Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

 

Пропонуємо Вам замовляти Офіційні копії НД в електронному вигляді за допомогою інформаційної системи  "ЛЕОНОРМ-Інформ", або в магазині у нас на сайті, або листом на E-mail: mark@leonorm.lviv.ua ... Орієнтовна ціна за одну сторінку стандарту складає 57 гривень до 30.06.2024 р. та може змінюватись.

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)

Введення в дію, відбудеться 21.12.2024

 

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання деяких питань здійснення ринкового нагляду та відповідальності суб'єктів господарювання

 

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 21, ст. 144 із наступними змінами):

1) у частині першій статті 1:

абзац третій викласти в такій редакції:

"державний контроль продукції - сукупність заходів, що здійснюються митними органами в межах повноважень, визначених законом, з метою забезпечення додержання вимог законодавства України про ринковий нагляд і контроль продукції стосовно продукції, що ввозиться на митну територію України (далі - контроль продукції)";

після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:

"невиконання рішення про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів - невиконання всіх або частини обмежувальних (корегувальних) заходів або пов'язаних із ними дій, визначених у рішенні про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів".

У зв'язку з цим абзаци четвертий - десятий вважати відповідно абзацами п'ятим - одинадцятим;

абзац шостий виключити;

2) пункт 11 частини п'ятої статті 2 викласти в такій редакції:

"11) товари військового призначення";

3) частину першу статті 7 доповнити пунктом 12 такого змісту:

"12) фіксувати процес проведення планової або позапланової перевірки засобами аудіо-, фото- та відеотехніки, не перешкоджаючи проведенню відповідної перевірки";

4) частину п'яту статті 8 доповнити абзацом четвертим такого змісту:

"Зазначена документація надається у випадках, передбачених частиною дванадцятою статті 23 та частиною третьою статті 24 цього Закону";

5) частину другу статті 12 викласти в такій редакції:

"2. У процесі здійснення контролю продукції митні органи взаємодіють з органами ринкового нагляду, правоохоронними органами та суб'єктами господарювання";

6) у частині першій статті 15:

підпункт "в" пункту 2 викласти в такій редакції:

"в) місця, зазначені в пункті 4 частини шостої статті 23 цього Закону, для проведення перевірок характеристик продукції з дотриманням вимог Митного кодексу України";

пункт 7 викласти в такій редакції:

"7) залучати у разі потреби в установленому порядку та за рахунок органів ринкового нагляду до здійснення ринкового нагляду працівників наукових установ та фахівців. На осіб, залучених у встановленому порядку до здійснення ринкового нагляду, поширюються обов'язки, визначені пунктами 1 - 5 частини першої статті 17 цього Закону";

7) пункт 1 частини першої статті 17 викласти в такій редакції:

"1) додержуватися вимог цього Закону, Митного кодексу України, Закону України "Про загальну безпечність нехарчової продукції" та виданих відповідно до них нормативно-правових актів";

8) у статті 23:

пункт 4 частини шостої викласти в такій редакції:

"4) у місцях зберігання під митним контролем продукції, митне оформлення якої призупинено за результатами контролю продукції, з дотриманням вимог Митного кодексу України";

доповнити частиною вісімнадцятою такого змісту:

"18. Органи ринкового нагляду та суб'єкти господарювання мають право фіксувати процес проведення планової або позапланової перевірки засобами аудіо-, фото- та відеотехніки, не перешкоджаючи проведенню відповідної перевірки";

9) абзац перший частини першої статті 28 викласти в такій редакції:

"1. Якщо орган ринкового нагляду встановив, що продукція становить серйозний ризик, він невідкладно вимагає відповідно до методики вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів, затвердженої Кабінетом Міністрів України, від відповідного суб'єкта господарювання вилучити таку продукцію з обігу, відкликати її та/або знищити або привести її в інший спосіб до стану, що виключає її використання, чи забороняє надання такої продукції на ринку";

10) абзац перший частини першої статті 291 викласти в такій редакції:

"1. Якщо орган ринкового нагляду встановив, що продукція відповідає встановленим вимогам, але становить ризик для життя та здоров'я громадян або інших аспектів захисту суспільних інтересів, він невідкладно вимагає відповідно до методики вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів, затвердженої Кабінетом Міністрів України, від відповідного суб'єкта господарювання вжити протягом визначеного строку заходів для усунення такого ризику, вилучення відповідної продукції з обігу, відкликання її з ринку та/або знищення або приведення її в інший спосіб до стану, що виключає її використання, залежно від характеру визначеного ризику";

11) у статті 44:

у частині другій:

у пункті 1 слова "протягом періоду від одного року до трьох років" замінити словами "протягом трьох років";

пункт 2 викласти в такій редакції:

"2) введення в обіг продукції, що не відповідає встановленим вимогам (крім випадків, передбачених статтею 28 та частиною третьою статті 29 цього Закону), - у розмірі від двох до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а за повторне протягом трьох років вчинення такого самого порушення, за яке на суб'єкта господарювання вже накладено штраф, - у розмірі чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";

у частині третій:

абзац перший після слів "До розповсюджувача" доповнити словами "(крім юридичних та фізичних осіб - підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування)";

доповнити абзацом другим такого змісту:

"До розповсюджувача - юридичної особи або фізичної особи - підприємця, які обрали спрощену систему оподаткування, застосовуються адміністративно-господарські санкції у вигляді штрафу в разі недодержання умов зберігання продукції, яка ним розповсюджується, якщо внаслідок цього продукція стала небезпечною та/або такою, що не відповідає встановленим вимогам, у розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а за повторне протягом трьох років вчинення такого самого порушення, за яке на суб'єкта господарювання вже накладено штраф, - у розмірі чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";

у частині четвертій:

у пункті 1 слова "або неповного виконання вимог" виключити;

у пункті 2 слова "або неповного виконання" виключити, а слова "та у розмірі чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для розповсюджувачів" замінити словами "у розмірі чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для розповсюджувачів (крім юридичних та фізичних осіб - підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування) та у розмірі двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для розповсюджувачів - юридичних та фізичних осіб - підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування";

у пункті 3 слова "або неповного виконання" виключити, а слова "та у розмірі двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для розповсюджувачів" замінити словами "у розмірі двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для розповсюджувачів (крім юридичних та фізичних осіб - підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування) та у розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для розповсюджувачів - юридичних та фізичних осіб - підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування";

у пункті 4 слова "або неповного виконання" виключити;

після частини четвертої доповнити новою частиною такого змісту:

"5. При визначенні розміру штрафу за порушення враховуються всі обставини його вчинення, зокрема характер, передумови і причини порушення, факт повторного вчинення того самого порушення, за яке на особу протягом останнього року було накладено штраф, кількість відповідних порушень, вчинених особою протягом останніх трьох років, ступінь вини особи, наявність або відсутність негативних наслідків порушення, їх масштаб та можливість їх усунення".

У зв'язку з цим частини п'яту - сьому вважати відповідно частинами шостою - восьмою.

2. Пункт 5 розділу V "Прикінцеві положення" Закону України "Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., N 3, ст. 23; із змінами, внесеними Законом України від 31 травня 2022 року N 2290-IX) викласти в такій редакції:

"5. Тимчасово, на період дії воєнного стану в Україні, введеного Указом Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року N 64/2022, затвердженим Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року N 2102-IX, та протягом шести місяців з дня його припинення або скасування, дія положень статті 13 цього Закону не поширюється на суб'єктів господарювання малого і середнього підприємництва, які здійснюють виробництво зброї та реалізацію зброї власного виробництва".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через шість місяців з дня набрання ним чинності, крім підпункту 11 пункту 1 розділу I цього Закону, який вводиться в дію з дня набрання чинності цим Законом.

2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону.

 

Президент України

В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
9 травня 2024 року
N 3701-IX

 

 


Назад


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  LeoMetr 2  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2024, ЛЕОНОРМ.