідно до визначених пріоритетних завдань (заходів)

Мінекономрозвитку
Національний орган стандартизації (за згодою) центральні органи виконавчої влади та інші заінтересовані органи державної влади

2015 - 2020 роки

індикатор визначається після визначення пріоритетів

кошти державного бюджету (в рамках бюджетних програм центральних органів виконавчої влади, в межах доведених обсягів фінансування), кошти суб'єктів господарювання, кошти, що зараховуються до державного бюджету в рамках міжнародних договорів про фінансування програм секторальної бюджетної підтримки ЄС

Зміцнення інституціонального потенціалу національного органу стандартизації

22. Визначення організаційної структури національного органу стандартизації

Мінекономрозвитку
Національний орган стандартизації (за згодою)

2015 рік

затвердження організаційної структури національного органу стандартизації

 

23. Розроблення та затвердження процедур у сфері національної стандартизації згідно з настановами міжнародних та європейських організацій стандартизації

- " -

- " -

прийняття національних стандартів щодо процедур у сфері національної стандартизації

 

24. Введення в дію системи автоматизованого перекладу стандартів

- " -

- " -

функціонування системи автоматизованого перекладу стандартів

кошти, що зараховуються до державного бюджету в рамках міжнародних договорів про фінансування програм секторальної бюджетної підтримки ЄС

25. Започаткування процесу формування термінологічного словника та системи автоматизованого контекстного перекладу стандартів

Мінекономрозвитку
Національний орган стандартизації (за згодою)

2015 рік

започаткування процесу формування термінологічного словника та системи автоматизованого контекстного перекладу стандартів

 

26. Підвищення ефективності здійснення національним органом стандартизації функцій секретаріату технічних комітетів стандартизації:

 

 

 

 

1) проведення дослідження можливості здійснення національним органом стандартизації функцій секретаріату технічних комітетів стандартизації

Національний орган стандартизації (за згодою)

- " -

підготовка аналітичного документа

 

2) вжиття заходів щодо збільшення кількості технічних комітетів стандартизації, функції секретаріату яких здійснює національний орган стандартизації

- " -

2015 - 2018 роки

передача функцій секретаріату 30 технічних комітетів стандартизації національному органу стандартизації

 

27. Зміцнення фінансової незалежності національного органу стандартизації:

 

 

 

 

1) проведення дослідження можливості залучення національним органом стандартизації додаткових джерел фінансування від провадження видів діяльності, що не суперечать законодавству

Мінекономрозвитку
Національний орган стандартизації (за згодою)

2015 рік

підготовка аналітичного документа

 

2) вжиття заходів щодо залучення додаткових джерел фінансування діяльності національного органу стандартизації, підготовка та подання на розгляд Кабінету Міністрів України пропозицій щодо внесення змін до актів законодавства

Мінекономрозвитку
Національний орган стандартизації (за згодою)

2015 - 2018 роки

подання на розгляд Кабінету Міністрів України пропозицій щодо внесення змін до актів законодавства

 

28. Забезпечення участі України в діяльності міжнародних та регіональних організацій із стандартизації (ISO, IEC, CEN, CENELEC, ETSI, Міждержавній раді із стандартизації, метрології та сертифікації)

Мінекономрозвитку
МЗС
Адміністрація Держспецзв'язку
НКРЗІ (за згодою)
Національний орган стандартизації (за згодою)
Державне підприємство "Український державний центр радіочастот" (за згодою) (в частині взаємодії з ETSI)

2015 - 2020 роки

підготовка документа (інвойсу) про сплату членських внесків, звіту про участь у заходах

кошти державного бюджету, кошти суб'єктів господарювання (в частині взаємодії з ETSI)

Впровадження інформаційної системи управління стандартами

29. Забезпечення завершення закупівлі обладнання, програмного забезпечення та послуг з розробки інформаційної системи управління стандартами

Мінекономрозвитку

2016 рік

закупівля обладнання, програмного забезпечення

кошти, що зараховуються до державного бюджету в рамках міжнародних договорів про фінансування програм секторальної бюджетної підтримки ЄС

30. Розробка інформаційної системи управління стандартами

Національний орган стандартизації (за згодою)

2016 рік

розробка інформаційної системи управління стандартами

кошти, що зараховуються до державного бюджету в рамках міжнародних договорів про фінансування програм секторальної бюджетної підтримки ЄС

31. Проведення навчання працівників національного органу стандартизації щодо ознайомлення з правилами користування інформаційною системою управління стандартами

- " -

- " -

проведення навчання працівників

- " -

32. Завантаження текстів стандартів до інформаційної системи управління стандартами

- " -

2016 - 2020 роки

завантаження текстів 20 тис. стандартів до інформаційної системи управління стандартами

- " -

Забезпечення визнання Національного агентства з акредитації на міжнародному та європейському рівні

33. Забезпечення підписання угод про визнання між Національним агентством з акредитації та Європейською кооперацією з акредитації у всіх сферах акредитації.
Забезпечення підписання угод про визнання між Національним агентством з акредитації та Міжнародною асоціацією з акредитації лабораторій (ILAC) та Міжнародним форумом з акредитації (IAF)

Національне агентство з акредитації

2015 - 2020 роки

підписання угод

 

34. Забезпечення завершення модернізації автоматизованої інформаційної системи Національного агентства з акредитації

Національне агентство з акредитації

2015 рік

модернізація автоматизованої інформаційної системи Національного агентства з акредитації

кошти, що зараховуються до державного бюджету в рамках міжнародних договорів про фінансування програм секторальної бюджетної підтримки ЄС

35. Підготовка пропозицій щодо запровадження в Україні систем міжлабораторних порівнянь і професійного тестування та акредитації провайдерів таких систем

Мінекономрозвитку
Національне агентство з акредитації
інші заінтересовані органи державної влади

- " -

підготовка відповідних пропозицій

 

36. Оцінювання спроможності Національного агентства з акредитації щодо надання додаткових послуг з акредитації та підготовка і прийняття в разі потреби нормативно-правових актів

Мінекономрозвитку
Національне агентство з акредитації

2015 - 2020 роки

видання нормативно-правових актів (в разі потреби)

 

Посилення спроможності органів з оцінки відповідності до рівня, необхідного для належного виконання Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислових товарів

37. Забезпечення завершення закупівлі необхідного обладнання з метою оновлення та модернізації засобів та обладнання випробувальних, калібрувальних, вимірювальних і повірочних лабораторій відповідно до плану заходів, затвердженого наказом Мінекономрозвитку від 5 травня 2015 р. N 456, в частині оновлення і модернізації засобів та обладнання випробувальних, калібрувальних, вимірювальних і повірочних лабораторій

Мінекономрозвитку
визначені державні підприємства та установи

2015 рік

закупка та встановлення обладнання

- " -

38. Підготовка та затвердження плану заходів з оновлення та модернізації засобів та обладнання випробувальних, калібрувальних лабораторій на наступний період

Мінекономрозвитку
інші заінтересовані органи державної влади заінтересовані підприємства, установи та організації

2015 - 2017 роки

затвердження плану заходів

 

39. Забезпечення закупівлі необхідного обладнання для визначених випробувальних, калібрувальних лабораторій відповідно до плану заходів на наступний період

Мінекономрозвитку
заінтересовані підприємства, установи та організації

- " -

закупівля та встановлення обладнання

кошти, що зараховуються до державного бюджету в рамках міжнародних договорів про фінансування програм секторальної бюджетної підтримки ЄС

40. Запровадження програми проведення міжлабораторних порівнянь і професійного тестування:

 

 

 

 

1) акредитація провайдерів систем професійного тестування та міжлабораторних порівнянь

Національне агентство з акредитації

2015 рік

акредитація провайдерів систем професійного тестування та міжлабораторних порівнянь

 

2) виконання відповідних програм

визначені органи з оцінки відповідності
Національне агентство з акредитації

2015 - 2020 роки

виконання відповідних програм

 

Забезпечення здатності органів державного ринкового нагляду ефективно виконувати свої функції

41. Перепідготовка та підвищення кваліфікації посадових осіб, які здійснюють державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції

Мінекономрозвитку
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади
НКРЗІ (за згодою)

- " -

проведення навчання
результати оцінювання знань

кошти, що зараховуються до державного бюджету в рамках міжнародних договорів про фінансування програм секторальної бюджетної підтримки ЄС

42. Створення групи тренерів для проведення подальшого навчання з питань державного ринкового нагляду і контролю нехарчової продукції

Мінекономрозвитку
Держпраці
Державна служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

2015 рік

створення групи тренерів

 

43. Підготовка методичних рекомендацій для посадових осіб, які здійснюють державний ринковий нагляд

Мінекономрозвитку Держпраці
Державна служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

2015 - 2017 роки

схвалення документа консультативно-дорадчими органами

 

44. Проведення семінарів для представників громадських організацій споживачів та суб'єктів господарювання (виробників, імпортерів та розповсюджувачів продукції) з метою обговорення їх співпраці з органами державного ринкового нагляду

Мінекономрозвитку
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади
НКРЗІ (за згодою)

2015 - 2019 роки

проведення семінарів

кошти, що зараховуються до державного бюджету в рамках міжнародних договорів про фінансування програм секторальної бюджетної підтримки ЄС

45. Забезпечення перекладу, опублікування та поширення серед посадових осіб, що здійснюють державний ринковий нагляд, довідкових матеріалів з питань технічного регулювання, які використовуються в ЄС

Мінекономрозвитку

2015-2020 роки

переклад та опублікування довідкових матеріалів

- " -

46. Оптимізація функції інформування суб'єктів господарювання про їх права та обов'язки під час здійснення державного ринкового нагляду і контролю нехарчової продукції:

 

 

 

 

1) проведення дослідження можливості оптимізації функції інформування

Мінекономрозвитку
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади
НКРЗІ (за згодою)

2015 рік

підготовка звіту та пропозицій заінтересованим органам

 

2) вжиття заходів щодо оптимізації функції інформування

Мінекономрозвитку
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади
НКРЗІ (за згодою)

2015 - 2020 роки

вжиття відповідних заходів

 

47. Здійснення заходів міжнародного співробітництва у сфері забезпечення безпечності продукції, здійснення державного ринкового нагляду і контролю нехарчової продукції

Мінекономрозвитку
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади

- " -

підготовка звітів

кошти, що зараховуються до державного бюджету в рамках міжнародних договорів про фінансування програм секторальної бюджетної підтримки ЄС

Удосконалення інформаційного забезпечення здійснення державного ринкового нагляду і контролю нехарчової продукції

48. Забезпечення розвитку та функціонування національної інформаційної системи державного ринкового нагляду та системи оперативного взаємного сповіщення про продукцію, що становить серйозний ризик:

 

 

 

 

1) проведення навчання посадових осіб, які здійснюють державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції, щодо правил аналізу ризиків, застосування обмежувальних (коригувальних) заходів та користування відповідними інформаційними системами

Мінекономрозвитку
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади
НКРЗІ (за згодою)

- " -

проведення навчання посадових осіб

 

2) забезпечення завершення закупівлі обладнання, програмного забезпечення та послуг з розробки відповідних інформаційних систем

Мінекономрозвитку

2015 - 2016 роки

закупівля обладнання, програмного забезпечення та послуг з розробки відповідних інформаційних систем

кошти, що зараховуються до державного бюджету в рамках міжнародних договорів про фінансування програм секторальної бюджетної підтримки ЄС

3) розробка проектів інформаційних систем та забезпечення їх пілотного функціонування

Мінекономрозвитку

- " -

розробка проектів інформаційних систем та забезпечення їх пілотного функціонування

- " -

4) поступове підключення до відповідних інформаційних систем користувачів

Мінекономрозвитку
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади
НКРЗІ (за згодою)

2015 - 2017 роки

підключення користувачів до відповідних інформаційних систем

 

5) забезпечення повного функціонування відповідних інформаційних систем

- " -

2015 - 2020 роки

повноцінне функціонування відповідних інформаційних систем

кошти державного бюджету

49. Підготовка проекту Меморандуму між ЄС та Україною щодо набуття права доступу до Системи Співтовариства із швидкого обміну інформацією RAPEX

Мінекономрозвитку
МЗС
Мін'юст
Мінфін

2015 - 2018 роки

подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Меморандуму

 

50. Забезпечення операційної сумісності системи оперативного взаємного сповіщення про продукцію, що становить серйозний ризик з європейською системою RAPEX

Мінекономрозвитку
МЗС
Державне агентство з питань електронного урядування

2016 - 2020 роки

взаємодія української та європейської інформаційних систем

кошти, що зараховуються до державного бюджету в рамках міжнародних договорів про фінансування програм секторальної бюджетної підтримки ЄС

Розвиток метрологічної системи України

51. Проведення навчання працівників метрологічних центрів з питань застосування нового законодавства про метрологію та метрологічну діяльність

Національний та державні наукові метрологічні центри
Мінекономрозвитку

2015 рік

навчання фахівців у сфері метрології відповідно до потреби

- " -

52. Підготовка та подання в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Державної програми розвитку еталонної бази на 2016 - 2020 роки"

Мінекономрозвитку
Мінфін

- " -

видання акта Кабінету Міністрів України

 

53. Забезпечення звірень державних (національних) еталонів з національними еталонами інших держав і міжнародними еталонами згідно з щорічними планами, підготовленими на основі державної програми розвитку еталонної бази

Національний та державні наукові метрологічні центри
Мінекономрозвитку

2015 - 2020 роки

забезпечення звірень державних еталонів відповідно до щорічних планів та виділених обсягів державного бюджету

- " -

54. Забезпечення створення та вдосконалення первинних і вторинних еталонів згідно з щорічними планами, підготовленими на основі Державної програми розвитку еталонної бази на 2016 - 2020 роки

Національний та державні наукові метрологічні центри
Мінекономрозвитку

2015 - 2020 роки

забезпечення створення та вдосконалення первинних і вторинних еталонів відповідно до щорічних планів та виділених обсягів державного бюджету

- " -

55. Вжиття заходів щодо виконання умов для набуття повного членства України в Міжнародній організації законодавчої метрології (OIML) та підписання Метричної Конвенції для участі в повному обсязі в Угоді про взаємне визнання національних еталонів і сертифікатів калібрування й вимірювання, що видаються національними метрологічними інститутами (CIPM MRA), підписаній в рамках Міжнародного комітету мір та ваг (CIPM), з наданням необхідних для цього коштів державного бюджету

Мінекономрозвитку
Мінфін
МЗС
Національний та державні наукові метрологічні центри

- " -

видання акта Кабінету Міністрів України

кошти, що зараховуються до державного бюджету в рамках міжнародних договорів про фінансування програм секторальної бюджетної підтримки ЄС

Зміцнення інституціонального потенціалу центральних органів виконавчої влади у сфері технічного регулювання

56. Підвищення рівня професійних знань посадових осіб Мінекономрозвитку щодо:

 

 

 

 

1) призначення органів з оцінки відповідності та повідомлення про них до Європейської Комісії

Мінекономрозвитку

2015 рік

проведення семінарів/навчань

- " -

2) впровадження і застосування технічних регламентів та координації системи технічного регулювання

- " -

2015 - 2020 роки

- " -

- " -

3) реалізації Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислових товарів

Мінекономрозвитку

2017 рік

проведення семінарів/навчань

кошти, що зараховуються до державного бюджету в рамках міжнародних договорів про фінансування програм секторальної бюджетної підтримки ЄС

57. Підвищення рівня професійних знань посадових осіб центральних органів виконавчої влади, на які покладаються функції технічного регулювання, щодо впровадження і застосування технічних регламентів

Мінекономрозвитку
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади

2015 - 2020 роки

- " -

- " -

Підвищення рівня обізнаності громадськості про нову українську інфраструктуру якості

58. Здійснення заходів щорічних планів на 2015 - 2018 роки із підвищення рівня обізнаності громадськості про нову українську інфраструктуру якості, спрямованих на підвищення рівня обізнаності таких цільових груп, як виробники та постачальники продукції, що є об'єктами технічних регламентів, і громадськість в цілому (в тому числі споживачі), із залученням технічної допомоги ЄС

Мінекономрозвитку

2015 - 2018 роки

- " -

- " -

____________


Назад 


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2024, ЛЕОНОРМ.