Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

Перевірити актуальність нормативних документів, якими користується Ваше підприємство!

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook (RUS)
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 2 вересня 2020 р. N 851

Київ

Про утворення Комісії з питань координації виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами - членами, з іншої сторони

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити Комісію з питань координації виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами - членами, з іншої сторони, у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про Комісію з питань координації виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами - членами, з іншої сторони, що додається. 

 

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 55

 

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 2 вересня 2020 р. N 851

СКЛАД
Комісії з питань координації виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами - членами, з іншої сторони

Прем'єр-міністр України, голова Комісії

Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, заступник голови Комісії

Перший заступник Голови Верховної Ради України, заступник голови Комісії (за згодою)

Заступник Керівника Офісу Президента України, заступник голови Комісії (за згодою)

Генеральний директор Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України, секретар Комісії

Віце-прем'єр-міністр України - Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій

Віце-прем'єр-міністр України - Міністр з питань стратегічних галузей промисловості

Віце-прем'єр-міністр України - Міністр цифрової трансформації

Міністр Кабінету Міністрів України

Міністр внутрішніх справ

Міністр енергетики

Міністр закордонних справ

Міністр захисту довкілля та природних ресурсів

Міністр інфраструктури

Міністр культури та інформаційної політики

Міністр молоді та спорту

Міністр оборони

Міністр освіти і науки

Міністр охорони здоров'я

Міністр розвитку громад та територій

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства

Міністр соціальної політики

Міністр у справах ветеранів

Міністр фінансів

Міністр юстиції

Заступник Державного секретаря Кабінету Міністрів України

Голова Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України з Європейським Союзом (за згодою)

Представник України при Європейському Союзі (за згодою)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 вересня 2020 р. N 851

ПОЛОЖЕННЯ
про Комісію з питань координації виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами - членами, з іншої сторони

1. Комісія з питань координації виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами - членами, з іншої сторони (далі - Комісія), є тимчасовим консультативно-дорадчим органом Кабінету Міністрів України, утвореним для забезпечення здійснення координації дій органів виконавчої влади під час виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами - членами, з іншої сторони (далі - Угода про асоціацію).

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

3. Основними завданнями Комісії є:

1) забезпечення підготовки пропозицій щодо розвитку відносин з ЄС у сфері європейської інтеграції з урахуванням поточного стану співробітництва з ЄС та подання їх Кабінету Міністрів України;

2) сприяння забезпеченню координації дій органів виконавчої влади з метою їх узгодження з питань:

комунікації на рівні двосторонніх органів асоціації між Україною та ЄС і надання відповідних рекомендацій щодо такої комунікації;

підготовки та проведення переговорів / ведення діалогу із стороною ЄС щодо виконання Угоди про асоціацію;

3) удосконалення нормативно-правової бази з питань, що належать до її компетенції.

4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

1) проводить аналіз стану виконання Угоди про асоціацію та причин виникнення проблем у процесі реалізації державної політики у сфері європейської інтеграції;

2) вивчає результати діяльності органів виконавчої влади щодо виконання плану заходів з виконання Угоди про асоціацію та узгоджує пропозиції щодо їх оновлення в разі потреби;

3) проводить моніторинг діяльності органів виконавчої влади з розроблення проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів, спрямованих на виконання Угоди про асоціацію, інших міжнародних договорів України з питань європейської інтеграції і домовленостей між Україною та ЄС;

4) заслуховує на своєму засіданні пропозиції органів державної влади, органів місцевого самоврядування, представників громадських організацій та бізнесу щодо поглиблення та розширення відносин з ЄС та удосконалення процесу і результатів виконання Угоди про асоціацію;

5) бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань розвитку відносин з ЄС у сфері європейської інтеграції;

6) подає Кабінетові Міністрів України розроблені за результатами своєї роботи пропозиції з питань розвитку відносин з ЄС у сфері європейської інтеграції;

7) надає органам виконавчої влади рекомендації щодо здійснення комунікації на рівні двосторонніх органів асоціації між Україною та ЄС з питань виконання Угоди про асоціацію;

8) заслуховує пропозиції органів виконавчої влади щодо дій з підготовки та проведення переговорів/ведення діалогу із стороною ЄС щодо виконання Угоди про асоціацію та узгоджує їх на своєму засіданні.

5. Комісія має право:

1) отримувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій необхідну інформацію для виконання покладених на неї завдань;

2) запрошувати на свої засідання представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів, представників громадських організацій та бізнесу (за згодою);

3) заслуховувати думки та пропозиції експертів, науковців, представників громадських організацій та бізнесу з питань розвитку відносин з ЄС у сфері європейської інтеграції;

4) утворювати у разі потреби для виконання покладених на неї завдань постійні або тимчасові робочі групи;

5) організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших заходів.

6. Комісія під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, інституціями ЄС.

7. Посадовий склад Комісії затверджує Кабінет Міністрів України.

Головою Комісії є Прем'єр-міністр України.

Голова Комісії затверджує її персональний склад та вносить у разі потреби до нього зміни.

8. Голова Комісії:

1) здійснює загальне керівництво та забезпечує організацію роботи Комісії;

2) скликає засідання Комісії;

3) головує на засіданнях Комісії;

4) забезпечує в межах своїх повноважень взаємодію Комісії з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, науковими установами та громадськими організаціями.

9. Заступник голови Комісії:

1) взаємодіє з іншими членами Комісії з метою формування порядку денного засідання Комісії;

2) приймає від членів Комісії пропозиції щодо питань, які потребують включення до порядку денного засідання Комісії;

3) погоджує порядок денний та питання, що розглядаються на засіданнях Комісії.

10. Формою роботи Комісії є засідання, що проводяться за рішенням голови Комісії у разі потреби, але не рідше одного разу на квартал. Член Комісії має право ініціювати проведення засідання.

Засідання Комісії є правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.

Засідання проводить її голова, а в разі його відсутності - один із заступників голови Комісії за рішенням голови.

Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Комісії забезпечує її секретар.

11. На своїх засіданнях Комісія розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.

Пропозиції та рекомендації Комісії вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів Комісії.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Пропозиції та рекомендації Комісії фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем і надсилається всім членам Комісії та Кабінетові Міністрів України.

Член Комісії, який не підтримує пропозиції (рекомендації), може викласти в письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

12. Пропозиції та рекомендації Комісії можуть бути реалізовані шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України рішення, проект якого вносить центральний орган виконавчої влади відповідно до своїх повноважень.

13. Інформаційне, організаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Комісії здійснює Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України.

____________


Назад


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

Rambler's Top100

  

Rambler's Top100 

 

Copyright © 2004 - 2021, ЛЕОНОРМ.