Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

Перевірити актуальність нормативних документів, якими користується Ваше підприємство!

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook (RUS)
 

діє з 22.04.2021

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 23 вересня 2020 р. N 967

Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 р. N 927

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 р. N 927 "Про затвердження Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив" (Офіційний вісник України, 2014 р., N 2, ст. 35, N 57, ст. 1558; 2015 р., N 48, ст. 1544; 2016 р., N 26, ст. 1033, N 54, ст. 1895; 2017 р., N 1, ст. 20; 2020 р., N 2, ст. 62) зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності через шість місяців з дня її опублікування.

 

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 37

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 вересня 2020 р. N 967

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 р. N 927

1. У постанові:

1) у вступній частині слова і цифри "статті 14 Закону України "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності" замінити словами і цифрою "статті 5 Закону України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності";

2) у пункті 1 слова "та план заходів з його застосування" виключити, а слова "що додаються" замінити словами "що додається";

3) пункти 2 і 3 виключити.

2. У Технічному регламенті щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, затвердженому зазначеною постановою:

1) у пункті 1:

в абзаці першому слово "виробляються," виключити;

абзац другий викласти в такій редакції:

"Технічний регламент розроблений на основі Директиви 98/70/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 13 жовтня 1998 р. про якість бензину та дизельного палива та внесення змін і доповнень до Директиви Ради 93/12/ЄС, Директиви 2009/30/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 23 квітня 2009 р. про внесення змін до Директиви 98/70/ЄС, що стосується технічних вимог, пов'язаних з бензином, дизельним пальним та газойлем, а також про введення механізму, який дозволяє скорочувати викиди парникових газів, та про внесення змін до Директиви Ради 1999/32/ЄС, що стосується технічних вимог, пов'язаних з паливом, що використовується для суден внутрішньої навігації, та про скасування Директиви 93/12/ЄС та Директиви 2016/802/ЄС Європейського парламенту та Ради від 11 травня 2016 р. про зменшення вмісту сірки у деяких видах рідкого палива.";

2) у пункті 2:

абзац другий викласти в такій редакції:

"палива, що виробляють та/або постачають згідно з державним замовленням, що перебувають на зберіганні на підприємствах державного матеріального резерву, а також для потреб оборони держави та ліквідації надзвичайних ситуацій;";

доповнити пункт абзацами такого змісту:

"паливо, призначене для цілей дослідження і тестування;

паливо, призначене для обробки перед остаточним спалюванням;

паливо, яке підлягатиме нафтопереробній обробці.

Суб'єктами господарювання, які надають на ринку палива, на які не поширюється дія цього Технічного регламенту, забезпечується ведення кількісного обліку руху таких палив і такі палива не дозволяється реалізовувати через роздрібну мережу автозаправних станцій.";

3) у пункті 3:

абзац другий викласти в такій редакції:

"автомобільний бензин - суміш рідких вуглеводнів, отриманих у процесі переробки нафти, газового конденсату або їх сумішей, 90 відсотків фракцій яких за об'ємом або більше (включаючи втрати) дистилюється до температури 210° C та використовується у двигунах внутрішнього згоряння з примусовим запалюванням паливно-повітряної суміші;";

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"дизельне паливо (газойль) - суміш рідких вуглеводнів, отриманих в процесі переробки нафти, газового конденсату або їх сумішей, не більш як 65 відсотків фракцій якого за об'ємом (включаючи втрати) дистилюється до 250° C і як мінімум 85 відсотків (включаючи втрати) дистилюється до 350° C та використовується у двигунах внутрішнього згоряння із запаленням паливно-повітряної суміші від стискання;";

абзац дванадцятий викласти в такій редакції:

"зимовий період - пора року з 16 листопада по 15 березня;";

абзац чотирнадцятий викласти в такій редакції:

"котельне паливо (мазут) - рідке залишкове нафтове паливо, що використовується в стаціонарних теплових та енергетичних установках і промислових печах (крім газойлю та суднового палива), фракції якого менш як 65 відсотків за об'ємом (включаючи втрати) дистилюються до 250° C і як мінімум википають за температури вище 360° C;";

в абзаці п'ятнадцятому слова "та вторинних процесів" замінити словами "та/або вторинних процесів";

абзац шістнадцятий викласти в такій редакції:

"літній період - пора року з 16 квітня по 15 жовтня;";

абзац двадцятий викласти в такій редакції:

"перехідний період - пора року з 16 березня по 15 квітня та з 16 жовтня по 15 листопада;";

абзац двадцять другий - двадцять четвертий виключити;

абзац двадцять шостий викласти в такій редакції:

"суднове паливо - рідке дистилятне нафтове паливо, що використовується в суднових високо- та середньооборотних дизельних двигунах, а також газотурбінних установках;";

4) пункт 4 викласти в такій редакції:

"4. Для цілей цього Технічного регламенту терміни "національний стандарт" та "нормативний документ" вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про стандартизацію"; терміни "введення в обіг", "випробувальна лабораторія", "орган з оцінки відповідності", "технічний регламент", "уповноважений представник", "виробник", "надання на ринку", "імпортер", "розповсюджувач" - у значенні, наведеному в Законі України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності"; терміни "постачання продукції", "користувач" - у значенні, наведеному в Законі України "Про загальну безпечність нехарчової продукції"; термін "орган державного ринкового нагляду" - у значенні, наведеному в Законі України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції".";

5) у пункті 9:

абзац третій і четвертий викласти в такій редакції:

"назву, марку (категорію) - для суднових та котельних палив; позначення палива - для автомобільного бензину та дизельного палива;

назву та адресу підприємства - виробника;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

"гарантійний строк зберігання.";

6) в абзаці третьому пунктів 14, 15 та 16 слова "виробництво і" виключити;

7) пункт 17 викласти в такій редакції:

"17. Для проведення оцінки відповідності виробник або уповноважений представник застосовує процедуру оцінки відповідності згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 13 січня 2016 р. N 95 "Про затвердження модулів оцінки відповідності, які використовуються для розроблення процедур оцінки відповідності, та правил використання модулів оцінки відповідності" (Офіційний вісник України, 2016 р., N 16, ст. 625) для:";

8) пункт 20 викласти в такій редакції:

"20. Перед введенням в обіг та під час надання палива на ринку на документ про якість (паспорт якості) виробником повинен бути нанесений знак відповідності технічним регламентам, який підтверджує відповідність палива вимогам цього Технічного регламенту, так, щоб забезпечувалася його видимість, розбірливість та незмивність.

У разі проведення оцінки відповідності призначеним органом з оцінки відповідності до знака відповідності додається його ідентифікаційний номер.

Зображення знака відповідності технічним регламентам виконується згідно з формою та описом, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. N 1184 "Про затвердження форми, опису знака відповідності технічним регламентам, правил та умов його нанесення" (Офіційний вісник України, 2016 р., N 6, ст. 299).";

9) пункт 22 викласти в такій редакції:

"22. Органи з оцінки відповідності, призначені згідно з Законом України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності", проводять оцінку відповідності.

Призначені органи з оцінки відповідності надають в електронній та паперовій формі Міненерго звіти про діяльність з оцінки відповідності палив вимогам цього Технічного регламенту за зимовий період і один місяць перехідного періоду до 15 травня та за літній період і один місяць перехідного періоду до 15 грудня за формою згідно з додатком 7.";

10) у пункті 24:

абзац перший викласти в такій редакції:

"24. Правила та методи випробувань, у тому числі відбирання проб, необхідних для виконання вимог цього Технічного регламенту, та проведення оцінки відповідності, встановлюються національними стандартами, перелік яких затверджується і оприлюднюється відповідно до законодавства, а в разі їх відсутності (до прийняття національних стандартів) - нормативними документами.";

в абзаці другому слова ", визначеними у встановленому Мінекоенерго порядку" виключити;

11) у тексті Технічного регламенту:

слова "постачальник" в усіх відмінках і "продавець" замінити словом "розповсюджувач" у відповідному відмінку;

слово "покупець" в усіх відмінках замінити словом "користувач" у відповідному відмінку;

12) у пункті 3 додатка 1 до Технічного регламенту:

в абзаці першому слово "виробника" виключити;

в абзаці другому слова "бензин автомобільний марки" замінити словами "бензин автомобільний";

13) у додатку 2 до Технічного регламенту:

позиції "Масова частка кисню" та "Об'ємна частка біоетанолу" викласти в такій редакції:

"Масова частка кисню:

 

 

 

 

для бензинів E0, E5, E7

відсотків

не більше 2,7

не більше 2,7

не більше 2,7

для бензинів E10

 

не більше 3,7

не більше 3,7

не більше 3,7

Об'ємна частка біоетанолу:

 

 

 

 

для бензинів E0

відсотків

0

0

0

для бензинів E5

 

не більше 5

не більше 5

не більше 5

для бензинів E7

 

понад 5 та не більше 7

понад 5 та не більше 7

понад 5 та не більше 7

для бензинів E10

 

понад 7 та не більше 10

понад 7 та не більше 10

понад 7 та не більше 10";

у примітці до додатка:

у пункті 1:

слова "Для бензинів" замінити словами і цифрою "Для бензинів E0,";

слово "простих" виключити;

після слова "відсотків" доповнити словом "об'ємних";

слово "кисневих" замінити словом "кисневмісних";

у пункті 2:

слово "простих" виключити;

після слова "відсотків" доповнити словом "об'ємних";

слово "кисневих" замінити словом "кисневмісних";

доповнити примітку пунктом 3 такого змісту:

"3. Об'ємна частка біоетанолу визначається в разі його додавання до автомобільного бензину.";

14) у додатку 3 до Технічного регламенту:

позицію "Гранична температура фільтрованості" викласти в такій редакції:

"

Гранична температура фільтрованості:

градусів

 

 

 

дизельного палива літнього

 

не вище 5

не вище 5

не вище 5

";

15) додатки 4 і 5 до Технічного регламенту викласти в такій редакції:

"Додаток 4
до Технічного регламенту
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 23 вересня 2020 р. N 967)

ВИМОГИ
щодо характеристик суднових палив

Назва показника

Одиниця виміру

Значення норм

Температура спалаху в закритому тиглі

градусів Цельсія

не нижче 60

Масова частка сірки

відсотків

не більше 0,5 (з 1 січня 2020 р.)*
не більше 0,1 (з 1 січня 2020 р.)**

____________
* Для усіх видів суднового палива в державах, які вживають необхідних заходів для забезпечення того, щоб у зонах їх територіальних морів, виключних (морських) економічних зонах і зонах контролю забруднень використовувалися палива із зазначеним вмістом масової частки сірки.

** Для усіх видів суднового палива в державах, які вживають необхідних заходів для забезпечення того, щоб у зонах їх територіальних морів, виключних (морських) економічних зонах і зонах контролю забруднень, що перебувають в межах зон контролю викидів діоксиду сірки (SOx) використовувалися палива із зазначеним вмістом масової частки сірки.

Додаток 5
до Технічного регламенту
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 23 вересня 2020 р. N 967)

ВИМОГИ
щодо характеристик котельних палив

Назва показника

Одиниця виміру

Значення норм для видів котельних палив

пічне побутове рідке

мазут

Масова частка сірки

відсотків

не більше 0,1

не більше 1

Температура спалаху:

градусів Цельсія

 

 

у відкритому тиглі

 

 

не нижче 90

у закритому тиглі

 

не нижче 45

 

";

16) доповнити Технічний регламент додатком 7 такого змісту:

"Додаток 7
до Технічного регламенту

ФОРМА
звітів призначених органів з оцінки відповідності про діяльність з оцінки відповідності палив вимогам Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив за літній період та один місяць перехідного періоду та за зимовий період та один місяць перехідного періоду

ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник органу оцінки відповідності
_____________________________________
                                         (посада)
_____________________________________
                                (ініціали та прізвище)
Дата

ЗВІТ
______________________________________________
(назва органу з оцінки відповідності)
про діяльність з оцінки відповідності палив вимогам Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив за період з ____________ по ____________

1. Керівник органу з оцінки відповідності (ім'я та прізвище, номер контактного телефону, адреса електронної пошти, офіційний веб-сайт органу з оцінки відповідності).

2. Копія атестата про акредитацію разом з додатком (станом на 15 травня або 15 грудня).

3. Інформація про персонал у сфері дії Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив (далі - Технічний регламент).

4. Інформація про акредитовані випробувальні лабораторії, з якими орган з оцінки відповідності співпрацює під час проведення робіт з оцінки відповідності палив вимогам Технічного регламенту. Надати посилання на офіційний веб-сайт Національного агентства з акредитації або на веб-сайт акредитованих випробувальних лабораторій, де розміщено копії атестатів про акредитацію зазначених випробувальних лабораторій та додатків до них (станом на 15 травня або 15 грудня), або надати в електронній формі копії атестатів про акредитацію зазначених випробувальних лабораторій та додатків до них.

5. Перелік нормативно-правових актів, які застосовуються під час проведення оцінки відповідності палив вимогам Технічного регламенту.

6. Інформація про:

підготовку (перепідготовку) персоналу, який проводить відбір проб;

копії укладених договорів щодо забезпечення відбору проб на місцях;

копії протоколів відбору проб окремо для автомобільного бензину, дизельного палива, суднового котельного палива (мазуту) (по одній копії).

7. Назва розділу на офіційному веб-сайті органу з оцінки відповідності, в якому міститься поточна інформація про видані сертифікати відповідності про відповідність палив вимогам Технічного регламенту.

8. Узагальнена інформація про кількість виданих сертифікатів відповідності щокварталу за відповідний період (станом на 15 травня або 15 грудня) за такою формою:

___ квартал 20__ р.

Загальна кількість виданих сертифікатів відповідності за квартал

мінімальна кількість виданих сертифікатів відповідності за один день

максимальна кількість виданих сертифікатів відповідності за один день

9. Зразки сертифікатів відповідності палив вимогам Технічного регламенту, які були видані за звітний період (копії), за згодою заявників згідно з вимогами статті 421 Закону України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності". Окремо для:

автомобільного бензину;

дизельного палива;

суднового палива;

котельного палива (мазуту).

10. Інформація про зауваження та пропозиції замовників оцінки відповідності палив, органів виконавчої влади та інших споживачів. Окремо за кожним споживачем. Заходи органу з оцінки відповідності щодо усунення порушень.

11. Пропозиції органу з оцінки відповідності щодо поліпшення застосування Технічного регламенту.".

____________


Назад


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

Rambler's Top100

  

Rambler's Top100 

 

Copyright © 2004 - 2021, ЛЕОНОРМ.