Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

Пропонуємо Вам завантажити каталог інформаційних продуктів, видань, баз даних та послуг виробництва НІЦ "ЛЕОНОРМ" на 2023-2024 роки станом на 01.10.2023 р.  З 01.08.2023 р. в НІЦ "ЛЕОНОРМ" орієнтовна вартість 1 сторінки паперової офіційної копії стандарту = 54.90 грн. включно з ПДВ.

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 20 жовтня 2023 р. № 1102

Київ

Про затвердження Порядку класифікації відходів та Національного переліку відходів

 

Відповідно до частини третьої статті 7 та пункту 2 частини першої статті 19 Закону України “Про управління відходами” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок класифікації відходів;

Національний перелік відходів. 

2. Установити, що для цілей оподаткування Національний перелік відходів та Порядок класифікації відходів, затверджені цією постановою, застосовуються з 1 січня 2025 року.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування.

 

 Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 жовтня 2023 р. № 1102

ПОРЯДОК
класифікації відходів

1. Цей Порядок визначає процедуру проведення класифікації відходів за видами та властивостями з метою належного управління відходами, запобігання їх негативному впливу на здоров’я людей і навколишнє природне середовище або зменшення такого впливу.

2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

1) дзеркальні коди — пов’язані коди відходів одного виду, де один код визначає небезпечні відходи, а інший визначає відходи як такі, що не є небезпечними, залежно від складу відходів;

2) код відходів — позначення виду відходів, передбаченого Національним переліком відходів, що складається із шестизначного номера, до якого в разі позначення небезпечних відходів додається     символ “*”; перші дві цифри коду визначають групу, до якої віднесено цей вид відходів, другі дві цифри коду — приналежність до підгрупи, до якої віднесено цей вид відходів, а останні дві цифри коду  — вид відходів у межах підгрупи;

3) небезпечні властивості — сукупність небезпечних властивостей для здоровʼя людей і навколишнього природного середовища, які роблять відходи небезпечними, відповідно до додатка 3 до Закону України “Про управління відходами” (далі — Закон);

4) поліхлоровані біфеніли і поліхлоровані терфеніли — речовини або суміші, що містять більше ніж 0,005 відсотка за масою поліхлорованих біфенілів, поліхлорованих терфенілів, монометил-тетрахлордифеніл метан, монометил-дихлор-дифеніл метан, монометил-дибромо-дифеніл метан;

5) фракція — компонент відходів, який має певні фізичні та хімічні властивості (розмір, густина, температура плавлення, температура кипіння, небезпечні властивості тощо);

6) характеристика небезпеки — визначене позначення для класу і категорії небезпеки, яке описує характер небезпеки, яку становить небезпечна хімічна речовина чи суміш, у певних випадках — ступінь небезпеки та позначається позначкою “Н” із кодом виду небезпечного впливу відповідно до додатка 1.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі.

3. Класифікація відходів проводиться:

1) утворювачами відходів, крім утворювачів відходів домогосподарств;

2) суб’єктами господарювання у сфері управління відходами.

У разі коли утворювач відходів невідомий, класифікація відходів проводиться власником відходів.

4. У разі зміни сировини та/або технологічних процесів виробництва, якщо така зміна призводить до зміни складу та властивостей відходів, проводиться нова класифікація відходів.

5. Класифікація здійснюється відповідно до Національного переліку відходів з урахуванням додатка 3 до Закону.

6. Кожна позиція Національного переліку відходів складається з коду відходів і назви відходів українською мовою.

7. Код відходів складається з шести цифр:

1) перші дві цифри визначають групу відходів (XX 00 00);

2) другі дві цифри визначають підгрупу відходів (XX XХ 00);

3) останні дві цифри визначають вид відходів у межах підгрупи (XX ХX XX).

8. Коди відходів поділяються на:

1) коди без позначення символом “*” — ідентифікують відходи, що не є небезпечними;

2) коди, позначені символом “*” — ідентифікують небезпечні відходи;

3) дзеркальні коди — два коди для одного і того самого виду відходів, де один із них, позначений символом “*”, визначається як дзеркальний небезпечний, інший код, не позначений символом “*”, визначається як дзеркальний, що не є небезпечним.

9. Національний перелік відходів складається із 20 груп відходів:

1) групи 1—12 і 17—19 охоплюють відходи, що походять із різних галузей промисловості та/або процесів виробництва;

2) групи 13—15 охоплюють відходи, що утворюються в результаті використання різних матеріалів і речовин;

3) група 16 охоплює відходи, які не зазначені в інших групах Національного переліку відходів;

4) група 20 охоплює побутові відходи (відходи домогосподарств та подібні відходи комерційних організацій, промислових підприємств, установ тощо), включаючи окремо зібрані фракції.

10. Відходи класифікують шляхом віднесення їх до відповідної групи, підгрупи та виду відходів з урахуванням:

1) джерела походження відходів;

2) властивостей, у звʼязку з наявністю яких відходи є небезпечними;

3) наявності у відходах компонентів із вмістом небезпечних речовин, перевищення лімітів концентрації яких може призвести до визнання відходів небезпечними.

11. Класифікація проводиться на основі:

1) відомих фактів про вміст і складові відходів, інформації про продукцію, паспорта безпечності;

2) наявності небезпечних речовин або компонентів із вмістом небезпечних речовин;

3) визначення небезпеки за кожною властивістю згідно з додатком 1;

4) опису діяльності, в результаті якої утворилися відходи;

5) опису процесу, дії або процедури, в результаті яких утворилися відходи;

6) визначення кількості фракцій, з яких складаються відходи.

12. Класифікація відходів здійснюється шляхом призначення шестизначного коду, зазначеного в Національному переліку відходів, із дотриманням такої послідовності:

1) оцінюється належність відходів до однієї із груп відходів від 1 до 12 і від 17 до 20 з урахуванням джерела (галузі) утворення відходів та визначається відповідний шестизначний код відходів у межах встановленої групи. Під час проведення такої оцінки коди відходів, які закінчуються на “99”, не враховуються;

2) у разі неможливості визначити відповідний код у межах груп відходів від 1 до 12 і від 17 до 20 утворювач відходів або суб’єкт господарювання у сфері управління відходами проводить оцінку належності відходів до груп 13, 14 і 15 та визначає відповідний шестизначний код відходів у межах встановленої групи;

3) у разі неможливості визначити відповідний код у межах груп відходів 13, 14 і 15 оцінюється належність відходів до групи відходів 16 та визначається відповідний шестизначний код відходів у межах встановленої групи;

4) у разі неможливості визначити відповідний код у межах групи відходів 16 наступним етапом є визначення відповідного шестизначного коду відходів із застосуванням кодів відходів однієї із груп відходів від 1 до 12 і від 17 до 20, які закінчуються на “99”, у межах відповідної групи відходів.

13. Утворювач відходів або суб’єкт господарювання у сфері управління відходами в разі наявності дзеркальних кодів для тих відходів, які можуть бути класифіковані як за кодами небезпечних відходів, так і за кодами відходів, що не є небезпечними, залежно від наявності чи відсутності небезпечних речовин у них може:

1) прийняти рішення не проводити оцінювання небезпечних властивостей відходів і класифікувати відходи за кодом, який позначений символом “*”;

2) класифікувати відходи за кодом без позначення символом “*” тільки за умови надання протоколів лабораторних досліджень, що засвідчують відсутність небезпечних властивостей.

14. У разі коли для визначення небезпечних властивостей відходів необхідно провести відповідну оцінку, утворювачі відходів або суб’єкти господарювання у сфері управління відходами повинні:

визначити хімічний склад відходів;

встановити наявність у відходах небезпечних хімічних речовин або стійких органічних забруднювачів;

оцінити небезпечні властивості відходів та присвоїти і описати код класифікації відповідно до вимог цього пункту та додатка 1.

15. Небезпечна властивість оцінюється на основі:

1) концентрації хімічних речовин у відходах;

2) проведення досліджень.

16. Відходи класифікуються як небезпечні у разі, коли вони відповідають одній або кільком із наведених нижче умов:

1) містять небезпечні хімічні речовини, які призвели б до прояву однієї чи кількох небезпечних властивостей, зазначених у додатку 3 до Закону та додатку 1;

2) містять небезпечні хімічні речовини, визначені в додатках до Стокгольмської конвенції про стійкі органічні забруднювачі;

3) містять один або декілька компонентів, зазначених у додатку 2, з урахуванням розділу II додатка 3 і концентрація небезпечних речовин у них спричиняє прояв у відходах однієї або декількох небезпечних властивостей, наведених у додатку 3 до Закону та додатку 1;

4) наведені в розділі І додатка 3 та мають одну або декілька властивостей, зазначених у додатку 3 до Закону та додатку 1.

17. Під час встановлення наявності небезпечних властивостей відходів до уваги береться класифікація хімічної продукції.

18. Для оцінки таких небезпечних властивостей, як подразнювальна здатність, гостра токсичність та корозивність, застосовуються граничні значення для окремих речовин відповідно до додатка 1. У разі коли вміст небезпечної хімічної речовини у відходах нижче граничного значення, вона не включається до будь-якого розрахунку граничного значення.

19. Така небезпечна властивість відходів, як інфекційність, може бути оцінена на основі опису утворення відходів, висновків закладів охорони здоров’я щодо процесу утворення відходів або технології оброблення відходів та опису відходів з точки зору можливого вмісту інфекційного агента.

У разі коли небезпечну властивість відходів було оцінено за допомогою дослідження та з використанням концентрації небезпечних хімічних речовин, матимуть перевагу результати дослідження.

20. Оцінювання небезпечних властивостей на підставі наявної концентрації небезпечних хімічних речовин у відходах не застосовується до чистих сплавів металів у формі сплавів, не забруднених небезпечними хімічними речовинами.

Коди відходів сплавів, які вважаються небезпечними, наведено в Національному переліку відходів та позначено символом “*”.

21. Відбір проб і лабораторні дослідження визначення складу та властивостей відходів проводиться акредитованими лабораторіями та випробувальними підрозділами з урахуванням:

1) європейських стандартів, які встановлені як національні стандарти;

2) інших міжнародних стандартів, які встановлені як національні стандарти, якщо стандарти, зазначені в підпункті 1, не існують;

3) національних стандартів, якщо стандарти, зазначені в підпунктах 1 і 2 цього пункту, не існують;

4) методів дослідження, які схвалені уповноваженими установами для акредитації лабораторій або випробувальних підрозділів, якщо стандарти, зазначені у підпунктах 1—3 цього пункту, не існують;

5) належної лабораторної практики.

22. У разі коли для оцінки небезпечних властивостей відходів недостатньо наявної документальної інформації, проводяться лабораторні дослідження визначення складу та властивостей відходів для висновку щодо їх класифікації.

23. Утворювач або суб’єкт господарювання у сфері управління відходами може тимчасово припинити лабораторні дослідження визначення складу та властивостей відходів для визначення певних небезпечних властивостей, якщо під час випробування доведено наявність у відходів однієї або кількох властивостей, наведених у додатку 1, з урахуванням властивостей, наведених у додатках 2 і 3. У таких випадках відходи класифікуються із кодом, позначеним символом “*”.

24. Результати проведення класифікації відходів вносяться власниками, утворювачами відходів, крім утворювачів відходів домогосподарств, та суб’єктами господарювання у сфері управління відходами до інформаційної системи управління відходами. Форма протоколу дослідження відходів наведена в додатку 4.

25. Результати проведення класифікації відходів підлягають перегляду у разі зміни технологічних процесів виробництва.

_____________________


Додаток 1
до Порядку

КОДИ
класів небезпеки та категорій у межах класів,
позначень щодо виду небезпечного впливу за
кожною властивістю відповідно до переліку
властивостей, що роблять відходи небезпечними

 

Небезпечна властивість: вибухонебезпечність (НВ 1)

Вибухонебезпечність — небезпечна властивість відходів, що здатні до хімічної реакції з виділенням газу за такої температури, тиску та з такою швидкістю, що можуть завдати шкоди навколишньому природному середовищу, включаючи відходи піротехнічних виробів, вибухонебезпечні відходи органічних пероксидів та відходи вибухонебезпечних самореактивних речовин.

Якщо відходи містять одну або більше хімічних речовин, які класифіковані за одним із класів небезпеки та категорією у межах класу з визначеним відповідним кодом позначення щодо виду небезпечного впливу, які наведені в таблиці 1, такі відходи повинні бути оцінені за вибухонебезпечністю та класифіковані як небезпечні за властивістю “вибухонебезпечні”.

Таблиця 1. Коди класів небезпеки, категорій у межах класу
та позначень щодо виду небезпечного впливу компонентів
відходів для їх класифікації за властивістю “вибухонебезпечні”

Класи небезпеки та категорії у межах класу із зазначенням кодів

Код позначень щодо виду небезпечного впливу

англійською мовою

українською мовою

Unst. Expl.

нестабільні вибухонебезпечні

H200

Expl. 1.1

вибухонебезпечні 1.1

H201

Expl. 1.2

вибухонебезпечні 1.2

H202

Expl. 1.3

вибухонебезпечні 1.3

H203

Expl. 1.4

вибухонебезпечні 1.4

H204

Self-react. A

самореактивні A

H240

Org. Perox. A

органічні пероксиди A

Self-react. B

самореактивні B

H241

Org. Perox. B

органічні пероксиди B

Небезпечна властивість: окисна здатність (НВ 2)

Окисна здатність — небезпечна властивість відходів, які, виділяючи кисень, викликають або сприяють горінню інших матеріалів.

Якщо відходи містять одну або більше хімічних речовин, які класифіковані за одним із класів небезпеки та категорією у межах класу з визначеним відповідним кодом позначення щодо виду небезпечного впливу, які наведені в таблиці 2, такі відходи повинні бути оцінені за окисною здатністю. Якщо наявність речовини свідчить про те, що відходи є окислювачами, вони класифікуються як небезпечні за властивістю “окисна здатність”.

Таблиця 2. Коди класів небезпеки, категорій у межах класу
та позначень щодо виду небезпечного впливу компонентів
відходів для їх класифікації як небезпечних за властивістю
“окисна здатність”

Класи небезпеки та категорії у межах класу із зазначенням кодів

Код позначень щодо виду небезпечного впливу

англійською мовою

українською мовою

Ox. Gas 1

окиснювальний газ 1

H270

Ox. Liq. 1

окиснювальна рідина 1

H271

Ox. Sol. 1

окиснювальна тверда речовина 1

Ox. Liq. 2,

Ox. Liq. 3

окиснювальна рідина 2, окиснювальна рідина 3

H272

Ox. Sol. 2,

Ox. Sol. 3

окиснювальна тверда речовина 2,

окиснювальна тверда речовина 3

Небезпечна властивість: легкозаймистість (НВ 3)

Легкозаймистість — небезпечна властивість для таких відходів:

легкозаймисті рідкі відходи: рідкі відходи, які мають температуру спалаху нижче 60°С або відпрацьовані газойль, дизельне пальне та світлі нафтопродукти з температурою спалаху від > 55°С до ≤ 75°С;

легкозаймисті пірофорні рідкі або тверді відходи: тверді або рідкі відходи, які навіть у невеликій кількості можуть спалахнути протягом 5 хвилин при взаємодії з повітрям;

легкозаймисті тверді відходи: тверді відходи, які легко займаються або можуть спричинити чи сприяти горінню через тертя;

легкозаймисті газоподібні відходи: газоподібні відходи, які є легкозаймистими у повітрі за температури 20°С та нормального атмосферного тиску 101,3 кПа;

відходи, що вступають у реакцію з водою: відходи, які при контакті з водою виділяють легкозаймисті гази у небезпечних обсягах;

інші легкозаймисті відходи: легкозаймисті аерозолі, відходи, що саморозігріваються, органічні пероксиди та самореактивні відходи.

Відходи, що містять одну або більше речовин, які класифіковані за одним із класів небезпеки та категорією у межах класу з визначеним відповідним кодом позначення щодо виду небезпечного впливу, які наведені у таблиці 3, повинні бути оцінені за легкозаймистістю. Якщо наявність хімічної речовини свідчить про те, що відходи є легкозаймистими, вони класифікуються як небезпечні за властивістю “легкозаймистість”.

Таблиця 3. Коди класів небезпеки, категорій у межах класів та позначень щодо виду небезпечного впливу компонентів відходів для їх класифікації як небезпечних за властивістю “легкозаймистість”

Класи небезпеки та категорії у межах класу із зазначенням кодів

Код позначень щодо виду небезпечного впливу

англійською мовою

українською мовою

Flam. Gas 1

легкозаймисті газоподібні 1

H220

Flam. Gas 2

легкозаймисті газоподібні 2

H221

Aerosol 1

аерозолі 1

H222

Aerosol 2

аерозолі 2

H223

Flam. Liq. 1

легкозаймисті рідкі 1

H224

Flam. Liq. 2

легкозаймисті рідкі 2

H225

Flam. Liq. 3

легкозаймисті рідкі 3

H226

Flam. Sol. 1

легкозаймисті тверді 1

H228

Flam. Sol. 2

легкозаймисті тверді 2

Self-react. CD

самореактивні CD

H242

Self-react. EF

самореактивні EF

Org. Perox. CD

органічні пероксиди CD

Org. Perox. EF

органічні пероксиди EF

Pyr. Liq. 1

пірофорні рідкі 1

H250

Pyr. Sol. 1

пірофорні тверді 1

Self-heat.1

самонагрівальні 1

H251

Self-heat.2

самонагрівальні 2

H252

Water-react. 1

вступають у реакцію з водою 1

H260

Water-react. 2

вступають у реакцію з водою 2

H261

Water-react. 3

вступають у реакцію з водою 3

Небезпечна властивість: подразнювальна здатність (НВ 4)

Подразнювальна здатність — небезпечна властивість відходів, що спричиняють подразнення шкіри чи пошкодження очей.

Якщо відходи містять одну або більше речовин у концентраціях, що перевищують порогові концентрації, та класифіковані за одним із класів небезпеки за кодами Skin corr. (роз’їдання/подразнення шкіри), Skin irrit. (подразнення шкіри), Eye dam. (ураження очей), Eye irrit. (подразнення очей) і якщо досягається або перевищується один або більше із наступних лімітів концентрацій, відходи класифікуються як небезпечні за властивістю “подразнювальна здатність”.

Порогова концентрація для проведення оцінки для класів небезпеки та категорій у межах класу за кодами Skin corr. (роз’їдання/подразнення шкіри) 1A (H314), Skin irrit. (подразнення шкіри) 2 (H315), Eye dam. (ураження очей) 1 (H318) та Eye irrit. (подразнення очей) 2 (H319) становить 1 %.

Якщо сума концентрацій всіх хімічних речовин, класифікованих як Skin corr. (роз’їдання/подразнення шкіри) 1A (H314), перевищує або дорівнює 1 %, відходи класифікуються як небезпечні за властивістю “подразнювальна здатність”.

Якщо сума концентрацій всіх хімічних речовин, класифікованих як Eye dam. (ураження очей) 1 (H318), перевищує або дорівнює 10 %, відходи класифікуються як небезпечні за властивістю “подразнювальна здатність”.

Якщо сума концентрацій усіх хімічних речовин, класифікованих як Skin irrit. (подразнення шкіри) 2 (H315) та Eye irrit. (подразнення очей ) 2 (H319), перевищує або дорівнює 20 %, відходи класифікуються як небезпечні за властивістю “подразнювальна здатність”.

Відходи, які містять хімічні речовини, які класифіковані як Skin corr. (роз’їдання/подразнення шкіри) 1A, 1B або 1C (H314), у концентрації, що перевищує або дорівнює 5 %, класифікуються як небезпечні за властивістю
“корозивність”. Якщо відходи класифіковані за властивістю “корозивність”, то така властивість, як подразнювальна здатність, не розглядається.

Небезпечна властивість: вибіркова токсичність для окремих
органів-мішеней (ВТОМ)/токсичність при аспірації (НВ 5)

Вибіркова токсичність для окремих органів-мішеней (ВТОМ)/токсичність при аспірації — небезпечна властивість відходів, які можуть виявляти вибіркову токсичність для окремих органів за одноразового або повторюваного впливу або можуть спричинити гострі токсичні ефекти внаслідок аспірації.

Якщо відходи містять одну або більше хімічних речовин, які класифіковані за одним із класів небезпеки та категорією у межах класу з визначеним відповідним кодом позначення щодо виду небезпечного впливу, які наведені у таблиці 4, і якщо досягається або перевищується один або більше із лімітів концентрації, зазначених у таблиці 4, відходи класифікуються як небезпечні за властивістю “вибіркова токсичність для окремих органів-мішеней (ВТОМ)/токсичність при аспірації”.

Якщо відходи містять хімічні речовини, які класифіковані як ВТОМ, для класифікації відходів як небезпечних за властивістю “вибіркова токсичність для окремих органів-мішеней (ВТОМ)/токсичність при аспірації” кожна така окрема хімічна речовина повинна бути присутня у концентрації на рівні або з перевищенням певного ліміту концентрації.

Якщо відходи містять одну або більше хімічних речовин, класифікованих як Asp. Tox. (токсичність при аспірації) 1, а сума концентрацій цих речовин дорівнює або перевищує ліміт концентрації, відходи класифікуються як небезпечні за властивістю “вибіркова токсичність для окремих органів-мішеней (ВТОМ)/токсичність при аспірації”, але лише в разі, коли загальна кінематична в’язкість відходів (при 40°C) не перевищує 20,5 мм2/с. Кінематична в’язкість визначається лише для рідин.

Таблиця 4. Коди класів небезпеки, категорій у межах класу
та позначень щодо виду небезпечного впливу компонентів
відходів та відповідні ліміти концентрації для їх класифікації
як небезпечних за властивістю “вибіркова токсичність для
окремих органів-мішеней (ВТОМ)/токсичність при аспірації”

Класи небезпеки та категорії у межах класу із зазначенням кодів

Код позначень щодо виду небезпечного впливу

Ліміт концентрації, відсотків

англійською мовою

українською мовою

STOT SE 1

ВТОМ-ОВ 1 (одноразовий вплив 1)

H370

1

STOT SE 2

ВТОМ-ОВ 2 (одноразовий вплив 2)

H371

10

STOT SE 3

ВТОМ-ОВ 3 (одноразовий вплив 3)

H335

20

STOT RE 1

ВТОМ-ПВ 1 (повторюваний/ багаторазовий вплив 1)

H372

1

STOT RE 2

ВТОМ-ПВ 2 (повторюваний/ багаторазовий вплив 2)

H373

10

Asp. Tox. 1

токсичний при аспірації/токсичний під час вдихання 1

H304

10

Небезпечна властивість: гостра токсичність (НВ 6)

Гостра токсичність — небезпечна властивість відходів, які можуть спричинити гострі токсичні ефекти після перорального надходження, потрапляння на шкіру або під час вдихання.

Якщо сума концентрацій всіх гостротоксичних хімічних речовин, що входять до складу відходів, класифікованих за класом небезпеки та категорією у межах класу з визначеним відповідним кодом позначення щодо виду небезпечного впливу, наведеного у таблиці 5, перевищує або дорівнює ліміту концентрації, зазначеному в цій таблиці, відходи класифікуються як небезпечні за властивістю “гостра токсичність”. Якщо відходи містять більше ніж одну хімічну речовину, яка класифікована як гостротоксична, сума концентрації підраховується лише для речовин з однаковою категорією у межах класу.

Для оцінки застосовуються такі порогові значення:

для класу небезпеки відповідно до таблиці 5: Acute Tox. (гостра токсичність) 1, 2 або 3 (H300, H310, H330, H301, H311, H331) — 0,1 %;

для класу небезпеки відповідно до таблиці 5: Acute Tox. (гостра токсичність) 4 (H302, H312, H332) — 1 %.

Таблиця 5. Коди класів небезпеки, диференціацій, категорій
у межах класів та позначення щодо виду небезпечного впливу
компонентів відходів та відповідні ліміти концентрації для їх
класифікації як небезпечних за властивістю “гостра токсичність”

Класи небезпеки та категорії у межах класу із зазначенням кодів

Код позначення щодо виду небезпечного впливу

Ліміт концентрації, відсотків

англійською мовою

українською мовою

Acute Tox.1 (Oral)

гостра токсичність 1 (при пероральному впливі)

H300

0,1

Acute Tox. 2 (Oral)

гостра токсичність 2 (при пероральному впливі)

H300

0,25

Acute Tox. 3 (Oral)

гостра токсичність 3 (при пероральному впливі)

H301

5

Acute Tox 4 (Oral)

гостра токсичність 4 (при пероральному впливі)

H302

25

Acute Tox.1 (Dermal)

гостра токсичність 1 (при впливі через шкіру)

H310

0,25

Acute Tox.2 (Dermal)

гостра токсичність 2 (при впливі через шкіру)

H310

2,5

Acute Tox. 3 (Dermal)

гостра токсичність 3 (при впливі через шкіру)

H311

15

Acute Tox 4 (Dermal)

гостра токсичність 4 (при впливі через шкіру)

H312

55

Acute Tox 1 (Inhal.)

гостра токсичність 1 (при вдиханні)

H330

0,1

Acute Tox.2 (Inhal.)

гостра токсичність 2 (при вдиханні)

H330

0,5

Acute Tox. 3 (Inhal.)

гостра токсичність 3 (при вдиханні)

H331

3,5

Acute Tox. 4 (Inhal.)

гостра токсичність 4 (при вдиханні)

H332

22,5

Небезпечна властивість: канцерогенність (НВ 7)

Канцерогенність — небезпечна властивість відходів, які провокують онкологічні хвороби або збільшують вірогідність захворювання на такі хвороби.

Якщо відходи містять хімічну речовину, яка класифікована за одним із класів небезпеки та категорією у межах класу з визначеним відповідним кодом позначення щодо виду небезпечного впливу, та досягається або перевищується один із лімітів концентрації, зазначених у таблиці 6, відходи класифікуються як небезпечні за властивістю “канцерогенність”.

Якщо відходи містять більше ніж одну хімічну речовину, яка класифікована як канцерогенна, для класифікації відходів як небезпечних за властивістю “канцерогенність” кожна окрема речовина повинна бути присутня у концентрації на рівні або з перевищенням ліміту концентрації.

Таблиця 6. Коди класів небезпеки, категорій у межах класів
та позначення щодо виду небезпечного впливу компонентів
відходів для компонентів відходів та відповідні ліміти концентрацій
для їх класифікації як небезпечних за властивістю “канцерогенність”

Класи небезпеки та категорії у межах класу із зазначенням кодів

Код позначення щодо виду небезпечного впливу

Ліміт концентрації, відсотків

англійською мовою

українською мовою

Carc. 1A

канцерогенні 1А

H350

0,1

Carc. 1B

канцерогенні 1В

Carc. 2

канцерогенні 2

H351

1

Небезпечна властивість: корозивність (НВ 8)

Корозивність — небезпечна властивість відходів, які при контакті можуть спричинити роз’їдання шкіри.

Якщо відходи містять одну або більше хімічних речовин, класифікованих як Scin. corr. (роз’їдаючі/подразнюючі шкіру) 1A, 1B або 1C (H314) і сума їх концентрацій перевищує або дорівнює 5 %, відходи класифікуються як небезпечні за властивістю “корозивність”.

Порогова концентрація для проведення оцінки відходів, класифікованих як Scin. corr. (роз’їдаючі/подразнюючі шкіру) 1A, 1B або 1C (H314) становить 1 %.

Небезпечна властивість: інфекційність (НВ 9)

Інфекційність — небезпечна властивість відходів, які містять життєздатні мікроорганізми або їх токсини, які є або вважаються такими, що спричиняють захворювання у людей чи інших живих організмів.

Для оцінки необхідно визначити чи містять відходи:

мікроорганізми — мікробіологічні агенти, клітинні або неклітинні, здатні до реплікації або передачі генетичного матеріалу. До мікробіологічних агентів належать водорості, бактерії, гриби, паразити, плазміди, пріони, віруси та їх генетично модифіковані варіанти;

життєздатні мікроорганізми — за станом організму на місці і в час утворення відходів. Неживі мікроорганізми не вважаються інфекційними;

токсини, що виробляються мікроорганізмами, які можуть надходити до відходів, навіть якщо організм-продуцент більше не присутній у відходах.

Токсини слід оцінювати аналогічно хімічним речовинам, беручи до уваги присвоєні коди небезпеки та відповідні небезпечні властивості. Для мікроорганізмів не встановлюються коди небезпеки, оскільки вони не вважаються небезпечними речовинами.

Якщо необхідно вирішити, чи відходи мають бути віднесені до дзеркально небезпечних чи дзеркально таких, що не є небезпечними, відходам буде присвоєно дзеркальні коди на основі властивості “інфекційність”, якщо вони містять токсин, вироблений мікроорганізмом у концентрації, за якої відходи демонструють небезпечну властивість “специфічна токсичність для цільового органу/аспіраційна токсичність” або “гостра токсичність”. Відходи, які можуть бути інфекційними через мікробні токсини, включають залишки від днопоглиблювальних робіт і плаваючі залишки з водойм, де відбулося цвітіння ціанобактерій.

Необхідно визначити, чи можуть відповідні відходи, пов’язані з медичним обслуговуванням людей і тварин та/або проведенням відповідних досліджень (крім кухонних та ресторанних відходів, не пов’язаних безпосередньо з медичним обслуговуванням), бути пов’язані з інфекцією та чи потрібно їх класифікувати як інфекційні.

Токсичні мікроорганізми оцінюються так само, як і хімічні речовини шляхом порівняння ступеня ризику і присвоєння їм коду виду небезпечного впливу. Після цього відходи класифікують відповідно до небезпечної властивості “гостра токсичність”.

При оцінці такої небезпечної властивості як інфекційність для оброблених відходів необхідно описати технологічний процес, метод знезараження та продемонструвати ефективність обробки або дезактивації відходів шляхом перевірки технології чи методу.

Показником ефективності оброблення відходів або дезактивації є мікробіологічні дослідження.

Небезпечна властивість: токсичність
для репродуктивної системи (НВ 10)

Токсичність для репродуктивної системи — небезпечна властивість відходів, які негативно впливають на статеву функцію та репродуктивність дорослих чоловіків і жінок, а також справляють токсичну дію на розвиток потомства.

Якщо відходи містять хімічну речовину, яка класифікована за одним із класів небезпеки та категорією у межах класу з визначеним відповідним кодом позначення щодо виду небезпечного впливу, та досягається або перевищується один із лімітів концентрації, зазначених у таблиці 7, відходи класифікуються як небезпечні за властивістю “токсичність для репродуктивної системи”.

Якщо відходи містять більше ніж одну хімічну речовину, яка класифікована як токсична для репродуктивної системи, для класифікації відходів як небезпечних за властивістю “токсичність для репродуктивної системи” кожна окрема речовина повинна бути присутня у концентрації на рівні або з перевищенням ліміту концентрації.

Таблиця 7. Коди класів небезпеки, категорій у межах класів
та позначення щодо виду небезпечного впливу компонентів
відходів та ліміти концентрації для їх класифікації як небезпечних
за властивістю “токсичність для репродуктивної системи”

Класи небезпеки та категорії у межах класу із зазначенням кодів

Код позначення щодо виду небезпечного впливу

Ліміт концентрації, відсотків

англійською мовою

українською мовою

Repr. 1A

репродуктивні 1А

H360

0,3

Repr. 1B

репродуктивні 1В

Repr. 2

репродуктивні 2

H361

3

Небезпечна властивість: мутагенність (НВ 11)

Мутагенність — небезпечна властивість відходів, які можуть спричинити мутацію, тобто постійні зміни в кількості або структурі генетичного матеріалу в клітині.

Якщо відходи містять хімічну речовину, яка класифікована за одним із класів небезпеки та категорією у межах класу з визначеним відповідним кодом позначення щодо виду небезпечного впливу, та досягається або перевищується один із лімітів концентрації, зазначених у таблиці 9, відходи класифікуються як небезпечні за властивістю “мутагенність”.

Якщо відходи містять більше ніж одну хімічну речовину, яка класифікована як мутагенна, для класифікації відходів як небезпечних за властивістю “мутагенність” кожна окрема речовина повинна бути присутня у концентрації на рівні або з перевищенням ліміту концентрацій.

Таблиця 8. Коди класів небезпеки, категорій у межах класів та
позначення щодо виду небезпечного впливу компонентів
відходів та відповідні ліміти концентрації для їх класифікації
як небезпечних за властивістю “мутагенність”

Класи небезпеки та категорії у межах класу із зазначенням кодів

Код позначення щодо виду небезпечного впливу

Ліміт

концентрації, відсотків

англійською мовою

українською мовою

 

 

Muta. 1A

мутагенні 1A

H340

0,1

Muta. 1B

мутагенні 1B

Muta. 2

мутагенні 2

H341

1

Небезпечна властивість: здатність виділяти
гостротоксичний газ (НВ 12)

Здатність виділяти гостротоксичний газ — небезпечна властивість відходів, відходи, які при контакті з водою або кислотою виділяють гостротоксичні гази.

Якщо відходи містять хімічні речовини, для яких призначені додаткові позначення щодо видів небезпечного впливу EUH029 (при контакті з водою виділяє токсичний газ), EUH031 (при контакті з кислотами виділяє токсичний га) та EUH032 (при контакті з кислотами виділяє дуже токсичний газ), вони класифікуються як небезпечні за властивістю “здатність виділяти гостротоксичний газ”.

Небезпечна властивість: сенсибілізуюча здатність (НВ 13)

Сенсибілізуюча здатність — небезпечна властивість відходів, які містять одну або більше хімічних речовин, про які відомо, що вони спричиняють сенсибілізацію (алергічну реакцію) на шкірі або в дихальних шляхах.

Якщо відходи містять хімічну речовину, яка класифікована як сенсибілізатор (алерген) із позначенням щодо виду небезпечного впливу H317 або H334, і концентрація кожної окремої речовини дорівнює або перевищує ліміт концентрації 10 %, відходи класифікуються як небезпечні за властивістю “сенсибілізуюча здатність”.

Небезпечна властивість: екотоксичність (НВ 14)

Екотоксичність — небезпечна властивість відходів, які становлять або можуть становити безпосередній або віддалений ризик для навколишнього природного середовища.

За екотоксичністю класифікують відходи як небезпечні, якщо вони відповідають будь-якій з таких умов:

відходи, що містять речовину, класифіковану як озоноруйнівна з присвоєним кодом небезпеки H420, а концентрація такої речовини дорівнює або перевищує граничну концентрацію 0,1 %:

[c (H420) ≥ 0,1 %],

де c — концентрація речовин;

відходи, що містять одну або кілька речовин, класифікованих як гостро токсичні для водних біоресурсів, отримали код небезпеки H400 і сумарна концентрація таких речовин дорівнює або перевищує ліміт концентрації — 25 %. До таких речовин застосовується граничне значення 0,1 %:

[Σ c (H400) ≥ 25 %],

де Σ с — сума концентрацій речовин;

відходи, що містять одну або кілька речовин, класифікованих як хронічно токсичні для водних біоресурсів 1, 2 або 3, віднесені до кодів H410, H411 або H412 та сума концентрації усіх речовин, які класифіковані як хронічно токсичні для водних біоресурсів 1 (H410), помножена на 100, додана до суми концентрацій усіх речовин, класифікованих як хронічно токсичні для водних біоресурсів 2 (H411), помножена на 10, додана до суми концентрацій усіх речовин, класифікованих як хронічно токсичні для водних біоресурсів 3 (H412), дорівнює або перевищує граничну концентрацію — 25 %. Порогове значення 0,1 % застосовується до речовин, класифікованих за кодом H410, а граничне значення 1 % — до речовин, класифікованих за кодами H411 або H412:

[100 × Σc (H410) + 10 × Σc (H411) + Σc (H412) ≥ 25 %],

де Σ с — сума концентрацій речовин;

відходи, що містять одну або кілька речовин, класифікованих як хронічно токсичні для водних біоресурсів 1, 2, 3 або 4, яким присвоєно коди небезпеки H410, H411, H412 або H413 та сумарна концентрація всіх речовин, класифікованих як хронічно токсичні для водних організмів дорівнює або перевищує ліміт концентрації 25 %. Порогове значення 0,1 % застосовується до речовин, які класифікують за кодом H410, а граничне значення 1% — до речовин, які класифікують за кодами H411, H412 або H413:

[Σ c H410 + Σ c H411 + Σ c H412 + Σ c H413 ≥ 25 %],

де Σ с — сума концентрацій речовин.

Небезпечна властивість: відходи, здатні виявляти
небезпечні властивості, зазначені вище, але не
класифіковані за такими властивостями (НВ 15)

Якщо відходи містять одну або більше хімічних речовин, що підпадають під одне із загальних або додаткових позначень щодо видів небезпечного впливу, зазначених у таблиці 9, відходи класифікуються як небезпечні, крім випадків, коли вони перебувають у такій формі, що в жодному разі не проявлять свої вибухові або потенційно вибухові властивості.

Таблиця 9. Загальні та додаткові позначення щодо видів
небезпечного впливу для компонентів відходів для їх
класифікації як небезпечних за властивістю “відходи, здатні
виявляти небезпечні властивості, зазначені вище, але не
класифіковані за такими властивостями”

Загальні та додаткові позначення щодо видів небезпечного впливу та їх коди

англійською мовою

українською мовою

код

May mass explode in fire

можуть вибухнути масою під дією вогню

H205

Explosive when dry

вибухонебезпечні в сухому стані

EUH001

May form explosive peroxides

можуть утворювати вибухонебезпечні пероксиди

EUH019

Risk of explosion if heated under confinement

ризик вибуху при нагріванні в герметичних умовах

EUH044

Відходи можуть бути класифіковані як небезпечні за властивістю “відходи, здатні виявляти небезпечні властивості, зазначені вище, але не класифіковані за такими властивостями” на основі інших критеріїв, наприклад, шляхом проведення оцінки продуктів вилуговування.

_____________________


Додаток 2

до Порядку

ПЕРЕЛІК
небезпечних компонентів відходів

Код

Найменування компонента

С 1

Берилій; сполуки берилію

С 2

Сполуки ванадію

С 3

Сполуки хрому (VI)

С 4

Сполуки кобальту

С 5

Сполуки нікелю

С6

Сполуки міді

С 7

Сполуки цинку

С 8

Миш’як; сполуки миш’яку

С 9

Селен; сполуки селену

С 10

Сполуки срібла

С 11

Кадмій; сполуки кадмію

С 12

Сполуки олова

С13

Сурма; сполуки сурми

С14

Телур; сполуки телуру

С 15

Сполуки барію, крім сульфату барію

С 16

Ртуть; сполуки ртуті

С 17

Талій; сполуки талію

С 18

Свинець; сполуки свинцю

С 19

Неорганічні сульфіди

С 20

Неорганічні сполуки фтору, крім фториду кальцію

С 21

Неорганічні ціаніди

С 22

Лужні та лужноземельні метали: літій, натрій, калій, кальцій і магній, які не входять до складу суміші (у незв’язаному (елементарному) стані)

С 23

Розчини кислот або кислоти у твердому стані

С 24

Розчини основ або основи в твердому стані

С 25

Азбест (пил та волокна)

С 26

Фосфор; сполуки фосфору, крім фосфатних мінералів

С 27

Карбоніли металів

С 28

Пероксиди

С 29

Хлорати

С 30

Перхлорати

С 31

Азиди

С 32

Поліхлоровані біфеніли та/або поліхлоровані терфеніли

С 33

Сполуки, що використовуються у фармацевтиці чи ветеринарній медицині

С 34

Біоциди та фітофармацевтичні речовини (наприклад, пестициди тощо)

С 35

Інфекційні речовини

С 36

Креазот

С 37

Ізоціанати; тіоціанати

С 38

Органічні ціаніди (наприклад, нітрили тощо)

С 39

Феноли, фенольні сполуки

С 40

Галогеновані розчинники

С 41

Органічні розчинники і галогенвмісні розчинники

С 42

Галогенорганічні сполуки, крім інертних полімеризованих матеріалів та інших речовин, зазначених у цьому додатку

С 43

Ароматичні сполуки, поліциклічні та гетероциклічні органічні сполуки

С 44

Аліфатичні аміни

С 45

Ароматичні аміни

С 46

Ефіри

С 47

Речовини, що мають вибухові властивості, крім зазначених у цьому додатку

С 48

Органічні сполуки сірки

С 49

Похідні поліхлорованих дибензофуранів

С 50

Похідні поліхлорованих дибензо-n-діоксинів

С 51

Вуглеводні та їх киснево-, азото- та/або сірковмісні похідні, не зазначені у цьому додатку

_____________________


Додаток 3
до Порядку

ПЕРЕЛІК
потенційно небезпечних відходів з урахуванням їх
походження або діяльності, під час якої вони були утворені

I. Відходи, що мають одну або декілька властивостей,
наведених у додатку 3 до Закону “Про управління відходами”

 

Відходи від надання медичних послуг у закладах охорони здоров’я, ветеринарних клініках та (або) пов’язаних з цим дослідних робіт

Відходи фармацевтичної продукції (фармацевтичних препаратів), лікарських засобів (медикаментів/ліків) і ветеринарних препаратів, а також анатомічні та інші медичні відходи

Відходи засобів захисту деревини

Відходи біоцидів і фітофармацевтичних препаратів

Відходи органічних розчинників, зокрема галогенованих органічних розчинників

Відходи галогеновмісних органічних речовин, що не використовуються як розчинники, крім інертних полімерних матеріалів

Відходи гартувальних солей/темперувальних солей, що містять ціаніди

Відходи мінеральних мастил та олив, а також мастильно-охолоджувальних рідин (наприклад, відкладення/шлам від роботи металорізальних верстатів тощо)

Відходи, що містять масляно-водяні, вуглеводнево-водяні суміші та емульсії

Відходи речовин або виробів, що містять поліхлоровані біфеніли/дифеніли та/або поліхлоровані терфеніли; та (або) полібромовані дифеніли або їх суміші

Відходи смолистих матеріалів, що утворюються в результаті рафінування (перегонки), дистиляції та будь-якої піролітичної обробки (наприклад, залишки дистиляції тощо)

Відходи чорнила, барвників, пігментів, фарб, лаків, політур, оліфи, мастики, друкарської фарби та аналогічних покриттів

Відходи смол, каучуку, латексу, пластифікаторів, клеїв та інших зв’язувальних матеріалів

Відходи хімічних речовин, утворювані (отримані) у результаті науково-дослідної або навчальної діяльності, які не ідентифіковані та/або є новими і вплив яких на людину та/або навколишнє природне середовище ще не є відомим (наприклад, лабораторні залишки тощо)

Відходи піротехнічних та інших вибухових матеріалів, вибухонебезпечних речовин та виробів

Відходи фотохімікатів та фотоматеріалів для обробки у фотографічних процесах

Матеріали, забруднені будь-яким спорідненим поліхлорованим дибензофураном

Матеріали, забруднені будь-яким спорідненим поліхлорованим дибензо-n-діоксином

Відходи оброблення металевих і пластмасових поверхонь, включаючи відходи гальванічного виробництва

II. Відходи, що містять один або більше компонентів,
зазначених у додатку 2 до Порядку класифікації відходів,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 20 жовтня 2023 р. № 1102, і проявляють одну або більше
властивостей, зазначених у додатку 3 до Закону України
“Про управління відходами”

 

Тваринні або рослинні мила, жири та віск

Негалогеновані органічні речовини, що не використовуються як розчинники

Неорганічні речовини, без металів і металевих сплавів

Зола та/або шлак

Забруднений ґрунт, пісок, глина, зокрема викопані земляні маси та відходи драгування

Солі гартувальні, що не містять ціанідів

Металевий пил і порошок

Відпрацьовані каталізатори

Рідини та осади, що містять метали або сплави

Залишки очисних споруд (наприклад, від пиловловлювачів/пилогазоочищувальних споруд та установок тощо)

Шлам із скруберів

Осад із споруд для очищення стічних вод (промислових та комунальних стічних вод)

Залишки декарбонізації

Залишки іонообмінних колонок

Осад стічних вод, необроблений і непридатний для використання в сільському господарстві

Залишки від очищення резервуарів та/або обладнання

Забруднене обладнання

Тара з-під хімічних речовин, яка не має маркування, або незворотна тара, забруднена потенційно небезпечними речовинами

Акумулятори та інші джерела струму

Рослинні олії

Матеріали роздільного збирання побутових відходів, які мають одну або декілька небезпечних компонентів, наведених у додатку 2 до Порядку класифікації відходів

Відходи виробництва, приготування та застосування озоноруйнівних речовин (хлорфторпохідні насичених вуглеводнів; галогени; метилхлороформ)

Відходи агропромислового комплексу, крім безпечних відходів

Радіоактивні відходи, включаючи забруднене радіонуклідами обладнання, устаткування та вироби

Нафтопродукти

Будь-які інші відходи, які містять один або декілька компонентів, зазначених у цьому додатку, та виявляють одну чи декілька властивостей, зазначених у додатку 3 до Закону України “Про управління відходами”

_____________________


Найменування та адреса лабораторії, яка проводила дослідження, дані про акредитацію

 

 

ПРОТОКОЛ дослідження відходів від “  ” 20 р.

 

Дані про замовника: (ПРІЗВИЩЕ, власне ім’я, по батькові (за наявності) відповідальної особи, назва суб’єкта господарювання, адреса, номер телефону, електронна пошта):

Методи дослідження:

Дані про пробу:

Найменування проби:

Найменування виробника відходів:

Місце, звідки було відібрано пробу:

Дата і час відбору: доставки:

Метод відбору:

Власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ особи, яка проводила відбір проби:

Опис стану та однозначна ідентифікація зразка, що досліджувався:

Додаткові відомості:

 

Додаток 4

до Порядку

Форма протоколу дослідження відходів

 

РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБУВАНЬ

 

Поряд-ковий номер

Номер

проби

Найменування показників

Випробувані параметри

Визначені значення концентрації

Визначені фізичні, біологічні та мікробіологічні значення досліджень

Контрольні значення, визначені нормативними документами

Одиниці, в яких надаються результати

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ, підпис особи, яка проводила та засвідчує дослідження:

 

_____________

 Дата та підпис

 

ВИСНОВКИ:

ПРИМІТКИ:

Протокол дослідження лабораторії, яка залучалася до виконання частини дослідження:


 

Класифікація відходів

Номер проби відбору відходів

Найменування відходів

Кількість відходів, з яких проведено відбір проб

Опис процесу утворення відходів

 

 

Фізичні властивості відходів: порошок, тверда речовина, в’язка речовина, паста, шлам, рідка речовина, газоподібна речовина інше

Код відходів згідно з Національним переліком відходів

Характер відходів: небезпечні/ відходи, що не є небезпечними/ інертні/побутові/відходи видобувної промисловості

1

2

3

4

5

6

7

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 жовтня 2023 р. № 1102

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕРЕЛІК ВІДХОДІВ

Код

Найменування групи, підгрупи, виду відходів

01

Відходи, що утворюються під час розвідки, видобування корисних копалин та розробки кар’єрів, їх фізичного та хімічного оброблення

01 01

Відходи видобування корисних копалин

01 01 01

Відходи видобування металічних корисних копалин (рудні)

01 01 02

Відходи видобування неметалічних корисних копалин (нерудні)

01 03

Відходи фізичної та хімічної переробки металічних корисних копалин

01 03 04*

Кислотні хвости від переробки сірчаної руди

01 03 05*

Інші хвости, що містять небезпечні речовини

01 03 06

Хвости інші, ніж зазначені за кодами 01 03 04 і 01 03 05

01 03 07*

Інші відходи, що містять небезпечні речовини, від фізичної та хімічної переробки металічних корисних копалин

01 03 08

Пилоподібні та порошкоподібні відходи інші, ніж зазначені за кодом 01 03 07

01 03 09

Червоний шлам від виробництва глинозему інший, ніж відходи, зазначені за кодом 01 03 10

01 03 10*

Червоний шлам від виробництва глинозему, що містить небезпечні речовини, інший, ніж відходи, зазначені за кодом 01 03 07

01 03 99

Інші відходи цієї підгрупи

01 04

Відходи, що утворюються у процесі фізичної та хімічної переробки неметалічних корисних копалин

01 04 07*

Відходи, що утворюються у процесі фізичної та хімічної переробки неметалічних корисних копалин і містять небезпечні речовини

01 04 08

Відходи гравію та подрібнених гірських порід інші, ніж зазначені за кодом 01 04 07

01 04 09

Відходи піску та глини

01 04 10

Пило- та порошкоподібні відходи інші, ніж зазначені за кодом 01 04 07

01 04 11

Відходи переробки поташу та кам’яної солі інші, ніж зазначені за кодом 01 04 07

01 04 12

Хвости та інші відходи від промивання та очищення корисних копалин інші, ніж зазначені за кодами 01 04 07 і 01 04 11

01 04 13

Відходи від різання та розпилювання каменю інші, ніж зазначені за кодом 01 04 07

01 04 99

Інші відходи цієї підгрупи

01 05

Бурові розчини та інші відходи буріння

01 05 04

Прісноводні бурові розчини та відходи

01 05 05*

Бурові розчини та відходи, що містять нафтопродукти

01 05 06*

Бурові розчини та інші відходи, що містять небезпечні хімічні речовини

01 05 07

Бурові розчини та відходи, що містять барит, інші, ніж зазначені за кодами 01 05 05 і 01 05 06

01 05 08

Бурові шлами та відходи, що містять хлориди, інші, ніж зазначені за кодами 01 05 05 та 01 05 06

01 05 99

Інші відходи цієї підгрупи

02

Відходи сільського та лісового господарства, садівництва, мисливства, рибальства та аквакультури, виробництва та переробки харчових продуктів

02 01

Відходи сільського та лісового господарства, аквакультури, садівництва, мисливства та рибальства

02 01 01

Осад (шлам, мул) від промивання та очищення

02 01 02

Відходи тканин тваринного походження

02 01 03

Відходи тканин рослинного походження

02 01 04

Відходи пластмаси (крім упаковки)

02 01 06

Тваринні фекалії, урина та гній (включаючи зіпсовану солому), стоки, зібрані окремо та оброблені поза місцями утворення

02 01 07

Відходи лісового господарства

02 01 08*

Відходи агрохімічної продукції, що містять небезпечні речовини

02 01 09

Відходи агрохімічної продукції інші, ніж зазначені за кодом 02 01 08

02 01 10

Відходи металу

02 01 99

Інші відходи цієї підгрупи

02 02

Відходи виробництва та переробки м’яса, риби та інших харчових продуктів тваринного походження

02 02 01

Осад (шлам, мул) від промивання та очищення

02 02 02

Відходи тканин тваринного походження

02 02 03

Сировина та продукти, що не придатні для споживання або переробки

02 02 04

Шлам від очищення стічних вод на підприємстві

02 02 99

Інші відходи цієї підгрупи

02 03

Відходи виробництва та переробки фруктів, овочів, зернових, харчових олій, какао, кави, чаю та тютюну; виробництва консервів; виробництва дріжджів та дріжджового екстракту, приготування меляси та ферментації

02 03 01

Осад (шлам, мул) від промивання, очищення, зняття шкаралупи або іншої оболонки, центрифугування та сепарації

02 03 02

Відходи консервуючих речовин

02 03 03

Відходи екстракції розчинниками

02 03 04

Сировина та продукти, що не придатні для споживання або переробки

02 03 05

Осад (шлам, мул) від очищення стічних вод на підприємстві

02 03 99

Інші відходи цієї підгрупи

02 04

Відходи цукрового виробництва

02 04 01

Ґрунт від очищення та промивання буряка

02 04 02

Некондиційний карбонат кальцію (вапняк)

02 04 03

Осад (шлам, мул) від очищення стічних вод на підприємстві

02 04 99

Інші відходи цієї підгрупи

02 05

Відходи виробництва молочних продуктів

02 05 01

Сировина та продукти, що не придатні для споживання або перероблення

02 05 02

Осад (шлам, мул) від очищення стічних вод на підприємстві

02 05 99

Інші відходи цієї підгрупи

02 06

Відходи хлібопекарської та кондитерської промисловості

 

 

02 06 01

Сировина та продукти, що не придатні для споживання або переробки

02 06 02

Відходи консервантів

02 06 03

Осад (шлам, мул) від очищення стічних вод на підприємстві

02 06 99

Інші відходи цієї підгрупи

02 07

Відходи від виробництва алкогольних та безалкогольних напоїв (крім кави, чаю та какао)

02 07 01

Відходи від промивання, очищення та механічного подрібнення сировини

02 07 02

Відходи дистиляції спирту

02 07 03

Відходи хімічного оброблення

02 07 04

Сировина та продукти, що не придатні для споживання або переробки

02 07 05

Осад (шлам, мул) від очищення стічних вод на підприємстві

02 07 99

Інші відходи цієї підгрупи

03

Відходи оброблення деревини та виробництва панелей і меблів, целюлози, паперу та картону

03 01

Відходи оброблення деревини та виробництва панелей і меблів

03 01 01

Відходи кори та корка

03 01 04*

Тирса, стружка, обрізки, деревина, ДСП і шпон, що містять небезпечні речовини

03 01 05

Тирса, стружка, обрізки, деревина, ДСП і шпон інші, ніж зазначені за кодом 03 01 04

03 01 99

Інші відходи цієї підгрупи

03 02

Відходи обробки деревини консервантами (захисними речовинами)

03 02 01*

Негалогеновані органічні засоби захисту деревини

03 02 02*

Хлорорганічні засоби захисту деревини

03 02 03*

Металоорганічні засоби захисту деревини

03 02 04*

Неорганічні засоби захисту деревини

03 02 05*

Інші засоби захисту деревини, що містять небезпечні речовини

03 02 99

Інші засоби захисту деревини цієї підгрупи

03 03

Відходи виробництва та переробки целюлози, паперу, картону

03 03 01

Відходи кори та деревини

03 03 02

Осад і шлам зеленого лугу (від регенерації чорного лугу)

03 03 05

Осад від процесів знебарвлення під час переробки паперу

03 03 07

Механічно відокремлені залишки від переробки відходів паперу та картону

03 03 08

Відходи від сортування паперу та картону, призначених для рециклінгу

03 03 09

Відходи вапняного мулу

03 03 10

Волокнисті залишки і шлами, що містять волокна, наповнювачі та покриття (фарби) від механічного сортування

03 03 11

Шлами від очищення стічних вод на підприємстві інші, ніж зазначені за кодом 03 03 10

03 03 99

Інші відходи цієї підгрупи

04

Відходи шкіряної, хутрової та текстильної промисловості

04 01

Відходи шкіряної та хутрової промисловості

04 01 01

Відходи тканин тваринного походження та вапняно-розщеплені відходи

04 01 02

Відходи процесу вапнування (зоління)

04 01 03*

Відходи процесу знежирення, що містять розчинники (без рідкої фази)

04 01 04

Дубильний розчин, що містить хром

04 01 05

Дубильний розчин, що не містить хрому

04 01 06

Осад (шлам, мул), зокрема від очищення стічних вод на підприємстві, що містить хром

04 01 07

Осад (шлам, мул), зокрема від очищення стоків на підприємстві, що не містить хрому

04 01 08

Відходи дубленої шкіри (шпальт, шкіряні вирізки/стружки, обрізки, шліфувальний пил), що містять хром

04 01 09

Відходи від апретування виробів та кінцевого оброблення шкір

04 01 99

Інші відходи цієї підгрупи

04 02

Відходи текстильної промисловості

04 02 09

Відходи композитних матеріалів (імпрегнований текстиль, еластомер, пластомер)

04 02 10

Органічний матеріал із природної сировини (наприклад жир, віск)

04 02 14*

Відходи від апретування виробів та кінцевої обробки, що містять органічні розчинники

04 02 15

Відходи кінцевої обробки інші, ніж зазначені за кодом 04 02 14

04 02 16*

Барвники та пігменти, що містять небезпечні речовини

04 02 17

Барвники та пігменти інші, ніж зазначені за кодом 04 02 16

04 02 19*

Осад (шлам, мул) від очищення стічних вод на підприємстві, що містять небезпечні речовини

04 02 20

Осад (шлам, мул) від оброблення (очищення) стоків на підприємстві інші, ніж зазначені за кодом 04 02 19

04 02 21

Відходи необроблених текстильних волокон

04 02 22

Відходи оброблених текстильних волокон

04 02 99

Інші відходи цієї підгрупи

05

Відходи очищення нафти та природного газу, піролізу вугілля

05 01

Відходи очищення нафти

05 01 02*

Шлами від опріснення (знесолення)

05 01 03*

Донні шлами (осад, мул) на дні резервуарів

05 01 04*

Кислотні алкілові осади

05 01 05*

Розливи нафти

05 01 06*

Нафтові шлами від технічного обслуговування установок або обладнання

05 01 07*

Кислі гудрони

05 01 08*

Інші гудрони

05 01 09*

Шлами від очищення стічних вод на підприємстві, що містять небезпечні речовини

05 01 10

Шлами від очищення стічних вод на підприємстві інші, ніж зазначені за кодом 05 01 09

05 01 11*

Відходи від очищення палива основами

05 01 12*

Оливи, що містять кислоти

05 01 13

Шлами від очищення живильної води для парових котлів

05 01 14

Відходи з охолоджувальних колон (установок)

05 01 15*

Відпрацьовані фільтрувальні глини

05 01 16

Сірковмісні відходи від десульфуризації нафти

05 01 17

Бітум (асфальт)

05 01 99

Інші відходи цієї підгрупи

05 06

Відходи піролізу вугілля

05 06 01*

Кислі гудрони

05 06 03*

Інші гудрони

05 06 04

Відходи з охолоджувальних колон (установок)

05 06 99

Інші відходи цієї підгрупи

05 07

Відходи очищення та транспортування природного газу

05 07 01*

Відходи, що містять ртуть

05 07 02

Відходи, що містять сірку

05 07 99

Інші відходи цієї підгрупи

06

Відходи процесів неорганічної хімії

06 01

Відходи виробництва, приготування, постачання та використання кислот

06 01 01*

Сірчана кислота та сірчиста кислота

06 01 02*

Хлористоводнева кислота

06 01 03*

Фтористоводнева кислота

06 01 04*

Фосфорна та фосфориста кислота

06 01 05*

Азотна та азотиста кислота

06 01 06*

Інші кислоти

06 01 99

Інші відходи цієї підгрупи

06 02

Відходи виробництва, приготування, постачання та використання лугів

06 02 01*

Гідроксид кальцію

06 02 03*

Гідроксид амонію

06 02 04*

Гідроксид натрію та калію

06 02 05*

Інші луги

06 02 99

Інші відходи цієї підгрупи

06 03

Відходи виробництва, приготування, постачання та використання солей, їх розчинів та оксидів металів

06 03 11*

Тверді солі та розчини, що містять ціаніди

06 03 13*

Тверді солі та розчини, що містять важкі метали

06 03 14

Тверді солі та розчини інші, ніж зазначені за кодами 06 03 11 і 06 03 13

06 03 15*

Оксиди металів, що містять важкі метали

06 03 16

Оксиди металів інші, ніж зазначені за кодом 06 03 15

06 03 99

Інші відходи цієї підгрупи

06 04

Металовмісні відходи інші, ніж зазначені у підгрупі 06 03

06 04 03*

Відходи, що містять миш’як

06 04 04*

Відходи, що містять ртуть

06 04 05*

Відходи, що містять інші важкі метали

06 04 99

Інші відходи цієї підгрупи

06 05

Осади (шлам, мул) від очищення стічних вод на підприємстві

06 05 02*

Осади (шлам, мул) від очищення стічних вод на підприємстві, що містять небезпечні речовини

06 05 03

Осади (шлам, мул) від очищення стічних вод на підприємстві інші, ніж зазначені за кодом 06 05 02

06 06

Відходи виробництва, приготування, постачання та використання сірчаних сполук, сірчаних хімічних процесів і процесів десульфуризації

06 06 02*

Відходи, що містять небезпечні сульфіди

06 06 03

Відходи, що містять сульфіди, інші, ніж зазначені за кодом 06 06 02

06 06 99

Інші відходи цієї підгрупи

06 07

Відходи виробництва, приготування, постачання та використання галогенів і галогенових хімічних процесів

06 07 01*

Відходи електролізу, що містять азбест

06 07 02*

Активоване вугілля від виробництва хлору

06 07 03*

Шлами сульфату барію, що містять ртуть

06 07 04*

Розчини і кислоти, наприклад кислоти, отримані контактним способом виробництва

06 07 99

Інші відходи цієї підгрупи

06 08

Відходи виробництва, приготування, постачання та використання кремнію та кремнієвих похідних

06 08 02*

Відходи, що містять небезпечні хлорсилани

06 08 99

Інші відходи цієї підгрупи

06 09

Відходи виробництва, приготування, постачання та використання фосфорних сполук і фосфорних хімічних процесів

06 09 02

Шлак фосфорний

06 09 03*

Відходи реакції на основі кальцію, що містять забруднені речовини або забруднені небезпечними речовинами

06 09 04

Відходи реакції на основі кальцію інші, ніж зазначені за кодом 06 09 03

06 09 99

Інші відходи цієї підгрупи

06 10

Відходи виробництва, приготування, постачання та використання азотних сполук, азотних хімічних процесів та виробництва добрив

06 10 02*

Відходи, які містять небезпечні речовини

06 10 99

Інші відходи цієї підгрупи

06 11

Відходи виробництва неорганічних пігментів і барвників

06 11 01

Відходи реакції на основі кальцію під час виробництва діоксиду титану

06 11 99

Інші відходи цієї підгрупи

06 13

Відходи інших процесів неорганічної хімії

06 13 01*

Неорганічні засоби захисту рослин, консервуючі засоби для деревини та інші біоциди

06 13 02*

Відпрацьоване активоване вугілля (крім зазначеного за кодом 06 07 02)

06 13 03

Технічний вуглець

06 13 04*

Відходи від переробки азбесту

06 13 05*

Сажа

06 13 99

Інші відходи цієї підгрупи

07

Відходи процесів органічної хімії

07 01

Відходи виробництва, приготування, постачання та використання основних органічних хімічних речовин

07 01 01*

Водні промивальні рідини та маточні розчини

07 01 03*

Органічні галогенізовані розчинники, промивальні рідини та маточні розчини

07 01 04*

Інші органічні розчинники, промивальні рідини та маточні розчини

07 01 07*

Галогеновані кубові залишки та залишки від проведення реакцій

07 01 08*

Інші кубові залишки та залишки від проведення реакцій

07 01 09*

Галогеновані фільтрувальні кеки та відпрацьовані абсорбенти

07 01 10*

Інші фільтрувальні кеки та відпрацьовані абсорбенти

07 01 11*

Шлами від очищення стічних вод на підприємстві, що містять небезпечні речовини

07 01 12

Шлами від очищення стічних вод на підприємстві інші, ніж зазначені за кодом 07 01 11

07 01 99

Інші відходи цієї підгрупи

07 02

Відходи виробництва, приготування, постачання та використання пластмас, синтетичного каучуку та штучних волокон

07 02 01*

Водні промивальні рідини та маточні розчини

07 02 03*

Органічні галогеновані розчинники, промивальні та маточні розчини

07 02 04*

Інші органічні розчинники, промивальні рідини та маточні розчини

07 02 07*

Галогеновані кубові залишки та залишки від проведення реакцій

07 02 08*

Інші кубові залишки та залишки від проведення реакцій

07 02 09*

Галогеновані фільтрувальні кеки, відпрацьовані абсорбенти

07 02 10*

Інші фільтрувальні кеки, відпрацьовані абсорбенти

07 02 11*

Шлами від очищення стічних вод на підприємстві, що містять небезпечні речовини

07 02 12

Шлами від очищення стічних вод інші, ніж зазначені за
кодом 07 02 11

07 02 13

Відходи пластмас

07 02 14*

Відходи від присадок, що містять небезпечні речовини

07 02 15

Відходи від присадок інші, ніж зазначені за кодом 07 02 14

07 02 16*

Відходи, що містять небезпечні силікони

07 02 17

Відходи, що містять силікони, інші, ніж зазначені за кодом 07 02 16

07 02 99

Інші відходи цієї підгрупи

07 03

Відходи виробництва, приготування, постачання та використання органічних барвників та пігментів (крім зазначених у підгрупі 06 11)

07 03 01*

Водні промивальні рідини та маточні розчини

07 03 03*

Органічні галогеновані розчинники, промивальні рідини та маточні розчини

07 03 04*

Інші органічні розчинники, промивальні рідини та маточні розчини

07 03 07*

Галогеновані кубові залишки та залишки від проведення реакцій

07 03 08*

Інші кубові залишки та залишки від проведення реакцій

07 03 09*

Галогеновані фільтрувальні кеки та відпрацьовані абсорбенти

07 03 10*

Інші фільтрувальні кеки та відпрацьовані абсорбенти

07 03 11*

Шлами від очищення стічних вод на підприємстві, що містять небезпечні речовини

07 03 12

Шлами від оброблення (очищення) стоків на підприємстві інші, ніж зазначені за кодом 07 03 11

07 03 99

Інші відходи цієї підгрупи

07 04

Відходи виробництва, приготування, постачання та використання органічних засобів захисту рослин (крім зазначених за кодами 02 01 08 і 02 01 09), засобів захисту деревини (крім зазначених у підгрупі 03 02) та інших біоцидів

07 04 01*

Водні промивальні рідини та маточні розчини

07 04 03*

Органічні галогенізовані розчинники, промивальні рідини та маточні розчини

07 04 04*

Інші органічні розчинники, промивальні рідини та маточні розчини

07 04 07*

Галогеновані кубові залишки та залишки від проведення реакцій

07 04 08*

Інші кубові залишки та залишки від проведення реакцій

07 04 09*

Галогеновані фільтрувальні кеки, відпрацьовані абсорбенти

07 04 10*

Інші фільтрувальні кеки, відпрацьовані абсорбенти

07 04 11*

Шлами від очищення стічних вод, що містять небезпечні речовини

07 04 12

Шлами від очищення стічних вод інші, ніж зазначені за кодом 07 04 11

07 04 13*

Тверді відходи, що містять небезпечні речовини

07 04 99

Інші відходи цієї підгрупи

07 05

Відходи виробництва, приготування, постачання та використання фармацевтичних препаратів

07 05 01*

Водні промивальні рідини та маточні розчини

07 05 03*

Органічні галогеновані розчинники, миючі рідини та маточні розчини

07 05 04*

Інші органічні розчинники, миючі рідини та маточні розчини

07 05 07*

Галогеновані кубові залишки та залишки від проведення реакцій

07 05 08*

Інші кубові залишки та залишки від проведення реакцій

07 05 09*

Галогеновані фільтрувальні кеки, відпрацьовані абсорбенти

07 05 10*

Інші фільтрувальні кеки, відпрацьовані абсорбенти

07 05 11*

Шлами від очищення стічних вод на підприємстві, що містять небезпечні речовини

07 05 12

Шлами від оброблення (очищення) стоків на підприємстві інші, ніж зазначені за кодом 07 05 11

07 05 13*

Тверді відходи, що містять небезпечні речовини

07 05 14

Тверді відходи інші, ніж зазначені за кодом 07 05 13

07 05 99

Інші відходи цієї підгрупи

07 06

Відходи виробництва, приготування, постачання та використання жирів, мазей, мила, миючих та дезинфікуючих засобів, косметики

07 06 01*

Водні промивальні рідини та маточні розчини

07 06 03*

Органічні галогеновані розчинники, промивальні рідини та маточні розчини

07 06 04*

Інші органічні розчинники, промивальні рідини та маточні розчини

07 06 07*

Галогеновані кубові залишки та залишки від проведення реакцій

07 06 08*

Інші кубові залишки та залишки від проведення реакцій

07 06 09*

Галогеновані фільтрувальні кеки (щільні осади), відпрацьовані абсорбенти

07 06 10*

Інші фільтрувальні кеки (щільні осади), відпрацьовані абсорбенти

07 06 11*

Шлами від очищення стічних вод на підприємстві, що містять небезпечні речовини

07 06 12

Шлами від очищення стічних вод на підприємстві інші, ніж зазначені за кодом 07 06 11

07 06 99

Інші відходи цієї підгрупи

07 07

Відходи виробництва, приготування, постачання та використання чистих хімічних речовин і сумішей та хімічної продукції, не зазначені в інших підгрупах

07 07 01*

Водні промивальні рідини та маточні розчини

07 07 03*

Органічні галогеновані розчинники, промивальні рідини та маточні розчини

07 07 04*

Інші органічні розчинники, промивальні рідини та маточні розчини

07 07 07*

Галогеновані кубові залишки та залишки від проведення реакцій

07 07 08*

Інші кубові залишки та залишки від проведення реакцій

07 07 09*

Галогеновані фільтрувальні кеки (щільні осади), відпрацьовані абсорбенти

07 07 10*

Інші фільтрувальні кеки (щільні осади), відпрацьовані абсорбенти

07 07 11*

Шлами від очищення стічних вод на підприємстві, що містять небезпечні речовини

07 07 12

Шлами від очищення стічних вод на підприємстві інші, ніж зазначені за кодом 07 07 11

07 07 99

Інші відходи цієї підгрупи

08

Відходи виробництва, приготування, постачання та використання покриттів (фарб, лаків та склоемалей), клеїв, герметиків та друкарських чорнил

08 01

Відходи виробництва, приготування, постачання та використання, а також видалення фарб і лаків

08 01 11*

Відходи фарб, лаків, що містять органічні розчинники або інші небезпечні речовини

08 01 12

Відходи фарб, лаків інші, ніж зазначені за кодом 08 01 11

08 01 13*

Шлами від фарб, лаків, що містять органічні розчинники або інші небезпечні речовини

08 01 14

Шлами фарб, лаків інші, ніж зазначені за кодом 08 01 13

08 01 15*

Водні шлами, що містять фарби, лаки із органічними розчинниками або іншими небезпечними речовинами

08 01 16

Водні шлами, що містять фарби, лаки інші, ніж зазначені за кодом 08 01 15

08 01 17*

Відходи від видалення фарб, лаків, що містять органічні розчинники та інші небезпечні речовини

08 01 18

Відходи від видалення фарб, лаків інші, ніж зазначені за кодом 08 01 17

08 01 19*

Водні суспензії, що містять фарбу, лак із органічними розчинниками або іншими небезпечними хімічними речовинами

08 01 20

Водні суспензії, що містять фарбу, лак інші, ніж зазначені за кодом 08 01 19

08 01 21*

Відходи видалення фарби або лаку

08 01 99

Інші відходи цієї підгрупи

08 02

Відходи виробництва, приготування, постачання та використання інших покриттів (включаючи керамічні матеріали)

08 02 01

Відходи порошкових покриттів

08 02 02

Водні шлами, що містять керамічні матеріали

08 02 03

Водні суспензії, що містять керамічні матеріали

08 02 99

Інші відходи цієї підгрупи

08 03

Відходи виробництва, приготування, постачання та використання друкарських фарб (чорнил)

08 03 07

Водні шлами, що містять фарбу (чорнило)

08 03 08

Водні рідкі відходи, що містять фарбу (чорнило)

08 03 12*

Відходи фарб (чорнил), що містять небезпечні речовини

08 03 13

Відходи фарб (чорнил) інші, ніж зазначені за кодом 08 03 12

08 03 14*

Шлами фарб (чорнил), що містять небезпечні речовини

08 03 15

Шлами фарб (чорнил) інші, ніж зазначені за кодом 08 03 14

08 03 16*

Відходи травильних розчинів

08 03 17*

Відходи друкарських фарб (чорнил), що містять небезпечні речовини

08 03 18

Відходи друкарських фарб (чорнил) інші, ніж зазначені за кодом 08 03 17

08 03 19*

Дисперсні оливи

08 03 99

Інші відходи цієї підгрупи

08 04 

Відходи виробництва, приготування, постачання та використання клеїв і герметиків (включаючи водостійкі продукти)

08 04 09*

Відходи клеїв і герметиків, які містять органічні розчинники або інші небезпечні речовини

08 04 10

Відходи клеїв і герметиків інші, ніж зазначені за кодом 08 04 09

08 04 11*

Шлами від клеїв і герметиків, що містять органічні розчинники або інші небезпечні речовини

08 04 12

Шлами від клеїв і герметиків інші, ніж зазначені за кодом 08 04 11

08 04 13*

Водні шлами, що містять клеї або герметики із органічними розчинниками або іншими небезпечними речовинами

08 04 14

Водні шлами, що містять клеї або герметики інші, ніж зазначені за кодом 08 04 13

08 04 15* 

Водні рідкі відходи, що містять клеї або герметики із органічними розчинниками або іншими небезпечними речовинами

08 04 16

Водні рідкі відходи, що містять клеї або герметики інші, ніж зазначені за кодом 08 04 15

08 04 17*

Смолисті оливи/каніфольна олія

08 04 99

Інші відходи цієї підгрупи

08 05

Відходи інші, не зазначені у групі 08

08 05 01*

Відходи ізоціанатів

09

Відходи фотографічної діяльності

09 01

Відходи фотографічної діяльності

09 01 01*

Проявники і розчини активаторів на водній основі

09 01 02*

Розчини проявників офсетних пластин на водній основі

09 01 03*

Розчини проявників на основі розчинників

09 01 04*

Фіксажні (закріплювальні) розчини

09 01 05*

Відбілювальні розчини та відбілювальні фіксажні (закріплювальні) розчини

09 01 06*

Відходи від оброблення фотографічних відходів на підприємстві, що містять срібло

09 01 07

Фотографічна плівка та папір, що містять срібло чи сполуки срібла

09 01 08

Фотографічна плівка та папір, що не містять срібла чи сполук срібла

09 01 10

Фотокамери одноразового використання без батарейок

09 01 11*

Фотокамери одноразового використання із батарейками, які зазначені за кодами 16 06 01, 16 06 02 або 16 06 03

09 01 12

Фотокамери одноразового використання із батарейками іншими, ніж зазначені за кодом 09 01 11

09 01 13*

Водні рідкі відходи від відновлення срібла інші, ніж зазначені за кодом 09 01 06

09 01 99

Інші відходи цієї підгрупи

10

Відходи термічних процесів

10 01

Відходи електростанцій та інших спалювальних установок (крім зазначених у групі 19)

10 01 01

Донна зола, шлак і котловий пил (крім котлового пилу, зазначеного за кодом 10 01 04)

10 01 02

Летка зола вугільна

10 01 03

Летка зола від спалювання торфу та необробленої деревини

10 01 04*

Летка зола мазутна та котловий пил

10 01 05

Відходи десульфуризації топкових газів від реакцій на кальцієвій основі у твердій формі

10 01 07

Відходи десульфуризації топкових газів від реакцій на кальцієвій основі у формі шламів

10 01 09*

Кислота сірчана

10 01 13*

Летка зола від спалювання емульгованих вуглеводнів

10 01 14*

Донна зола, шлак і котловий пил від сумісного спалювання, що містять небезпечні речовини

10 01 15

Донна зола, шлак і котловий пил від сумісного спалювання інші, ніж зазначені за кодом 10 01 14

10 01 16*

Летка зола від сумісного спалювання, що містить небезпечні речовини

10 01 17

Летка зола від сумісного спалювання інша, ніж зазначена за кодом 10 01 16

10 01 18*

Відходи від очищення газів, що містять небезпечні речовини

10 01 19

Відходи від очищення газів інші, ніж зазначені за кодами 10 01 05, 10 01 07 і 10 01 18

10 01 20*

Шлами від оброблення (очищення) стоків на підприємстві, що містять небезпечні речовини

10 01 21

Шлами від оброблення (очищення) стоків на підприємстві інші, ніж зазначені за кодом 10 01 20

10 01 22*

Водні шлами від очищення котлів, що містять небезпечні речовини

10 01 23

Водні шлами від очищення котлів інші, ніж зазначені за кодом 10 01 22

10 01 24

Піски від псевдозріджених шарів

10 01 25

Відходи від зберігання і підготовки палива на вугільних електростанціях

10 01 26

Відходи від оброблення (очищення) охолоджувальної води

10 01 99

Інші відходи цієї підгрупи

10 02

Відходи виробництва чавуну та сталі

10 02 01

Відходи від перероблення шлаку

10 02 02

Шлак неперероблений

10 02 07*

Тверді відходи оброблення (очищення) газів, що містять небезпечні речовини

10 02 08

Тверді відходи оброблення (очищення) газів інші, ніж зазначені за кодом 10 02 07

10 02 10

Прокатна окалина

10 02 11*

Відходи від оброблення (очищення) охолоджувальної води, що містять нафтопродукти

10 02 12

Відходи від оброблення (очищення) охолоджувальної води інші, ніж зазначені за кодом 10 02 11

10 02 13*

Шлами та фільтрувальні кеки від оброблення (очищення) газів, що містять небезпечні речовини

10 02 14

Шлами та фільтрувальні кеки від оброблення (очищення) газів інші, ніж зазначені за кодом 10 02 13

10 02 15

Інші шлами та фільтрувальні кеки

10 02 99

Інші відходи цієї підгрупи

10 03

Відходи термічних процесів металургії алюмінію

10 03 02

Анодний скрап

10 03 04*

Шлаки первинного виробництва

10 03 05

Відходи глинозему

10 03 08*

Сольові шлаки вторинного виробництва

10 03 09*

Чорні дроси (шлаки) вторинного виробництва

10 03 15*

Залишки легкі, які є легкозаймистими або виділяють під час контакту з водою легкозаймисті гази в небезпечних кількостях

10 03 16

Залишки легкі інші, ніж зазначено за кодом 10 03 15

10 03 17*

Відходи анодного виробництва, що містять дьоготь

10 03 18

Відходи анодного виробництва, що містять вуглець, інші, ніж зазначені за кодом 10 03 17

10 03 19*

Пил димових газів, що містить небезпечні речовини

10 03 20

Пил димових газів інший, ніж зазначений за кодом 10 03 19

10 03 21*

Інші дрібні залишки та пил (включаючи пил кульових млинів), що містять небезпечні речовини

10 03 22

Інші дрібні залишки та пил (включаючи пил кульових млинів) інші, ніж зазначені за кодом 10 03 21

10 03 23*

Тверді відходи оброблення (очищення) газів, що містять небезпечні речовини

10 03 24

Тверді відходи оброблення (очищення) газів інші, ніж зазначені за кодом 10 03 23

10 03 25*

Шлами та фільтрувальні кеки оброблення (очищення) газів, що містять небезпечні речовини

10 03 26

Шлами та фільтрувальні кеки оброблення (очищення) газів інші, ніж зазначені за кодом 10 03 25

10 03 27*

Відходи від оброблення (очищення) охолоджувальної води, що містять оливи

10 03 28

Відходи від оброблення (очищення) охолоджувальної води інші, ніж зазначені за кодом 10 03 27

10 03 29*

Відходи від оброблення сольових шлаків і чорних дросів, що містять небезпечні речовини

10 03 30

Відходи від оброблення сольових шлаків і чорних дросів інші, ніж зазначені за кодом 10 03 29

10 03 99

Інші відходи цієї підгрупи

10 04

Відходи термічних процесів металургії свинцю

10 04 01*

Шлаки від первинного та вторинного виробництва

10 04 02*

Дроси та залишки легкі від первинного і вторинного виробництва

10 04 03*

Арсенат кальцію

10 04 04*

Пил димових газів

10 04 05*

Інші дрібні залишки та пил

10 04 06*

Тверді відходи від оброблення (очищення) газів

10 04 07*

Шлами та фільтрувальні кеки від оброблення (очищення) газів

10 04 09*

Відходи від оброблення (очищення) охолоджувальної води, що містять нафтопродукти

10 04 10

Відходи від оброблення (очищення) охолоджувальної води інші, ніж зазначені за кодом 10 04 09

10 04 99

Інші відходи цієї підгрупи

10 05

Відходи термічних процесів металургії цинку

10 05 01

Шлаки від первинного та вторинного виробництва

10 05 03*

Пил димових газів

10 05 04

Інші дрібні залишки

10 05 05*

Тверді відходи від оброблення (очищення) газів

10 05 06*

Шлами та фільтрувальні кеки від оброблення (очищення) газів

10 05 08*

Відходи від оброблення (очищення) охолоджувальної води, що містять нафтопродукти

10 05 09

Відходи від оброблення (очищення) охолоджувальної води інші, ніж зазначені за кодом 10 05 08

10 05 10*

Дроси та залишки легкі, що є легкозаймистими або виділяють під час контакту з водою легкозаймисті гази в небезпечних кількостях

10 05 11

Дроси та залишки легкі інші, ніж зазначені за кодом 10 05 10

10 05 99

Інші відходи цієї підгрупи

10 06

Відходи термічних процесів металургії міді

10 06 01

Шлаки від первинного та вторинного виробництва

10 06 02

Дроси та залишки легкі від первинного та вторинного виробництва

10 06 03*

Пил димових газів

10 06 04

Інші дрібні залишки та пил

10 06 06*

Тверді відходи від оброблення (очищення) газів

10 06 07*

Шлами та фільтрувальні кеки від оброблення (очищення) газів

10 06 09*

Відходи від оброблення (очищення) охолоджувальної води, що містять нафтопродукти

10 06 10

Відходи від оброблення (очищення) охолоджувальної води інші, ніж зазначені за кодом 10 06 09

10 06 99

Інші відходи цієї підгрупи

10 07

Відходи термічних процесів металургії срібла, золота та платини

10 07 01

Шлаки від первинного та вторинного виробництва

10 07 02

Дроси та залишки легкі від первинного та вторинного виробництва

10 07 03

Тверді відходи від оброблення (очищення) газів

10 07 04

Інші дрібні залишки та пил

10 07 05

Шлами та фільтрувальні кеки від оброблення (очищення) газів

10 07 07*

Відходи від оброблення (очищення) охолоджувальної води, що містять нафтопродукти

10 07 08

Відходи від оброблення (очищення) охолоджувальної води інші, ніж зазначені за кодом 10 07 07

10 07 99

Інші відходи цієї підгрупи

10 08

Відходи термічних процесів металургії інших кольорових металів

10 08 04

Тверді дрібні залишки та пил

10 08 08*

Сольові шлаки від первинного та вторинного виробництва

10 08 09

Інші шлаки

10 08 10*

Дроси та залишки легкі, які є легкозаймистими або виділяють під час контакту з водою легкозаймисті гази в небезпечних кількостях

10 08 11

Дроси та залишки легкі інші, ніж зазначені за кодом 10 08 10

10 08 12*

Відходи від виготовлення анодів, що містять дьоготь

10 08 13

Відходи від виготовлення анодів, що містять вуглець, інші, ніж зазначені за кодом 10 08 12

10 08 14

Анодний скрап

10 08 15*

Пил димових газів, що містить небезпечні речовини

10 08 16

Пил димових газів інший, ніж зазначений за кодом 10 08 15

10 08 17*

Шлами та фільтрувальні кеки від очищення димових газів, що містять небезпечні речовини

10 08 18

Шлами та фільтрувальні кеки від очищення димових газів інші, ніж зазначені за кодом 10 08 17

10 08 19*

Відходи від оброблення (очищення) охолоджувальної води, що містять нафтопродукти

10 08 20

Відходи від оброблення (очищення) охолоджувальної води інші, ніж зазначені за кодом 10 08 19

10 08 99

Інші відходи цієї підгрупи

10 09

Відходи процесу лиття виробів із чорних металів

10 09 03

Шлак процесу лиття (ливарний)

10 09 05*

Ливарні стрижні та форми і формувальні суміші, які не використовувалися, що містять небезпечні речовини

10 09 06

Ливарні стрижні та форми і формувальні суміші, які не використовувалися, інші, ніж зазначені за кодом 10 09 05

10 09 07*

Ливарні стрижні та форми і формувальні суміші, які використовувалися, що містять небезпечні речовини

10 09 08

Ливарні форми і формувальні суміші, які використовувалися, інші, ніж зазначені за кодом 10 09 07

10 09 09*

Пил димових газів, що містить небезпечні речовини

10 09 10

Пил димових газів інший, ніж зазначений за кодом 10 09 10

10 09 11*

Інші дрібні залишки, що містять небезпечні речовини

10 09 12

Дрібні залишки інші, ніж зазначені за кодом 10 09 11

10 09 13*

Відходи зв’язувальних матеріалів, що містять небезпечні речовини

10 09 14

Відходи зв’язувальних матеріалів інші, ніж зазначені за кодом 10 09 13

10 09 15*

Відходи дефектовиявляючих речовин, що містять небезпечні речовини

10 09 16

Відходи дефектовиявляючих речовин інші, ніж зазначені за кодом 10 09 15

10 09 99

Інші відходи цієї підгрупи

10 10

Відходи процесу лиття виробів із кольорових металів

10 10 03

Шлак процесу лиття

 

 

10 10 05*

Ливарні стрижні та форми і формувальні суміші, які не використовувалися, що містять небезпечні речовини

10 10 06

Ливарні стрижні та форми і формувальні суміші, які не використовувалися, інші, ніж зазначені за кодом 10 10 05

10 10 07*

Ливарні стрижні та форми і формувальні суміші, які використовувалися, що містять небезпечні речовини

10 10 08

Ливарні стрижні та форми і формувальні суміші, які використовувалися, інші, ніж зазначені за кодом 10 10 07

10 10 09*

Пил димових газів, що містить небезпечні речовини

10 10 10

Пил димових газів інший, ніж зазначений за кодом 10 10 09

10 10 11*

Інші дрібні залишки, що містять небезпечні речовини

10 10 12

Дрібні залишки інші, ніж зазначені за кодом 10 10 11

10 10 13*

Відходи зв’язувальних матеріалів, що містять небезпечні речовини

10 10 14

Відходи зв’язувальних матеріалів інші, ніж зазначені за кодом 10 10 13

10 10 15*

Відходи дефектовиявляючих речовин, що містять небезпечні речовини

10 10 16

Відходи дефектовиявляючих речовин інші, ніж зазначені
за кодом 10 10 15

10 10 99

Інші відходи цієї підгрупи

10 11

Відходи виробництва скла та скловиробів

10 11 03

Відходи волокнистих матеріалів на основі скла

10 11 05

Дрібні залишки та пил

10 11 09*

Відходи підготовки шихти до термічного оброблення, що містять небезпечні речовини

10 11 10

Відходи підготовки шихти до термічного оброблення інші, ніж зазначені за кодом 10 11 09

10 11 11*

Дрібні відходи скла та скляного порошку, що містять важкі метали (наприклад, від катодних трубок )

10 11 12

Відходи скла інші, ніж зазначені за кодом 10 11 11

10 11 13*

Шлами від полірування та шліфування скла, що містять небезпечні речовини

10 11 14

Шлами від полірування та шліфування скла інші, ніж зазначені за кодом 10 11 13

10 11 15*

Тверді відходи оброблення (очищення) димових газів, що містять небезпечні речовини

10 11 16

Тверді відходи оброблення (очищення) димових газів інші, ніж зазначені за кодом 10 11 15

10 11 17*

Шлами та фільтрувальні кеки від оброблення (очищення) димових газів, що містять небезпечні речовини

10 11 18

Шлами та фільтрувальні кеки від оброблення (очищення) димових газів інші, ніж зазначені за кодом 10 11 17

10 11 19*

Тверді відходи від оброблення (очищення) стічних вод на підприємстві, що містять небезпечні речовини

10 11 20

Тверді відходи від оброблення (очищення) стічних вод на підприємстві інші, ніж зазначені за кодом 10 11 19

10 11 99

Інші відходи цієї підгрупи

10 12

Відходи виробництва керамічних виробів (зокрема вогнетривів), цегли, черепиці та інших керамічних будівельних матеріалів

10 12 01

Відходи підготовки шихти (до термічного оброблення)

10 12 03

Дрібні залишки та пил

10 12 05

Шлами та фільтрувальні кеки від оброблення (очищення) відхідних газів

10 12 06

Відбраковані форми

10 12 08

Відходи керамічних виробів, цегли, черепиці та інших керамічних будівельних матеріалів (після термічних процесів)

10 12 09*

Тверді відходи оброблення (очищення) відхідних газів, що містять небезпечні речовини

10 12 10

Тверді відходи оброблення (очищення) відхідних газів інші, ніж зазначені за кодом 10 12 09

10 12 11*

Відходи від глазурування, що містять важкі метали

10 12 12

Відходи від глазурування інші, ніж зазначені за кодом 10 12 11

10 12 13

Шлами від оброблення (очищення) стічних вод на підприємстві

10 12 99

Інші відходи цієї підгрупи

10 13

Відходи виробництва цементу, вапна і гіпсу та товарів і виробів з них

10 13 01

Відходи підготовки шихти до термічного оброблення

10 13 04

Відходи випалу та гашення вапна

10 13 06

Дрібні залишки та пил (крім зазначених за кодами 10 13 12 і 10 13 13)

10 13 07

Шлами та фільтрувальні кеки від оброблення (очищення) відхідних газів

10 13 09*

Відходи азбестоцементного виробництва, що містять азбест

10 13 10

Відходи азбестоцементного виробництва інші, ніж зазначені за кодом 10 13 09

10 13 11

Відходи композиційних матеріалів на цементній основі інші, ніж зазначені за кодами 10 13 09 та 10 13 10

10 13 12*

Тверді відходи оброблення (очищення) відхідних газів, що містять небезпечні речовини

10 13 13

Тверді відходи оброблення (очищення) відхідних газів інші, ніж зазначені за кодом 10 12 12

10 13 14

Відходи бетону та бетонних шламів

10 13 99

Інші відходи цієї підгрупи

10 14

Відходи кремації

10 14 01*

Відходи від очищення відхідних газів, що містять ртуть

11

Відходи від хімічної обробки поверхні і покриття металів та інших матеріалів; гідрометалургії кольорових металів

11 01

Відходи хімічної обробки поверхні і покриття металів та інших матеріалів (наприклад, гальванічних процесів, нанесення цинкового покриття, процесів травлення, гравіювання, фосфатування, лужного знежирення, анодування)

11 01 05*

Травильні кислоти

11 01 06*

Кислоти інші, не визначені в цій групі

11 01 07*

Травильні луги

11 01 08*

Шлами процесу фосфатування

11 01 09*

Шлами та фільтрувальні кеки, що містять небезпечні речовини

11 01 10

Шлами та фільтрувальні кеки інші, ніж зазначені за кодом 11 01 09

11 01 11*

Водні промивні рідини, що містять небезпечні речовини

11 01 12

Водні промивні рідини інші, ніж зазначені за кодом 11 01 11

11 01 13*

Відходи знежирювання, що містять небезпечні речовини

11 01 14

Відходи знежирювання інші, ніж зазначені за кодом 11 01 13

11 01 15*

Елюати та шлами від мембранних або іонообмінних систем, що містять небезпечні речовини

11 01 16*

Насичені або відпрацьовані іонообмінні смоли

11 01 98*

Інші відходи, що містять небезпечні речовини

11 01 99

Інші відходи цієї підгрупи

11 02

Відходи гідрометалургії кольорових металів

11 02 02*

Шлами гідрометалургії цинку (включаючи ярозит, гетит)

11 02 03

Відходи виробництва анодів для водних електролітичних процесів

11 02 05*

Відходи гідрометалургії міді, що містять небезпечні речовини

11 02 06

Відходи гідрометалургії міді інші, ніж зазначені за кодом 11 02 05

11 02 07*

Інші відходи, що містять небезпечні речовини

11 02 99

Інші відходи цієї підгрупи

11 03

Шлам та тверді відходи процесів відпуску (гартування) металів

11 03 01*

Відходи, що містять ціанід

11 03 02*

Інші відходи

11 05

Відходи процесів гарячої гальванізації

11 05 01

Твердий цинк

11 05 02

Цинкова зола

11 05 03*

Тверді відходи оброблення (очищення) газів

11 05 04*

Відпрацьований флюс

11 05 99

Інші відходи цієї підгрупи

12

Відходи, що утворюються під час формування та фізичної і механічної поверхневої обробки металів та пластмас

12 01

Відходи від формування та фізичного і механічного оброблення поверхні металів та пластмас

12 01 01

Ошурки, обрізки та стружка чорних металів

12 01 02

Пил та дрібні залишки чорних металів

12 01 03

Ошурки, обрізки та стружка кольорових металів

12 01 04

Пил та дрібні залишки кольорових металів

12 01 05

Ошурки, обрізки та стружка пластмас

12 01 06*

Мастильно-охолоджувальні рідини на мінеральній основі для машинного оброблення, що містять галогени (крім емульсій та розчинів)

12 01 07*

Мастильно-охолоджувальні рідини на мінеральній основі для машинного оброблення, що не містять галогенів (крім емульсій та розчинів)

12 01 08*

Емульсії для машинного оброблення та розчини, що містять галогени

12 01 09*

Емульсії для машинного оброблення та розчини, які не містять галогенів

12 01 10*

Синтетичні мастильно-охолоджувальні рідини для машинного оброблення

12 01 12*

Відпрацьовані воскові маси та мастила

12 01 13

Відходи процесів зварювання

12 01 14*

Шлами від механічного оброблення, що містять небезпечні речовини

12 01 15

Шлами від механічного оброблення інші, ніж зазначені
за кодом 12 01 14

12 01 16*

Відходи абразивних матеріалів для дробоструминного оброблення, що містять небезпечні речовини

12 01 17

Відходи абразивних матеріалів для дробоструминного оброблення інші, ніж зазначені за кодом 12 01 16

12 01 18*

Металеві шлами (процесів шліфування, хонінгування та притирання), що містять оливи

12 01 19*

Оливи від механічного оброблення, що піддаються швидкому біологічному розкладанню

12 01 20*

Відпрацьовані шліфувальні тіла та шліфувальні матеріали, що містять небезпечні речовини

12 01 21

Відпрацьовані шліфувальні тіла та шліфувальні матеріали інші, ніж зазначені за кодом 12 01 20

12 01 99

Інші відходи цієї підгрупи

12 03

Відходи процесів водного та парового знежирення (крім зазначених у групі 11)

12 03 01*

Водні промивальні рідини

12 03 02*

Відходи парового знежирення

13

Відходи нафтопродуктів та рідкого палива (крім харчових олій, а також тих, які зазначені у групах 05, 12 і 19)

13 01

Відходи гідравлічних мастил (олив)

13 01 01*

Гідравлічні мастила (оливи), що містять поліхлоровані біфеніли

13 01 04*

Хлоровані емульсії

13 01 05*

Нехлоровані емульсії

13 01 09*

Мінеральні гідравлічні хлоровані мастила (оливи)

13 01 10*

Мінеральні гідравлічні нехлоровані мастила (оливи)

13 01 11*

Синтетичні гідравлічні мастила (оливи)

13 01 12*

Гідравлічні мастила (оливи), що піддаються швидкому біологічному розкладанню

13 01 13*

Інші гідравлічні мастила (оливи)

13 02

Відходи моторних, індустріальних олив та мастил

13 02 04*

Мінеральні мастила та оливи, хлоровані моторні, трансмісійні та мастильні оливи

13 02 05*

Мінеральні мастила та оливи, нехлоровані моторні, трансмісійні та мастильні оливи

13 02 06*

Синтетичні та моторні мастила, трансмісійні та мастильні оливи

13 02 07*

Моторні, трансмісійні та мастильні оливи, що піддаються швидкому біологічному розкладанню

13 02 08*

Інші моторні, індустріальні та мастильні оливи

13 03

Відходи олив для ізоляції та теплопередачі

13 03 01*

Масла ізоляційні та масла теплопередавання, які містять ПХБ

13 03 06*

Мінеральні хлоровані масла (оливи) ізоляційні та для теплопередавання інші, ніж зазначені за кодом 13 03 01

13 03 07*

Мінеральні нехлоровані мастила (оливи) ізоляційні та для теплопередавання

13 03 08*

Синтетичні масла (оливи) ізоляційні та для теплопередавання

13 03 09*

Масла (оливи) ізоляційні та для теплопередавання, що піддаються швидкому біологічному розкладанню

13 03 10*

Інші масла (оливи) ізоляційні та для теплопередавання

13 04

Трюмні масла (нафтопродукти)

13 04 01*

Трюмні масла (нафтопродукти) від внутрішнього судноплавства

13 04 02*

Трюмні масла (нафтопродукти) із стічних труб пірса (пристані)

13 04 03*

Трюмні масла (нафтопродукти) від інших видів судноплавства

13 05

Відходи масло-водовідокремлювачів

13 05 01*

Тверді частинки (відходи) із пісковловлювачів і масло-водовідокремлювачів

13 05 02*

Шлами масло-водовідокремлювачів

13 05 03*

Шлами масловловлювачів

13 05 06*

Відходи масел від масло-водовідокремлювачів

13 05 07*

Вода, що містить масла із масло-водовідокремлювачів

13 05 08*

Суміші відходів камер пісковловлювачів і масло-водовідокремлювачів

13 07

Відходи рідкого палива

13 07 01*

Газойль, котельне та дизельне паливо

13 07 02*

Бензин

13 07 03*

Інше паливо (включаючи суміші)

13 08

Відходи нафтопродуктів інші, не зазначені в інших підгрупах цієї групи

13 08 01*

Шлами або емульсії знесолювачів

13 08 02*

Інші емульсії

13 08 99*

Інші відходи цієї підгрупи

14

Відходи органічних розчинників, холодоагентів та пропелентів (крім зазначених у групах 07 і 08 )

14 06

Відходи органічних розчинників, холодоагентів та пінних/аерозольних пропелентів

14 06 01*

Хлорофторовуглець

14 06 02*

Інші галогеновані розчинники та суміші розчинників

14 06 03*

Інші розчинники та суміші розчинників

14 06 04*

Шлами та тверді відходи, які містять галогеновані розчинники

14 06 05*

Шлами та тверді відходи, які містять інші розчинники

15

Відходи упаковки; абсорбенти, обтиральне ганчір’я, фільтрувальні матеріали та захисний одяг, не зазначені в інших групах

15 01

Упаковка (включаючи роздільно зібрану упаковку з побутових відходів)

15 01 01

Паперова та картонна упаковка

15 01 02

Пластмасова упаковка

15 01 03

Дерев’яна упаковка

15 01 04

Металева упаковка

15 01 05

Комбінована (композитна) упаковка

15 01 06

Змішана упаковка

15 01 07

Скляна тара (упаковка)

15 01 09

Текстильна упаковка

15 01 10*

Упаковка, що містить залишки або забруднена небезпечними речовинами

15 01 11*

Металева упаковка, що містить тверду пористу матрицю із небезпечних речовин (наприклад, азбесту), включаючи пусті газові балони

15 02

Абсорбенти, фільтрувальні матеріали, обтиральне ганчір’я та захисний одяг

15 02 02*

Абсорбенти, фільтрувальні матеріали (включаючи оливні фільтри інакше не зазначені), обтиральне ганчір’я та захисний одяг, забруднені небезпечними речовинами

15 02 03

Абсорбенти, фільтрувальні матеріали (включаючи оливні фільтри інакше не зазначені), обтиральні матеріали та захисний одяг інші, ніж зазначені за кодом 15 02 02

16

Відходи, не зазначені в інших групах

16 01

Транспортні засоби різних видів (включаючи машини позадорожнього призначення), зняті з експлуатації, відходи від демонтажу транспортних засобів, знятих з експлуатації, і від обслуговування транспортних засобів (крім зазначених у групах 13, 14 та у підгрупах 16 06, 16 08)

16 01 03

Відпрацьовані шини

16 01 04*

Транспортні засоби, зняті з експлуатації

16 01 06

Транспортні засоби, зняті з експлуатації, що не містять рідин, та інших небезпечних компонентів

16 01 07*

Масляні фільтри

16 01 08*

Компоненти, що містять ртуть

16 01 09*

Компоненти, що містять поліхлоровані біфеніли

16 01 10*

Вибухонебезпечні компоненти (наприклад, подушки безпеки)

16 01 11*

Гальмові колодки, що містять азбест

16 01 12

Гальмові колодки інші, ніж зазначені за кодом 16 01 11

16 01 13*

Гальмові рідини

16 01 14*

Антифризні рідини, що містять небезпечні речовини

16 01 15

Антифризні рідини інші, ніж зазначені за кодом 16 01 14

16 01 16

Резервуари для зрідженого газу

16 01 17

Чорні метали

16 01 18

Кольорові метали

16 01 19

Пластмаси

16 01 20

Скло

16 01 21*

Небезпечні компоненти інші, ніж зазначені за кодами з 16 01 07 по 16 01 11 та за кодами 16 01 13 і 16 01 14

16 01 22

Інші компоненти, не зазначені в цій групі

16 01 99

Інші відходи цієї підгрупи

16 02

Відходи електричного та електронного обладнання

16 02 09*

Трансформатори та конденсатори, що містять поліхлоровані біфеніли (ПХБ) чи поліхлоровані терефталати (ПХТ)

16 02 10*

Відходи обладнання, що містить чи забруднене ПХБ, крім зазначеного за кодом 16 02 09

16 02 11*

Зношене обладнання, що містить хлорофторовуглець

16 02 12*

Відходи обладнання, що містить вільний азбест

16 02 13*

Відходи обладнання, що містить небезпечні компоненти, інші, ніж зазначені за кодами з 16 02 09 по 16 02 12

16 02 14

Відходи обладнання інші, ніж зазначено за кодами з 16 02 09 по 16 02 13

16 02 15*

Небезпечні компоненти, видалені з відходів обладнання

16 02 16

Компоненти, видалені з відходів обладнання інших, ніж зазначено за кодом 16 02 15

16 03

Некондиційні партії продуктів та невикористані продукти

16 03 03*

Неорганічні відходи, що містять небезпечні речовини

16 03 04

Неорганічні відходи інші, ніж зазначені за кодом 16 03 03

16 03 05*

Органічні відходи, що містять небезпечні речовини

16 03 06

Органічні відходи інші, ніж зазначені за кодом 16 03 05

16 03 07*

Металева ртуть

16 04

Відходи вибухових речовин

16 04 01*

Відходи боєприпасів

16 04 02*

Піротехнічні відходи

16 04 03*

Інші відходи вибухових речовин

16 05

Гази в посудинах під тиском та відходи хімічної продукції

16 05 04*

Гази в посудинах під тиском (включаючи галони), що містять небезпечні речовини

16 05 05

Гази в посудинах під тиском інші, ніж зазначені за кодом 16 05 04

16 05 06*

Лабораторні хімікати, що складаються з небезпечних речовини або містять їх, включаючи суміші лабораторних хімікатів

16 05 07*

Відходи неорганічної хімічної продукції, що складаються з небезпечних хімічних речовин або містять їх

16 05 08*

Відходи органічної хімічної продукції, що складаються з небезпечних хімічних речовин або містять їх

16 05 09

Відходи хімічної продукції інші, ніж зазначені за кодами 16 05 06, 16 05 07 і 16 05 08

16 06

Батареї та акумулятори

16 06 01*

Свинцеві батареї

16 06 02*

Нікелево-кадмієві батареї

16 06 03*

Ртутьвмісні батареї

16 06 04

Лужні батареї (крім зазначених за кодом 16 06 03)

16 06 05

Інші батареї та акумулятори

16 06 06*

Окремо зібрані електроліти з батарей та акумуляторів

16 07

Відходи від очищення резервуарів для транспортування, резервуарів для зберігання та бочок (крім зазначених у
групах 05 і 13)

16 07 08*

Відходи, що містять оливи та нафтопродукти

16 07 09*

Відходи, що містять інші небезпечні речовини

16 07 99

Інші відходи цієї підгрупи

16 08

Відпрацьовані каталізатори

16 08 01

Відпрацьовані каталізатори, що містять золото, срібло, реній, родій, паладій, іридій або платину (крім зазначених за кодом 16 08 07)

16 08 02*

Відпрацьовані каталізатори, що містять небезпечні перехідні метали або небезпечні сполуки перехідних металів

16 08 03

Відпрацьовані каталізатори, що містять інші перехідні метали або сполуки перехідних металів

16 08 04

Відпрацьовані рідкі каталізатори від каталітичного крекінгу (крім зазначених за кодом 16 08 07)

16 08 05*

Відпрацьовані каталізатори, які містять фосфорну кислоту

16 08 06*

Відпрацьовані рідини, які використовуються як каталізатори

16 08 07*

Відпрацьовані каталізатори, забруднені небезпечними речовинами

16 09

Окислювальні речовини

16 09 01*

Перманганати, наприклад, перманганат калію

16 09 02*

Хромати, наприклад, хромат калію, біхромат калію чи натрію

16 09 03*

Перекиси (пероксиди), наприклад, перекис водню

16 09 04*

Інші окислювальні речовини, не зазначені в цій групі

16 10

Водні рідкі відходи, призначені для оброблення (очищення) поза підприємством

16 10 01*

Водні рідкі відходи, що містять небезпечні речовини

16 10 02

Водні рідкі відходи інші, ніж зазначені за кодом 16 10 01

16 10 03*

Водні концентрати, що містять небезпечні речовини

16 10 04

Водні концентрати інші, ніж зазначені за кодом 16 10 03

16 11

Відходи футеровки та вогнетривів

16 11 01*

Відходи футеровки та вогнетривів на вуглецевій основі від металургійних процесів, що містять небезпечні речовини

16 11 02

Відходи футеровки та вогнетривів на вуглецевій основі від металургійних процесів інші, ніж зазначені за кодом 16 11 01

16 11 03*

Інші відходи футеровки та вогнетривів від металургійних процесів, що містять небезпечні речовини

16 11 04

Інші відходи футеровки та вогнетривів від металургійних процесів інші, ніж зазначені за кодом 16 11 03

16 11 05*

Відходи футеровки та вогнетривів від неметалургійних процесів, що містять небезпечні речовини

16 11 06

Відходи футеровки та вогнетривів від неметалургійних процесів інші, ніж зазначені за кодом 16 11 05

16 12

Відходи, що утворилися через пошкодження (руйнування) будівель та споруд внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій або проведення робіт з ліквідації їх наслідків

16 12 01

Бетон

16 12 02

Цегла, цегляний бій

16 12 03

Облицювальна плитка, черепиця та кераміка

16 12 04*

Суміші або окремі фракції бетону, цегли, облицювальної плитки та кераміки, що містять небезпечні речовини

16 12 05

Суміші або окремі фракції бетону, цегли, облицювальної плитки та кераміки інші, ніж зазначені за кодом 16 12 04

16 12 06

Деревина

16 12 07

Скло

16 12 08

Пластмаси

16 12 09*

Деревина, скло та пластмаси, що містять або забруднені небезпечними речовинами

16 12 10*

Бітумні суміші, що містять вугільну смолу

16 12 11

Бітумні суміші інші, ніж зазначені за кодом 16 12 10

16 12 12*

Вугільна смола та просмолені продукти

16 12 13

Мідь, бронза, латунь

16 12 14

Алюміній

16 12 15

Свинець

16 12 16

Цинк

16 12 17

Чавун та сталь

16 12 18

Олово

16 12 19

Змішані метали

16 12 20*

Відходи металів, забруднені небезпечними речовинами

16 12 21*

Кабелі, що містять оливи, вугільну смолу або інші небезпечні речовини

16 12 22

Кабелі інші, ніж зазначені за кодом 16 12 21

16 12 23*

Ґрунт та каміння, що містять небезпечні речовини

16 12 24

Ґрунт та каміння інші, ніж зазначені за кодом 17 05 03 і 16 12 23

16 12 25*

Дорожній баласт (щебінь), що містить небезпечні речовини

16 12 26

Дорожній баласт (щебінь) інший, ніж зазначений за кодами 17 05 07 і 16 12 25

16 12 27*

Ізоляційні матеріали, що містять азбест

16 12 28*

Інші ізоляційні матеріали, що складаються або містять небезпечні речовини

16 12 29

Ізоляційні матеріали інші, ніж зазначені за кодами 16 12 27 і 16 12 28

16 12 30*

Будівельні матеріали, що містять азбест

16 12 31*

Будівельні матеріали на основі гіпсу, що містять небезпечні речовини

16 12 32

Будівельні матеріали на основі гіпсу інші, ніж зазначені за кодом 16 12 31

16 12 33*

Компоненти відходів руйнувань, що містять ртуть

16 12 34*

Відходи руйнувань, що містять ПХД-вмісні ізолятори, ПХД-вмісні покриття (для підлоги) на основі смоли, ПХД-вмісні ущільнювачі склоблоків, ПХД-вмісні конденсатори

16 12 35*

Інші відходи руйнувань (включаючи змішані відходи), що містять небезпечні речовини

16 12 36

Компоненти відходів руйнувань, що піддаються біологічному розкладу

16 12 37*

Люмінесцентні лампи та інші ртутьвмісні відходи

16 12 38*

Батареї та акумулятори

16 12 39*

Електричне і електронне обладнання, що містить небезпечні компоненти

16 12 40

Електричне і електронне обладнання інше, ніж зазначене за кодом 16 12 39

16 12 41

Папір і картон

16 12 42

Текстиль

16 12 43

Інші відходи руйнувань, не зазначені за кодами 16 12 36 – 16 12 42

16 12 44

Змішані побутові відходи

16 12 45

Інші змішані промислові відходи руйнувань

16 12 46*

Змішані медичні та фармацевтичні відходи

16 12 47*

Відходи боєприпасів

16 12 48*

Піротехнічні відходи

16 12 49*

Інші відходи вибухових речовин

16 12 50*

16 12 51

Знищена військова техніка

Знищена військова техніка, що не містить ні рідких, ні інших небезпечних речовин

16 12 52*

Пошкоджені транспортні засоби

16 12 53

Пошкоджені транспортні засоби, що не містять ні рідких, ні інших небезпечних речовин

17

Відходи будівництва та знесення (включаючи ґрунт, знятий із забруднених ділянок)

17 01

Бетон, цегла, облицювальна плитка та кераміка

17 01 01

Бетон

17 01 02

Цегла

17 01 03

Облицювальна плитка та кераміка

17 01 06*

Суміші або окремі фракції бетону, цегли, облицювальної плитки та кераміки, що містять небезпечні речовини

17 01 07

Суміші або окремі фракції бетону, цегли, облицювальної плитки та кераміки інші, ніж зазначені за кодом 17 01 06

17 02

Деревина, скло та пластмаси

17 02 01

Деревина

17 02 02

Скло

17 02 03

Пластмаси

17 02 04*

Деревина, скло та пластмаси, що містять або забруднені небезпечними речовинами

17 03

Бітумні суміші, вугільна смола та просмолені вироби

17 03 01*

Бітумні суміші, що містять вугільну смолу

17 03 02

Бітумні суміші інші, ніж зазначені за кодом 17 03 01

17 03 03*

Вугільна смола та просмолені продукти

17 04

Метали (включаючи їх сплави)

17 04 01

Мідь, бронза, латунь

17 04 02

Алюміній

17 04 03

Свинець

17 04 04

Цинк

17 04 05

Чавун та сталь

17 04 06

Олово

17 04 07

Змішані метали

17 04 09*

Відходи металів, забруднені небезпечними речовинами

17 04 10*

Кабелі, що містять оливи, вугільну смолу або інші небезпечні речовини

17 04 11

Кабелі інші, ніж зазначені за кодом 17 04 10

17 05

Ґрунт (включаючи ґрунт із забруднених ділянок), каміння та ґрунт від днопоглиблювальних робіт

17 05 03*

Ґрунт та каміння, що містять небезпечні речовини

17 05 04

Ґрунт та каміння інші, ніж зазначені за кодом 17 05 03

17 05 05*

Відвальні породи землечерпальних робіт, що містять небезпечні речовини

17 05 06

Відвальні породи землечерпальних робіт інші, ніж зазначені
за кодом 17 05 05

17 05 07*

Дорожній баласт (щебінь), що містить небезпечні речовини

17 05 08

Дорожній баласт (щебінь) інший, ніж зазначений за кодом 17 05 07

17 06

Ізоляційні матеріали та азбестовмісні будівельні матеріали

17 06 01*

Ізоляційні матеріали, що містять азбест

17 06 03*

Інші ізоляційні матеріали, що складаються або містять небезпечні речовини

17 06 04

Ізоляційні матеріали інші, ніж зазначені за кодами 17 06 01 і 17 06 03

17 06 05*

Будівельні матеріали, що містять азбест

17 08

Будівельні матеріали на основі гіпсу

17 08 01*

Будівельні матеріали на основі гіпсу, що містять небезпечні речовини

17 08 02

Будівельні матеріали на основі гіпсу інші, ніж зазначені
за кодом 17 08 01

17 09

Інші відходи будівництва і знесення будівель

17 09 01*

Відходи будівництва і знесення будівель, що містять ртуть

17 09 02*

Відходи будівництва і знесення будівель, що містять ПХД-вмісні ізолятори, ПХД-вмісні покриття (для підлоги) на основі смоли, ПХД-вмісні ущільнювачі склоблоків, ПХД-вмісні конденсатори

17 09 03*

Інші відходи будівництва і знесення будівель (включаючи змішані відходи), що містять небезпечні речовини

17 09 04

Змішані відходи будівництва і знесення будівель інші, ніж зазначені за кодами 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03

18

Відходи, пов’язані з медичним обслуговуванням людей і тварин та/або проведенням відповідних досліджень (крім кухонних та ресторанних відходів, не пов’язаних безпосередньо з медичним обслуговуванням)

18 01

Відходи, пов’язані з доглядом за новонародженими, діагностикою, лікуванням чи профілактикою захворювань у людей

18 01 01

Гострі інструменти (крім зазначених за кодом 18 01 03)

18 01 02

Частини тіла та органи, включаючи посудини з кров’ю та консервовану кров (крім зазначених за кодом 18 01 03)

18 01 03*

Відходи, збирання та видалення яких обумовлено спеціальними вимогами для запобігання виникненню інфекції 

18 01 04

Відходи, збирання та видалення яких обумовлено спеціальними вимогами для запобігання виникненню інфекції (наприклад, перев’язувальний матеріал, гіпсові пов’язки, простирадла, одноразовий одяг, підгузки тощо)

18 01 06*

Хімічні препарати, що складаються або містять небезпечні речовини

18 01 07

Хімічні препарати інші, ніж зазначені за кодом 18 01 06

18 01 08*

Цитотоксичні та цитостатичні лікарські препарати

18 01 09

Лікарські препарати інші, ніж зазначені за кодом 18 01 08

18 01 10*

Відходи амальгам для стоматологічних цілей

18 02

Відходи, пов’язані з дослідженнями, діагностикою, лікуванням чи профілактикою захворювань, включаючи тварин

18 02 01

Гострі інструменти (крім зазначених за кодом 18 02 02)

18 02 02*

Відходи, збирання та видалення яких обумовлено спеціальними вимогами для запобігання виникненню інфекції 

18 02 03

Відходи, збирання та видалення яких обумовлено спеціальними вимогами для запобігання виникненню інфекції 

18 02 05*

Хімічні речовини, що складаються або містять небезпечні речовини

18 02 06

Хімічні речовини інші, ніж зазначені за кодом 18 02 05

18 02 07*

Цитотоксичні та цитостатичні лікарські препарати

18 02 08

Лікарські препарати інші, ніж зазначені за кодом 18 02 07

19

Відходи з об’єктів оброблення відходів, окремих установок з очищення стічних вод та підготовки води, призначеної для споживання людьми, та води для промислового використання

19 01

Відходи від спалювання або піролізу відходів

19 01 02

Чорні метали, вилучені з донних золошлаків

19 01 05*

Фільтрувальні кеки (щільні осади) від оброблення (очищення) газів

19 01 06*

Водні рідкі відходи від оброблення (очищення) газів та інші водні рідкі відходи

19 01 07*

Тверді відходи оброблення (очищення) газів

19 01 10*

Відпрацьоване активоване вугілля від оброблення (очищення) димових газів

19 01 11*

Донні золи та шлаки, які містять небезпечні речовини

19 01 12

Донні золи та шлаки інші, ніж зазначені за кодом 19 01 11

19 01 13*

Летка зола, яка містить небезпечні речовини

19 01 14

Летка зола інша, ніж зазначена за кодом 19 01 13

19 01 15*

Котельний пил, який містить небезпечні речовини

19 01 16

Котельний пил інший, ніж зазначений за кодом 19 01 15

19 01 17*

Відходи піролізу, які містять небезпечні речовини

19 01 18

Відходи піролізу інші, ніж зазначені за кодом 19 01 17

19 01 19

Пісок із псевдозрідженого шару

19 01 99

Інші відходи цієї підгрупи

19 02

Відходи, що утворюються при спеціальному фізико-хімічному обробленні відходів (зокрема дехромуванні, деціанідації, нейтралізації)

19 02 03

Заздалегідь перемішані відходи, які складаються лише з відходів, не віднесених до небезпечних

19 02 04*

Заздалегідь перемішані відходи, до складу яких входить принаймні один вид відходу, що віднесений до небезпечних

19 02 05*

Шлами від фізико-хімічного оброблення, що містять небезпечні речовини

19 02 06

Шлами від фізико-хімічного оброблення інші, ніж зазначені за кодом 19 02 05

19 02 07*

Нафтопродукти та концентрати від сепарації

19 02 08*

Рідкі горючі відходи, що містять небезпечні речовини

19 02 09*

Тверді горючі відходи, що містять небезпечні речовини

19 02 10

Горючі відходи інші, ніж зазначені за кодами 19 02 08 та 19 02 09

19 02 11*

Інші відходи, що містять небезпечні речовини

19 02 99

Інші відходи цієї підгрупи

19 03

Стабілізовані/солідифіковані відходи

19 03 04*

Відходи, позначені як небезпечні, частково стабілізовані

19 03 05

Стабілізовані відходи інші, ніж зазначені за кодом 19 03 04

19 03 06*

Відходи, позначені як небезпечні, солідифіковані

19 03 07

Солідифіковані відходи інші, ніж зазначені за кодом 19 03 06

19 03 08*

Частково стабілізована ртуть

19 04

Оскловані відходи та відходи процесу осклування

19 04 01

Оскловані відходи

19 04 02*

Летка зола та інші відходи оброблення димових газів

19 04 03*

Неосклована тверда фаза

19 04 04

Водні рідкі відходи від охолодження осклованих відходів

19 05

Відходи аеробного оброблення твердих відходів

19 05 01

Фракції побутових та подібних відходів, які не підлягають компостуванню

19 05 02

Фракції тваринних та рослинних відходів, які не підлягають компостуванню

19 05 03

Компост, що не відповідає технічним вимогам (умовам)

19 05 99

Інші відходи цієї підгрупи

19 06

Відходи анаеробного оброблення відходів

19 06 03

Рідини від анаеробного оброблення побутових та подібних відходів

19 06 04

Залишки від анаеробного оброблення побутових та подібних відходів

19 06 05

Рідини від анаеробного оброблення тваринних та рослинних відходів

19 06 06

Залишки від анаеробного оброблення тваринних та рослинних відходів

19 06 99

Інші відходи цієї підгрупи

19 07

Фільтрат із полігонів

19 07 02*

Фільтрат із полігонів, що містить небезпечні речовини

19 07 03

Фільтрат із полігонів інший, ніж зазначений за кодом 19 07 02

19 08

Відходи підприємств з очищення стічних вод, інакше не зазначені

19 08 01

Відсів (грубі фракції)

19 08 02

Відходи від знепісочування

19 08 05

Шлами від оброблення міських стічних вод

19 08 06*

Насичені або відпрацьовані іонообмінні смоли

19 08 07*

Розчинники та шлами від регенерації іонообмінників

19 08 08*

Відходи мембранних систем, що містять важкі метали

19 08 09

Жири та суміші олій від олійно-водної сепарації, що містять лише харчові олії та жири

19 08 10*

Жири та суміші олій від олійно-водної сепарації інші, ніж зазначені за кодом 19 08 09

19 08 11*

Шлами від біологічного оброблення промислових стічних вод, що містять небезпечні речовини

19 08 12

Шлами від біологічного оброблення промислових стічних вод інші, ніж зазначені за кодом 19 08 11

19 08 13*

Шлами від іншого оброблення промислових стічних вод, що містять небезпечні речовини

19 08 14

Шлами від іншого оброблення промислових стічних вод інші, ніж зазначені за кодом 19 08 13

19 08 99

Інші відходи цієї підгрупи

19 09

Відходи від підготовки води для споживання населенням та води для промислового використання

19 09 01

Тверді відходи від первинної фільтрації та проціджування

19 09 02

Шлами від очищення (освітлення) води

19 09 03

Шлами від обвуглювання

19 09 04

Відпрацьоване активоване вугілля

19 09 05

Насичені або відпрацьовані іонообмінники

19 09 06

Розчини та шлами від регенерації іонообмінних смол

19 09 99

Інші відходи цієї підгрупи

19 10

Відходи від розбирання (різання) металовмісних відходів

19 10 01

Відходи чорних металів

19 10 02

Відходи кольорових металів

19 10 03*

Пухкі фракції та пил, що містять небезпечні речовини

19 10 04

Пухкі фракції та пил інші, ніж зазначені за кодом 19 10 03

19 10 05*

Інші фракції, що містять небезпечні речовини

19 10 06

Інші фракції, ніж зазначені за кодом 19 10 05

19 11

Відходи від регенерації нафтопродуктів

19 11 01*

Відпрацьовані фільтрувальні глини

19 11 02*

Кислі гудрони

19 11 03*

Водні рідкі відходи

19 11 04*

Відходи від очистки палива з лугами

19 11 05*

Шлами від оброблення (очищення) стічних вод на підприємстві, що містять небезпечні речовини

19 11 06

Шлами від оброблення (очищення) стічних вод на підприємстві інші, ніж зазначені за кодом 19 11 05

19 11 07*

Шлами від очищення відхідних газів

19 11 99

Інші відходи цієї підгрупи

19 12

Відходи від механічного оброблення відходів (наприклад, сортування, подрібнення, ущільнення, гранулювання,) інакше не зазначені

19 12 01

Папір і картон

19 12 02

Чорні метали

19 12 03

Кольорові метали

19 12 04

Пластмаси та гума

19 12 05

Скло

19 12 06*

Деревина, що містить небезпечні речовини

19 12 07

Деревина інша, ніж зазначена за кодом 19 12 06

19 12 08

Текстиль

19 12 09

Гірські породи (наприклад, пісок, камінь)

19 12 10

Горючі відходи (паливо з відходів)

19 12 11*

Інші відходи (включаючи суміші матеріалів) від механічного оброблення відходів, що містять небезпечні речовини

19 12 12

Відходи (включаючи суміші матеріалів) від механічного оброблення відходів інші, ніж зазначені за кодом 19 12 11

19 13

Відходи від очищення ґрунту та підземних вод

19 13 01*

Тверді відходи від очищення ґрунту, що містять небезпечні речовини

19 13 02

Тверді відходи від очищення ґрунту інші, ніж зазначені за кодом 19 13 01

19 13 03*

Шлами від очищення ґрунту, що містять небезпечні речовини

19 13 04

Шлами від очищення ґрунту інші, ніж зазначені за кодом  19 13 03

19 13 05*

Шлами від очищення підземних вод, що містять небезпечні речовини

19 13 06

Шлами від очищення підземних вод інші, ніж зазначені за кодом 19 13 05

19 13 07*

Водні рідкі відходи і водні концентрати від очищення підземних вод, що містять небезпечні речовини

19 13 08

Водні рідкі відходи і водні концентрати від очищення підземних вод інші, ніж зазначені за кодом 19 13 07

20

Побутові відходи (відходи домогосподарств та подібні відходи комерційних організацій, промислових підприємств, установ), включаючи окремо зібрані фракції та відходи інфраструктури населених пунктів

20 01

Окремо зібрані фракції (крім зазначених за кодом 15 01)

20 01 01

Папір і картон

20 01 02

Скло

20 01 08

Кухонні відходи та відходи підприємств громадського харчування, що піддаються біологічному розкладу

20 01 10

Одяг

20 01 11

Текстиль

20 01 13*

Розчинники

20 01 14*

Кислоти

20 01 15*

Луги

20 01 17*

Фотохімічні препарати

20 01 19*

Пестициди

20 01 21*

Люмінесцентні лампи та інші ртутьвмісні відходи

20 01 23*

Відходи обладнання, яке містить хлорофторовуглець

20 01 25

Харчові олії та жири

20 01 26*

Олія та жир інші, ніж зазначені за кодом 20 01 25

20 01 27*

Фарби, чорнила, клеї та смоли, які містять небезпечні речовини

20 01 28

Фарби, чорнила, клеї та смоли інші, ніж зазначені за кодом 20 01 27

20 01 29*

Миючі засоби, які містять небезпечні речовини

20 01 30

Миючі засоби інші, ніж зазначені за кодом 20 01 29

20 01 31*

Цитотоксичні та цитостатичні медикаменти

20 01 32

Медикаменти інші, ніж зазначені за кодом 20 01 31

20 01 33*

Батареї та акумулятори, віднесені до кодів 16 06 01, 16 06 02, 16 06 03, та невідсортовані батареї і акумулятори, що містять ці батареї

20 01 34

Батареї та акумулятори інші, ніж зазначені за кодом 20 01 33

20 01 35*

Відходи електричного та електронного обладнання інші, ніж зазначені за кодами 20 01 21 та 20 01 23, що містять небезпечні компоненти

20 01 36

Відходи електричного та електронного обладнання інші, ніж зазначені за кодами 20 01 21, 20 01 23 і 20 01 35

20 01 37*

Деревина, що містить небезпечні речовини

20 01 38

Деревина інша, ніж зазначена за кодом 20 01 37

20 01 39

Пластмаса

20 01 40

Метал

20 01 41

Відходи від очищення димових труб

20 01 99

Інші відходи цієї підгрупи

20 02

Садові та паркові відходи (включаючи відходи кладовищ)

20 02 01

Відходи, що піддаються біологічному розкладу

20 02 02

Ґрунт і каміння

20 02 03

Інші, не здатні до біологічного розкладу відходи

20 03

Інші побутові відходи та відходи інфраструктури населених пунктів

20 03 01

Змішані побутові відходи

20 03 02

Відходи ринків

20 03 03

Змет від прибирання вулиць

20 03 04

Шлами септичних ємностей

20 03 06

Відходи від очищення стічних вод

20 03 07

Великогабаритні відходи

20 03 99

Інші побутові відходи цієї підгрупи

 

__________

* Дзеркальні коди одного і того самого виду відходів, які є небезпечними. 

_____________________


Назад

 

 

ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2023, ЛЕОНОРМ.