Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

Перевірити актуальність нормативних документів, якими користується Ваше підприємство!

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook (RUS)
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 23 вересня 2020 р. N 1086

Київ

Деякі питання видачі кваліфікаційного документа (сертифіката) для виконання робіт, визначених частиною першою статті 10 Закону України "Про регулювання господарської діяльності з озоноруйнівними речовинами та фторованими парниковими газами"

Відповідно до статті 11 Закону України "Про регулювання господарської діяльності з озоноруйнівними речовинами та фторованими парниковими газами" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок видачі кваліфікаційного документа (сертифіката) для виконання робіт, визначених частиною першою статті 10 Закону України "Про регулювання господарської діяльності з озоноруйнівними речовинами та фторованими парниковими газами", що додається.

Установити, що до запровадження функціонування автоматизованої комп'ютерної системи Єдиного державного реєстру операторів контрольованих речовин видача кваліфікаційного документа (сертифіката) здійснюється Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів у паперовому вигляді.

2. Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів забезпечити видачу кваліфікаційних документів (сертифікатів) для виконання робіт, визначених частиною першою статті 10 Закону України "Про регулювання господарської діяльності з озоноруйнівними речовинами та фторованими парниковими газами".

 

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 75

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 вересня 2020 р. N 1086

ПОРЯДОК
видачі кваліфікаційного документа (сертифіката) для виконання робіт, визначених частиною першою статті 10 Закону України "Про регулювання господарської діяльності з озоноруйнівними речовинами та фторованими парниковими газами"

1. Цей Порядок встановлює вимоги і процедуру видачі кваліфікаційного документа (сертифіката) для виконання робіт, визначених частиною першою статті 10 Закону України "Про регулювання господарської діяльності з озоноруйнівними речовинами та фторованими парниковими газами" (далі - сертифікат).

2. Термін "кандидат" у цьому Порядку означає фізичну особу, яка має намір отримати сертифікат та подала відповідну заяву до Міндовкілля.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про регулювання господарської діяльності з озоноруйнівними речовинами та фторованими парниковими газами" (далі - Закон).

3. Сертифікат видається для виконання робіт, визначених частиною першою статті 10 Закону, а саме:

1) встановлення, обслуговування, технічного обслуговування, поточного ремонту, ремонтно-відновлювальних робіт або зняття з експлуатації такого обладнання:

стаціонарного холодильного обладнання;

стаціонарного обладнання кондиціонування повітря;

стаціонарних теплових насосів;

стаціонарного протипожежного обладнання;

холодильних установок автомобілів-рефрижераторів і причепів-рефрижераторів;

електричної комутаційної апаратури;

2) перевірки герметичності, наявності витоків із обладнання та систем, зазначених у підпункті 1 цього пункту, крім:

обладнання, що містить озоноруйнівні речовини в кількості менш як 3 кілограми або фторовані парникові гази в кількості менш як 5 тонн в еквіваленті CO2;

електричної комутаційної апаратури, що містить менш як 6 кілограмів фторованих парникових газів;

3) рекуперації контрольованих речовин з такого устаткування:

холодильних контурів стаціонарного холодильного, теплонасосного обладнання та обладнання для кондиціювання повітря;

холодильних контурів холодильних установок автомобілів-рефрижераторів і причепів-рефрижераторів;

стаціонарного обладнання, що містить розчинники на основі контрольованих речовин;

стаціонарного протипожежного обладнання;

стаціонарної електричної комутаційної апаратури;

4) знешкодження контрольованих речовин.

4. Сертифікат може бути виданий фізичній особі, яка:

здобула профільну професійну (професійно-технічну), фахову передвищу або вищу освіту за професією (спеціальністю) згідно з переліком, встановленим Міндовкіллям;

має стаж роботи не менш як один рік за професією (спеціальністю) згідно з переліком, встановленим Міндовкіллям;

пройшла навчання згідно з вимогами статті 10 Закону, склала іспит та отримала документ, що підтверджує результати навчання.

5. Програми післядипломної освіти з підготовки фізичних осіб, які претендують на отримання сертифіката, можуть виконуватися на базі закладів вищої освіти, закладів післядипломної освіти та інших закладів освіти, а також суб'єктів господарювання, які є операторами контрольованих речовин, відповідно до отриманої ліцензії на освітню діяльність.

6. Для отримання сертифіката кандидат подає до Міндовкілля такі документи:

заяву за формою, визначеною Міндовкіллям;

копії документів про профільну освіту;

копії документів, що підтверджують стаж роботи не менше одного року;

копії документів, які підтверджують результати навчання відповідно до статті 10 Закону та результати іспиту.

7. Документи, зазначені у пункті 6 цього Порядку, можуть подаватися у паперовій або електронній формі.

У паперовій формі документи подаються особисто кандидатом або надсилаються поштовим відправленням.

Документи в електронній формі подаються кандидатом через систему Єдиного державного реєстру операторів контрольованих речовин (далі - Реєстр).

У Реєстрі формується реєстраційна справа, у якій зберігаються подані кандидатом документи, а також документи, які складалися Міндовкіллям стосовно кандидата.

8. Електронні документи оформляються з дотриманням вимог Закону України "Про електронні довірчі послуги" та Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг".

9. Рішення про видачу або відмову у видачі сертифіката приймається шляхом видання відповідного наказу Міндовкілля протягом 10 робочих днів з дня надходження заяви та копій документів до неї.

Інформація про прийняте рішення надсилається кандидату на поштову адресу або електронну адресу, зазначену в поданих кандидатом документах.

10. У видачі сертифіката може бути відмовлено у разі:

подання неповного пакета документів або їх невідповідності пункту 6 цього Порядку;

виявлення в документах, поданих кандидатом, недостовірних відомостей;

коли кандидат включений до переліку фізичних осіб, до яких застосовуються обмежувальні заходи (санкції) згідно із Законом України "Про санкції".

11. Сертифікат видається Міндовкіллям на безоплатній основі.

12. Сертифікат видається в електронній або паперовій формі згідно з додатком. У паперовій формі сертифікат може видаватися у формі витягу з Реєстру.

Електронна форма сертифіката підписується з дотриманням вимог Закону України "Про електронні довірчі послуги" та Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг" Міністром захисту довкілля та природних ресурсів або заступником Міністра захисту довкілля та природних ресурсів відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

13. Облік виданих сертифікатів ведеться в Реєстрі.

Інформація про осіб, яким видано сертифікати, вноситься до Реєстру.

На веб-сайті Реєстру оприлюднюється така інформація про осіб, які отримали сертифікат:

прізвище, ім'я та по батькові особи;

номер сертифіката;

дата видачі сертифіката;

дата закінчення строку дії сертифіката;

перелік зазначених у сертифікаті робіт, які має право виконувати особа.

14. Сертифікат дійсний протягом трьох років.

15. Строк дії сертифіката може бути припинено достроково чи зупинено на строк до одного року. Дострокове припинення чи зупинення на строк до одного року строку дії сертифіката здійснюється згідно із статтею 11 Закону.

Дострокове припинення строку дії сертифіката означає його анулювання. Сертифікат, строк дії якого припинено достроково, поновленню не підлягає.

Зупинення строку дії сертифіката до одного року означає заборону на проведення робіт, зазначених у сертифікаті, на встановлений строк.

16. Рішення Міндовкілля стосовно дострокового припинення чи зупинення строку дії сертифіката до одного року приймається шляхом видання відповідного наказу Міндовкілля.

Підставами для дострокового припинення строку дії сертифіката є:

інформація, що надійшла, зокрема, від правоохоронних органів та суб'єктів фінансового моніторингу, про те, що особу, яка отримала сертифікат, включено до переліку фізичних осіб, до яких застосовуються спеціальні економічні та обмежувальні заходи (санкції) згідно із Законом України "Про санкції";

рішення суду про визнання особи, яка отримала сертифікат, недієздатною особою або особою з обмеженою дієздатністю;

документально підтверджена інформація про те, що особа, яка отримала сертифікат, допустила грубі порушення під час проведення робіт, зазначених у сертифікаті, а саме умисні або неумисні дії, внаслідок яких контрольовані речовини потрапили у навколишнє природне середовище, або дії, що спричинили виникнення аварії;

звернення в письмовій формі особи, яка отримала сертифікат, про припинення строку дії сертифіката.

Підставами для зупинення строку дії сертифіката на один рік є:

документально підтверджена інформація про порушення особою, яка отримала сертифікат, законодавства у сфері озоноруйнівних речовин та фторованих парникових газів, що не спричинило потрапляння контрольованих речовин у навколишнє природне середовище та аварії;

звернення в письмовій формі особи, яка отримала сертифікат.

17. Рішення про дострокове припинення чи зупинення строку дії сертифіката до одного року приймається Міндовкіллям протягом 10 календарних днів з дати отримання Міндовкіллям документа, що підтверджує настання обставин, зазначених у пункті 16 цього Порядку.

18. Інформація про рішення щодо дострокового припинення чи зупинення строку дії сертифіката до одного року оприлюднюється на офіційному веб-сайті Міндовкілля та вноситься до Реєстру не пізніше наступного робочого дня після дня його прийняття.

19. Рішення про дострокове припинення строку дії сертифіката може бути оскаржене в установленому законодавством порядку.

 

Додаток
до Порядку

  

МІНІСТЕРСТВО ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

СЕРТИФІКАТ

___ ____________ 20__ р.
   (дата видачі сертифіката)

N _________________
(номер сертифіката)

Виданий Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів
_____________________________________________________________________________________,
                                                                             (прізвище, ім'я, по батькові особи)
який (яка) пройшов (пройшла) навчання та склав (склала) кваліфікаційний іспит на базі _____________________________________________________________________________________.
                                                      (найменування закладу, номер ліцензії на освітню діяльність)

Цей сертифікат дозволяє ________________________________________________________________
                                                                                                          (прізвище, ім'я, по батькові особи)
виконувати такі види робіт: _____________________________________________________________.
                                                                                      (найменування видів робіт, які має право виконувати особа)

Дата закінчення строку дії ____________ 20__ року

_____________________________
(найменування посади)

_____________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

М. П.

 

 

____________


Назад


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

Rambler's Top100

  

Rambler's Top100 

 

Copyright © 2004 - 2021, ЛЕОНОРМ.